Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2013/2014

1,730 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2013/2014

  1. 1. Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2013/2014 I. Źródła informacji: - wnioski z posiedzeń rady pedagogicznej, - wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, - wnioski pohospitacyjne, - wyniki obserwacji i diagnozy. II. Priorytety przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 1. „Spotkania ze sztuką” – rozwijanie zainteresowania malarstwem, rzeźbą i architekturą . Cele : • dostarczanie informacji o różnych rodzajach sztuki ze zwróceniem uwagi na bogactwo i różnorodność technik plastycznych • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno • kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych, • zaspokajanie potrzeby ekspresji, wyrażania emocji w działaniach plastycznych Spodziewane efekty: Dziecko (obszary z podstawy programowej) 7.1. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 9.1. przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9.2. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; 9.3. wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz) 10.1. wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy; 10.2.używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania; 14.1. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; 1
  2. 2. 14.2. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14.3. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 14.7. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu. Efekty wykraczające poza podstawę programową: - zna przynajmniej dwóch wybitnych artystów ( malarzy, rzeźbiarzy), - pozna podstawowe cech wybranych kierunków np. abstrakcjonizm, impresjonizm…; - wzbogaci słownictwa o nazwy wybranych technik malarskich; - będzie miało bezpośredni kontakt ze sztuką ( zajęcia w muzeach); - będzie potrafiło uzyskać różne odcienie i barwy poprzez łączenie kolorów. Spodziewane efekty: nauczyciele rodzice - wzbogacą swoja wiedzę na temat malarstwa, rzeźby i architektury; - zgromadzą pomoce , materiały do zajęć: albumy, reprodukcje itp.; - wykorzystają tablicę interaktywną do przeprowadzenia zajęć na temat sztuki, - zorganizują wycieczki do muzeum, galerii, - zorganizują w salach kąciki plastyczne z różnorodnymi materiałami do prac plastycznych; - wykażą się kreatywnością - będą ekspertami w dziedzinie sztuki; - pomogą gromadzić materiały do zajęć: albumy, reprodukcje itp.; - pomogą przy organizacji wycieczek do muzeum, galerii; - wezmą udział w warsztatach plastycznych; - będą kreatywni, twórczy; - będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez muzea, galerie Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów Lp. Działania Osoba odpowiedzialna Termin 1. Poznanie różnorodnych technik malarskich ( akwarela, olej, węgiel, pastele suche i olejowe,….) wszystkie nauczycielki przez cały rok 2. Poznanie różnorodnych rzeźb i materiałów, z których zostały wykonane (np. drewno, glina, kamień, papieroplastyka, modelina, plastelina….) wszystkie nauczycielki przez cały rok 3. Poznanie barw podstawowych i pochodnych, ćwiczenia w ich uzyskiwaniu, tworzenie różnych odcieni, malowanie dwoma kolorami wszystkie nauczycielki przez cały rok 4. Wykorzystanie surowców wtórnych , materiałów przyrodniczych w pracach plastycznych wszystkie nauczycielki przez cały rok 5. Gromadzenie albumów, książek przedstawiających twórczość polskich i zagranicznych malarzy, rzeźbiarzy. nauczycielki oddziału IV II semestr 6. Przygotowanie lekcji na tablicę interaktywną na temat malarstwa, rzeźby i architektury wszystkie nauczycielki przez cały rok 2
