Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Add Your Company Sloganวินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง   Company Logo
เนื้อหา1 ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์2  องค์ประกอบของศาสนา3  พัฒนาการของศาสนา4 ประเภทศาสนา5  ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์   ศาสนา เป็นลัทธิ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ  หรือหลักการ สถาบัน หร...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์         ภาพ : ศาสนาเป็นโครงสร้างทางสังคมของโลก         ที่มา : http ://www...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์                      ภาพ : การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ          ...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์                     ภาพ : พิธีกรรมของศาสนา ต่าง ๆ          ...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์           ภาพ : พระโพธิ์สัตว์/พุทธทาสภิกขุ           ที่มา : http :/...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์               ภาพ : วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาความสาคัญของศาสนา      ที่ม...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์  คุณค่าของศาสนา  1.  ทาให้ผู้นับถือศาสนามีความรับผิดชอบต่อตนเอง  2.  ช่วยปลูกฝังความม...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์      สรุป ศาสนาทุกศาสนา มีจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตที่ สอดคล้องกัน คือ ความเป็นหนึ่งเ...
ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์            ภาพ : พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก            ...
องค์ประกอบของศาสนา                           วีดิทัศน์ : องค์ประกอบของศาสนา 1. มีศาสดา    ...
องค์ประกอบของศาสนา              ภาพ : ผลงานนักเรียน/ภาพเขียน/ภาพถ่ายพระพุทธรูป              ที่ม...
องค์ประกอบของศาสนา                       ภาพ : พระคาภีร์อัลกุระอาน                 ...
องค์ประกอบของศาสนา ภาพ : ผลงานนักเรียน/ภาพเขียน/ภาพถ่ายพระพุทธรูป ที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียน ศาสนพิธี พิธีกรรมที...
องค์ประกอบของศาสนา     ภาพ : พระสันปาปา เบเดดิกส์ที่ 6     ที่มา : http ://www.dra.go.th             ...
องค์ประกอบของศาสนา        ภาพ : ศาสนสถานต่าง ๆ                 ที่มา : http://www.palungjit.com ศาส...
องค์ประกอบของศาสนา          ภาพ : กิจกรรมนักเรียน / ภาพถ่ายวันสาคัญทางศาสนา          ที่มา : งานสื่อแล...
พัฒนาการของศาสนา  ศาสนาเกิดมาจากความต้องการเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์นับแต่ อดีตมนุษย์จะสงสัยว่าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมาได้อย่...
พัฒนาการของศาสนา  การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จึงเกิดเป็นความเชื่อความเลื่อมใสเช่น ศาสนาพุทธ เกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเห็นควา...
พัฒนาการของศาสนา  เป็นการฝึกจิตด้วยสมาธิจนถึงซึ่งความรู้แจ้ง และความดับความทุกข์ ทรงตรัสรู้ เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทร...
พัฒนาการของศาสนา การเกิดและพัฒนาการของศาสนาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม               1. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   ...
พัฒนาการของศาสนา1. ศาสนา เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น2. ศาสนาค่อย ๆ พัฒนาการไปสูสภาวะแห่งความจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ      ...
พัฒนาการของศาสนา ศาสนาหลัก ๆ ถ้ามองตามเป้าหมายในเรื่ององค์สูงสุดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ  ศาสนาที่ยึดถือองค์สูงสุด(...
พัฒนาการของศาสนา ศาสนามองตามเป้าหมายในเรื่ององค์สูงสุดมีความเชื่อยอมรับว่า องค์สูงสุด(พระเจ้า)มีจริง คือ ศาสนาคริสต์และศาส...
พัฒนาการของศาสนา  ศาสนาพุทธ ไม่มีเป้าหมายเพื่อการไปรวมอยู่กับอรูปพรหมเพราะการรวมอยู่กับอรูปพรหม เมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ยังต้...
