Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport z ewaluacji wewnetrzne 2013.2014

1,057 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raport z ewaluacji wewnetrzne 2013.2014

  1. 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 Tytuł : Współpraca pomiędzy przedszkolem a rodzicami sprzyja rozwojowi dzieci oraz poprawie jakości pracy placówki Autorzy: Zespół ds. ewaluacji w składzie : Halina Stępień– koordynator Elżbieta Pietrzak-Białek– członek Marta Cichocka – członek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324 ze zm.). Data przedstawienia dyrektorowi projektu raportu: 26.08.2014 r. Data zatwierdzenia raportu: 27.08.2014 r. I. Opis ewaluowanego przedmiotu Wymaganie 9 – Rodzice są partnerami przedszkola Przedmiot ewaluacji - Współpraca pomiędzy przedszkolem a rodzicami sprzyja rozwojowi dzieci oraz poprawie jakości pracy placówki. II. Cele ewaluacji: 1. Zebranie informacji na temat wpływu współpracy przedszkola z rodzicami na funkcjonowanie przedszkola i rozwój dzieci. 2. Doskonalenie współpracy przedszkola z rodzicami. III. Pytania kluczowe : 1. Jakie formy współpracy przedszkola z rodzicami występują w placówce? 2. Czy przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie na temat swojej pracy? 3. Czy przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? 4. Czy rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach? 1
  2. 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 IV. Kryteria: 1. Trafność podejmowanych działań. 2. Efektywność działań 3. Skuteczność współpracy. 4. Trwałość efektów współpracy. 5. Adekwatność do potrzeb dzieci/rodziców/nauczycieli V. Sposób zbierania danych, użyte metody i narzędzia 1. Badanie dokumentacji przedszkolnej. 2. Badanie dokumentacji rady rodziców. 3. Badanie kwestionariuszowe - ankieta skierowana do rodziców 4. Badanie kwestionariuszowe - ankieta skierowana do nauczycieli 5. Wywiad z dyrektorem. 6. Wywiad z członkami rady rodziców i rad oddziałowych. VI. Liczba badanych 1. Liczba ankietowanych rodziców - 79% 2. Liczba ankietowanych nauczycieli – 91,7% 3. Liczba członków rady rodziców/rad oddziałowych udzielających wywiadu – 66,7% 4. Dyrektor – 100% VII. Końcowe wyniki przeprowadzonego badania 2
  3. 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 · Rodzice uczestniczą w zebraniach grupowych(79,8%) i zdaniem większości ( 92,4%) ich liczba jest wystarczająca. Podczas zebrań rodzice wskazują na przekazywanie informacji przede wszystkim na temat planów/programów pracy (95%), danych podsumowujących pracę w danym semestrze/roku szkolnym (76%) oraz organizacji pracy przedszkola. Większość rodziców dobrze ocenia organizację zebrań grupowych. Z analizowanej dokumentacji wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono ogółem 17 zebrań grupowych, w których wzięło udział ogółem 68,3% wszystkich rodziców. Zdaniem nauczycieli rodzicom najbardziej odpowiada forma kontaktu indywidualnego z wychowawcami (82%), a liczba spotkań z rodzicami w roku szkolnym jest w opinii nauczycieli wystarczająca (56%) ,a nawet za duża (27%). Nauczyciele uważają(73%), że kontakty z nimi inicjowane są w większości przez rodziców. Nauczyciele preferują współpracę z rodzicami opartą na rozmowach indywidualnych (55%), udziale w imprezach, uroczystościach( 37%) i zebraniach grupowych (27%). W bieżącym roku szkolnym zorganizowano ogółem 15 spotkań z udziałem rodziców ( zajęcia otwarte, imprezy, uroczystości) oraz dwa pikniki. 48 rodziców czynnie współpracowało z przedszkolem i wykazało się aktywnością , co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie członków Klubu „Rodzice na medal”. Zdaniem pani dyrektor niezadawalająca bywa frekwencja na zebraniach rady rodziców, co utrudnia podejmowanie wspólnych decyzji. · Zdaniem rodziców informacje dotyczące postępów dziecka są przekazywane na zebraniach grupowych i przede wszystkim podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami. W ramach tych spotkań omawiane są także problemy wychowawcze i edukacyjne dzieci oraz problemy zgłaszane przez rodziców. Większość rodziców (95%) potwierdziła, że w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym została poinformowana jak rozwija się ich dziecko. Nauczyciele potwierdzają (82%), że podczas spotkań z rodzicami wskazują