Masarykova univerzita  Filozofická fakulta    UNESCO  Anna Štěpánková
ArgumentaceZvolila jsem si téma Unesco neboli Organizace spojených národů pro výchovu, vědu akulturu. Tato organizace vzni...
UNESCO– České dědictvíČeské dědictví UNESCO je dobrovolný svazek měst a obcí, na jejichţ území se nacházípamátka zapsaná n...
Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádovéhozámku italského typu. Přes úpravy interiéru,...
CitacePakosta, Tomáš. České dědictví UNESCO [online]. Vystaveno 27.26.2012 [cit. 2012-06-27].Dostupné z: <http://www.unesc...
Unesco
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unesco

424 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unesco

 1. 1. Masarykova univerzita Filozofická fakulta UNESCO Anna Štěpánková
 2. 2. ArgumentaceZvolila jsem si téma Unesco neboli Organizace spojených národů pro výchovu, vědu akulturu. Tato organizace vznikla za účelem udrţení mezinárodního míru rozvíjenímspolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům aprávnímu řádu. Ráda bych představila nejznámější památky České republiky zapsané naseznamu světového dědictví, proto jsem dospěla k náznu UNESCO- české dědictví. AnotaceTato práce má čtenářům přiblíţit důvod vzniku a účel činnosti Organizace spojených národůpro výchovu, vědu a kulturu. Dále se zaměřuje na vznik a působnost České komise UNESCO.Popisuje postupně dvanáct českých divů světa, mezi které patří Brno, Český Krumlov,Holašovice, Kroměříţ, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Litomyšl, Olomouc, Praha, Telč,Třebíč a Ţďár nad Sázavou. Klíčová slovapamátkaorganizacekulturahistorie
 3. 3. UNESCO– České dědictvíČeské dědictví UNESCO je dobrovolný svazek měst a obcí, na jejichţ území se nacházípamátka zapsaná na seznam Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Ústava Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu byla podepsána16. listopadu 1945v Londýně na konferenci s dvaceti zakládajícími státy. Fakt, ţe UNESCOvzniklo hned po skončení 2.světové války, se odráţí na skladbě zakládajících států. Země jakoJaponsko, Španělsko či Německá spolková republika se připojily aţ později. Sídlem tétosvětové organizace je Paříţ. Aktuálně má UNESCO 195 členů. Hlavním úkolem této mezinárodní organizace je usilovat o udrţení mezinárodníhomíru, a to rozvíjením spolupráce mezi státy v oblasti výchovy, vědy a kultury, prosazovánímúcty k lidským právům a právnímu řádu. Největší pozornost UNESCO věnuje výchově avzdělávání. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se téţ aktivně věnujeochraně lidských práv. Mezi projekty podporované UNESCO patří šíření gramotnosti,odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislýchmédií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturnírůznorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví aochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v moţnosti vyuţití digitálních technologiíve světě. Československo patřilo mezi zakládající členy, a po rozpadu Československa se ČeskáRepublika stala členem Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu dne 22.února 1993. Ústava organizace předpokládá, ţe v jednotlivých členských zemích budouzřízeny národní komise pro UNESCO. Česká komise byla zřízena usnesením vlády ze dne 1.6. 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk našichinstitucí a odborníků s UNESCO. Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenkyorganizace v ČR a současně předkládá do paříţského sekretariátu náměty na další činnostUNESCO. VilaTugendhat je nejvýznamnější evropská stavba architekta Ludwiga Miese van derRohe. Vila byla postavena ve stylu funkcionalismu na ţádost manţelů Grete a FritzeTugendhatových v letech 1929-1930. Památka byla na Seznam světového kulturního dědictvíUNESCO zapsána v roce 2001. Historické centrum Českého Krumlova přitahuje svou kouzelnou atmosférou dávnýchlet. Zámek Český Krumlov je po Praţském hradě druhý nejrozsáhlejší zámecký areál v ČR.Díky jedinečné středověké zástavbě je Český Krumlov právem jiţ od roku 1992 chráněnoorganizací UNESCO. Vesnice Holašovice jsou od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a roku 1998byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Holašovice tvoří souborunikátních budov postavené ve stylu tzv. selského baroka ze 70. let 19. století. Kroměříţ je okresní město ve Zlínském kraji. Roku 1997 byla Kroměříţ vyhlášenanejkrásnějším historickým městem České republiky. Velké náměstí s podloubím a vedle nějstojící Arcibiskupský zámek je společně s oběma zahradami (Květná zahrada, Podzámeckázahrada) od roku 1998 zapsán na listině světového kulturního dědictví UNESCO. Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a kostelemNanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkouurbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů. Kutná Hora je odroku 1995 zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Lednicko-Valtický areál je krajinný celek v oblasti Břeclav. Zámky Valtice a Lednicespolu s dalšími kulturními dědictví byly zapsány v prosinci roku 1996 do Seznamu světovéhokulturního dědictví UNESCO.
 4. 4. Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádovéhozámku italského typu. Přes úpravy interiéru, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dobrenesance. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada. MěstoLitomyšl, známé jako rodiště Bedřicha Smetany, bylo roku 1999 zapsáno na Seznamsvětového dědictví UNESCO. Olomouc je známá svými historickými památkami, její historické jádro je městskoupamátkovou rezervací, která je po praţské druhá nejvýznamnější v Česku. Nejvýznamnějšípamátkou je sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán roku 2000 na Seznam světovéhodědictví UNESCO. Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádrozahrnuje unikátní urbanistický celek Praţského hradu a Hradčan, Malé Strany, Starého Města,Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky. Na seznam světového dědictví bylazapsána roku 1992. Historické jádro města si udrţelo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše zHradce.Spolu s renesančním zámeckým komplexem a náměstím s unikátním nenarušenýmkomplexem historických domů v renesančním a barokním stylu, byl Telč zapsán roku 1992 naseznam světového dědictví. V Třebíči se nachází mnoho památek a významných míst. Nachází se zde starobyléţidovské město a bazilika svatého Prokopa, obě památky byly v roce 2003 zapsány doseznamu světového dědictví UNESCO. V centru města se nachází Karlovo náměstí, které jejedním z největších náměstí v České republice. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl zaloţen počátkem 18. století. Je jedním znejoriginálnějších příkladů takzvané barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je scentrální stavbou kompozičně propojen. Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCObyl Ţďár nad Sázavou zapsán v roce 1994.
 5. 5. CitacePakosta, Tomáš. České dědictví UNESCO [online]. Vystaveno 27.26.2012 [cit. 2012-06-27].Dostupné z: <http://www.unesco-czech.cz/>.- přesné informace- důvěryhodnost webového zdroje- jasný cíl vydavatele-kvalita informací zaštítěna solidní institucí- www stránka srovnatelná s jinými stránkami zabývajícími se podobným tématemTKÁČ, Vladimír. Průvodce pokladnicemi UNESCO: Česká republika:průvodce lokalitamisvětového dědictví UNESCO WORLD HERITAGE, chráněnými v České republicemezinárodní organizací UNESCO k historickému datu roku 2000. 1. vydání. Opava : Grafis,2000. 223 s. ISBN 80-2386222-7- autor edudovaný v daném tématu- dobrá pověst vydavatele- datum vydání- splňuje hloubku pokrytí dané problematiky- objektivita informacíTheCreationofthe United NationsEducation, Scientific and CulturalOrganization.International Organization. 19700101, roč. 24, č. 1, s. 1-30. ISSN 00208183.- autor neuveden, ale časopis je recenzovaný akademický časopis- dobrá pověst časopisu- objektivita- šíře a hloubka pokrytí dané problematiky-datum vydání

×