Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โดย ประธานกรรมการหอการค้าไทย (คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ)
โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี
วันที 22 เมษายน 25...
ประเด็นนําเสนอ
1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปร...
ประเด็นนําเสนอ
1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปร...
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN : Association of South East Asian Nations)
ก่อตังเมือปี 2510 (19...
ประชาคมอาเซียน 2558
(ASEAN Community 2015)
2. ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
3. ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC)
1. ป...
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
1. เคลือนย้ายสินค้าเสรี AEC Blueprint 2. เคลือนย้ายบริการเสรี
ลดภา...
7
โอกาส
โอกาสจากตลาดทีมีขนาดใหญ่ขึน
ประเทศ ประชากร
(ล้านคน)
GDP
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
อินโดนีเซีย 251.16 894,900
ฟิลิปปินส์ 105.72 25...
โอกาสจากการรวมกลุ่มอาเซียน +3 และ +6
China
Japan
Korea New Zealand
Australia
India
ASEAN
+
China
Japan
Korea
+
Thailand
6 ...
โอกาสจากการใช้ประโยชน์พืนทีเพาะปลูก
ประเทศ พืนทีทังหมด
(ล้านไร่)
พืนทีเพาะปลูก
(ล้านไร่)
%
ฟิลิปปินส์ 186.35 66.47 35.66
ไ...
โอกาสจากการเป็นศูนย์กลางเชือมโยงของภูมิภาค
11
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มทางภูมิภาคมากทีสุดประเทศหนึง
ภูมิศาสตร์...
โอกาสตังฐานการผลิตในประเทศเพือนบ้าน
เมียนมาร์
สปป.ลาว
กัมพูชา
สปป.ลาว และกัมพูชา ได้รับสิทธิ GSP เนืองจากเป็น LDC
(Lease D...
โอกาสของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
13
โอกาสของการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล
14
ประเทศ ประชากรมุสลิม
(ล้านคน)
% ของ
ประชากรอาเซียน
อินโดนีเซีย 210 33.37
มาเลเซ...
โอกาสของการท่องเทียวไทยและธุรกิจต่อเนือง
ประเทศ นักท่องเทียวขาเข้าประเทศไทย (ล้านคน)
2554 2555 Δ(%)
เอเชีย 11.50 13.81 20....
ข้อพึงระวัง
16
1717
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553
ยกเว้น CLMV ปี 2558
ภาษีลดลงเป็นศูนย์ แต่มีมาตรการกีดกัน
การค้าทีไม่ใช่ภาษีเข้ามาทดแทน
...
การเข้ามาของบริษัทข้ามชาติ
และผู้ลงทุนจากอาเซียนหรือนอกอาเซียน
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่าง
ประเทศอาเซียน ภายใต้หลัก...
นักลงทุนต่างประเทศสามารถถือหุ้น
ในธุรกิจบริการได้ 70%
เปิดเสรีบริการเร่งรัด 4 สาขา ได้แก่
e-ASEAN, สุขภาพ, ท่องเทียว, โลจิ...
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและแรงงานฝีมือ
มีแนวโน้มย้ายไปทํางานในต่างประเทศ
การเคลือนย้ายแรงงานฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ
ได้แก่ วิศวกร พยา...
ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ
21
ประเด็นนําเสนอ
1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปร...
ศักยภาพของจังหวัดกระบี
จังหวัดกระบีมีขนาดพืนที 2.94 ล้านไร่
(ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ 3 เท่า) โดยทีตัง
สามารถเชือมโยงเศรษฐกิจฝังอั...
เศรษฐกิจมีความสมดุล ; ปี 2554 มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
70,870 ล้านบาท
- เป็น GDP ภาคเกษตร 31,561
ล้านบาท (44.5%)
...
ความท้าทายของยางพารา
ข้อมูลปี 2555 จังหวัดกระบีมีพืนทีปลูก
ยางพารา 693,628 ไร่ ผลผลิต 135,377
ตัน เป็นอันดับ 2 ของประเทศ (...
สร้างมูลค่าเพิมให้ยางพารา
สร้างมูลค่าเพิมให้ยางพาราแทนการ
ส่งออกวัตถุดิบ โดยแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าเพิม
ใช้ประโยชน...
