ศาสนาอิสลาม

4,588 views

Published on

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศาสนาอิสลาม
โดย นายวินิตย์ ศรีทวี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต จังหวัดพัทลุง

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ศาสนาอิสลาม

 1. 1. วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
 2. 2. เนื้อหา www.themegallery.com บทนา1. ความหมายของอิสลาม2. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม3. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม4. การเผยแผ่ศาสนาอิสลาม5.หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม6. นิกายของศาสนาอิสลาม7. หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์8. หลักศรัทธาอิสลามแนวชีฮะห์9. ข้อปฏิบัติบางประการในอัลกุระอาน
 3. 3. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก www.themegallery.com ภาพ : พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 4. 4. จุฬาราชมนตรีประมุขของศาสนาอิสลามไทย www.themegallery.com ต้นสกุล บุญนาค เป็นตาแหน่งจุฬาราชมนตรีท่านแรก ของไทยในสมัย ภาพ : กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มา : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนประภัสสรรังสิตอยุธยา
 5. 5. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com อิสลาม เป็นคาภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับ:‫)اإلسالم‬ แปลว่า การสวามิภักดิ์ หมายถึง การสวามิภักดิ์อย่างบริบูรณ์แด่ อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามคาบัญชาของพระองค์ อิสลาม มาจากรากศัพท์ คาว่า อัส-สิลมฺ หมายถึง สันติโดยนัยว่าการสวามิภักดิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะทาให้มนุษย์ได้พบกับสันติภาพทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
 6. 6. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาของมนุษยชาติ ตั้งแต่แรกเริ่มของการกาเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบันและอนาคต มีอิสลามมิกชนมาก เป็นอันดับ 2 รองจากศาสนาคริสต์ ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 7. 7. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นทางนาใน การดารงชีวิตทุกด้าน แก่มนุษย์ทุกคน ไม่ยกเว้น อายุ เพศ เผ่าพันธุ์ วรรณะ หรือฐานันดรภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่มา : http://www.thai.cri.cn
 8. 8. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com อิสลาม คือ รูปแบบการดาเนินชีวิตทีถูกกาหนดโดยผู้รู้ เรื่องราวของมนุษย์มากที่สุด คือ ผู้สร้าง..อัลเลาะห์  คาว่า อัลเลาะห์ แปลว่า พระเจ้า ซึ่งเป็นคาเรียก เฉพาะที่แยกออกจากคาในภาษาอาหรับอื่นๆที่มี ความหมายว่า พระเจ้าภาพ : สัญลักษณ์ศาสนาอิสลามที่มา : http://www.cthn-kk.spaces.live.com
 9. 9. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com สาส์น แห่งอิสลามที่ถูกประทานให้มาแก่มนุษย์มีจุดประสงค์หลัก 3 ประการ ภาพ : จิตรกรรมจาลองคัมภีร์อัลกุรอาน ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
 10. 10. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 1.เป็นอุดมการณ์ที่สอนมนุษย์ให้ศรัทธาในอัลลอหฺ พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สมควรแก่การเคารพบูชาและภักดี ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค์ศรัทธาในพระโองการแห่งพระองค์ ศรัทธาในวันปรโลก วันซึ่งมนุษย์ฟื้นคืนชีพอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษาและรับผลตอบแทนของความดีความชั่วที่ตนได้ปฏิบัติไปในโลกนี้ มั่นใจและไว้วางใจต่อพระองค์
 11. 11. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 2. เป็นธรรมนูญสาหรับมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตส่วนตัว และสังคม เป็นธรรมนูญที่ครอบคลุมทั้ง ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ หรือนิติศาสตร์ สั่งสอนให้มนุษย์อยู่กันด้วยความเป็นมิตร ละเว้นการรบราฆ่าฟัน การทะเลาะเบาะแว้ง การละเมิดและรุกรานสิทธิของผู้อื่น ไม่ลักขโมย ฉ้อฉลหลอกลวง ไม่ผิดประเวณี หรือทาอนาจาร ไม่ดื่มของมึนเมาหรือรับประทานสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจ ไม่บ่อนทาลายสังคม