ประเภทของศาสนาศาสนา จัดตามลักษณะ ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ธรรมชาตินิยม 2. เทวนิยม            ภาพ : จตุค...
ประเภทของศาสนา              จัดตามการดารงอยู่ของศาสนา                ศาสนาที่ตายแล้ว (Dead R...
ประเภทของศาสนา ศาสนาที่ตายแล้ว ( Dead Religions) หมายถึงศาสนาที่ไม่มีผู้นับถือแล้วในปัจจุบัน เช่น ศาสนาของอียิปต์โบราณหรื...
ประเภทของศาสนา                     ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆ                     ที่มา :...
ประเภทของศาสนา                    ประเภทเทวนิยม (Theism) ได้แก่ ลัทธิที่นับ              ...
ประเภทของศาสนา  1. ธรรมชาตินิยม คือเชื่อว่ามีเทพเจ้าต่างๆอยู่มากมายอยู่ตามธรรมชาติ สามารถดลบันดาลตามประสงค์ของพระองค์ได้ ...
ประเภทของศาสนา    เทวนิยม เชื่อว่า มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยปกป้องดู พระเจ้า  ติดต่อกับมนุษย์ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายอ...
ประเภทของศาสนา   1. เอกเทวนิยม เชื่อว่า มีพระเจ้าสูงสุด เพียงพระองค์เดียว    ศาสนาคริสต์    ศาสนาอิสลาม    ...
ประเภทของศาสนา2. ทวิเทวนิยม เชื่อว่า มีพระเจ้าอยู่ 2 พระองค์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนามาณีกี ( ศาสนาที่ตายแล้ว ) ภาพ : คา...
ประเภทของศาสนา3. พหุเทวนิยม เชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดหลายพระองค์  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาชินโต  ศาสนากรีก  (เป็นศาสนาท...
ประเภทของศาสนาอเทวนิยม   ศาสนาประเภทนี้ไม่เชื่อใน พระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่ง ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวคอยดลบันดาลให้...
ประเภทของศาสนาศาสนาที่ไม่เด่นชัดว่าเป็น เทวนิยม หรือ อเทวนิยม ศาสนาเต๋า แบบเต๋าเจีย หรือ ที่เล่าจื๊อกล่าวไว้ แต่ "เต๋า" ค...
ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน ศาสนาคริสต์  โรมันคาทอลิก  โปรเตสแตนต์  ออร์ทอดอกซ์ ศาสนาซิกข์  นานักปันถิ  ขาลฺสา  ...
ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน ศาสนาอิสลาม  สุหนี่  ชีอะห์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ไศวะ  ไวษณพ  ศักติ ศาสนาพุทธ  เถรวา...
ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน ศาสนายิว  ออร์ทอดอกซ์ (ฟาริซ) ี  โปรเกรสซีฟ (ซัดดูคูส)  นักพรต (เอสเซเนส) ศาสนาเชน  ทิคั...
ลัทธิความเชื่อในภูมิภาคต่าง ๆของโลก   ชินโต   ขงจื๊อ   เต๋า   วูดู   พุทธตันตระ   ลัทธิหัวเหา   ลัทธิเก๋าได่...
แผนภูมิแสดงภูมภาคด้านศาสนาต่าง ๆ ที่นับถือในโลกปัจจุบัน       ิ               ภาพ : แผนภูมิด้านศาสนา...
เปรียบเทียบ เปอร์เซ็นการนับถือศาสนาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน  ภาพ : แผนภูมิการนับถือศาสนาต่าง ๆศาสนิกชนโลก  ที่มา : http ://w...
ความสอดคล้องของหลักธรรมคาสอนของศาสนาสาคัญ ศาสนาองค์ประกอบ  พราหมณ์-ฮินดู      พุทธ        คริสต์      ...
ประเทศปัจจุบันต่าง ๆในดินแดนชมพูทวีป หรือเอเชียใต้          ประเทศ        เมืองหลวง  ประชากร(ล้านคน)  ...