ความท้าทายของปาล์มนํามัน
ข้อมูลปี 2555 จังหวัดกระบีมีพืนทีปลูก
ปาล์มนํามัน 972,451 ไร่ ผลผลิต
2,961,420 ตัน เป็นอันดับ 1 ข...
28
เพิมประสิทธิภาพการผลิตนํามันปาล์ม
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนํามัน
ปาล์มตังแต่ระดับผู้ปลูก โรงสกัด โดย
เน้นการลดต้นทุน ...
ผลิตไฟฟ้ าชีวมวลจากทะลายปาล์ม
29
ปุ๋ยเอทานอลโมลาส
นําตาลและผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับนําตาล
ชานอ้อย
ปาร์ติเกิลบอร์ด
ไฟฟ้ าชีวมวล
อ้อย
30
ตัวอย่างการพัฒนาห่วงโซ่คุ...
การใช้แรงงานในไร่อ้อย
31
ประเทศ การเก็บเกียวอ้อย
วันละ 700 ตัน
อสเตรเลีย 4 คน
ไทย 500 คน
ตัวอย่างการเก็บเกียวอ้อยในออสเตรเลีย
32
ทีมา: กรมการท่องเทียว
โอกาสของการท่องเทียวจังหวัดกระบี
ข้อมูลปี 2553 จังหวัดกระบีมีจํานวน
นักท่องเทียว 2.38 ล้านคน เป็นอัน...
เกิดการแข่งขันในธุรกิจบริการท่องเทียว
เนืองจากการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติ
เผชิญข้อจํากัดเรือง การขาดแคลนบุคลากรใน
ธุรกิจบ...
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาหาร
35
ผลิตอาหารได้มาตรฐานความปลอดภัย
(Food Safety)
พัฒนาบุคลากรเพือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการ
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษา
อาเซียน)
เรียนร...
รักษาความเป็นแหล่งท่องเทียวคุณภาพ
37
พัฒนาการท่องเทียวตามแนวทางเฉพาะ
ในแบบของตนเอง “เป็ นกระบี 1
ไม่ใช่ภูเก็ต 2” นันคือ เป...
คู่มือเดินทางท่องเทียวภาษาต่างประเทศ
38
ความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านทีดี
39
ประเด็นนําเสนอ
1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปร...
เป็นสถาบันหลักทางธุรกิจ ทีมีองค์ความรู้ มีเครือข่าย
และความร่วมมือ ทีเข้มแข็งทีสุดของประเทศ
โดยมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทย ม...
พันธกิจ
การสร้างสม องค์ความรู้ และแบ่งปัน สู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ (Knowledge Sharing)
การพัฒนา เพิมพูนทักษะ ค...
การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินธุรกิจ อย่างยังยืน (Good Governance and Corporate
Social Responsibi...
เจรจาเชิงนโยบายกับรัฐบาล
ขยายตลาดสู่ประเทศอาเซียน
ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ (CSR)
การวิจัยและพัฒนา (R&D
ต้องการเปิดต...
ยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ในรูปแบบของ พีสอนน้อง เพือนช่วยเพือน
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ข้อมูล ความรู้
พืนฐานการดําเนินธุรกิจ
Co...
เข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทีเราอยู่ (Industry Trend)
และเข้าใจว่าเราอยู่ส่วนไหนในห่วงโซ่ (Value Chain) เพือวาง...
แนวทางการขับเคลือนพันธกิจ
วางกลยุทธ์ทีเหมาะสมและแตกต่างกันตามแต่ละพืนที
กลุ่มจังหวัดทีมีด่านการค้าชายแดน 47
ขอรับการปรึกษาและข้อมูลเพิมเติม
AEC Prompt หอการค้าไทย
โทรศัพท์ 02-6221860 ต่อ 453, 447
โทรสาร 02-6221883
E-Mail : aecprom...
