Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.4

5,879 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.4

  1. 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2011/2012Tytuł : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieliAutorzy:Zespół ds. ewaluacji w składzie :Marta Cichocka – koordynatorHalina Stępień– członekEwa Skwarka– członekPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324).Data wykonania raportu: 22.06.2012 r. I. Opis ewaluowanego przedmiotu Obszar 2: Procesy zachodzące w przedszkolu Wymaganie 2.4. – Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli II. Cel ewaluacji: Sprawdzenie w jakim stopniu nauczyciele współdziałają ze sobą w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju iedukacji dzieci. III. Pytania kluczowe : 1. W jaki sposób przebiega współpraca w zespołach nauczycieli? 1
  2. 2. 2. Na czym polega współdziałanie nauczycieli przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji? 3. W jaki sposób nauczyciele dokumentują proces wspomagania i edukacji dzieci? 4. W jaki sposób nauczyciele współpracują ze specjalistami w ramach wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? 5. Jak zorganizowana jest współpraca nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia? 6. W jaki sposób nauczyciele przekazują rodzicom informacje dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? IV. Kryteria: - współdziałanie i współpraca ; - planowość; - aktywność; - wymiana doświadczeń; - zgodność z przepisami V. Sposób zbierania danych, użyte metody i narzędzia- określenie sposobów przebiegu współpracy w - analiza dokumentacji (protokoły rady pedagogicznej, sprawozdaniazespołach nauczycieli zespołów) - analiza wyników ankiety dla nauczycieli- zdobycie informacji na temat współdziałanie - analiza dokumentów (protokoły rady pedagogicznej, sprawozdanianauczycieli przy analizie procesów nauczycieli , dokumentacja obserwacji i diagnozy),wspomagania rozwoju i edukacji -analiza wyników ankiety dla nauczycieli- opisanie sposobów współpracy nauczycieli ze - analiza dokumentów (protokoły rady pedagogicznej, dokumentacjaspecjalistami w ramach wspomagania rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja pracy specjalistów),edukacji dzieci - analiza wyników ankiety dla nauczycieli i specjalistów- określenie organizacji współpracy nauczycieli - analiza wyników ankiety skierowanej do nauczycieliw ramach wewnętrznego doskonalenia - analiza dokumentów (protokoły rady pedagogicznej, plany doskonalenia, plan nadzoru)- określenie sposobów przekazywania - analiza wyników ankiety skierowanej do nauczycieli i rodziców,rodzicom informacji dotyczących wspomagania - analiza dokumentacji (protokoły rady pedagogicznej, zeszyty współpracyrozwoju i edukacji dziecka z rodzicami, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 2
  3. 3. V. Końcowe wyniki przeprowadzonego badaniaZ dokumentacji przedszkola wynika, że nauczyciele podzieleni są na 3 zespoły: ds. ewaluacji wewnętrznej, doskonalenia, planowania ikoncepcji pracy. Na koordynatora każdego zespołu został wybrany jeden nauczyciel, który jest odpowiedzialny za przygotowaniedokumentów na posiedzenia rady pedagogicznej (sprawozdania semestralne, roczne, raporty, analizy). Z wymienionych wyżej zespołówtylko pierwszy ds. ewaluacji wewnętrznej ma opracowany harmonogram swoich działań i składa sprawozdania z ich wykonania.Nauczyciele pracują także w zespołach dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2011/2012funkcjonowało 9 takich zespołów , w skład których oprócz nauczycieli wchodzą także specjaliści (psycholog, logopeda). Zadaniazespołów są określone w opracowanym przez nauczycieli dokumencie „System udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej iwspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” wprowadzonymzarządzeniem dyrektora.Wszyscy nauczyciele współdziałają ze sobą w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wspólnie opracowali koncepcję pracyprzedszkola „Drabina rozwoju”, program wychowawczy. Na bieżąco wymieniają się doświadczeniami, konsultują się ze sobą, szukająnajlepszych sposobów pracy z dziećmi, wspólnie podsumowują pracę, prowadzą i analizują wyniki obserwacji, diagnozy i wkonsekwencji dostosowują pracę do potrzeb dzieci i ich rodziców, wprowadzają jednolite sposoby oddziaływań wychowawczo –opiekuńczych obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców dzieci.Najściślej współpracują ze sobą nauczyciele danej grupy: razem opracowują miesięczne plany pracy, monitorują podstawęprogramową wychowania przedszkolnego, tworzą programy indywidualne i na bieżąco omawiają trudności i sukcesyposzczególnych dzieci. Wspólnie organizują wyjścia do teatru, wycieczki, zapraszają gości do prowadzenia warsztatów np.naukowych, pierwszej pomocy, dogoterapii. Razem przygotowują dzieci do przeglądów i konkursów, np. sportowych, plastycznych imuzycznych. Współdziałają także przy organizowaniu wycieczek, uroczystości przedszkolnych i wykonaniu dekoracji.Współpracują ze sobą przy organizacji pikników sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, rodzin i absolwentów.Współdziałanie ze specjalistami polega na wymianie informacji o dzieciach, wspólnym omawianiu wyników obserwacji, ustalaniuwspólnych działań. Nauczyciele raczej dobrze oceniają współpracę z logopedą, natomiast współpracę z psychologiem oceniają zaniewystarczającą.Z protokołów posiedzeń rady pedagogicznej wynika, że nauczyciele dzielą się wiedzą zdobytą w trakcie różnych form doskonaleniazewnętrznego. Wspólnie przygotowują wykłady, prezentacje dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Dzielą się ciekawymiscenariuszami zajęć, materiałami i środkami dydaktycznymi, literaturą fachową. Wspólnie przygotowują prezentacje i plany aktywności 3
  4. 4. dla partnerskich krajów w ramach programu Comenius. W przedszkolu organizowane są także szkoleniowe posiedzenia radypedagogicznej oraz zajęcia koleżeńskie, w trakcie których nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę, zdobywają nowe umiejętności, dzielą sięnimi. Wspólnie prowadzą kronikę przedszkolną, przygotowują materiały na stronę internetową. Zdaniem większości nauczycieli rodzice raczej uczestniczą w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Mają oni możliwośćcodziennych kontaktów z nauczycielami i wymiany doświadczeń, uczestnictwa w zajęciach otwartych, konsultacji ze specjalistami.Nauczyciele organizują zajęcia dla dzieci i rodziców „Akademia kreatywności” , dając rodzicom możliwość podejmowaniatwórczych działań i jednocześnie obserwacji dzieci na tle grupy. Rodzice występują w roli ekspertów w projektach edukacyjnych,biorą udział w przedstawieniach, zebraniach, organizują wycieczki, a także wykonują z dziećmi ćwiczenia i karty pracy zgodnie zzaleceniami specjalistów, nauczycieli. Zdaniem nauczycieli należy zwiększyć udział rodziców w procesie wspomagania rozwoju iedukacji ich dzieci, zwłaszcza udział w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.I. Ocena wyników - wnioskiMocne strony Słabe strony Współpraca nauczycieli w procesie wspomagania  Współpraca nauczycieli i rodziców z psychologiem. rozwoju i edukacji dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami i logopedą w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.VI. Rekomendacje1. Przestrzegać terminów procedury informowania rodziców o wynikach obserwacji.2. Precyzyjnie ustalić zasady i procedurę współpracy psychologa z nauczycielami i rodzicami. Warszawa, 22.06.2012 Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Ewa Skwarka 4
  5. 5. 5

×