 12. 12. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 3. เป็นจริยธรรมอันสูงส่งเพื่อการครองชีพ เน้นความอดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวที ความสะอาดของกายและใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกล้าหาญ การให้อภัยความเท่าเทียมและความเสมอภาค การเคารพสิทธิของผู้อื่น สั่งสอนให้ละเว้น ความตระหนีถี่เหนียว ความอิจฉา ่ริษยา การติฉินนินทา ความโง่เขลาและ การทรยศและอกตัญญู การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 13. 13. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนอาหรับ สมัยนั้นบริเวณนี้ยังมี ความล้าหลัง แห้งแล้ง โจรผู้ร้ายชุกชุม มีความเชื่องมงาย ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนา ประเภท เอกเทวนิยม (เชื่อในพระ เจ้าองค์เดียว)ภาพ : จิตรกรรมวิถชีวิตดินแดนอาหรับโบราณ ีที่มา : http://www.thai.cri.cn
 14. 14. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : จิตรกรรม ศาสนาทูตศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cnศาสนทูตในศาสนาอิสลาม มี 2 ประเภท คือ 1. นบี หมายถึง ผู้รับโองการเพื่อมาปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้าไม่มีหน้าที่เผยแผ่คาสอน 2. รซูล หมายถึง ผู้ที่เป็นนบี มีหน้าทีมากกว่านบี โดยทั่วไปคือ ่ต้องนาโองการที่ได้รับจากพระเจ้ามาเผยแผ่แก่มนุษย์โดยทั่วไป
 15. 15. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com มีบรรดาศาสนทูต ในอดีตได้รับมอบหมายให้สอนศาสนา อิสลาม แก่มนุษยชาติหลายท่าน ศาสนทูตท่านสุดท้าย คือมุฮัมหมัด ได้รับมอบหมาย ให้เผยแผ่สาส์นของอัลเลาะห์ในช่วงปี ค.ศ. 610 - 632ภาพ : ภาพเขียนศาสดาศาสนาอิสลามที่มา : http://www.i.thaimuslim.com
 16. 16. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสดามุฮัมมัด เกิด เมื่อ ค.ศ. 571 ที่ เมืองเมกกะ บุตรของอับดุลเลาะฮ์ บินอับดิลมุฏฏอลิบ จากเผ่า กุเรชแห่งซุดิอาระเบีย กาพร้าบิดาตั้งแต่ยังไม่เกิด และมารดาสิ้นชีวิต ตั้งแต่ ยังเยาว์ อยู่ในความอุปการะของลุง ช่วยทางานบ้านและค้าขาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่มา : http://www.thai.cri.cn
 17. 17. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com อายุ 25 ปี แต่งงานกับหญิงม่ายชื่อคอดิยะห์ ชีวิตในครอบครัวสงบสุขและมีฐานะดี ท่านชอบ ออกไปแสวงหาความสงบที่ถ้าในเนินเขาฮิรอ ปีละ1 เดือน โดยเลือกเดือนรอมฏอน ซึ่งมีอากาศร้อน และ ในเดือนรอมฏอน ปี ค.ศ. 610 ขณะที่ทาสมาธิอยู่ ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งแก่ท่าน ให้ท่านเป็น ศาสนทูตของอัลเลาะห์
 18. 18. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ท่านศาสดาประกาศศาสนาในกลุ่มญาติมิตร และเผยแผ่ออกไปได้รับการต่อต้านในระยะแรก เพราะท่านติเตียนการบูชารูปเคารพทั้งหลาย แต่ศาสนาอิสลาม สามารถเผยแผ่ออกไปทั่วดินแดนอาหรับ ใน ค.ศ. 632 ท่านได้สิ้นพระชนม์ที่ เมืองมะดีนะห์ตลอดชีวิตของท่านดารงอยู่ด้วยความเรียบง่ายปราศจากความฟุ้งเฟ้อ มีแต่ความเคร่งครัดศาสนาเป็นพื้นฐาน
 19. 19. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com เดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติ อิจเราะห์ศักราช มี การประกอบพิธีอัจญ์เพื่อระลึกท่านศาสดา นบีมุฮัมมัด ณ เมืองเมกกะ ซาอุดิอาระเบียภาพ : กิจกรรมของศาสนาอิสลามที่มา : http://www.thwikipedia.org
 20. 20. การเผยแผ่ของศาสนาอิสลาม www.themegallery.comศาสนาอิสลาม มีการเผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ ตามเส้นทางค้าขายในขณะนั้นซึ่งมีพ่อค้าชาวอาหรับและอินเดียแลกเปลี่ยนสินค้ากันทั้งทางบกและทางทะเลเส้นทาง ทางบกใช้เส้นทางสายไหมผ่านช่องเขาฮินดูกูช เข้าสู่ชมพูทวีปผ่านมายังอ่าว เบงกอล ประกอบกับราชวงศ์โมกุลมีบทบาทในการปกครองอินเดีย ซึ่งผู้นาเป็นมุสลิม