“สวัสดี”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56

1,448 views

Published on

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56

 1. 1. โดย ประธานกรรมการหอการค้าไทย (คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ) โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี วันที 22 เมษายน 2556 ทิศทางธุรกิจของจังหวัดกระบี ภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. 2. ประเด็นนําเสนอ 1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 2
 3. 3. ประเด็นนําเสนอ 1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 3
 4. 4. อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : Association of South East Asian Nations) ก่อตังเมือปี 2510 (1967) เพือสร้างความมันคง และต้านภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ 4
 5. 5. ประชาคมอาเซียน 2558 (ASEAN Community 2015) 2. ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) 3. ประชาคม สังคม-วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC) 1. ประชาคม การเมืองความมันคง อาเซียน (ASC) Political-Security Socio-Cultural การเป็ นตลาดและ ฐานการผลิตเดียว การสร้างเสริมขีด ความสามารถแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก 5
 6. 6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 1. เคลือนย้ายสินค้าเสรี AEC Blueprint 2. เคลือนย้ายบริการเสรี ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ยกเว้น CLMV ปี 2558 เปิดเสรีบริการเร่งรัด 4 สาขา ได้แก่ e-ASEAN, สุขภาพ, ท่องเทียว, โลจิสติกส์ การเป็นตลาดและ ฐานการผลิตเดียว 3. เคลือนย้ายการลงทุนเสรี 4. เคลือนย้ายแรงงาน มีฝีมือเสรี 5. เคลือนย้ายเงินทุนเสรี มากขึน ส่งเสริมและคุ้มครองการ ลงทุนระหว่างประเทศ อาเซียน ภ า ย ใ ต้ห ลัก National Treatment เคลือนย้ายแรงงานฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิ ก นักสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และ นักบัญชี ส่งเสริมการเชือมโยง ตลาดทุนระหว่างกัน พัฒนาตลาดพันธบัตร มาตรการเปิดเสรีบัญชีทุน 6
 7. 7. 7 โอกาส
 8. 8. โอกาสจากตลาดทีมีขนาดใหญ่ขึน ประเทศ ประชากร (ล้านคน) GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อินโดนีเซีย 251.16 894,900 ฟิลิปปินส์ 105.72 250,300 เวียดนาม 92.48 138,000 ไทย 67.45 377,000 เมียนมาร์ 55.17 54,050 มาเลเซีย 29.63 307,200 กัมพูชา 15.21 14,250 สปป.ลาว 6.70 9,269 สิงคโปร์ 5.46 276,500 บรูไน 0.42 16,850 อาเซียน 629.38 2,338,319 ทีมา : CIA (2555) 8
 9. 9. โอกาสจากการรวมกลุ่มอาเซียน +3 และ +6 China Japan Korea New Zealand Australia India ASEAN + China Japan Korea + Thailand 6 เท่า 57 เท่า 47 เท่า 377 2,338 17,733 21,389 67 629 2,155 3,403 9 เท่า 50 เท่า 32 เท่า ทีมา : CIA (2555) ASEANASEAN GDP (พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ประชากร (ล้านคน) 9
 10. 10. โอกาสจากการใช้ประโยชน์พืนทีเพาะปลูก ประเทศ พืนทีทังหมด (ล้านไร่) พืนทีเพาะปลูก (ล้านไร่) % ฟิลิปปินส์ 186.35 66.47 35.66 ไทย 344.85 110.25 31.97 เวียดนาม 203.35 55.04 27.06 มาเลเซีย 205.34 47.22 22.99 กัมพูชา 110.32 23.20 21.02 อินโดนีเซีย 1,141.52 206.27 18.06 เมียนมาร์ 411.08 66.71 16.22 สปป.ลาว 144.25 6.27 4.34 บรูไน 3.29 0.09 2.73 สิงคโปร์ 0.42 0.01 2.38 อาเซียน 2,725.81 581.58 21.33 ทีมา : Nation Master 10
