Raport z ewaluacji wewnętrznej             prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków    ...
3.  Na czym polega monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych?    4.  Kto formułuje wnioski z monitorowania i...
wniosków z monitorowania osiągnięć dzieci - Określenie działań podejmowanych przez        - przeprowadzenie ankiet...
We wszystkich grupach prowadzi się obserwacje rozwoju dziecka, natomiast w oddziałach dzieci pięcio- i sześcioletnich doko...
VI. Rekomendacje1. Niezbędne jest przypomnienie nauczycielom oraz utrwalenie wewnatrzprzedszkolnych procedur mających wpły...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3

11,915 views

Published on

raport z ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 2.3.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3

 1. 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2010/2011Tytuł : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji mają charakter zorganizowanyAutorzy:Zespół ds. ewaluacji w składzie :Marta Cichocka – koordynatorHalina Stępień– członekEwa Skwarka– członekPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324).Data wykonania raportu: 20.06.2011 r. I. Opis ewaluowanego przedmiotuObszar: „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”Wymaganie 2.3: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji mają charakter zorganizowany”. II. Cel ewaluacji:Sprawdzenie w jakim stopniu działania nauczycieli i przedszkola dotyczące procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sązaplanowane i zorganizowane, zgodne z przepisami prawa oraz czy są monitorowane i doskonalone. III. Pytania kluczowe : 1. Które przepisy prawa określają wyżej wymieniony problem? 2. W jaki sposób nauczyciele planują swoje działania edukacyjne? 1
 2. 2. 3. Na czym polega monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych? 4. Kto formułuje wnioski z monitorowania i doskonalenia procesów edukacyjnych? 5. Kto i jak często monitoruje osiągnięcia uczniów? 6. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu motywowania swoich wychowanków? 7. W jaki sposób wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci są wdrażane w pracy nauczycieli? IV. Kryteria: - zgodność z przepisami prawa; - znajomość warunków i sposobów realizacji podstawy programowej; - monitorowanie i doskonalenie procesów; - formułowanie wniosków i ich wdrażanie; - planowanie procesów; - wspieranie i motywowanie wychowanków; - monitorowanie osiągnięć i wdrażanie wniosków z monitorowania. V. Sposób zbierania danych, użyte metody i narzędzia Pytania kluczowe Metody i źródła danych- Określenie przepisów prawa dotyczących - analiza przepisów prawa, dokumentacji ( koncepcja, plan roczny,zorganizowanego procesu wspomagania rozwoju i plany miesięczne, zarządzenia i procedury, protokoły radedukacji pedagogicznych ) - przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i analiza jej wyników- Określenie sposobu planowania działań edukacyjnych - analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieliprzez nauczycieli - przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i analiza jej wyników- Wskazanie sposobów monitorowania i doskonalenia - analiza dokumentacji (koncepcja, plan roczny, plany miesięczne,procesów edukacyjnych zarządzenia i procedury, protokoły rad pedagogicznych, arkusze- Określenie osób odpowiedzialnych za formułowanie obserwacji, teczki pracy indywidualnej )wniosków z monitorowania i doskonalenia procesówedukacyjnych- Zdobycie informacji na temat częstotliwościmonitorowania osiągnięć dzieci- Określenie sposobów wdrażania w pracy nauczycieli 2
 3. 3. wniosków z monitorowania osiągnięć dzieci - Określenie działań podejmowanych przez - przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i rodziców wraz z przedszkole w celu motywowania swoich wychowanków analizą wyników - wywiad z rodzicami i analiza wypowiedzi rodzicówV. Końcowe wyniki przeprowadzonego badaniaNauczyciel znają przepisy prawa oświatowego dotyczące zorganizowanego charakteru procesów edukacyjnych. W prowadzanychbadaniach nauczyciele nie odwoływali się do wprowadzonych przedszkolu procedur wewnętrznych.Procesy wspomagania rozwoju i edukacyjne są przez wszystkich nauczycieli planowane, co ma potwierdzenie w dokumentacjiprzedszkola . Opracowana została koncepcja pracy przedszkola, a na jej podstawie roczny plan pracy, z którego następniewynikają plany miesięczne , a w konsekwencji sprawozdania dzienne. Wszyscy nauczyciele planują działania edukacyjne woparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Większość w planowaniu swoich działań