 21. 21. การเผยแผ่ของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆมีการรวมชนเผ่าต่างๆ ด้วยวิธีการแต่งงาน กับดินแดนต่างๆ เพื่อความเป็นสมาชิกเดียวกัน เพราะดินแดนอาหรับมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน และมีความขัดแย้งที่รุนแรงมาตั้งแต่ อาณาจักรเมโสโปเตเมียแถบแม่น้าไทกริส-ยูเฟรติสตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับ ในยุคปัจจุบันยังมีความขัดแย้งทางความคิดที่ต่อเนื่องมา
 22. 22. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : สถาปัตยกรรม มัสยิด ที่มา : http://www.muslimthai.com ศาสนสถานของชาวมุสลิมคือ มัสยิด เป็นสถานที่ชาวมุสลิมร่วมกันเพื่อทากิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆมัสยิดที่มีความสาคัญต่อมุสลิมมากที่สด คือมัสยิดอัลหะ ุรอย ที่นครเมกกะ
 23. 23. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลามพิธีอัจญ์ ที่มา : http://www.namsee.212cafe.comภาพ : มัสยิดสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลามที่มา : http://www.islam.startth.com มัสยิด หรือ สุเหร่า ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นมัสการพระเจ้า อบรมศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการ นมัสการพระเจ้าทุกวันศุกร์
 24. 24. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.comภาพ : ทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมมุสลิมที่มา : http://www.islam.startth.com มัสยิดหรือสุเหร่า เป็นสถาปัตยกรรมมุสลิมที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นมัสการพระเจ้า อบรมศีลธรรม จริยธรรม และ พิธีการสมรส ฯลฯ
 25. 25. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.comในศาสนสถานมี การนมัสการทุกวันศุกร์ เพื่อให้ชาวมุสลิมได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าร่วมกัน รับการอบรมศีลธรรม รับคาสั่งสอนจากผู้มีความรู้ชาวมุสลิม นิยมนุ่งโสร่งและสวมหมวกผ้า เป็นเอกลักษณ์ ภาพ : การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ที่มา : http://www.islam.startth.com
 26. 26. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ราชวงศ์โมกุล กษัตริย์มุสลิม บทบาทสาคัญ ในอินเดีย กษัตริย์อินเดีย ผู้สร้างจักรวรรดิโมกุล คือ พระเจ้าอักบาร์มหาราช (ค.ศ.1556-1605) ทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ อาณาจักรกว้างใหญ่ เป็นนักปกครองที่ชาญฉลาด ปกครองประเทศขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยพลเมือง หลายเผ่าพันธุ์ หลายศาสนาและหลายภาษา บริหารการปกครองทรงได้รับอิทธิพลมาจากอิหร่าน เปิดโอกาสให้คนฮินดู เข้า รับราชการเท่าเทียมกับพวกมุสลิม
 27. 27. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.comทัชมาฮาล เป็นสถาปัตยกรรม เด่นของมุสลิมในอินเดีย เมื่อ พระเจ้าชาห์จาหัน ขึ้นครองราชย์ ดาเนินนโยบายแบบอย่างพระเจ้าอัคบาร์ ทรงมีพระทัยกว้าง รับทุกศาสนาและรักคนทุกเชื้อชาติในอาณาจักรของพระองค์ ชาว ดัชอังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ต่างเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนา ทรงสร้าง สุเหร่ามุก (Pearl Mosque) และ ทัชมาฮาล(Taj Mahal) ขึ้นที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้า ยมุนา
 28. 28. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : ทัชมาฮาล สร้างในสมัยพระเจ้าชาห์จาหัน ที่มา : http://www.islam.startth.com อารยธรรมอิสลามในอินเดียเข้ามาโดยผ่านเปอร์เซียอิทธิพลจากศาสนาอิสลามเข้มงวดกับผู้หญิงฮินดู จานวนการแต่งงาน วัยเด็ก และกับผู้หญิงมีเพิ่มมากขึ้น
 29. 29. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : จิตรกรรมจาลองคัมภีร์อัลกุรอาน ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร์อัลกุรอานบันทึกเป็นภาษาอาหรับ ประกอบด้วย 6,200 โองการ หรือ114 บท สรุปหลักคาสอน เป็น 2 ระดับ คือ สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