na możliwości rozwojowe wszystkich wychowanków, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych wszystkich dzieci (45%). Nauczyciele podkreślają, także, że służą radą, wsparciem w sytuacjach trudnych dla rodziców wszystkich (55%) bądź niektórych dzieci (45%). Członkowie rady rodziców/rad oddziałowych (75%) potwierdzili, że otrzymują od nauczycieli bieżące informacje, porady. Wg nich przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, w szczególności w zakresie promowania zdrowia i aktywności ruchowej. Członkowie rady rodziców/rad oddziałowych uważają, że działania wspierające rodziców w wychowaniu dzieci są dla nich przydatne. Dyrektor przedszkola uważa, że rodzice zawsze mogą otrzymać informację o dziecku, a także potrzebną pomoc. Z analizy protokołów zebrań z rodzicami wynika, że sprawy wychowawcze oraz dotyczące rozwoju dzieci są przez nauczycieli omawiane ( wyniki obserwacji, diagnozy, informacje o gotowości szkolnej). W II semestrze bieżącego roku szkolnego 17 rodziców skorzystało z możliwości spotkań z wychowawcą w kąciku „Co słychać u twojej pociechy?”. Dyrektor przedszkola stwierdziła, że troje rodziców skierowało się do niej po pomoc w sprawach wychowawczych i rodzinnych. Rodzice nie zgłaszają uwag do programu wychowawczego, koncepcji pracy przedszkola oraz rocznego planu pracy, jednocześnie przy opracowywaniu ww. dokumentów zaangażowanie rodziców było niskie. Z pomocy psychologa i logopedy skorzystało 35 osób. Troje rodziców zostało skierowanych do poradni specjalistycznych w celu dodatkowej pracy z dzieckiem oraz uzyskania dodatkowej diagnozy. Specjaliści zatrudnieni w przedszkolu stwierdzili, że z większością rodziców współpraca układa się dobrze. Mają jednak ograniczone kontakty z niektórymi rodzicami, którzy nie stawiają się na umówione spotkania oraz nie wykonują z dziećmi wskazanych ćwiczeń. 3
  4. 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 · Rodzice najchętniej uczestniczą w takich przedsięwzięciach jak: uroczystości przedszkolne (97,5%), uroczystości grupowe (93,7%), zebrania grupowe (84,8%), zajęcia otwarte (77,2%), warsztaty, prelekcje ( 57%) . Rodzice chętnie ( 70,9%) wspierają przedszkole finansowo. Natomiast najmniej chętnie rodzice uczestniczą w wycieczkach jako opiekunowie. Z analizy frekwencji rodziców wynika, że najwięcej ich przychodzi na uroczystości grupowe i pikniki oraz zebrania w I semestrze roku szkolnego. W II semestrze frekwencja rodziców na zebraniach oraz zajęciach otwartych znacznie maleje. . Podstawowe dokumenty dotyczące działalności przedszkola są powszechnie dostępne na stronie internetowej oraz w holu placówki. Przedszkole prowadzi blog dla rodziców http://rodzice240.blogspot.com , na którym umieszczane są istotne dla rodziców informacje bieżące oraz sprawozdania z podejmowanych w przedszkolu działań ( prezentacje, filmy, fotoreportaże). Blog jest też dla rodziców platforma szkoleniową. Ze statystyk wynika, że miesięcznie blog jest odwiedzany przez średnio 300 osób. W ostatnich dwóch latach znacznie zmalała aktywność rodziców na blogu. Rodzice ograniczają się do czytania informacji, oglądania zamieszczonych materiałów. Bardzo rzadko zamieszczają komentarze, przesyłają teksty, zdjęcia do zamieszczenia na blogu. Dyrektor wyraziła także zaniepokojenie związane z niedoinformowaniem części rodziców. Zdaniem dyrektor w przedszkolu sprawnie działa system przepływu informacji ( strona internetowa, blog, poczta elektroniczna, tablice ogłoszeń w holu i przy salach, informacja telefoniczna). Jednakże zdarza się, że grupa rodziców nie wie, nie pamięta o organizowanych imprezach, wycieczkach, zebraniach. · Wszyscy rodzice uważają, że powinni angażować się w życie przedszkola. Zdanie to podzielają wszyscy nauczyciele. Według 48,1% rodziców uczestniczą oni w podejmowaniu decyzji w sprawach przedszkola np. w sprawie zasad żywienia w przedszkolu, odpoczynku, działań związanych z wszawicą.. 