ศาสนาพราหมณ์

10,690 views

Published on

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศาสนาพราหมณ์
โดย นายวินิตย์ ศรีทวี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต จังหวัดพัทลุง

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,690
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
160
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ศาสนาพราหมณ์

 1. 1. วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง Company LOGO
 2. 2. เนื้อหา บทนา1 ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์2 สาระเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์3 การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู4 คัมภีร์ทางศาสนา5 หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์6 นิกายของศาสนาพราหมณ์
 3. 3. วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ต่อสังคมปัจจุบัน "วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ" เครื่องพึ่งทาง จิตใจในสังคมไทยกับ ศาสนาพราหมณ์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงซึ่งเชื่อ และศรัทธาว่าวิถีชาวพุทธกับพราหมณ์เป็นภาพ : ท้าวจตุคามรามเทพ ของคู่กันที่ต้องปฏิบัตในการดาเนินชีวตใน ิ ิที่มา : http://www.palungjit.com สังคมปัจจุบัน
 4. 4. วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ต่อสังคมไทยปัจจุบัน วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ มีการสร้างรุ่นแรกในปี 2530กระทั่งปี 2542 มีคนสนใจมากขึ้น เนืองจากผู้มีประสบการณ์ ่อธิบายบอกกันในลักษณะว่า "บูชาแล้วค้าขายดี บูชาแล้วธุรกิจไม่มีปัญหา บูชาแล้วสามารถอธิษฐานขออะไรก็ได้“ ทาให้ทราบว่า วิถีชีวิตสังคมปัจจุบันให้ความสาคัญต่อความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่พัฒนาการมาอยู่ในวิถีชาวพุทธ และปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน พบร่องรอยศาสนสถานพราหมณ์อยู่ทั่วไปในประเทศไทยทุกภาค
 5. 5. วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ต่อสังคมปัจจุบัน ภาพ : ท้าวจตุคามรามเทพ ที่มา : http://www.palungjit.com เรื่องราวขององค์ท้าวจตุคามฯ สาหรับผู้ที่นับถือองค์ท่าน ควรนับถือด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ ไม่งมงาย และขอให้สร้าง กุศลกรรมดีเป็นสิ่งตอบแทนกับตนเองในทุกด้าน จึงจะถือได้ว่า เป็นการนับถือที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง.
 6. 6. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ คาว่า พราหมณ์ เป็นชื่อของชาวอารยันกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทเหนือกว่าคนกลุ่มอื่น ที่อาศัยอยู่ในดินแดนชมพูทวีป(ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียใต้)แถบ ลุ่มแม่น้าสินธุและคงคา(ปากีสถานและอินเดียภาคเหนือ ) เนื่องจากชนกลุ่มนี้ มีลัทธิความเชื่อถือที่ สันนิษฐานว่าเป็นแนวปฏิบัติตนในขณะนั้น เรียกว่า ลัทธิพราหมณ์
 7. 7. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์ เป็นลัทธิความเชื่อของชาวอารยันที่อาศัยในดินแดนชมพูทวีปบริเวณแม่น้า คงคา (อินเดียภาคเหนือ ) สันนิษฐาน ว่าอพยพมาจากแถบยูเรเชีย(ยุโรปกับเอเชีย)เทือกเขาคอเคซัส แม่น้าอูราล ทะเลสาบแคสเปียน แถบประเทศตุรกี ก่อนกาเนิดพุทธศาสนา 1,000 ปี ภาพ : พระพิฆเนศ ที่มา : http://www.rmutphysics.com