 30. 30. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการรวบรวมขึ้นเป็นเล่มมีชื่อว่า อัลกุรอาน เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตมนุษย์ เพื่อที่จะได้ครองตนบนโลกนี้อย่างถูกต้อง ภาพ : ภาพจาลองคัมภีร์ ทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 31. 31. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com ศาสนาอิสลามไม่มีพระหรือนักบวชแต่ถือว่ามุสลิมทุกคนเป็นผู้สืบทอดศาสนา เป็นผู้ปฏิบัติและเผยแผ่คาสอนไปพร้อมกัน เพราะศาสนาอิสลาม เป็นทั้งวัฒนธรรมและธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม
 32. 32. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com หลักคาสอนของศาสนาอิสลามแบ่งไว้ 3 หมวด  หลักการศรัทธา  หลักจริยธรรม  หลักการปฏิบัติภาพ : กิจกรรมทางศาสนาที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
 33. 33. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.comหลักธรรมของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญที่มุสลิมทุกคนต้องยึดมั่นและปฏิบัติ เพื่อความเป็นเอกภาพของมุสลิม 2 ส่วน คือ หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ
 34. 34. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com หลักศรัทธา 6 ประการ1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า คือ อัลเลาะห์องค์เดียว2. ศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์ คือ เทพบริวารของอัลเลาะห์ มีจานวนมากมายแตกต่างตามมนุษย์ในการดารงชีวิต สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หลาย ๆ แบบ
 35. 35. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การเสวนาผูนาศาสนา ้ ที่มา : http://www.cidou.obct.net3. ศรัทธาในคัมภีร์อัล- กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ฉบับสุดท้ายที่พระเจ้าประทานให้แก่ นบีมุฮัมมัด4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต ในคัมภีรอัล - กุรอาน ์กล่าวถึงศาสนทูตว่ามีทั้งหมด 25 ท่าน คนสุดท้าย คือนบีมุฮัมมัดกับ กฎภาวการณ์ของอัลเลาะห์
 36. 36. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com5. ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมต้องเชื่อว่าโลกนี้ไม่จีรังต้องมีการแตกสลายเรียกว่า วันสิ้นโลก หรือ วันพิพากษามุสลิมทีตายไปแล้ว วิญญาณจะไม่สูญสิ้นและจะฟื้นขึ้นใน ่วันพิพากษา6. ศรัทธาต่อ กฎสภาวการณ์ของอัลเลาะห์ ชาวมุสลิมเชื่อว่า ทุกข์ - สุข ย่อมเกิดขึ้น
 37. 37. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.comหลักปฏิบัติ 5 ประการ1. การปฏิญาณตน มุสลิมจะกล่าวคาปฎิญาณออกมาด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาอย่างแท้จริง 2 ประการ คือยอมรับความเป็นเอกภาพของพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลเลาะห์ยอมรับในความเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัด
 38. 38. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การละหมาด ที่มา : http://www.annisaa.com2. การละหมาด หรือ นมาซ มีความหมายและความสาคัญดังนี้ 1) ละหมาด มาจากภาษาอาหรับว่า “อัศเศาะลาต” แปลว่าการขอพร เป็นการแสดงความเคารพ ต่ออัลเลาะห์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
 39. 39. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การละหมาด ที่มา : http://www.annisaa.com2) ในหนึ่งวัน มุสลิมต้องละหมาด 5 เวลา คือ ย่ารุ่ง กลางวันเย็น พลบค่า และกลางคืน ไม่จากัดสถานที่3) การทาละหมาด มุสลิมทุกคนจะต้องหันหน้าไปทางสถานอัลกะบะห์ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย4) ก่อนละหมาดต้องทาความสะอาดร่างกายตามหลักศาสนาการทาละหมาด เริ่มเมื่ออายุ 10 ขวบจนสิ้นชีวิต
