Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt ewaluacji wewnętrznej 2.4.

16,460 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projekt ewaluacji wewnętrznej 2.4.

  1. 1. Warszawa, ……….Projekt ewaluacji nr 1/2011-2012Przedmiot ewaluacji :Obszar: „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”Wymaganie 2.4: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektemwspółdziałania nauczycieliKryteria:  współdziałanie i współpraca ;  planowość;  aktywność;  wymiana doświadczeń;  zgodność z przepisami. Pytania kluczowe: 1. W jaki sposób przebiega współpraca w zespołach nauczycieli? 2. Na czym polega współdziałanie nauczycieli przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji? 3. W jaki sposób nauczyciele dokumentują proces wspomagania i edukacji dzieci? 4. W jaki sposób nauczyciele współpracują ze specjalistami w ramach wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? 5. Jak zorganizowana jest współpraca nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia? 6. W jaki sposób nauczyciele przekazują rodzicom informacje dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci?Cel: Sprawdzenie w jakim stopniu nauczyciele współdziałają ze sobą worganizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Dobór próby badawczej i metod badania: 100% nauczycieli 100% specjalistów 40 % rodziców Pytania kluczowe Metody i źródła danych Narzędzia W jaki sposób przebiega - analiza dokumentacji - ankieta dla współpraca w zespołach (protokoły rady nauczycieli, nauczycieli? pedagogicznej, sprawozdania - notatka z analizy zespołów) dokumentacji - przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli Na czym polega współdziałanie - analiza dokumentów - ankieta dla nauczycieli przy analizie (protokoły rady nauczycieli procesów wspomagania rozwoju pedagogicznej, sprawozdania - notatka z analizy
  2. 2. i edukacji? nauczycieli , dokumentacja dokumentacji obserwacji i diagnozy), - przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieliW jaki sposób nauczyciele - analiza dokumentów - notatka z analizywspółpracują ze specjalistami w (protokoły rady dokumentacjiramach wspomagania rozwoju i pedagogicznej, dokumentacja - ankieta dlaedukacji dzieci? pomocy psychologiczno- nauczycieli pedagogicznej, dokumentacja - ankieta dla pracy specjalistów), specjalistów - przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i specjalistówJak zorganizowana jest - analiza dokumentów - notatka z analizywspółpraca nauczycieli w (protokoły rady dokumentacjiramach wewnętrznego pedagogicznej, plany - ankieta dladoskonalenia? doskonalenia, plan nadzoru) nauczycieli - przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieliW jaki sposób nauczyciele - przeprowadzenie ankiety - ankieta dlaprzekazują rodzicom informacje wśród nauczycieli, nauczycielidotyczące wspomagania rozwoju - przeprowadzenie ankiety - notatka z analizyi edukacji dzieci? wśród rodziców, dokumentacji - analiza dokumentacji - ankieta dla (protokoły rady rodziców pedagogicznej, zeszyty współpracy z rodzicami, dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej)Harmonogram ewaluacjiZadanie Termin Osoby odpowiedzialneOpracowanie ankiety dla nauczycieli do 30.10.2011 Zespół ds. ewaluacjiPrzeprowadzenie ankiety wśród do 10.04.2012 M. CichockanauczycieliOpracowanie ankiety dla rodziców do 30.10.2011 Zespół ds. ewaluacjiPrzeprowadzenie ankiety wśród rodziców do 10.04.2012 Zespół ds. ewaluacjiAnaliza dokumentacji do 10.04.2012 Zespół ds. ewaluacji Zespół dAnaliza i opracowanie wyników ankiety dla do 20.04.2012 Zespół ds. ewaluacjinauczycieliAnaliza i opracowanie wyników ankiety dla do 20.04.2012 Zespół ds. ewaluacjirodzicówZebranie wszystkich informacji i do 20.04.2012 Zespół ds. ewaluacjiwyciąganie wniosków, sformułowanierekomendacjiOpracowanie projektu raportu do 30.04.2012 M. Cichocka, H. Stępieńi przedstawienie dyrektorowi do 5.05.2012
  3. 3. Prezentacja wyników raportu wszystkim najpóźniej do M. Cichockaczłonkom rady pedagogicznej 31.08.2012Upowszechnienie raportu do 31.08.2012 E. SkwarkaMetaewaluacja – refleksja na temat do 31.08.2012 Zespół ds. ewaluacji weewaluacji współpracy z pozostałymi nauczycielamiAneksWzory narzędzi wykorzystywanych w procesie ewaluacji:1. Ankieta dla nauczycieli.2. Ankieta dla rodziców. Opracowanie: Zespół ds. ewaluacji w składzie: Marta Cichocka, Ewa Skwarka, Halina Stępień.

×