Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม

11,499 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม

 1. 1. บรรณานุกรม กระทรวงการคลัง. 2552. ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 11/2543 เรื่อง ยกเลิก การลดและลดอัตราอากรศุลกากร http://www.mof.go.th/afta2000/customs_tariff.htm. กรมศุลกากร. 2552. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑและพิธีการยกเวนอากรและลด อัตราอากรสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน. กรมศุลกากร. 2553. พิกัดศุลกากร HS 2007 . http://www.custom.go.th/Draftarrif/Tariff3.html กรมสงเสริมการสงออก. 2553 ฐานขอมูล Global Trade Atlas. กระทรวงพาณิชย. กรมเจราจาการคาระหวางประเทศ. 2553 สถิติการคาระหวางประเทศของไทย. อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). กราบริหารเชิงกลยุทธ : Strategic Management, แนวคิด & การศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูสงออกสินคา
 2. 2. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน 97 ประวัติผูเขียน อัทธ พิศาลวานิช สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสต รมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โดยทุน SANWA BANK ประเทศญี่ปุน) ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรเกษตร สาขาการคาระหวาง ประเทศ ภาควิชานโยบายการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยกีเซน (Giessen University) ประเทศเยอรมัน (โดยทุนรัฐบาลเยอรมัน: ทุน DAAD) ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ และ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พูนทวี ชัยวิจิตมลากูล สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคาระหวางประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ลัดดาวัลย เสาะซิ้ว สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระดับปริญญาโท
 3. 3. AEC Prompt 98 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย หอการคาไทย

×