 11. 11. โอกาสจากการเป็นศูนย์กลางเชือมโยงของภูมิภาค 11 ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการ รวมกลุ่มทางภูมิภาคมากทีสุดประเทศหนึง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาค เป็นจุดผ่านของ - East-West Corridor - North-South Corridor - Southern Corridor 33 จังหวัด ของไทยติดกับประเทศเพือน บ้าน โดยมีแนวชายแดนเชือมต่อ 4,863 กิโลเมตร 11
 12. 12. โอกาสตังฐานการผลิตในประเทศเพือนบ้าน เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา สปป.ลาว และกัมพูชา ได้รับสิทธิ GSP เนืองจากเป็น LDC (Lease Developed Country) การไปลงทุนฐานการผลิต สินค้าส่งออก ยกเว้นอาวุธจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีและ มีโควต้าไปยังสหภาพยุโรป สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กําลังจะได้พิจารณาคืน สิทธิ GSP จากสหภาพยุโรปอีกเช่นกัน 12
 13. 13. โอกาสของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 13
 14. 14. โอกาสของการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล 14 ประเทศ ประชากรมุสลิม (ล้านคน) % ของ ประชากรอาเซียน อินโดนีเซีย 210 33.37 มาเลเซีย 18 2.86 ฟิลิปปินส์ 10 1.59 เมียนมาร์ 8 1.27 ไทย 7 1.11 รวม 253 40.20 ทีมา : World Muslim Population (2011) 14 ประชากรมุสลิมอาเซียน 253 ล้านคน คิดเป็น 40% ของประชากรอาเซียน ภูมิภาค ประชากรมุสลิม (ล้านคน) เอเชีย 1,356 แอฟริกา 554 ยุโรป 56 อเมริกาเหนือ 7.5 อเมริกาใต้ 2.5 โอเชียเนีย 0.5 รวม 1,977 14
 15. 15. โอกาสของการท่องเทียวไทยและธุรกิจต่อเนือง ประเทศ นักท่องเทียวขาเข้าประเทศไทย (ล้านคน) 2554 2555 Δ(%) เอเชีย 11.50 13.81 20.06 - จีน 5.59 6.28 12.27 - อาเซียน 1.72 2.79 61.91 - อินเดีย 0.91 1.01 10.75 ยุโรป 5.10 5.65 10.77 - รัสเซีย 1.05 1.32 24.89 - ยุโรปตะวันออก 0.24 0.28 16.64 อเมริกา 0.95 1.08 13.74 ตะวันออกกลาง 0.60 0.61 0.72 โอเชียเนีย 0.93 1.05 12.13 แอฟริกา 0.14 0.16 12.79 รวม 19.23 22.35 16.24 ทีมา : กรมการท่องเทียว 15
 16. 16. ข้อพึงระวัง 16
 17. 17. 1717 ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ยกเว้น CLMV ปี 2558 ภาษีลดลงเป็นศูนย์ แต่มีมาตรการกีดกัน การค้าทีไม่ใช่ภาษีเข้ามาทดแทน 17 ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ยกเว้น CLMV ปี 2558 มาตรการกีดกันการค้าทีไม่ใช่ภาษี Non-Tariff Barriers (NBTs) อาทิ การบริหารโควตาภาษี, มาตรฐาน สิงแวดล้อมทีเกียวกับการค้า, มาตรฐานแรงงาน และการปิดฉลาก
 18. 18. การเข้ามาของบริษัทข้ามชาติ และผู้ลงทุนจากอาเซียนหรือนอกอาเซียน ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่าง ประเทศอาเซียน ภายใต้หลัก National Treatment ส่งเสริมการเชือมโยงตลาดทุน ระหว่างกัน พัฒนาตลาดพันธบัตร มาตรการเปิดเสรีบัญชีทุน 18
 19. 19. นักลงทุนต่างประเทศสามารถถือหุ้น ในธุรกิจบริการได้ 70% เปิดเสรีบริการเร่งรัด 4 สาขา ได้แก่ e-ASEAN, สุขภาพ, ท่องเทียว, โลจิสติกส์, 19
 20. 20. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและแรงงานฝีมือ มีแนวโน้มย้ายไปทํางานในต่างประเทศ การเคลือนย้ายแรงงานฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี 20
 21. 21. ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ 21
 22. 22. ประเด็นนําเสนอ 1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 22
 23. 23. ศักยภาพของจังหวัดกระบี จังหวัดกระบีมีขนาดพืนที 2.94 ล้านไร่ (ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ 3 เท่า) โดยทีตัง สามารถเชือมโยงเศรษฐกิจฝังอันดามัน และอ่าวไทย ประชากร 444,490 คน รายได้เฉลีย 176,057 บาท/คน/ปี (เป็นลําดับที 2 ของ ภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต) ทีมา : จังหวัดกระบี 23
