SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
เลขที่............../2555
หนังสือแสดง
การให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า..................................
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า(บริษัท/ห้างหุ้น
ส่วน)............................................ ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่ ...........
ถนน...............................ซอย............................ตำาบล....................
..............อำาเภอ.............................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โดยนาย/นาง/
นางสาว................................................................ ผู้มีอำานาจกระทำา
การแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้” ขอแสดงความตกลงให้สิทธิประโยชน์แก่
สมาชิกของหอการค้าจังหวัด..................................../หอการค้าไทย/
หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับ” ในการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ส่วนลดจากการซื้อสินค้า หรือบริการของ “ผู้ให้” ดังต่อไปนี้
1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการ
ประเภท ส่วนลด เริ่ม
ตั้งแต่
สิ้นสุด เงื่อนไข
สินค้า /
บริการ
( %) ว/ด/ป ว/ด/ป ยกเว้น
1................
..............
2................
..............
3................
..............
4................
..............
5................
..............
2. การใช้สิทธิ
“ผู้รับ” จะต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของหอการค้าที่ตนเองเป็นสมาชิก
อยู่ในวันที่ใช้สิทธิ โดยการแสดงบัตรความเป็นสมาชิกของหอการค้านั้นๆเพื่อ
เป็นการยืนยัน ในการใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าว
ทั้งนี้ กรณีที่ “ผู้รับ” ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.สามารถติดต่อเพื่อ
สอบถาม หรือแจ้งข้อขัดข้องให้
“ผู้ให้” ทราบ หรือ แจ้งไปที่บริษัท /ฝ่าย /
หน่วย.............................................
โทรศัพท์........................................
โทรสาร.......................................................เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ
ส่วนลดตามข้อ 1 .ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ....................เดือน.......................2554
ลงชื่อ...........................................
(ประทับตรา)
(..........................................)
ตำาแหน่ง....................................

More Related Content

What's hot

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินNan NaJa
 
ใบงานที่ 17 18จุด2
ใบงานที่ 17 18จุด2ใบงานที่ 17 18จุด2
ใบงานที่ 17 18จุด2surachetza
 
ใบงานหน่วยที่8
ใบงานหน่วยที่8ใบงานหน่วยที่8
ใบงานหน่วยที่8Amnuay
 
ใบสมัครสมาชิก สร.
ใบสมัครสมาชิก สร.ใบสมัครสมาชิก สร.
ใบสมัครสมาชิก สร.Saatunion
 
แบบฝึก5.2
แบบฝึก5.2แบบฝึก5.2
แบบฝึก5.2Rung Kru
 
Classdismissform nongkor.ac.th
Classdismissform nongkor.ac.thClassdismissform nongkor.ac.th
Classdismissform nongkor.ac.thSuda Sangtong
 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการKruKaiNui
 
ใบตอบรับการสนับสนุน
ใบตอบรับการสนับสนุนใบตอบรับการสนับสนุน
ใบตอบรับการสนับสนุนChanabodee Ampalin
 
บัญชีลงเวลา
บัญชีลงเวลาบัญชีลงเวลา
บัญชีลงเวลาNamchai
 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2Know Mastikate
 

What's hot (20)

Os4 170856
Os4 170856Os4 170856
Os4 170856
 
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 
เอกสารหมายเลข 10
เอกสารหมายเลข 10เอกสารหมายเลข 10
เอกสารหมายเลข 10
 
ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)
ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)
ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)
 
ใบงานที่ 17 18จุด2
ใบงานที่ 17 18จุด2ใบงานที่ 17 18จุด2
ใบงานที่ 17 18จุด2
 
แบบใบสำคัญรับเงิน
แบบใบสำคัญรับเงินแบบใบสำคัญรับเงิน
แบบใบสำคัญรับเงิน
 
ใบงานหน่วยที่8
ใบงานหน่วยที่8ใบงานหน่วยที่8
ใบงานหน่วยที่8
 
ใบสมัครสมาชิก สร.
ใบสมัครสมาชิก สร.ใบสมัครสมาชิก สร.
ใบสมัครสมาชิก สร.
 