ศาสนาสาคัญของโลกในชมพูทวีปปัจจุบัน          ประเทศ        อิสลาม     พุทธ    ฮินดู ศาสนาประจาชาติ...
สืบค้นข้อมูลจาก        http://www.bloggang.com        http://www.csloxvphone.com        http://www.th...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความหมายและประเภทของศาสนา

19,115 views

Published on

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความหมายและประเภทของศาสนา
โดย นายวินิตย์ ศรีทวี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต จังหวัดพัทลุง

Published in: Education
 • Be the first to comment

ความหมายและประเภทของศาสนา

 1. 1. Add Your Company Sloganวินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง Company Logo
 2. 2. เนื้อหา1 ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์2 องค์ประกอบของศาสนา3 พัฒนาการของศาสนา4 ประเภทศาสนา5 ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน6 ความสอดคล้องของศาสนาสาคัญของโลกปัจจุบน ั วีดิทัศน์ : ความรู้เบื้องต้นเกียวกับศาสนา ่ ที่มา : CD-ROMบริษัท ทีชชิ่งทอยส์
 3. 3. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ ศาสนา เป็นลัทธิ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ หรือหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เคารพนับถือ กล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข หลักการและวิถีทางที่ มนุษย์เลือกใช้ในการดารงชีวิตภาพ : กิจกรรมชาว การประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียนประภัสสรรังสิต
 4. 4. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ ภาพ : ศาสนาเป็นโครงสร้างทางสังคมของโลก ที่มา : http ://www.thaigoodview.com ความหมายของศาสนา ศาสนา หมายถึง คาสอน อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของมนุษย์ เป็นคาสอนที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา และถือ การปฏิบัติเพื่อให้ดาเนินชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์
 5. 5. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ ภาพ : การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มา : http ://www.thaigoodview.comมูลเหตุที่เกิดศาสนา มีสาเหตุดังนี้ 1. เกิดจากความกลัว 2. เกิดจากความไม่รู้ 3. เกิดจากความต้องการทีพึ่งทางใจ ่ 4. เกิดจากความจงรักภักดี 5. เกิดจากอิทธิพลของบุคคลสาคัญ 6. เกิดจากการแสวงหาเหตุผล เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง
 6. 6. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ ภาพ : พิธีกรรมของศาสนา ต่าง ๆ ที่มา : http ://www.palungjit.com 1. เกิดจากความกลัว มนุษย์กลัว ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นภัยต่อ ตน จึงมีการสวดอ้อนวอน บวงสรวงบูชาเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองและดลบันดาลในสิ่งที่ตนต้องการ 2. เกิดจากความไม่รู้ ความไม่รู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ จึงคิดว่าเป็นการกระทาของพระเจ้า จึงเกิดการเคารพบูชา 3. เกิดจากความต้องการที่พึ่งทางใจ เนื่องจากมนุษย์ต้องเผชิญกับ ปัญหาหลายอย่างในการดาเนินชีวิต จึงต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