 8. 8. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ชาวอารยัน (อริยกะ) เริ่มอพยพเข้าสู่อินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ตอนเหนือของลุ่มแม่น้าสินธุ) ปะปนกับคนพื้นเมืองถิ่นเดิม คือชาวมิลักขะหรือทราวิท ชาวอารยันและชาวมิลักขะ มีศาสนาเดิมของตนอยู่ ชาวมิลักขะนับถือธรรมชาติ คือ ดิน น้า ลม ไฟ เชือว่า เทพเจ้าประทับอยู่บน ่สวรรค์(ภูเขาพระสุเมรุ) มีพิธีบวงสรวงเทพเจ้าด้วยไฟ เพราะเชื่อว่าควันไฟที่ลอยขึ้นสู่เบื้องบนนั้น เป็นสื่อนาความประสงค์ของผู้สังเวยไปให้เทพเจ้าทราบ
 9. 9. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเดิมชาวอารยัน ก่อนอพยพเข้าอินเดีย คือการนับถือธรรมชาติ และวิญญาณบรรพบุรุษ ธรรมชาติที่ชาวอารยันนับถือว่าเป็นเทพเจ้า ผู้บันดาลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก "อินทร์" เทพผู้ให้ความร้อนและแสงสว่าง "สาวิตรี" เทพผู้ให้ ความเย็นความชุ่มชื้น "วรุณ ” "ยม" หรือ "มฤตยู" เทพผู้ทาลายชีวิตมนุษย์และสัตว์
 10. 10. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ มีการสืบต่อกันมายาวนาน จากลัทธิพราหมณ์ จนถึงยุคศาสนาฮินดู จึงมักเรียกรวมๆ กันว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ภาพ : สัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู ที่มา : http://www.heritage.thaigov.net ภาพ : พระศิวะกับพระนางสรัสวดี ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 11. 11. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ คาว่า “ฮินดู” เป็นคาที่ใช้เรียกชาวอารยันที่อพยพเข้าไป ตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้าสินธุ และ ใช้ เรียกชนเผ่า ลูกผสมระหว่างชาวอารยันกับชาวพื้นเมือง ในชมพูทวีป ชนพื้นเมืองได้พัฒนา แล้วเรียกศาสนานี้ว่า “ศาสนาฮินดู”เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์ มีอีก ชื่อว่า “ฮินดู” เมืองพาราณสี (อินเดีย) ริมฝั่งแม่น้าคงคา เป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดู ปัจจุบันนี้มีคนนับถือมากใน อินเดีย เนปาลบังคลาเทศ ศรีลังกา ฯลฯ
 12. 12. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมพราหมณ์พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกสมัยแรกๆ เคยนับถือลัทธิพราหมณ์หรือเกี่ยวข้องกับวรรณะพราหมณ์มาก่อน เจ้าชายสิทธัตถะเกิดในครอบครัวพราหมณ์ ในนิทานชาดกและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าก็มักจะมีพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ศาสนาพุทธและพราหมณ์ จึงมีอทธิพลต่อกันและกัน ิ
 13. 13. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์ คาว่า พราหมณ์ หมายถึง คนในวรรณะที่สูงที่สุดของสังคมอินเดีย มีหน้าที่สอนความรู้เกี่ยวกับพระเวทและทาหน้าที่ติดต่อเทพเจ้า ผู้ที่เป็นพราหมณ์เป็นโดยกาเนิด คือบุตรของพราหมณ์ก็จะมีสถานภาพเป็นพราหมณ์ด้วย
 14. 14. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู คือศาสนาเดียวกัน เรียกว่า“พราหมณ์-ฮินดู” เพราะผู้ให้กาเนิด ศาสนานี้ เรียกตัวเองว่า “พราหมณ์” ต่อมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่ง ฟื้นฟูปรับปรุงเป็นศาสนาฮินดู โดย เพิ่ม บางสิ่งบางอย่างเข้าไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรม คาสอน ให้ดีขึ้น ศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ในอินเดียปัจจุบันคือ เมืองพาราณสี
 15. 15. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ วรรณะพราหมณ์ คือ ผู้ทาพิธีกรรม มีหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนา และ ประกอบพิธีกรรม แก่ประชาชนทุกวรรณะ มีหน้าที่ศึกษา จดจาและสืบต่อคัมภีร์พระเวทภาพ : เอกลักษณ์พราหมณ์ที่มา : http://www.etcband.net
 16. 16. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ คือ กษัตริย์หรือนักรบทาหน้าที่ป้องกันชาติบ้านเมืองและทาศึกสงคราม วรรณะแพศย์ คือ ผู้ประกอบพาณิชกรรมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม
 17. 17. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ วรรณะศูทร คือ กรรมกร การแต่งงานข้ามวรรณะ บุตรที่เกิดมาก็จะกลายเป็นจัณฑาล (ในภาษาไทยคือ กาลกิณี) เป็นผู้อยู่นอกวรรณะเป็นที่รังเกียจของทุกวรรณะ
 18. 18. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ ในอินโดนีเซีย ไม่ค่อยเคร่งวรรณะเหมือนกับในอินเดียเอกสารบางเล่มกล่าวว่า วรรณะพราหมณ์, กษัตริย์ และแพศย์ เป็นวรรณะของคนอารยัน คือชนผิวขาว ผู้ริเริ่มศาสนา ส่วน วรรณะศูทร เป็นของ คนดราวิเดียน ชนผิวดาชนพื้นเมืองเก่าของอินเดีย
 19. 19. การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู(1) สมัยอริยกะ (ประมาณ 950 ปีก่อนพุทธกาล )(2) สมัยพระเวท(ประมาณ 957-475 ปีก่อนพุทธกาล)(3) สมัยพราหมณ์(เวลาประมาณ 257 ปีก่อนพุทธกาล-พ.ศ. 43)(4) สมัยฮินดูเก่า (ฮินดูแท้) และอุปนิษัท ประมาณ 57 ปีก่อนพุทธกาล-ต้นพุทธกาล )(5) สมัยสูตร ระยะเวลาประมาณ พ.ศ.60-พ.ศ.360 )
 20. 20. การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู(6) สมัยอวตาร ( ประมาณ พ.ศ.220-พ.ศ.660 )(7) สมัยเสื่อม (เวลาประมาณ พ.ศ.861-พ.ศ.1190 )(8) สมัยฟื้นฟู (เวลาประมาณ พ.ศ.1200-พ.ศ.1740)(9) สมัยภักติ (เวลาประมาณ พ.ศ.1740-พ.ศ.2300)
 21. 21. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า เป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ "พหุเทวนิยม" เทพเจ้าแต่ละองค์ มีบทบาท และตานานต่างกันไป โดยทั่วไปเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์ 1. พระพรหม เป็น ผู้สร้างโลก 2. พระศิวะ เป็น ผู้ทาลาย 3. พระวิษณุ(หรือ พระนารายณ์ ) เป็นผู้ปกป้อง และรักษาโลก ภาพ : จิตรกรรมพระนารายณ์ ที่มา : http://www.etcband.net
 22. 22. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้าภาพ : รูปปั้นพระนารายณ์กับพระลักษมี ภาพ : พระกฤษณะ บุตรพระนารายณ์กับพระลักษมีที่มา : http://www.etcband.net ที่มา : http://www.etcband.net พระนารายณ์ พระลักษมี พระกฤษณะ เทพเจ้าสาคัญของ ฮินดู
 23. 23. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้าภาพ : จิตรกรรมพระศิวะที่มา : http://www.etcband.net ภาพ : จิตรกรรมพระนารายณ์กับพระลักษมีทรงครุฑ ที่มา : http://www.etcband.netพระอิศวร พระวิษณุ(นารายณ์)เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 24. 24. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆของศาสนาฮินดู ที่มา : http://www.etcband.netเทพเจ้าต่าง ๆ (พหุเทวนิยม)ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 25. 25. คัมภีร์ทางศาสนา คัมภีร์พระเวท (ภาษาสันสกฤต: वेद) โดยทั่วไปถือว่าเป็นคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู หมายถึง บทสวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวอินโดอารยัน หรืออาจเรียกได้ว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดู ภาพ : คัมภีร์พระเวทและศาสนสถานพราหมณ์ ที่มา : http://www.punsanid.com
 26. 26. คัมภีร์ทางศาสนา คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ 1. ฤคเวท ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. สามเวท ใช้สาหรับสวดในพิธีกรรมถวายน้าโสมแก่พระอินทร์และขับกล่อมเทพเจ้า 3. ยชุรเวท ว่าด้วยวิธีการในการประกอบพิธีบูชายัญและบวงสรวงต่าง ๆ 4. อาถรรพเวท ใช้เป็นที่รวบรวมคาถาอาคมหรือเวทมนต์