  3. 3. 7. Zapoznanie z twórczością słynnych artystów polskich i zagranicznych wszystkie nauczycielki przez cały rok 8. Wykorzystywanie gier multimedialnych dotyczących sztuki udostępnianych przez muzea, galerie wraz z interaktywnym zwiedzaniem wszystkie nauczycielki przez cały rok 9. Tworzenie prac plastycznych za pomocą różnorodnych narzędzi. I na różnych podłożach, tworzenie techniką collage, wykonywanie rzeźb wszystkie nauczycielki przez cały rok 10. Wykonywanie prac plastycznych inspirowanych dziełami znanych artystów wszystkie nauczycielki I semestr 11. Wycieczka do Muzeum Sztuki Współczesnej - warsztaty nauczycielki oddziałów IV, III II semestr 12. Wycieczka do Muzeum Narodowego – lekcje muzealne nauczycielki oddziałów II, III, IV I i II semestr 13. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego nauczycielki oddziału IV II semestr 14. Wycieczka do Zamku Królewskiego nauczycielki oddziałów II, III I semestr 15. Wycieczka do Łazienek Królewskich – Pałac na Wodzie lub do Pałacu w Wilanowie nauczycielki oddziału I II semestr 16. Zorganizowanie wiosennego pleneru malarskiego E. Firmanty maj 2013 17. Zorganizowanie jesiennego pleneru „Malowanie warzywami” E. Firmanty wrzesień 2013 18. Zorganizowanie przynajmniej jednego warsztatu plastycznego z udziałem rodziców. W każdym oddziale wszystkie nauczycielki przez cały rok 19. Wycieczka po Warszawie i okolicy – perełki architektury wszystkie nauczycielki II semestr 20. Ogród moich marzeń – konkurs dla dzieci i rodziców na projekt ogrodu M. Cichocka II semestr 21. Sztuka ludowa – zorganizowanie zajęć na temat sztuki ludowej wszystkie nauczycielki II semestr 22. Zapoznanie ze sztuką ludową - wycieczka do Łowicza nauczycielki oddziału III II semestr 2. „Zdrowie na talerzu” – wyrabianie nawyku prawidłowego odżywiania się Cele: • poznanie zasad zdrowego odżywiania się, • uświadomienie dzieciom znaczenia odżywiania dla ich rozwoju i zdrowia • wdrażanie dzieci do dbania o jakość i estetykę posiłków, • wyrabianie nawyku kulturalnego jedzenia. Spodziewane efekty: Dziecko ( obszary z podstawy programowej) 1.3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; 3
  4. 4. 2.1 umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; 2.2.właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie; 3.3. uważnie słucha, pyta o nie zrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; 3.4. w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach; 5.1. dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia; 5.2. dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, 6.3. zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 10.3. interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich; 12.1. wymienia rośliny żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12.3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę. Efekty wykraczające poza podstawę programową: - rozumie szkodliwość jedzenia fast foodów; - ogranicza jedzenie słodyczy i słodkich napojów i, zastępuje je zdrowymi przekąskami i napojami - ma świadomość wpływu reklam na apetyt; - zna nazwy wybranych witamin, ich znaczenie dla zdrowia oraz wie, w jakich produktach one występują; - zna różnorodne gatunki owoców i warzyw uprawianych w Polsce oraz zagranicą , - potrafią przygotować łatwe posiłki, kanapki, przekąski, - znają zasady komponowania posiłków; - wiedzą jak przechowywać jedzenie. Spodziewane efekty: nauczyciele rodzice - Preferują zasady zdrowego odżywiania w życiu codziennym i wśród dzieci; - tworzą ciekawe i zdrowe przepisy i wypróbowują je z dziećmi, - swoja postawa promują aktywny i zdrowy tryb zycia. - Preferują zasady zdrowego odżywiania w domu; - przygotowują z dziećmi zdrowe posiłki; - proponują zdrowe i ciekawe przepisy do wykorzystanie w jadłospisie przedszkola; - biorą udział w warsztatach kulinarnych Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów Lp. Działania Osoba odpowiedzialna Termin 1. Owoce i warzywa w literaturze- zapoznanie z utworami, nauka wybranych. wszystkie nauczycielki przez cały rok 2. Zorganizowanie przedstawienia opartego na utworach literackich, piosenkach związanych M. Szczepańska, E. Firmanty I semestr 4
