Successfully reported this slideshow.

More Related Content

More from วิระศักดิ์ บัวคำ

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Form mr

  1. 1. เลขที่............../2555 หนังสือแสดง การให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า.................................. หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า(บริษัท/ห้างหุ้น ส่วน)............................................ ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่ ........... ถนน...............................ซอย............................ตำาบล.................... ..............อำาเภอ............................................. จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โดยนาย/นาง/ นางสาว................................................................ ผู้มีอำานาจกระทำา การแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้” ขอแสดงความตกลงให้สิทธิประโยชน์แก่ สมาชิกของหอการค้าจังหวัด..................................../หอการค้าไทย/ หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับ” ในการได้รับสิทธิ ประโยชน์ส่วนลดจากการซื้อสินค้า หรือบริการของ “ผู้ให้” ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการ ประเภท ส่วนลด เริ่ม ตั้งแต่ สิ้นสุด เงื่อนไข สินค้า / บริการ ( %) ว/ด/ป ว/ด/ป ยกเว้น 1................ .............. 2................ .............. 3................ .............. 4................ .............. 5................ .............. 2. การใช้สิทธิ
  2. 2. “ผู้รับ” จะต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของหอการค้าที่ตนเองเป็นสมาชิก อยู่ในวันที่ใช้สิทธิ โดยการแสดงบัตรความเป็นสมาชิกของหอการค้านั้นๆเพื่อ เป็นการยืนยัน ในการใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีที่ “ผู้รับ” ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.สามารถติดต่อเพื่อ สอบถาม หรือแจ้งข้อขัดข้องให้ “ผู้ให้” ทราบ หรือ แจ้งไปที่บริษัท /ฝ่าย / หน่วย............................................. โทรศัพท์........................................ โทรสาร.......................................................เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ ส่วนลดตามข้อ 1 .ต่อไป ให้ไว้ ณ วันที่ ....................เดือน.......................2554 ลงชื่อ........................................... (ประทับตรา) (..........................................) ตำาแหน่ง....................................

×