 27. 27. คัมภีร์ทางศาสนา คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ นักประวัติศาสตร์ ถือว่า พระเวท ส่วนที่เก่าที่สุด มีอายุราว 1,000 ปีก่อนพุทธกาล ส่วนที่ใหม่สุดของพระเวท น่าจะมีอายุราวพุทธกาล นักภารตวิทยาเชื่อว่า เนื้อหาของคัมภีร์เหล่านี้น่าจะได้มีการท่องจากันมา ก่อนการบันทึกเป็นเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานจากลักษณะทางภาษา และปริบททางสังคมต่างๆ
 28. 28. การประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ ภาพ : การบูชาศิวลึงค์/พิธีกรรมในอินเดียปัจจุบน ั ที่มา : http://www.punsanid.com ชาวฮินดู ในอินเดียปัจจุบันยังคงเคร่งครัดในพิธีกรรมอันเป็นวิถีชีวิตของตนเอง แถบลุ่มแม่น้าคงคา - ยมุนา
 29. 29. ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ภาพ : ปราสาทนครวัดสถาปัตยกรรมศาสนาพราหมณ์ที่มา : http://www.oknation.net
 30. 30. ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ภาพ : ปราสาทหินบายน/ศาสนาพราหมณ์ที่มา : http://www.etcband.net
 31. 31. ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ภาพ : โบราณสถานศาสนาพราหมณ์ที่มา : http://www.etcband.net
 32. 32. ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ ภาพ : โบราณสถานศาสนาพราหมณ์ภาพ : เอกลักษณ์วฒนธรรมพราหมณ์ ั ที่มา : http://www.etcband.netที่มา : http://www.etcband.net
 33. 33. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ อาศรม 4 หลักอาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนของชีวิตหรือทางปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนกระทั่งหลุดพ้นจากสังสารวัฏ มี 4 ขั้นตอน
 34. 34. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ 1. พรหมจารี เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนและประพฤติพรหมจรรย์ผู้เข้าศึกษาจะต้องประประกอบพิธีอุปนยสังสการ ( พิธีรับศิษย์เข้าศึกษาในสานัก ) ศึกษาอยู่จนอายุ 25 ปี (แต่งงานไม่ได้) 2. คฤหัสถ์ เป็นวัยที่จบการศึกษาต้องไปช่วยบิดามารดาทางานเพื่อรักษาวงศ์ตระกูล และสร้างฐานะให้มั่นคง
 35. 35. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ 3. วานปรัสถ์ หรือ สังคมกาล เป็นช่วงเวลาที่บิดามารดามอบทรัพย์สมบัติให้บุตรธิดา แล้วตนเองออกไปสู่อาศรมในป่าเพื่อฝึกจิตให้บริสุทธิ์ 4. สันยาสี หรือ วิศวกาล เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตของคฤหัสถ์ออกแสวงหาความสงบในป่า เพื่อความหลุดพ้น เพื่อไปอยู่ที่ ปรมาตมัน
 36. 36. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์หลักปุรุษารถะ หรือจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต(ประโยชน์ 4) ดังนี้ อรรถะ หมายถึง การแสวงหาทรัพย์หรือสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ กามะ หมายถึง การแสวงหาความสุขทางโลกตามควร ธรรมะ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นประโยชน์ที่ต่อเนื่อง จากอรรถะและกามะ โมกษะ หมายถึง ความเป็นอิสระทางวิญญาณพ้นจากการเวียนว่าย ตายเกิด เพื่อเข้าสู่ความสุขอันนิรันดร
 37. 37. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ ปรัชญาภควัทคีตา ภควัทคีตา มาจากคาว่า “ ภควัต”แปลว่า ผู้เป็นที่เคารพอย่างสูงกับคาว่า “คีตา” แปลว่า เพลง ดังนั้น คาว่า ภควัทคีตามีความสาคัญเพราะเป็นคัมภีร์ว่าด้วยศาสนาวิทยาและปรัชญาถือเป็นยอดวรรณคดีที่เป็นหัวใจปรัชญาอินดู โดยเน้นว่าการไปสู่โมกษะนั้นมีหลายทางแต่ทางที่สาคัญที่สุดคือ ความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า