 7. 7. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ ภาพ : พระโพธิ์สัตว์/พุทธทาสภิกขุ ที่มา : http ://www.thaigoodview.com 4. เกิดจากความจงรักภักดี ความเชื่อและความศรัทธาในสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ว่าสามารถจะอานวยประโยชน์ให้แก่ตนเองได้ 5. เกิดจากอิทธิพลของบุคคลสาคัญ ได้แก่ การบูชาบรรพบุรุษ และผีวีรบุรุษ เพื่อขอความช่วยเหลือและคุ้มครอง 6. เกิดจากการแสวงหาเหตุผล เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง หมายถึง การใช้ปัญญาไตร่ตรองเพื่อค้นหาความจริงของชีวิต เพื่อให้ รู้จักสภาวะที่แท้จริงของชีวิต
 8. 8. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ ภาพ : วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาความสาคัญของศาสนา ที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียน1 เป็นพื้นฐานของศีลธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม2 เป็นแหล่งกาเนิดจริยธรรม3 เป็นบรรทัดฐานของสังคม4 เป็นกลไกของรัฐในการควบคุมสังคม5 เป็นบ่อเกิดแห่งศิลปวัฒนธรรม ภาพ : กิจกรรมทางศาสนา เทศกาลต่าง ๆ ที่มา : http://www.palungjit.com
 9. 9. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ คุณค่าของศาสนา 1. ทาให้ผู้นับถือศาสนามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 2. ช่วยปลูกฝังความมีศีลธรรมให้แก่ผู้นับถือ 3. ช่วยทาให้มนุษย์มีความสงบสุข 4. เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของบุคคล 5. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ วีดิทัศน์ : คุณค่าของศาสนา ที่มา : CD-ROMบริษัท ทีชชิ่งทอยส์
 10. 10. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ สรุป ศาสนาทุกศาสนา มีจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตที่ สอดคล้องกัน คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีแนวปฏิบัติ เหมือนกันในเรื่องความรัก ความเมตตา เรื่องศีลธรรมจรรยา ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่มา : http://www.palungjit.com วีดิทัศน์ : ความรู้เบื้องต้นเกียวกับศาสนา ่ ที่มา : CD-ROMบริษัท ทีชชิ่งทอยส์
 11. 11. ความสาคัญของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ ภาพ : พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ที่มา : http://www.thaimuslim.com สาหรับประเทศไทย มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาสาคัญในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนา อิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ วีดิทัศน์ : การนับถือศาสนาในประเทศไทย ที่มา : CD-ROMบริษัท ทีชชิ่งทอยส์
 12. 12. องค์ประกอบของศาสนา วีดิทัศน์ : องค์ประกอบของศาสนา 1. มีศาสดา ที่มา : CD-ROMบริษัท ทีชชิ่งทอยส์ 2. มีหลักคาสอน หรือคัมภีร์ของศาสนา 3. มีศาสนพิธี ศาสนาต้องมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากคาสอนในศาสนา 4. มีสาวกหรือคณะบุคคล ที่สืบทอดคาสอนในศาสนา 5. มีศาสนสถาน 6. มีสัญลักษณ์ทางศาสนา ภาพ : กิจกรรมชาวพุทธ ที่มา : http://www.prs.ac.th กิจกรรมโรงเรียน
 13. 13. องค์ประกอบของศาสนา ภาพ : ผลงานนักเรียน/ภาพเขียน/ภาพถ่ายพระพุทธรูป ที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียน ศาสดา หมายถึง ผู้ก่อตั้งศาสนา เป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงใน ประวัติศาสตร์
 14. 14. องค์ประกอบของศาสนา ภาพ : พระคาภีร์อัลกุระอาน ที่มา : http://www.nasee212cafe.com หลักคาสอน หรือคัมภีร์ของศาสนาพระไตรปิฎก อัลกุรอาน ไบเบิ้ล ฯลฯ ภาพ : ผลงานนักเรียน/ภาพถ่าย ตู้พระไตรปิฎก วัดศรีทวี ที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียนประภัสสรรังสิต
 15. 15. องค์ประกอบของศาสนา ภาพ : ผลงานนักเรียน/ภาพเขียน/ภาพถ่ายพระพุทธรูป ที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียน ศาสนพิธี พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากคาสอนในศาสนาเช่นการถวายผ้าอาบน้าฝน เวียนเทียน อุปสมบท พิธีล้างบาป
 16. 16. องค์ประกอบของศาสนา ภาพ : พระสันปาปา เบเดดิกส์ที่ 6 ที่มา : http ://www.dra.go.th ภาพ : กิจกรรมนักเรียน / ภาพถ่ายพระสงฆ์ ที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียน ภาพ : นักบวชลัทธิต่าง ๆ ที่มา : http://www.palungjit.com สาวกหรือคณะบุคคลที่สืบทอด คาสอนในศาสนา เช่น ภิกษุ นักพรต นักบวชในศาสนาต่าง ๆ
 17. 17. องค์ประกอบของศาสนา ภาพ : ศาสนสถานต่าง ๆ ที่มา : http://www.palungjit.com ศาสนสถาน สถานที่ในการประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีของศาสนา เช่นวัด มัสยิด โบสถ์ เทวาลัย ฯลฯ
 18. 18. องค์ประกอบของศาสนา ภาพ : กิจกรรมนักเรียน / ภาพถ่ายวันสาคัญทางศาสนา ที่มา : งานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียน ศาสนิกชน ทุกศาสนาจะต้องมีศาสนิกชนผู้นับถือศาสนา นั้น ๆเช่น ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม
 19. 19. พัฒนาการของศาสนา ศาสนาเกิดมาจากความต้องการเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์นับแต่ อดีตมนุษย์จะสงสัยว่าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทาไมต้องเกิดขึ้น จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลอย่างไร จนนามาสู่การค้นหาแนวทางคาสอนต่างๆ ภาพ : พระเยซูกับสาวก 12 ร่วมกันหาแนวทางศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 20. 20. พัฒนาการของศาสนา การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จึงเกิดเป็นความเชื่อความเลื่อมใสเช่น ศาสนาพุทธ เกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเห็นความทุกข์ จึงทรงหาแนวทางให้หลุดพ้น ด้วยวิธีการต่างๆ นานา จนค้นพบอริยสัจ 4 ด้วยวิธีการที่เรียกว่า ทางสายกลาง ภาพ : พระพุทธเจ้าแสวงหาทางหลุดพ้นด้วยวิธีต่าง ๆ ที่มา : http://www.atcloundt.com
 21. 21. พัฒนาการของศาสนา เป็นการฝึกจิตด้วยสมาธิจนถึงซึ่งความรู้แจ้ง และความดับความทุกข์ ทรงตรัสรู้ เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้มนุษย์ ให้ ทาบุญ รักษาศีล และภาวนา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพ้นทุกข์ของมหาชน ภาพ : พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญเพียรทางจิตจนตรัสรู้ ที่มา : http://www.atcloundt.com
 22. 22. พัฒนาการของศาสนา การเกิดและพัฒนาการของศาสนาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 1. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 2. พัฒนาการไปสูความจริง ่ 3. คือความจริงแท้ (วิทยาศาสตร์) ภาพ : พระสงฆ์ทรงเผยแผ่คาสอน ที่มา : http://www.atcloundt.com
 23. 23. พัฒนาการของศาสนา1. ศาสนา เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น2. ศาสนาค่อย ๆ พัฒนาการไปสูสภาวะแห่งความจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ ่3. ศาสนาบางศาสนา คือความจริงแท้ ภาพ : จิตรกรรมความเชื่อทางศาสนา ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 24. 24. พัฒนาการของศาสนา ศาสนาหลัก ๆ ถ้ามองตามเป้าหมายในเรื่ององค์สูงสุดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ  ศาสนาที่ยึดถือองค์สูงสุด(พระเจ้า)เป็นเป้าหมาย  ศาสนาที่ไม่ยึดถือองค์สูงสุด(พระเจ้า)เป็นเป้าหมาย