uwzględniazainteresowania i potrzeby dzieci oraz odwołuje się do koncepcji pracy przedszkola Nauczyciele starają się także przyplanowaniu uwzględniać informacje otrzymane od rodziców.Przy wyborze programów wychowania przedszkolnego nauczyciele analizują przede wszystkim ich zgodność z podstawąprogramową, dostosowanie do możliwości i potrzeb dzieci, spójność z koncepcją pracy przedszkola.Dwa razy w ciągu każdego roku szkolnego formułowane są wnioski dotyczące realizacji koncepcji pracy, planu rocznego, pracywychowawczo-dydaktycznej, realizacji nadzoru pedagogicznego, wynikające z prowadzonych obserwacji dzieci i diagnozygotowości szkolnej. Wnioski przekładają się na zadania do wykonania w czasie wyznaczonym przez nauczycieli, dyrektora.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest na bieżąco monitorowana przez nauczycieli , co ma potwierdzenie wdokumentacji przez nich prowadzonej ( arkusze monitoringu oraz wpisy w miesięcznych planach pracy i sprawozdaniachdziennych). Wszyscy nauczyciele monitorują zachodzące procesy w celu dostosowania ich do możliwości i potrzeb dzieci.Wzbogacają ofertę zajęć przedszkola o warsztaty, wycieczki zgodne z zainteresowaniami dzieci oraz planem pracy. Prowadzonesą zajęcia dodatkowe spójne z programem i podstawą programową.Przedszkole podczas realizacji procesów wspomagania, rozwoju i edukacji dziecka w pełnym zakresie wykorzystuje zalecanewarunki i sposób realizacji podstawy programowej. 3
 4. 4. We wszystkich grupach prowadzi się obserwacje rozwoju dziecka, natomiast w oddziałach dzieci pięcio- i sześcioletnich dokonujesię diagnozy pedagogicznej gotowości szkolnej. Uzyskane wyniki wykorzystuje się do ustalania wniosków do dalszej pracy orazmodyfikacji oferty programowej, określenia słabych i mocnych stron dziecka, w tym indywidualizacji pracy z dziećmi. Nauczycielenie opracowali programów pracy indywidualnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzice są informowani o tym,jak rozwijają się ich dzieciWe współpracy z radą rodziców w przedszkolu opracowano program wychowawczy, w którym między innymi określono systemmotywowania dzieci, który sprawdza się w praktyce i jest spójny z koncepcja pracy przedszkola oraz podstawa programową.Dyrektor systematycznie obserwuje pracę nauczycieli (obserwacje planowane oraz doraźne) , monitoruje przestrzeganie rozkładudnia, przestrzeganie procedury informowania rodziców o wynikach obserwacji, diagnozy ich dzieci. Wnioski ze sprawowanegoprzez dyrektora nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do ustalenia rekomendacji do dalszej pracy oraz modyfikowaniaoferty programowej oraz do planowania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi szczególnieuzdolnionymi. Wnioski są także podstawą do planowania doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia kierunków współpracy zrodzicami.VI. Ocena wyników - wnioskiMocne strony Słabe strony Przedszkole pracuje zgodnie z zalecanymi warunkami i  Niewystarczająca znajomość przez nauczycieli niektórych sposobami realizacji podstawy programowej wychowania wewnątrzprzedszkolnych procedur . przedszkolnego  Brak programów pracy indywidualnej dla dzieci z problemami Procesy edukacyjne są zawsze planowane i spójne. rozwojowymi. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są na bieżąco monitorowane przez nauczycieli oraz dyrektora, a wnioski z tego monitorowania wykorzystywane są do opracowania koncepcji, planów pracy, wzbogacania oferty przedszkola, poprawy organizacji wspomagania rozwoju dzieci, doskonalenia nauczycieli i współpracy z rodzicami. 4
 5. 5. VI. Rekomendacje1. Niezbędne jest przypomnienie nauczycielom oraz utrwalenie wewnatrzprzedszkolnych procedur mających wpływ na planowanie pracy i wspomaganie rozwoju dzieci, w tym przede wszystkim „Procedury informowania rodziców o wynikach diagnozy dziecka” oraz „Systemu udzielania pomocy pedagogicznej i wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”2. Dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy bezwzględnie założyć teczkę pracy indywidualnej, w której poza niezbędną dokumentacją (Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających lub Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie) gromadzone będą przede wszystkim: arkusze obserwacji, wyniki diagnozy, informacje o mocnych stronach dziecka, karty pracy dziecka świadczące o efektach lub braku efektów udzielanej dziecku pomocy, informacje o spotkaniach z rodzicami i wnioski wypływające ze współpracy z rodzicami, specjalistami. Warszawa, 20.06.2011 Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Ewa Skwarka 5

×