 38. 38. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์หลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์– 1. ธฤติ แปลว่า ความมั่นคง ความกล้า ความพากเพียร– 2. กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรือความอดทน– 3. ทมะ แปลว่า การรู้จักข่มใจ– 4. อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลักขโมย– 5. เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 39. 39. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์หลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์ – 6. อินทรียนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรีย์ 10 – 7. ธี แปลว่า การมีปัญญา – 8. วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา – 9. สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน – 10. อโกธะ แปลว่า การรู้จักข่มใจให้สงบ ความไม่โกรธ
 40. 40. นิกายของศาสนาพราหมณ์ วิถีชีวิตของชาวฮินดูในปัจจุบันนั้น จะนับถือและปฏิบัติกันในแนวทางของ ๓ นิกายใหญ่ ๆ คือ ไศวะนิกาย ไวษณพนิกายและศักตินิกาย ลัทธินิกายที่เกิดมาในตอนปลายของยุค มี ๔ลัทธิด้วยกัน คือ ๑. ลัทธิไศวะนิกาย ๒. ลัทธิไวษณพนิกาย ๓. ลัทธิบูชามเหสีของพระผู้เป็นเจ้า ( ลัทธิศักติ ) ๔. ลัทธิตันตระ
 41. 41. นิกายของศาสนาพราหมณ์ หลักปรัชญาทางศาสนา ของอินเดียยังได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากจุดกาเนิด จนเกิดแนวความคิดหรือลัทธิที่แตกต่างกันออกไปอีกหลายลัทธิ เช่น นยายะ, ไวเศษิกะ,สางขยะ, โยคะ, มีมางสา และ เวทานตะ เป็นส่วนหนึ่งในรูปความคิดและจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของชาวอินเดียและสังคมที่มีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 42. 42. ภาพ : พิธีกรรมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่มา : http://www.palungjit.com พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย ปรากฏอยู่ทั่วไป ทั้งในสถาบันครอบ ศาสนา และสถาบันการเมืองการปกครองและ พิธีกรรมสาคัญของประเทศชาติ Company LOGO
 43. 43. พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ การสร้างอาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทยมักมีรูปเคารพเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประดิษฐานอยู่ทุกอาคาร ที่เรียกว่าศาลพระภูมิเจ้าที่ ภาพ : เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่มา : http://www.palungjit.com Company LOGO
 44. 44. ในสังคมไทยปัจจุบันทั่วไป มีพื้นฐานทางศาสนาพราหมณ์อยู่ ทุกภูมิภาค เช่น มีการสร้างศาลพระภูมิไว้บูชาหน้าอาคาร ที่อยู่ อาศัย สานักงานภาพ : ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ที่มา : http://www.palungjit.com Company LOGO
 45. 45. • หนังสืออ้างอิง Dissanayake, Wimal. 1987. in Kincaid, D. Lawrence. (ed). Communication theory: Eastern and western perspective. NY: Academic Press, INC., pp. 151-160 มนต์ ทองชัย. 2530. 4 ศาสนาสาคัญของโลกปัจจุบัน พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์ และ อิสลาม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. วนิดา ขาเขียว. 2541. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: เจนเดอร์เพรส. อารี วิชาชัย. 2543. ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. Company LOGO
 46. 46. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org http://www.okanation.net http://www.saimganesh.com http://www.nigtsiam.com http://www.palungdham.com http://www.thaigoodview.com http://arunsawat.com http://www.amulet1.com http://www.rmutphysics.com http://www.srinagathurka.com คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัด Companyวินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง LOGO

×