 25. 25. พัฒนาการของศาสนา ศาสนามองตามเป้าหมายในเรื่ององค์สูงสุดมีความเชื่อยอมรับว่า องค์สูงสุด(พระเจ้า)มีจริง คือ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ผู้นับถือมีเป้าหมายเพื่อการเข้าไปรวมอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ศาสนาพุทธยอมรับการมีอยู่ขององค์สูงสุดเช่นเดียวกันแต่เรียกต่างกันว่า อรูปพรหม
 26. 26. พัฒนาการของศาสนา ศาสนาพุทธ ไม่มีเป้าหมายเพื่อการไปรวมอยู่กับอรูปพรหมเพราะการรวมอยู่กับอรูปพรหม เมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ยังต้องเวียนว่าย อยู่ในสังสารวัฏ อันมีต่าสุด คือ นรก อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทางที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้จึงมีทางเดียวเท่านั้นคือ นิพพาน สิ่งสูงสุด คือ อรูปพรหม (มุสลิมเรียกว่า อัลลอฮ์)
 27. 27. ประเภทของศาสนาศาสนา จัดตามลักษณะ ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ธรรมชาตินิยม 2. เทวนิยม ภาพ : จตุคามรามเทพ/เทพเจ้าต่าง ๆ 3. อเทวนิยม ที่มา : http ://www.thaigoodview.com วีดิทัศน์ : ประเภทของศาสนา ที่มา : CD-ROM บริษัท ทีชชิ่งทอยส์
 28. 28. ประเภทของศาสนา จัดตามการดารงอยู่ของศาสนา ศาสนาที่ตายแล้ว (Dead Religions) ศาสนาที่ยังชีวิตอยู่ (Living Religions) จัดตามความเชื่อที่เกี่ยวกับพระเจ้า ประเภทอเทวนิยม (Aitheism) ประเภทเทวนิยม (Theism)ภาพ : จตุคามรามเทพที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 29. 29. ประเภทของศาสนา ศาสนาที่ตายแล้ว ( Dead Religions) หมายถึงศาสนาที่ไม่มีผู้นับถือแล้วในปัจจุบัน เช่น ศาสนาของอียิปต์โบราณหรือของโรมันโบราณ ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ (Living Religions) หมาถึง ศาสนาที่ในปัจจุบันยังมีผู้นับถืออยู่ ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา ซิกข์ เป็นต้น ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆ ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 30. 30. ประเภทของศาสนา ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆ ที่มา : http ://www.thaigoodview.com เอกเทวนิยม มี ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว ได้แก่ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ฯลฯ พหุเทวนิยม มีความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 31. 31. ประเภทของศาสนา ประเภทเทวนิยม (Theism) ได้แก่ ลัทธิที่นับ ถือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด ประเภทอเทวนิยม (Atheism) หมายถึง ความเชือว่าโลก ่ และสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นศาสนาที่ไม่เชื่อภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆ ในเรื่องพระผู้เป็นเจ้า ได้แก่ ศาสนาพุทธและศาสนาเชนที่มา : http ://www.siamganesh.com
 32. 32. ประเภทของศาสนา 1. ธรรมชาตินิยม คือเชื่อว่ามีเทพเจ้าต่างๆอยู่มากมายอยู่ตามธรรมชาติ สามารถดลบันดาลตามประสงค์ของพระองค์ได้ 2. เทวนิยมเชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งทั้งหลาย หรือเรียกกันว่าพระเจ้า พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง ภาพ : ความเชื่อในเทพเจ้าต่าง ๆ ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 33. 