Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les 7 de maatschappelijke activeringsfunctie

2,955 views

Published on

 • Login to see the comments

Les 7 de maatschappelijke activeringsfunctie

 1. 1. De functies van het sociaal-cultureel werk3. De maatschappelijke activeringsfunctie Frank Cockx
 2. 2. 8e vraagWordt de functie ‘maatschappelijke activering’in jouw organisatie gerealiseerd? Hoe gebeurt dat dan? Welke klemtonen worden gelegd?
 3. 3. Maatschappelijke activeringsfunctiedefinitie• De functie die gericht is op het organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie.(decreet 2003)
 4. 4. Het begrip “activering” in drie verschillende discoursen 1. Het Voorbeelden:disciplinerende • Mensen activeren op de arbeidsmarkt discours • Verplichten een = opleiding te volgen Reactie opbijstandsafhankelijkheid • Schrappen van sociale uitkeringen
 5. 5. Het begrip “activering” in drie verschillende discoursen 1. Het Voorbeelden: moraliserende • ‘Onder’klassen of ‘sub’culturen wijzen discours op = gezondheidsrisico’sAngst voor ondermaats • Voorkoming van participerende doel- en onveiligheid, kansengroepen. bedelarij,Voorkomen van politieke of sociale instabiliteit. ordeverstoring, criminaliteit
 6. 6. Het begrip “activering” in drie verschillende discoursen 1. Het Voorbeelden: • bedreiging van deemancipatorisch sociale cohesie discours • Iedereen ‘volwaardig’ burger = • Klemtoon op Overheid moet zich solidariteit, op inspannen om maatschappelijke socialeintegratie te verzekeren gerechtigheid, op maatschappelijke veranderingen
 7. 7. Het begrip ‘Activering’ in een spanningsveld Restrictieve Reflexieve activering activeringOverheid voorziet rechten en opstapmogelijkheden Meer het emancipatorisch gedachtegoedHet individu moet zichzelf in handen nemen en zich Zwakkere mensen zijn aanpassen/inpassen afhankelijk: niet deVerhaal van rechten en mensen zijn het probleem plichten. maar de afhankelijkheid.Tekorten bij zwakkeren Kritiek op het opvullen met kennis, systeem, zelfbewustzijn vaardigheden en info. verhogen
 8. 8. Doel van ‘activering’• “de integratie van een samenleving te versterken, evenals de participatie van de individuele burgers aan die samenleving, waarbij het voorkomen en ongedaan maken van marginalisering van burgers een bijzonder aandachtspunt is”
 9. 9. Activering op ‘aanbieders’niveau Warm maken voor… hen gevoelig maken voor… hen Betrekken lid maken van een beweging, mensen verenigen, communiceren, or ganiseren Aanleren van kennis, Individuele gedrags- envaardigheden, attitudes opdat Activering mentaliteitsverandering + ze betrokken geraken op de nastreven van structurele samenleving, opdat ze veranderingen in de meekunnen maatschappijVersterken Veranderen
 10. 10. Activering op ‘deelnemers’niveau Kennis, vaardigheden, attitudes ActieKennen Kunnen Willen Doen Mogen Voorwaarden kunnen vervuld worden
 11. 11. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Empowerment-strategie2. Engagement-strategie3. Sociale veranderingsstrategie
 12. 12. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Empowerment-strategieGericht op het versterken van het individu (kennis, vaardigheden,attitudes) + bewust maken van de afhankelijkhedenDeelnemers ‘alles’ in handen geven om meer vat te krijgen ophun bestaan en in relatie tot de maatschappijVoorbeelden:° Vorming over onderhandelingstechnieken° Een artikel schrijven in het ledentijdschrift aan je afdelingen over “hoe zwaarderwegen op het lokaal beleid?”° Een studiedag voor vrijwilligers en leden over ethisch en eerlijk kiezen tussen banken,leveranciers, …
 13. 13. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN2. Engagement-strategieHet betrokken maken van personen bij een thema.Niet zozeer de verandering op het individuele niveau, maar welverandering in participatie van mensen en groepen.Voorbeelden:° Openemen van functies, bestuursfuncties in een organisatie° Betrekken van personen bij publieksacties, hoe krijgen we volk op onze activiteit, …° Mensen bewust maken van onze boodschap° Vrijwilligers rekruteren
 14. 14. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN3. Sociale veranderingsstrategieNastreven van sociale en maatschappelijke verandering alsprimair doel. Niet de mensen aanpassen een de structuren, maarde structuren aan de mensen.Draagvlak creeren, publieke opinie beinvloeden, …Voorbeelden:° Rapporteren over maatschappijkritische studies° Bij elkaar brengen van belangengroepen, belanghebbenden° Overheden beinvloeden, lobbyen° Voeren van campagnes, persacties, …
 15. 15. DE VERANDERENDE SAMENLEVING Engagement- MAATSCHAPPIJ strategieINDIVIDU Empowerment- Sociale veranderings- strategie strategieaanpassingslogica veranderingslogica

×