  5. 5. ze zdrowym żywieniem. 3. Warsztaty kulinarne dla dzieci – Przedszkole na widelcu ( minimum dwa warsztaty w każdej grupie wiekowej) wszystkie nauczycielki przez cały rok 4. Warsztaty kulinarne z udziałem rodziców ( minimum jeden warsztat w roku w każdej grupie) wszystkie nauczycielki przez cały rok 5. Samodzielne przygotowywanie zdrowych posiłków/ soków wszystkie nauczycielki przez cały rok 6. Włączenie rodziców do tworzenia menu dyrektor przez cały rok 7. Witaminy – poznanie nazw różnych witamin , pokarmów, w których występują i ich znaczenia dla zdrowia M. Szczepańska, E. Firmanty 8. Konkurs poetycki na temat zdrowego żywienia dla dzieci i rodziców M. Cichocka I semestr 9. Jak powstaje jedzenie – obserwacja pracy kucharek, składniki potraw wszystkie nauczycielki przez cały rok 10. Piramida żywienia - wybór wartościowych produktów oraz wskazanie tych, które trzeba ograniczyć ( słodycze, słodkie napoje…) wszystkie nauczycielki przez cały rok 11. Układanie z dziećmi jadłospisów i ich analiza Nauczycielki oddziału III i IV Jesień/ wiosna 12. Uświadomienie dzieciom wpływu niektórych produktów na zdrowie danych dzieci (alergie pokarmowe) wszystkie nauczycielki przez cały rok 13. Uświadomienie dzieciom znaczenia przechowywania jedzenia - doświadczenia wszystkie nauczycielki przez cały rok 14. Ustalenie z dziećmi listy produktów szczególnie szkodliwych dla zdrowia - plakaty wszystkie nauczycielki przez cały rok 15. Omówienie z dziećmi wpływu otyłości i braku ruchu na ich zdrowie – opracowanie plakatów Nauczycielki oddziałów II, III, IV przez cały rok 16. Zorganizowanie spotkania z lekarzem lub specjalistą ds. żywienia Dyrektor I semestr III. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI , ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I MIĘDZYNARODOWA Lp. Treść Termin Osoby odpowiedzialne Rodzice 1. Zebranie walne wszystkich rodziców 09.2013 E. Skwarka 2. Zebrania grupowe 09.201 - I, II, III, IV 10.2012 – III, IV 01.2013 – I, II, III, IV nauczyciele poszczególnych grup 5
  6. 6. 04.2013- III, IV 06.2013 – I, II, III, IV 3. Zebrania członków Rady Rodziców Minimum raz na kwartał Przewodniczący RR w porozumieniu z E. Skwarka 4. Zajęcia w ramach „ Akademii kreatywności” Minimum raz w semestrze nauczyciele poszczególnych grup 5. Szkolenie dla rodziców dotyczące zdrowego żywienia dzieci - prezentacja multimedialna 10.2013 M. Cichocka, E. Pietrzak-Białek 6. Warsztaty kulinarne dla rodziców Minimum jedne w każdej grupie nauczyciele poszczególnych grup 7. Szkolenie dla rodziców na temat gotowości szkolnej 10.2013 Nauczycielki oddziału III i IV, psycholog, logopeda 8. Opracowanie przepisów rodziców - fotoksiążka dyrektor czerwiec 2014 9. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” cały rok nauczyciele poszczególnych grup 10. Pomoc przy organizacji wycieczek Cały rok nauczyciele poszczególnych grup 11. Występy teatrzyków rodzinnych 06. 2014 nauczyciele poszczególnych grup 12. Działania rodziców w ramach Klubu „Rodzina na medal” cały rok wszyscy nauczyciele 13. Wymiana informacji na blogu dla rodziców cały rok E. Skwarka 14. Współpraca przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych cały rok E. Skwarka 15. Występowanie rodziców w roli ekspertów w miarę potrzeb wszyscy nauczyciele 16. Zbieranie opinii rodziców na temat zajęć dodatkowych wrzesień 2013/ czerwiec 2014 E. Skwarka 17. Udział rodziców w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu wg planu imprez wszyscy nauczyciele 18. Warsztaty plastyczne z udziałem