 40. 40. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com3. การถือศีลอด มีความหมายและความสาคัญดังนี้ 1) การถือศีลอด หมายถึง การงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่ม การร่วมสังวาสและการรักษาอวัยวะให้พ้นจากการทาชั่วทั้งทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึงตกดิน
 41. 41. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com2) ความมุ่งหมายในการถือศีลอด คือ เพื่อฝึกฝนชาวมุสลิมให้มีความสารวม อดทน เสียสละและรู้จักควบคุมอารมณ์ในทุก ๆด้านทั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบถึงความหิวโหยของผู้ยากจนและเพื่อให้จิตใจเมตตาการถือศีลอดต้องถือเป็นเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 แห่งปีศักราชอิสลาม ทั้งนี้ยกเว้นได้กรณีที่เจ็บป่วย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะถือศีลอดได้
 42. 42. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com4. การบริจาคซะกาต มีความหมายและความสาคัญดังนี้“ซะกาต” ภาษาอาหรับแปลว่าการทาให้บริสุทธิ์หมดมลทิน“ซะกาต” หมายถึง การจ่ายทานโดยบังคับจากผู้ที่มีทรัพย์สินเมื่อครบรอบปีจะต้องบริจาคซะกาต ตามอัตราที่กาหนดไว้
 43. 43. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com การบริจาคซะกาตเป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้บริจาค ให้สะอาดบริสุทธิ์ลดความตระหนี่ ให้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้รับบริจาคซะกาต ได้แก่ คนอนาถา คนขัดสน การไถ่ทาสหรือเชลยผู้เดินทางที่ขาดปัจจัย ฯลฯ
 44. 44. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การประกอบพิธีฮจญ์ /เมกกะ ั ที่มา : http://www.thaigoodview..com 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ “ฮัจญ์” แปลว่า การมุ่งไปสู่หรือการไปเยือนหมายถึง การไปประกอบศาสนกิจ ณ บัยตุลลอฮ และที่ต่าง ๆในนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 45. 45. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com2) ความมุ่งหมายของการประกอบพิธีฮัจญ์ มีดังนี้คือ - เพื่อเป็นการฝึกหรือทดสอบการเสียสละในด้านทรัพย์สิน รู้จักอดทน ละความสะดวกสบายในชีวิต - เพื่อให้มุสลิมทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นการแสดงถึงเอกภาพของอัลเลาะห์ ภาพ : การประกอบพิธีฮจญ์ /เมกกะ ั ที่มา : http://www.thaigoodview..com
 46. 46. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : จุฬาราชมนตรี /พิธีฮัจญ์ /เมกกะ ที่มา : http://www.site.google..comผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาได้รับเกียรติให้ใช้คาว่า“ฮัจญี” นาหน้าสาหรับชาย”ฮัจญะ” นาหน้าสาหรับหญิง
 47. 47. นิกายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com นิกายของศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี นับถือเคร่งครัดตามแบบคัมภีร์เดิมและถือว่ามีกาหลิบ (ผู้นาทางการเมืองและศาสนา) สืบต่อจากพระนบีมะหะหมัด 1 องค์ ใช้หมวกสีขาวเป็นเครื่องสังเกต
 48. 48. นิกายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com นิกายของศาสนาอิสลามนิกายซิอะห์ มีความเชื่อว่า เชื้อสายของท่านอาลี(บุตรเขยของท่านศาสดา) ควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นาในศาสนาสืบต่อมา เรียกว่า อิหม่าม ใช้หมวกสีแดงเป็นสัญลักษณ์
 49. 49. นิกายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com นิกายของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังมีนิกายอื่น ๆ เช่น นิกายวาฮาบีนิกายคอวาริจ นิกายอสมาอิลลี นิกายซูฟีฯลฯ
 50. 50. หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์ www.themegallery.com ศรัทธาว่าอัลเลาะห์ เป็นพระเจ้า ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ที่อัลลอหฺประทานลงมาในอดีต เช่น เตารอต อินญีล ซะบูร และ อัลกุรอาน ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺได้ทรงส่งมายังหมู่มนุษย์ และ นบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตคนสุดท้าย
