Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ACCSQ : ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ซึ่งดูแลกิ...
CLMV : Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam
กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 4 ประเทศ ที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนหลังสุด ได้แก่ กัมพู...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aec terms a

200 views

Published on

  • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Aec terms a

  1. 1. ACCSQ : ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ซึ่งดูแลกิจกรรมด้านการมาตรฐาน คุณภาพ และการรับรองของอาเซียน ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่อาวุโสทางเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ให้เป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดของมาตรการ/กิจกรรมด้านมาตรฐานและการรับรอง ที่จะ ดาเนินงานสาหรับสินค้าและบริการ AFTA : ASEAN Free Trade Agreement เขตการค้าเสรีอาเซียน จัดตั้งขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2535 ณ สิงคโปร์ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาษีซึ่งกันและกัน ระหว่างรัฐสมาชิก โดยการความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน (CEPT: Common Effective Preferential Tariff) AFTA Council : ASEAN Free Trade Area Council การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียน ที่รับผิดชอบ ดูแลการดาเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสาหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area) ซึ่งจะมีการประชุม ปีละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM เพื่อ การพิจารณาแนวทางการดาเนินการและติดตามผลการดาเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบอาฟต้า AISP : ASEAN Integration System of Preferences การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศให้แก่ประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือ เพื่อลดช่องว่างของระดับ การพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการยกเว้นภาษีศุลกากร สาหรับสินค้าที่กาหนดเป็นการให้แบบฝ่ายเดียวโดยไม่มีการเจรจาต่อรอง ASW : ASEAN Single Window ความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของ อาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกด้าน ศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อเดือน ธันวาคม 2548 โดยระบุเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ พัฒนาระบบ Nation Single Window ให้แล้วเสร็จภายในปี 2008 และประเทศ CLMV ภายในปี 2012 เพื่อเชื่อมโยงเป็นระบบ ASEAN Single Window ต่อไป โดยจะมีการเชื่อมต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้เอกสารและ ข้อมูลการค้า/ศุลกากรเดียวกันและตัดสินใจในการตรวจปล่อยสินค้าเพียงครั้งเดียว หากระบบ ASW สมบูรณ์ จะช่วยเร่งการตรวจสอบทางศุลกากร ลดขั้นตอนและเวลาการทาธุรกรรม
  2. 2. CLMV : Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 4 ประเทศ ที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนหลังสุด ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม e-ASEAN : ASEAN Electronic Commerce Cooperation ความร่วมมือด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน โดยการริเริ่มตาม ASEAN Initiative on Electronic Commerce Cooperation ซึ่งเป็นแผนงานหลักในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้าน การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (2) การกาหนดนโยบายและกฎหมายที่อานวยความสะดวกการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3) การเปิดเสรี ด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดทากรอบความตกลงว่าด้วย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) การ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ HS : Harmonized System ระบบพิกัดอัตราศุลกากรแบบฮาร์โมไนซ์ ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศใช้อยู่ในปัจจุบันโดยใช้เลข 6 หลัก (6 digit code) ตามที่สหภาพศุลกากรนานาชาติได้กาหนดขึ้น MFN : Most-Favoured National Treatment หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง หรือที่หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 1 ของข้อตกลงแกตต์ภายใต้องค์การการค้าโลก หลักการนี้เป็นเครื่องรับประกันว่า ประเทศผู้ค้าขายจะ ได้รับการปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจการค้าอย่างเสมอภาคกัน สินค้าส่งออกไม่ว่าจากประเทศใดจะต้องไม่ ถูกกีดกันจากประเทศนาเข้า ดังนั้นบรรดาข้อได้เปรียบ สิทธิประโยชน์ และเอกสิทธิ์ใดๆ ที่ประเทศหนึ่ง ได้ให้แก่ประเทศอีกประเทศหนึ่ง จะมีผลขยายต่อไปถึงประเทศที่สามซึ่งเป็นภาคีขององค์การการค้าโลก ทุกประเทศ PSRs : Product Specific Rules เกณฑ์การผลิตเฉพาะสินค้า โดยจะกาหนดเกณฑ์การพิจารณาจากกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตจาก วัตถุดิบนาเข้าจน ได้สินค้าส่งออกทาให้ได้สินค้าที่มีสาระสาคัญแตกต่างไป เช่น กาหนดให้มีการ เปลี่ยนแปลงเลขพิกัดอัตราศุลกากร หรือกาหนดเงื่อนไขการผลิตที่เฉพาะเจาะจง หรือ กาหนดร้อยละ ของการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ หรือกาหนดต้องทาทั้ง 2 เงื่อนไขรวมกัน เป็นต้น ที่มา : เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ, www.dft.go.th

×