33. ประเภทของศาสนา เทวนิยม เชื่อว่า มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยปกป้องดู พระเจ้า ติดต่อกับมนุษย์ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายองค์ เช่น พระอัลเลาะห์ ติดต่อกับท่าน นบีมุฮัมหมัด พระยะโฮวาห์ ทรงติดต่อกับ ท่านโมเสสภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 34. 34. ประเภทของศาสนา 1. เอกเทวนิยม เชื่อว่า มีพระเจ้าสูงสุด เพียงพระองค์เดียว  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  ศาสนายิว  ศาสนาซิกข์ภาพ : จิตรกรรมเรื่องราวเทพเจ้าต่าง ๆที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 35. 35. ประเภทของศาสนา2. ทวิเทวนิยม เชื่อว่า มีพระเจ้าอยู่ 2 พระองค์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนามาณีกี ( ศาสนาที่ตายแล้ว ) ภาพ : คาสอนทางศาสนาด้านต่าง ๆ ที่มา : http ://www.rmutphysics.com
 36. 36. ประเภทของศาสนา3. พหุเทวนิยม เชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดหลายพระองค์  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาชินโต  ศาสนากรีก (เป็นศาสนาที่ตายแล้ว) ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆ ผู้นับถือศาสนาฮินดู ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 37. 37. ประเภทของศาสนาอเทวนิยม ศาสนาประเภทนี้ไม่เชื่อใน พระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่ง ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวคอยดลบันดาลให้บุคคลเจริญหรือเสื่อม ทุกอย่างเกิดจากปัจจัยและเชื่อว่ากรรมเป็นการเปลี่ยนแปลง เช่น การกระทาของตนเองเป็นผู้บันดาล สิ่งต่างๆให้ตนเอง (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)เป็นผู้กาหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทุกสิ่งเป็นไปตามปัจจัย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไรศาสนาประเภทนี้ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน
 38. 38. ประเภทของศาสนาศาสนาที่ไม่เด่นชัดว่าเป็น เทวนิยม หรือ อเทวนิยม ศาสนาเต๋า แบบเต๋าเจีย หรือ ที่เล่าจื๊อกล่าวไว้ แต่ "เต๋า" คืออะไรไม่แจ้งชัด ถ้าเป็นเทพเจ้า ศาสนาเต๋าก็เป็นเทวนิยม แต่หากนามธรรมศาสนาเต๋าก็เป็นศาสนาอเทวนิยม ศาสนาขงจื๊อ สอนให้คนนับถือธรรมชาติ แต่ก็ให้ความสาคัญต่อมนุษย์ จึงยากที่จะจัดเป็น เทวนิยม หรือ อเทวนิยม แต่แน่ชดว่าเป็น ั"มนุษยนิยม"
 39. 39. ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน ศาสนาคริสต์  โรมันคาทอลิก  โปรเตสแตนต์  ออร์ทอดอกซ์ ศาสนาซิกข์  นานักปันถิ  ขาลฺสา  นิลิมเล ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆ ผู้นับถือศาสนาฮินดู ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 40. 40. ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน ศาสนาอิสลาม  สุหนี่  ชีอะห์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ไศวะ  ไวษณพ  ศักติ ศาสนาพุทธ  เถรวาท  มหายาน  วัชรยาน ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆ ผู้นับถือศาสนาฮินดู ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 41. 41. ศาสนาสาคัญในโลกปัจจุบัน ศาสนายิว  ออร์ทอดอกซ์ (ฟาริซ) ี  โปรเกรสซีฟ (ซัดดูคูส)  นักพรต (เอสเซเนส) ศาสนาเชน  ทิคัมพร  เศวตัมพร ศาสนาโซโรอัสเตอร์  กัทมิส ภาพ : จิตรกรรมเรื่องราวทางศาสนา ผู้นับถือศาสนาต่างๆ ที่มา : http ://www.thaigoodview.com  ชหันชหิส ศาสนาบาไฮ