rodziców Minimum raz w roku w każdej grupie wiekowej wszyscy nauczyciele Środowisko lokalne 19. Współpraca z AWF w zakresie administrowania przedszkolem i organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych cały rok E. Skwarka 20. Współpraca z Bielańskim Klubem Karate i AZS AWF przy organizacji treningów dla dzieci cały rok nauczyciele grupy III i IV 21. Współpraca z Centrum Olimpijskim – spotkania ze sportowcami i warsztaty dla dzieci na temat ruchu olimpijskiego. wg potrzeb nauczyciele grupy III i IV 22. Współpraca z dyrektorami bielańskich przedszkoli w zakresie wymiany informacji i wspólnych szkoleń prowadzenie bloga dla bielańskich cały rok E. Skwarka 6
  7. 7. dyrektorów przedszkoli 23. Współpraca z wydawnictwem „Edu-press” i „Raabe”– promocja przedszkola, artykuły nauczycieli, zdjęcia i fotoreportaże z przedszkola cały rok E. Skwarka M. Szczepańska 24. Współpraca z redakcją czasopisma „Nasze Bielany” - promocja przedszkola, artykuły nauczycieli, zdjęcia i fotoreportaże z przedszkola cały rok E. Skwarka M. Szczepańska 25. Współpraca z dyrektorami bielańskich placówek – wymiana doświadczeń, wspólne opracowywanie dokumentów, działania na blogu dla dyrektorów cały rok E. Skwarka 26. Organizacja zawodów sportowych „Bielańskiego Biegu Przedszkolaków” dla wszystkich przedszkolaków z Dzielnicy Bielany maj 2014 E. Skwarka 27. Współorganizacja Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego wrzesień 2013 E. Skwarka Współpraca międzynarodowa 28. Aplikowanie do programu Erasmus 01.2014 Wszyscy nauczyciele 29. Działania na platformie etwining – udział w projektach dotyczących zdrowia i sportu cały rok E. Skwarka IV. HARMONOGRAM WYCIECZEK, WARSZTATÓW, TRENINGÓW, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI Temat/miejsce Termin Oddział Wycieczki Empik – spotkania z książką 10. 2013 III, IV Gospodarstwo - dynie 10. 2013 II, III Puszcza Kampinoska - kulig 12.2013 III, IV Muzeum Sztuki Współczesnej - warsztaty II semestr III, IV Muzeum Narodowe – lekcje muzealne cały rok III, IV Muzeum Etnograficzne II semestr III, IV Zamek Królewski II semestr IV Łazienki Królewskie– Pałac na Wodzie lub do Pałac w Wilanowie II semestr I Warszawa i okolice – perełki architektury II semestr III Łowicz II semestr IV Zajęcia sportowe 7
  8. 8. Zajęcia sportowe – „Trzymaj formę” - konkursy, zabawy promujące aktywność ruchową z elementami współzawodnictwa i współpracy Raz w miesiącu I, II, III, IV Piłka nożna cały rok przy sprzyjającej pogodzie II, III, IV Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate 2 x w miesiącu w hali AWF lub Sali gimnastycznej II, III, IV Imprezy i uroczystości Bielański Bieg Przedszkolaków 05.2014 wszystkie oddziały Przedstawienia teatralne, koncerty organizowane przez agencje teatralne wg harmonogramu (w załączeniu) wszystkie oddziały Pasowanie na przedszkolaka 10. 2013 I Jasełka i spotkania wigilijne 12. 2013 wszystkie oddziały Dzień Babci i Dziadka 01. 2014 wszystkie oddziały Piknik sportowo-rekreacyjny 09.2013 05.2014 wszystkie oddziały Zabawa z Mikołajem 12.2013 wszystkie oddziały Bal Karnawałowy 02.2014 wszystkie oddziały Powitanie wiosny 03. 2014 wszystkie oddziały Dzień Matki i Ojca 05. 2014 wszystkie oddziały Pożegnanie najstarszych przedszkolaków 06. 2014 III, IV Uroczyste zakończenie roku szkolnego 06. 2014 wszystkie oddziały Ogólnopolski Dzień Wychowania Przedszkolnego 25.09.2013 wszystkie oddziały Dzień Edukacji Narodowej 10.2013 wszystkie oddziały Plan opracowany przez zespół ds. planowania i koncepcji pracy przedszkola dnia 29.08.2013 r. Plan pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu dnia 29.08.2013 r.- Uchwala Rady Pedagogicznej Nr 03/2013 z dnia 29.08.2013 r. Plan przedstawiony Radzie Rodziców na posiedzeniu dnia 10.09.2013 r. 8

×