 24. 24. เศรษฐกิจมีความสมดุล ; ปี 2554 มี ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 70,870 ล้านบาท - เป็น GDP ภาคเกษตร 31,561 ล้านบาท (44.5%) - เป็น GDP นอกภาคเกษตร 39,309 ล้านบาท (55.5%) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ ทีสําคัญ (ยางพาราและปาล์มนํามัน) มีทรัพยากรทางทะเลทีสมบูรณ์ และ มีแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงระดับโลก ศักยภาพของจังหวัดกระบี ทีมา : จังหวัดกระบี 24
 25. 25. ความท้าทายของยางพารา ข้อมูลปี 2555 จังหวัดกระบีมีพืนทีปลูก ยางพารา 693,628 ไร่ ผลผลิต 135,377 ตัน เป็นอันดับ 2 ของประเทศ (รองจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี) มีความเสียงในการสูญเสียส่วนแบ่ง ตลาดส่งออกยางพาราในจีน เนืองจาก การแข่งขันทีรุนแรง และนักลงทุนจีน เริมแสวงหาพืนทีการลงทุนใหม่ทีมี ต้นทุนการผลิตตํา อาทิ ในประเทศ เวียดนาม และ สปป.ลาว เป็นต้น ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 25
 26. 26. สร้างมูลค่าเพิมให้ยางพารา สร้างมูลค่าเพิมให้ยางพาราแทนการ ส่งออกวัตถุดิบ โดยแปรรูปเป็ น ผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าเพิม ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและเทคโนโลยี เพือต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม พัฒนาให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึนมารวมถึงการเพิม คุณภาพด้วย 26
 27. 27. ความท้าทายของปาล์มนํามัน ข้อมูลปี 2555 จังหวัดกระบีมีพืนทีปลูก ปาล์มนํามัน 972,451 ไร่ ผลผลิต 2,961,420 ตัน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ การเพาะปลูกปาล์มนํามันของไทย ปริมาณ ผลผลิตและอัตราการให้นํามันค่อนข้างตํา ต้นทุนการผลิตนํามันปาล์มของไทยสูงกว่า ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 27
 28. 28. 28 เพิมประสิทธิภาพการผลิตนํามันปาล์ม ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนํามัน ปาล์มตังแต่ระดับผู้ปลูก โรงสกัด โดย เน้นการลดต้นทุน และเพิมปริมาณ ทีได้จากการผลิต เพือให้สามารถแข่งขัน กับนํามันปาล์มนําเข้าได้ 28
 29. 29. ผลิตไฟฟ้ าชีวมวลจากทะลายปาล์ม 29
 30. 30. ปุ๋ยเอทานอลโมลาส นําตาลและผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับนําตาล ชานอ้อย ปาร์ติเกิลบอร์ด ไฟฟ้ าชีวมวล อ้อย 30 ตัวอย่างการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
 31. 31. การใช้แรงงานในไร่อ้อย 31
 32. 32. ประเทศ การเก็บเกียวอ้อย วันละ 700 ตัน อสเตรเลีย 4 คน ไทย 500 คน ตัวอย่างการเก็บเกียวอ้อยในออสเตรเลีย 32
 33. 33. ทีมา: กรมการท่องเทียว โอกาสของการท่องเทียวจังหวัดกระบี ข้อมูลปี 2553 จังหวัดกระบีมีจํานวน นักท่องเทียว 2.38 ล้านคน เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ (รองจากภูเก็ต 5.47 ล้านคน และสงขลา 2.94 ล้านคน) มีรายได้จากการท่องเทียว 30,389 ล้านบาท 33 ทีมา : กรมการท่องเทียว
 34. 34. เกิดการแข่งขันในธุรกิจบริการท่องเทียว เนืองจากการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติ เผชิญข้อจํากัดเรือง การขาดแคลนบุคลากรใน ธุรกิจบริการท่องเทียว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเทียว 34
 35. 35. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาหาร 35 ผลิตอาหารได้มาตรฐานความปลอดภัย (Food Safety)
 36. 36. พัฒนาบุคลากรเพือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการบริการ พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษา อาเซียน) เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ อาเซียน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 36
 37. 37. รักษาความเป็นแหล่งท่องเทียวคุณภาพ 37 พัฒนาการท่องเทียวตามแนวทางเฉพาะ ในแบบของตนเอง “เป็ นกระบี 1 ไม่ใช่ภูเก็ต 2” นันคือ เป็นการท่องเทียว ทีมีคุณภาพ ดูแลรักษาสิงแวดล้อมและ แหล่งท่องเทียว เพือให้เกิดความยังยืน 37