 51. 51. หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์ www.themegallery.com ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮฺ บ่าวผู้รับใช้อัลลอฮฺ ศรัทธาในวันสิ้นสุดท้าย คือหลังจากสิ้นโลกแล้ว มนุษย์จะฟื้นขึ้น เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ได้ทาไปบนโลกนี้ ศรัทธาในกฎสภาวะ
 52. 52. หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะหฺ www.themegallery.com ศรัทธาเตาฮีด (เอกภาพ) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ทรงเป็นพระ ผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจาก พระองค์ ศรัทธาอะดาละฮฺ (ความยุติธรรม) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ ทรงยุติธรรมยิ่ง ศรัทธานุบูวะฮฺ (ศาสดาพยากรณ์) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ได้ ทรงส่งศาสนทูตต่าง ๆ มายังหมู่มนุษย์ หนึ่งในจานวนนั้นคือ นบีมุฮัมมัด
 53. 53. หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะหฺ www.themegallery.com ศรัทธาอิมามะฮฺ (การเป็นผู้นา) ศรัทธาว่าผู้นาสูงสุดในศาสนาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาสนทูตมุฮัมมัดเท่านั้น ผู้นาเหล่านั้น มี 12 คนคือ อะลีย์ บินอะบีฏอลิบ และบุตรหลาน ของอะลีย์ และฟาฏิมะฮ์ อีก 11 คน ศรัทธามะอาด (การกลับคืน)วันสินโลกและวันกียามัต ้ศรัทธาในวันฟื้นคืนชีพ คือหลังจากสิ้นโลกแล้ว มนุษย์จะฟื้นขึ้น เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ได้ทาไปบนโลกนี้
 54. 54. หลักจริยธรรม www.themegallery.com ศาสนาอิสลามสอนว่า ในการดาเนินชีวิต จงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดี อันเป็นที่ยอมรับของสังคม จงทาตนให้เป็นผู้ดารงอยู่ในศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่รู้จักหน้าที่ ห่วงใย มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น รู้จักปกป้องสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว และหมั่นใฝ่หาความรู้ เป็นคุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม
 55. 55. หลักจริยธรรม www.themegallery.com การอบรมสั่งสอน พิธีกรรมต่างๆ ถือ เป็นศาสนกิจที่มุสลิมต้องปฏิบัติตั้งแต่วัยเยาว์ ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thaigoodview..com
 56. 56. หลักการปฏิบัติ www.themegallery.com ผู้ที่ละเมิดคาสั่งต่าง ๆ ของศาสนา มิได้ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ ศรัทธาอย่างแท้จริงภาพ : การการละหมาดที่มา : http://www.thaigoodview..com
 57. 57. หลักการปฏิบัติ www.themegallery.com คาสอนของศาสนาอิสลาม ใน อัล-กุรอาน นั้น หมายถึง"แนวทางในการดาเนินชีวิต ที่มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้“ ความแตกต่างระหว่างศาสนา กับ กฎของสังคม คือ ศาสนาได้ถูกประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า ส่วนกฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์ ศาสนาอิสลาม จึงหมายถึงการดาเนินของสังคม ที่เคารพต่ออัลเลาะห์ และเชื่อฟังปฏิบัติตามคาบัญชาของพระองค์
 58. 58. www.themegallery.com สรุป ศาสนาอิสลาม เป็นทั้ง กฎหมายและจารีตประเพณี จึงมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามในรูปของกฎหมาย ที่สาคัญ เช่น ให้เคารพและกราบได้เฉพาะอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว ให้หญิงแต่งกายมิดชิดห้ามบูชารูปเคารพ ห้ามดื่มสุรา ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเผาศพให้นาไปฝัง
 59. 59. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน ในบทที่ 2 วรรคที่ 168 แห่งคัมภีร์อัล-กุรอานความว่า "โอ้มนุษย์ จงบริโภคสิ่งที่อนุมัติ (ฮาลาล) ที่ดี(ตอยยิบ) จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของมาร (ซัยตอน) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า" ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 60. 60. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.comนักวิชาการอิสลามได้ให้คานิยามว่า "ฮาลาล คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูล (นบีมูฮัมมัด) อนุมติ ั ฮารอม คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลทรงห้าม มัสบุฮฺ คือ สิ่งที่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยและระบุไม่ได้ว่าฮาลาลหรือฮารอม จนกว่าจะวินิจฉัยให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง" ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 61. 61. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้"โดยสรุปอาหารตามหลักการอิสลามจาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.อาหารที่อนุมัติ ( Halal Food ) 2.อาหารที่ไม่อนุมัติ ( Haram Food ) 3.อาหารที่ยังมีข้อเคลือบแคลงน่าสงสัย ( Masbuh Food) ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 62. 62. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.comสิ่งที่ฮารอมเป็นที่ต้องห้ามสาหรับทุกคน กฎหมายอิสลาม ได้บัญญัติกฎที่เกี่ยวกับสิ่งที่ฮาลาล– ฮารอม จะถูกนาไปใช้อย่างสากล สิ่งใดที่พระองค์อัลลอฮฺอนุมัติ (ฮาลาล) ก็คือสิ่งที่ได้อนุมัติสาหรับมนุษยชาติ และสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺทรงห้าม (ฮารอม )ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสาหรับมนุษยชาติทุกคน ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 63. 63. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.comสิ่งใดที่เคลือบแคลงสงสัยให้หลีกเลียง ่ ท่านศาสดา มุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ ความว่า "ฮาลาล และฮารอมนั้นเป็นที่แจ้งชัด แต่ระหว่างสองสิ่งนี้ มีสิ่งที่น่าสงสัย เกี่ยวกับสิ่งที่คนไม่รู้ว่ามันฮาลาลหรือฮารอม ผู้ที่หลีกเลี่ยงมันเพื่อปกป้องศาสนา และเกียรติของเขา คือผู้ปลอดภัย ในขณะที่ถ้าใครเข้าไปมีส่วนกับมัน เขาผู้นั้นอาจจะทาสิ่งที่ฮารอม.... ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 64. 64. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com หลักโภชนาการเพื่อสร้างจิตสานึกและแนวทางให้กับมุสลิมในเรื่องของการเลือกอาหารและความผูกพันระหว่างมุสลิมกับพระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งประทานปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์และความสัมพันธ์ของการบริโภคกับสังคมดังต่อไปนี้3.1 อาหารหรือปัจจัยยังชีพเป็นเนาะห์มัต ที่องค์อัลลอฮฺทรงประทานให้ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 65. 65. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com3.2 ต้องเป็นอาหารที่อนุมัติ (ฮาลาล) ในตัวอาหารเองหรือการได้มาของอาหารต้องเป็นการได้มาที่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่หารอมหรือซุบฮาต(คลางแคลงไม่แน่ชัดว่าหาลาลหรือ ฮารอม) ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 66. 66. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com3.3 เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ ไม่ใช่อาหารที่มีโทษและอันตรายต่อผู้บริโภคหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโทษต่อคนรอบข้างหรือต่อสังคม ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 67. 67. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com อิสลามให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของครอบครัวเพราะอิสลามถือว่าครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่บรรลุถึงความต้องการทางร่างและจิตใจ หากครอบครัวถูกทาลายด้วยการหย่าร้างสามีและภรรยาต้องสูญเสียคู่ชีวิต และลูก ๆ ก็ต้องขาดพ่อหรือแม่หรือทั้งสองคน ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 68. 68. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ครอบครัวเป็นสถานบรมสุข ครอบครัวเป็นสถาบันที่จะพัฒนาเด็กทั้งด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย อิสลามจึงปกป้องครอบครัว ป้องกันเด็กอีกนัยหนึ่งก็คืออิสลามปกป้องทุกๆ คน ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 69. 69. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com การปกป้องเด็ก มีหลายวิธีการ คือการป้องกันไม่ให้มีการเกิดของเด็ก ๆ ภายนอกครอบครัว อิสลามป้องกันการมีลูกที่นอกเหนือจากการแต่งงานคืออิสลามป้องกันลูกนอกกฎหมาย เด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกส่งไปยังศูนย์ลูกกาพร้า ซึ่งเด็กได้รับอาหารและเสื้อผ้า ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 70. 70. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ภาพ : การแต่งกายมุสลิม ที่มา : http://www.muslimthai.comไม่มีลูกนอกกฎหมาย (ในอิสลาม) ได้กาหนดความสัมพันธ์ทางเพศภายในขอบเขตของการแต่งงานเท่านั้นอิสลามห้ามการปะปนกันระหว่างเพศสองเพศอย่างเสรี อิสลามมีคาสอน ถ้าหากคนสองคนต่างเพศอยู่ดวยกันอย่างเสรีผลก็คือการ ้กระทาผิดประเวณีและการเกิดลูกนอกสมรส ต้องการลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายและการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ เพราะฉะนั้นอิสลามป้องกันการมั่วสุมกันอย่างเสรีของคนสองคนต่างเพศ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 71. 71. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ภาพ : การแต่งกายมุสลิมการแต่งกายที่เหมาะสม ที่มา : http://www.muslimthai.com อิสลามยังเรียกร้องให้สตรีแต่งกายสุภาพเหมาะสมด้วยในอิสลามเสื้อผ้าของสตรีต้องปกปิดผมและร่างกายทุกส่วนยกเว้นใบหน้ามือ และเท้า การที่สตรีในบางประเทศแต่งตัวในสภาพเปลือย (แต่งตัวโป๊) ผลที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆย่อมมีสิ่งที่เสื่อมทรามติดตามมา ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 72. 72. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com คาว่า“ภรรยา” และ คาว่า “แม่” อิสลาม มองสตรีในฐานะ ภรรยาและแม่ เพศหญิงมีค่าตามบทบาทในฐานะภรรยาและในฐานะแม่ ผลของการกาหนดคาสอนเพื่อให้เข้ากับบทบาทของสตรีในฐานะภรรยาและบทบาทสตรีในฐานะแม่เพราะว่าครอบครัวต้องการภรรยาที่อุทิศตนต่อสามีและแม่ที่อุทิศตนต่อลูก ๆ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 73. 73. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.comไม่มีการมั่วสุมกันอย่างเสรี อิสลามไม่อนุญาตสามีให้มีการมั่วสุมอย่างเสรีกับสตรีอื่น เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของเขากับภรรยา และไม่ให้ภรรยามั่วสุมอย่างเสรีกับชายอื่น เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของหล่อนกับสามี เป็นวิธีการปกป้อง การแต่งงาน การหย่าร้าง ป้องกันครอบครัวให้พ้นจากความล้มเหลวและเพื่อปกป้องเด็ก ไม่มีพ่อ หรือไม่มีแม่ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 74. 74. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com การป้องกันการแต่งงาน ในบางประเทศการแต่งงาน 60 เปอร์เซ็นต์ต้องจบลงด้วยการหย่าร้าง โครงสร้างทางสังคมที่นั่นได้ทาลายการแต่งงานและวิธีการดาเนินชีวิตนาไปสู่ความล้มเหลวของการแต่งงานและความแตกแยกของครอบครัว คือผลการมั่วสุมกันอย่างเสรี ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 75. 75. สรุปศาสนาอิสลาม www.themegallery.com พระเจ้า คัมภีร์และหนังสือ อัลลอฮฺ ศาสดา มุฮมมัด ั อัลกุรอาน · เตารอต · อินญีล · ซะบูร การปฏิบัติ จุดแยกอะกีดะห์ ซุนนี · ชีอะหฺปฎิญานตน · ละหมาด· ศีลอด · ซะกาต · ฮัจญ์ สังคมศาสนาอิสลาม บุคคลสาคัญ เมือง · ปฏิทิน · สถาปัตยกรรม มุฮมมัด · อีซา · มูซา · อิบรอฮีม · นุหฺ ั ศิลปะ · บุคคล
 76. 76. ที่มา : สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร www.themegallery.com จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org http://www.i.thaimuslim.com http://www.trueplookpanya.com http://www.cthn-kk.spaces.live.com http://www.namzee.212cate.com http://www.islamhouse.com http://www.mutphysices.com http://www.thaigoodview.com คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัดวินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสร รังสิต จ.พัทลุง

×