46,9% rodziców stwierdziło, że nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach przedszkola. Nauczyciele uważają, ze rodzice chcieliby współdecydować w przedszkolu głównie o wycieczkach, sprawach finansowych, odpoczynku, rozkładzie dnia i posiłkach. Pani dyrektor stwierdziła, że podczas wspólnych zebrań z radą rodziców poruszane są wszystkie istotne kwestie dotyczące przedszkola i wspólnie z rodzicami poszukiwane są drogi rozwiązania trudności. Podkreśliła, że dzięki zaangażowaniu rodziców możliwe było doposażenie przedszkola (tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, mikroskopy, zabawki, sprzęt ogrodowy, prześcieradła). Rodzice też angażują się w akcje charytatywne („Gwiazdka dla Afryki”, paczki dla ubogich rodzin, zbiórka odzieży, zbiórka do schroniska dla psów). · Rodzice dzielą się swoimi opiniami na temat przedszkola i rozwoju dzieci w szczególności podczas zebrań grupowych, rozmów z nauczycielami, dyrektorem, kierownikiem gospodarczym. Większość rodziców (89,9%) uważa, że ich opinie mają wpływ na funkcjonowanie przedszkola. Zdaniem członków rady rodziców/rad oddziałowych (62,5%) opinia rodziców jest brana pod uwagę, a kierownictwo przedszkola jest otwarte na uwagi, opinie rodziców przekładają się na praktyczne działania służące polepszeniu jakości przedszkola ( np. kącik indywidualnych spotkań , godziny posiłków, organizacja zielonego przedszkola, zajęć z karate w grupie najmłodszej). Wspólnie z rodzicami podjęto działania dotyczące przedstawień teatralnych , organizacji odpoczynku, imprez rekreacyjnych i zakupu tablic interaktywnych. Dyrektorka przedszkola podkreśliła, że rodzice wielokrotnie w ciągu roku dzielą się z nią swoimi opiniami, zwłaszcza dotyczącymi rozkładu dnia, czystości , bezpieczeństwa dzieci. Rodzice otwarcie dzielą się uwagami na temat pracy nauczycieli, personelu obsługowego. Dostrzegają wysiłek pracowników ich osiągnięcia oraz wskazują na uchybienia w pracy. Uwagi rodziców są przekazywane personelowi przedszkola. 4
  5. 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 Wszystkie uwagi, opinie są analizowane i podejmowane są natychmiastowe działania służące poprawie standardów pracy. Dyrektor stwierdziła, że rzadko rodzice zgłaszają inicjatywy dotyczące planowania pracy przedszkola. Zdaniem nauczycieli tylko 18% rodziców nie zgłasza żadnych pomysłów na działania przedszkola. Wg wszystkich nauczycieli pomysły rodziców są realizowane. Członkowie rady rodziców/rad oddziałowych stwierdzili, że przedszkole zachęca ich do realizacji własnych pomysłów, np. wspólne zajęcia sportowe, pikniki, teatr rodziców, czytanie książek, występowanie w roli ekspertów, propozycje jadłospisów i dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w grupie. Jako ostatnio zgłoszone i zrealizowane inicjatywy rodzice wymienili teatr rodziców, kącik spotkań indywidualnych i zajęcia prowadzone przez rodziców. Zdaniem członków rady rodziców/rad oddziałowych działania te przyczyniły się do zintegrowania rodziców i pomagają w otrzymaniu rzetelnej wiedzy o dziecku, a także sprawiają dzieciom radość. Dyrektor przedszkola potwierdziła, że pomysły rodziców są wdrażane w życie, a przedszkole wykorzystuje potencjał rodziców, ich inicjatywy i otwartość na zmiany. · Dyrektor przedszkola jest zadowolona ze współpracy z większością rodziców. Dyrektor uważa, że dzięki współpracy z rodzicami w przedszkolu panuje dobra atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości i szacunku. Nauczyciele oceniają swoje kontakty z rodzicami jako dobre (82%) oraz bardzo dobre (18%). VII. Ocena wyników - wnioski Mocne strony · Różnorodność form współpracy z rodzicami. · Efektywne wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci. · Pozyskiwanie opinii rodziców i ich wykorzystanie w procesie doskonalenia pracy przedszkola. · Skuteczne realizowanie inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. · Współdecydowanie w sprawach przedszkola. · Zaangażowanie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju dzieci i wzbogacenia oferty oraz wyposażenia przedszkola. Słabe strony · Zaangażowanie rodziców w procesie planowania pracy przedszkola (statut, koncepcja pracy, program wychowawczy, roczny plan pracy, plan współpracy). VIII. Rekomendacje 1. Skutecznie włączyć rodziców w proces planowania pracy przedszkola. 5
  6. 6. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Halina Stępień Marta Cichocka Elżbieta Pietrzak-Białek Ewa Skwarka Warszawa, 27.08.2014 r 6
  7. 7. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Halina Stępień Marta Cichocka Elżbieta Pietrzak-Białek Ewa Skwarka Warszawa, 27.08.2014 r 6

×