Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klub mali olimpijczycy

787 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Klub mali olimpijczycy

  1. 1. KLUB „MALI OLIMPIJCZYCY” PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI UZDOLNIONYMI RUCHOWO Struktura programu: I. Charakterystyka programu II. Charakterystyka odbiorców programu III. Niezbędne warunki realizacji programu IV. Cele edukacyjne programu V. Metody pracy VI. Formy organizacji pracy VII. Środki realizacji programu VIII. Oczekiwane osiągnięcia IX. Ewaluacja I. Charakterystyka programu Dzieci charakteryzuje naturalna potrzeba ruchu. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej potrzeby są zabawy ruchowe, gry i ćwiczenia sportowe. Zabawy te stanowią podstawę fizycznego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność sportowe dziecka pobudzamy jego aktywność ruchową, rozumienie znaczenia sportu w rozwoju człowieka. Program ma na celu usystematyzować, ukierunkować i wzbogacić proces edukacyjny tak, aby szczególnie uzdolnione dziecko mogło dalej się rozwijać i odnieść sukces. Ta koncepcja jest zgodna z najnowszymi tendencjami humanistycznej pedagogiki przedszkolnej, w myśl której dziecko jest indywidualnością, wobec czego ma prawo rozwijać się we właściwym tylko dla siebie tempie i pod dyktando swoich osobistych dążeń. Poza tym harmonogram działań zawarty w programie jest otwarty na pomysły dzieci i ich zainteresowania. Program własny jest zgodny z podstawą programową. II. Charakterystyka odbiorców programu 1
  2. 2. Program adresowany jest do dzieci uzdolnionych ruchowo w wieku od 4 do 6 lat, których aktywność fizyczna jest ponad przeciętną. Każde z nich stanowi wyjątkową jednostkę u której występują wzmożone potrzeby ruchowe, interesuje się sportem, poznaje różne dyscypliny sportowe i podejmuje sportową rywalizację przestrzegając zasad obowiązujących w sporcie. Ma silną wolę i wykraczającą poza wiek sprawność ruchową. Wykazuje zainteresowania sportem. Chętnie uczestniczy w grach i zespołowych zabawach sportowych. Stąd w programie, obok metod indywidualnych, kładziemy nacisk na wykonywanie zadań z partnerem lub zespołowych. Dążyć będziemy do stworzenia dzieciom wiele okazji do czerpania radości z udziału w zajęciach i zabawach sportowych. III. Niezbędne warunki realizacji programu Wprowadzając program własny zakładamy większa współpracę z rodzicami, ponieważ pragniemy , aby stali się oni współpartnerami przy jego realizacji. W ramach współpracy z rodzicami proponujemy następujące formy: - pomoc rodziców w organizacji zajęć na terenie AWF; - współudział w wyjściach poza teren przedszkola - organizacja spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata sportu. Wdrażaniu zadań programu sprzyja bogata baza dydaktyczna, usytuowanie przedszkola na terenie AWF, duże doświadczenie i pasja nauczycielek, które systematycznie będą doskonalić swoją wiedzę i warsztat pracy. Dążyć będziemy do wzbogacenia bazy przedszkola o sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zabaw i gier sportowych. Podczas prowadzenia zabaw i zajęć ruchowych z dziećmi przyjmujemy następujące zasady: · dbaj o to aby ćwiczenia były bezpieczne; · bądź cierpliwy w pracy z dziećmi; · nie zawężaj ram czasowych, nie ponaglaj dziecka w trakcie wykonywania ćwiczeń ; · stwórz przyjazną atmosferę ,okazuj ciepło i zrozumienie; • zachęcaj do cierpliwości, wytrwałości, dokładności; • chwal zaangażowanie; • zapewnienie optymalnych warunków do aktywności ruchowej; • pozwól na popełnianie błędów, poprawianie, ulepszanie; • proponuj zadania wymagające coraz większego wysiłku i aktywności fizycznej. IV. Cele edukacyjne programu 2
  3. 3. Cel ogólny – Wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych ruchowo. Cele szczegółowe: Dziecko : - aktywnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych; - rozumie znaczenie ruchu w rozwoju ruchowym; - kształtuje ogólną sprawność, zręczność, koordynację ruchową i sylwetkę; - kształtuje świadomość własnego ciała, poczucia ciężaru, czasu i przestrzeni; - mobilizuje do podejmowania wysiłku, uczy współzawodnictwa, rozwija ambicję i wytrwałość. V. Metody pracy: - zabawy, zajęcia ruchowe, gry sportowe; - obserwacje treningu sportowców; - metoda samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dzieciom, kierowania działalnością dziecka. VI. Formy organizacji pracy - zajęcia z całym zespołem; - praca indywidualna ; - zabawy integrujące; - udział w pokazach zajęć sportowych. VII. Środki realizacji programu: - pomoce i sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych dostępne w przedszkolu; - pomoce i sprzęt udostępnione przez AWF. VIII. Oczekiwane osiągnięcia: Dziecko: - chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach sportowych; - rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu; - przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach sportowych; - jest sprawne ruchowo; - przejawia twórczą inwencję w grach i zabawach; - doskonali swoje umiejętności zręcznościowe, sprawnościowe, zwinnościowe; - rozumie zasady sportowej rywalizacji. IX. Ewaluacja programu: -roczne sprawozdania z realizacji programu własnego -wywiad dotyczący zainteresowań i predyspozycji dziecka ( arkusz diagnozy) 3
  4. 4. -podsumowanie ankiet skierowanych do rodziców, nauczycieli -wywiad z dziećmi. Opracowanie: mgr Anna Dąbrowska mgr Marta Cichocka 4

×