 38. 38. คู่มือเดินทางท่องเทียวภาษาต่างประเทศ 38
 39. 39. ความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านทีดี 39
 40. 40. ประเด็นนําเสนอ 1. บริบทภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. กระบีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 40
 41. 41. เป็นสถาบันหลักทางธุรกิจ ทีมีองค์ความรู้ มีเครือข่าย และความร่วมมือ ทีเข้มแข็งทีสุดของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทย มีศักยภาพ และแสวงหาโอกาสให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลกอย่างยังยืน วิสัยทัศน์ 41
 42. 42. พันธกิจ การสร้างสม องค์ความรู้ และแบ่งปัน สู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ (Knowledge Sharing) การพัฒนา เพิมพูนทักษะ ความสามารถในการแข่งขัน ของ ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ SME (Competency Enhancement) การพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ กับภาครัฐและเอกชน ทังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพือการพัฒนา ธุรกิจทุกภาคส่วน (Connectivity and Collaboration) 4242
 43. 43. การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ ในการ ดําเนินธุรกิจ อย่างยังยืน (Good Governance and Corporate Social Responsibility) การพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ทีดี ต่อสังคม (Organization Development) พันธกิจ 43
 44. 44. เจรจาเชิงนโยบายกับรัฐบาล ขยายตลาดสู่ประเทศอาเซียน ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ (CSR) การวิจัยและพัฒนา (R&D ต้องการเปิดตลาดใหม่ ขยายธุรกิจอย่างเข้มแข็งและยังยืน มีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขาดข้อมูล และ ไม่ทราบวิธีการนําข้อมูลไปใช้ จําเป็นต้องปรับมาตรฐานการทํางาน และแนวคิด การบริหารงาน เพือให้ปรับตัวได้ เข้าใจความต้องการทีแตกต่างกัน ของธุรกิจขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ เพือวางกลยุทธ์ทีต่างกัน ใหญ่ กลาง เล็ก แนวทางการขับเคลือนพันธกิจ 44
 45. 45. ยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ในรูปแบบของ พีสอนน้อง เพือนช่วยเพือน ใหญ่ กลาง เล็ก ข้อมูล ความรู้ พืนฐานการดําเนินธุรกิจ Connection ยกระดับ ยกระดับ ช่วยเหลือ แนวทางการขับเคลือนพันธกิจ 45
 46. 46. เข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทีเราอยู่ (Industry Trend) และเข้าใจว่าเราอยู่ส่วนไหนในห่วงโซ่ (Value Chain) เพือวางกลยุทธ์ให้เติบโตและอยู่รอด ผู้ผลิต ผู้ซือค้าส่งแปรรูป ขายปลีก เข้าใจความต้องการของตลาด เข้าใจสภาพการแข่งขัน เข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม เข้าใจบทบาทและคุณค่าของเราในห่วงโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนกลยุทธ์ แนวทางการขับเคลือนพันธกิจ 46
 47. 47. แนวทางการขับเคลือนพันธกิจ วางกลยุทธ์ทีเหมาะสมและแตกต่างกันตามแต่ละพืนที กลุ่มจังหวัดทีมีด่านการค้าชายแดน 47
 48. 48. ขอรับการปรึกษาและข้อมูลเพิมเติม AEC Prompt หอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-6221860 ต่อ 453, 447 โทรสาร 02-6221883 E-Mail : aecpromt@gmail.com AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-6976000 โทรสาร 02-2762126 AEC Information Center กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-5077555 โทรสาร 02-5475612 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โทรศัพท์ 02-5538111 โทรสาร 02-5538222 E-Mail : head@boi.go.th 48
 49. 49. “สวัสดี”

×