แบบฝึก5.2
แบบฝึก5.2แบบฝึก5.2
แบบฝึก5.2
 
ใบสมัครงานครูอัตราจ้างเวียดนาม
ใบสมัครงานครูอัตราจ้างเวียดนามใบสมัครงานครูอัตราจ้างเวียดนาม
ใบสมัครงานครูอัตราจ้างเวียดนาม
 
Classdismissform nongkor.ac.th
Classdismissform nongkor.ac.thClassdismissform nongkor.ac.th
Classdismissform nongkor.ac.th
 
เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข 8เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข 8
 
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 2เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 2
 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
ใบตอบรับการสนับสนุน
ใบตอบรับการสนับสนุนใบตอบรับการสนับสนุน
ใบตอบรับการสนับสนุน
 
เอกสารหมายเลข 9
เอกสารหมายเลข 9เอกสารหมายเลข 9
เอกสารหมายเลข 9
 
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 1เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 1
 
Pow att gen
Pow att genPow att gen
Pow att gen
 
บัญชีลงเวลา
บัญชีลงเวลาบัญชีลงเวลา
บัญชีลงเวลา
 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
 

Similar to Form mr

แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานDanai Thongsin
 
ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554
ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554
ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554Narudol Pechsook
 
แบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจ
แบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจแบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจ
แบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจthnaporn999
 
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษาthanapat yeekhaday
 
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนOrasa Deethung
 
Ptt miracle concert
Ptt miracle concertPtt miracle concert
Ptt miracle concertguestd92fca4
 
1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน
1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน
1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบนnoomyai Mashin
 
Rc.101
Rc.101Rc.101
Rc.101rcloan
 
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงานแบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงานTotsaporn Inthanin
 
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่thelolitaworld
 

Similar to Form mr (20)

แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
แบบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 
ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554
ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554
ใบขออนุญาตนักเรียนมาสาย 1 2554
 
แบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจ
แบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจแบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจ
แบบทดสอบ เรื่องหน่วยธุรกิจ
 
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน กลุ่ม-อาจารย์ที่ปรึกษา
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 1
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 1แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 1
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 1
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 8
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 8แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 8
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 8
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 2
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 2แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 2
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 2
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 3
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 3แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 3
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 3
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 4
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 4แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 4
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 4
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 6
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 6แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 6
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 6
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 0
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 0แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 0
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 0
 
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
 
Ptt miracle concert
Ptt miracle concertPtt miracle concert
Ptt miracle concert
 
1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน
1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน
1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน
 
Rc.101
Rc.101Rc.101
Rc.101
 
เอกสารหมายเลข 12
เอกสารหมายเลข 12เอกสารหมายเลข 12
เอกสารหมายเลข 12
 
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงานแบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
 
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
 
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 5
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 5แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 5
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 5
 

More from วิระศักดิ์ บัวคำ

2 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
2 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 25492 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
2 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549วิระศักดิ์ บัวคำ
 
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)วิระศักดิ์ บัวคำ
 
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1วิระศักดิ์ บัวคำ
 
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...วิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laosคู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laosวิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmarคู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmarวิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodiaคู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodiaวิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnamคู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnamวิระศักดิ์ บัวคำ
 

More from วิระศักดิ์ บัวคำ (20)

Chamber commerce issue2
Chamber commerce issue2Chamber commerce issue2
Chamber commerce issue2
 
ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
 
2 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
2 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 25492 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
2 สมาชิกหอการค้า ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
 
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
 
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
 
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
 
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
 
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
 
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรมบรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
 
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรมบรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
 
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
 
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
 
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
 
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
 
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
 
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
 
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laosคู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
 
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmarคู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
 
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodiaคู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
 
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnamคู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
 

Form mr