 42. 42. ลัทธิความเชื่อในภูมิภาคต่าง ๆของโลก  ชินโต  ขงจื๊อ  เต๋า  วูดู  พุทธตันตระ  ลัทธิหัวเหา  ลัทธิเก๋าได่  ลัทธิมาณีกี  ลัทธิโอมชินริเกียว ภาพ : จิตรกรรมเรื่องราวทางศาสนา/ลัทธิต่าง ๆ  ลัทธิชอนโดเกียว ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 43. 43. แผนภูมิแสดงภูมภาคด้านศาสนาต่าง ๆ ที่นับถือในโลกปัจจุบัน ิ ภาพ : แผนภูมิด้านศาสนาสาคัญต่างๆ ในโลก ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 44. 44. เปรียบเทียบ เปอร์เซ็นการนับถือศาสนาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ภาพ : แผนภูมิการนับถือศาสนาต่าง ๆศาสนิกชนโลก ที่มา : http ://www.thaigoodview.com
 45. 45. ความสอดคล้องของหลักธรรมคาสอนของศาสนาสาคัญ ศาสนาองค์ประกอบ พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลามพระเจ้าสูงสุด พระวิษณุ ---------------- พระยะโฮวา พระอัลเลาะห์ พระพรหม ---------------- พระศิวะ -----------------พระศาสดา ไม่ปรากฎ พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ ท่านนบีมูฮัมมัดคัมภีร์ทางศาสนา คัมภีร์พระเวท พระไตรปิฎก คัมภีร์ไบเบิ้ล คัมภีร์ฮัล-กุรอานหลักคาสอนสาคัญ หลักอาศรม 4 อริยะสัจ 4 หลักตรีเอกกานุภาพ หลักศรัทธา 6 หลักปุรุษารถะ กรรม หลักความรัก หลักปฏิบัติ 5 หลักภควัทคีตา ไตรลักษณ์ อาณาจักรพระเจ้า หลักปรมาตมัน ขันธ์ 5 บัญญัติ10ประการ หลักโมกษะนิกายสาคัญ นิกายไศวะ นิกายเถรวาท นิกายโรมันคาทอลิค นิกายซุนนี นิกายไวษณพ นิกายมหายาน นิกายออร์ทอด็อกซ์ นิกายชีฮะห์ นิกายพรหม นิกายโปรแตสแตนต์ นิกายวาฮาบี นิกายซูฟี
 46. 46. ประเทศปัจจุบันต่าง ๆในดินแดนชมพูทวีป หรือเอเชียใต้ ประเทศ เมืองหลวง ประชากร(ล้านคน) พื้นที่ การปกครองสาธารณรัฐอินเดีย นิวเดลี 1,002.1 3,293,147 ประชาธิปไตยสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน อิสลามาบัด 150.6 807,048 เผด็จการราชอาณาจักรเนปาล กาฐมาณฑุ 23.9 145,954 ประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ธากา 128.1 145,114 เผด็จการสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โคลัมโบ 19.2 65,863 เผด็จการราชอาณาจักรภูฏาน ทิมพู 0.9 47,182 ประชาธิปไตยสาธารณรัฐมัลดีฟส์ มาเล 0.3 299 ประชาธิปไตยรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน คาบูล 25.8 652,098 เผด็จการ
 47. 47. ศาสนาสาคัญของโลกในชมพูทวีปปัจจุบัน ประเทศ อิสลาม พุทธ ฮินดู ศาสนาประจาชาติ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)สาธารณรัฐอินเดีย 14 5 80 ฮินดู(พราหมณ์) 80%สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 97 2 1 อิสลาม(ชีฮะห์)ราชอาณาจักรเนปาล 3 5 90 ฮินดู (90%)สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 88 5 10 อิสลาม(ซุนนี)สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 8 69 15 พุทธ(เถรวาท)ราชอาณาจักรภูฏาน 5 75 0 พุทธ(มหายาน 75%)สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 100 0 0 อิสลาม(ซุนนี)สาธารณรัฐอิสลามอัฟทวีปแหล่งรวมลัทธิ ศาสนา ดินแดนชมพู กานิสถาน 100 ศาสนาฮินดูมีบทบาทมากที่สลาม(ซุนเนปาล 0 0 อิส ุด ใน นี85%)อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ
 48. 48. สืบค้นข้อมูลจาก http://www.bloggang.com http://www.csloxvphone.com http://www.thaigoodview.com http://www.thaisikh.org Add Your Company Slogan http://www.travel.thaiza.com http://www.oknation.net http://www.palungdham.com http://www.palungjit.com คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัดวินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง Company Logo

×