Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Somehow cases february 2013

291 views

Published on

Somehow case document, february 2013

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Somehow cases february 2013

  1. 1. ‘Growth andproduct of how
  2. 2. Wij helpen bedrijven met het ontwikkelen van mobiele applicaties en producten die organisa-ties helpen groeien. Dit doen we door samen met onze klanten producten te ontwikkelen diewerk leuker, makkelijker en winstgevender maken.We richten ons hierbij op bedrijven met veel werknemers die niet achter een bureau werken,maar op grote locaties, onderweg zijn of fysiek werk doen. Hier zijn enorme voordelen tebehalen door het inzetten van slimme mobiele technologie.Dit doen we graag voor organisaties waarin mensen de belangrijkste ‘assets’ zijn en diegeloven in verandering, innovatie en daadkracht.WaaromWe zitten in een verschuiving van industriële Slimme technologie in dienst van haareconomie naar een diensten economie. Van gebruiker, en niet andersom. Vanuit dit per-leverancier van producten naar aanbieder spectief ontwerpt Somehow mobiele applica-van een dienst, ondersteund met producten. ties en producten. Met als gevolg tevredenTechnologie versterkt deze beweging. Altijd medewerkers, meer eenvoud in de organisa-en overal toegang tot informatie en proces- tie, hogere kwaliteit van dienstverlening ofsen is fundamenteel. Het geeft mensen meer een breder of nieuw aanbod van diensten.autonomie en verhoogt de kwaliteit van dien-stverlening. Lees de cases, laat je inspireren en we vertel- len je graag wat we voor je kunnenTe vaak wordt technologie, inmiddels funda- betekenen.menteel voor alle bedrijven ontworpen vanuitproces of de technologie ontworpen. Maarhet is juist de samenhang van technologie,business en menselijke behoeften waar de (feasibiltiy) (viability)grootste winst op menselijk en bedrijfsecono-misch gebied zit. Somehow (usability, desirability) Stanford design thinking-model. Op het snijvlak van de diciplines business, design en technologie vindt innovatie plaats
  3. 3. man can
  4. 4. Als schoonmaakbedrijf hou je niet zomaar het hoofd boven water. Toenemende con-currentie en bezuinigende opdrachtgevers maken het bijna onmogelijk om een kwali-tatief hoogstaande en unieke dienst aan te bieden. Bovendien is het lastig om goedpersoneel vast te houden. De afdeling innovatie van schoonmaakbedrijf Vebego vroegdaarom aan Somehow of dit internationale familiebedrijf met bijna 50 duizend werkne-mers niet via mobiele innovatie de concurrentie te slim af kon zijn. En wat bleek: datkon!Om inzichtelijk te krijgen wat de kansen en proble- De voordelen bleken legio. Schoonmakers krijgenmen zijn die het schoonmaken met zich meebrengt, bijvoorbeeld meer plezier in hun werk doordat zeging Somehow met schoonmakers op stap om hun autonomer aan de slag kunnen. Ook zorgt de appwerk in kaart te brengen. Hoe verloopt het proces, voor meer sociale cohesie via aandacht voorwelke problemen doen zich voor, en hoe kunnen die verjaardagen, jubilea en virtuele prijzen voor goedopgelost worden? En zijn er kansen om het werk werk. Voor opdrachtgevers is het grote voordeel datslimmer aan te pakken? het schoonmaakproces geen black box meer is, maar een transparant proces waarin elk gefactu- reerde uur te herleiden valt.Vervolgens ontwikkelde Somehow samen metVebego een fundamenteel nieuwe manier om hetschoonmaakproces te organiseren. Een centrale rol De mobiele dienst is één van de peilers onder eenhierin speelt een speciaal ontwikkelde mobiele appli- nieuwe propositie die tot uiting kwam in een nieuwcatie voor de schoonmakers. schoonmaakbedrijf: Hago Next. Inmiddels werken daar ruim 150 schoonmakers die samen groteDeze digitale omgeving registreert alle werkzaam- kantoren van UPC, MVO Nederland, Coca-Cola,heden, wijzigingen en materialen. Hiermee wordt het D.E. Master Blenders, Achmea en T-mobile schoon-proces volledig transparant én komt er een einde maken. En er waren ook andere successen. Zoaan alle administratieve papieren ontving Hago Next vanwege zijn innovatieve karakterrompslomp.verjaardagen, jubilea en virtuele prijzen aandacht in landelijke media en nominaties voorvoor goed werk. Voor opdrachtgevers is het grote diverse innovatieprijzen.voordeel dat het schoonmaakproces geen black boxmeer is, maar een transparant proces waarin elkgefactureerde uur te herleiden valt.
  5. 5. doet D&B Mobility met Schiphol Valet Parking jaarlijks voor regelmatige reizigers via -dien vaak dure modellen zijn. Hoe laat komt de klant precies aan? Hoe garandeer jedat er niet onnodig veel met de auto gereden wordt? En was die kras er al, of is dienieuw? Om al die taken zo goed en snel mogelijk uit te voeren, vroeg Schiphol ValetParking aan Somehow hoe technologie hierbij kan helpen.Somehow reed mee met de chauffeurs van Schiphol De belangrijkste winst van het nieuwe registratiesys-Valet Parking om te achterhalen wat de uitdagingen teem is dat klanten er 100% van op aan kunnen daten risico’s zijn. De meeste tijdswinst bleek te boeken er in de tussentijd geen gekke dingen met hun autobij het vooraf registreren van schade. Het vertrouwen gebeurd zijn. Hierdoor neemt het vertrouwen van devan de klant was het best te vergroten door klanten in de dienst sterk toe. Bovendien neemt doorinzichtelijk maken hoeveel er tijdens de parkeerperi- de automatische registratie de kans op schade sterkode met de auto gereden is. af, waardoor de winstgevendheid voor Schiphol ValetVervolgens bedacht en ontwikkelde Somehow eenmobiele applicatie die deze verbeteringen mogelijk Begin 2013 is het systeem in gebruik genomen door Schiphol Valet Parking, dat hiermee verwacht eencent, en het aantal gereden kilometers wordt nog betere dienst te leveren. Meer vertrouwen vanautomatisch bijgehouden. Ook weet het systeem via klanten, makkelijkere registratie voor chauffeurs enrealtime vluchtdata precies wanneer de auto weer minder schade.klaar moet staan voor uitgave, waarna de klantprecies kan zien wat er in de tussentijd met zijn autois gebeurd.
  6. 6. In ziekenhuizen ligt altijd het gevaar van infecties op de loer. Regelgeving voor preven-tiemaatregelen is daarom cruciaal om de risico’s te verkleinen en de kwaliteit van zorgop peil te houden. Of ziekenhuizen zich hier goed aan houden, wordt bepaald viaaudits. Eén van de bedrijven die deze audits uitvoert is het internationale bedrijfAlpheios. Audits zijn alleen erg arbeidsintensieve klussen, waarbij vooral de vertaal-slag van genoteerde bevindingen naar een digitaal rapport veel tijd kost en foutgevoe-lig is. Alpheios wilde daarom weten of dat niet beter kon, en legde die vraag voor aanSomehow.Somehow begon zijn zoektocht door samen met rapport kost stukken minder tijd, aangezien het nuAlpheios te praten met de inspecteurs en consult- slechts een kwestie is van de digitale notities bunde-ants die audits uitvoeren. Hierdoor kwam boven len en aanvullen. Bovendien zorgen de foto’s voorwater wat de belangrijkste oorzaken voor tijdsverlies een rijkere en duidelijkere rapportage.en fouten zijn. Met stip op één stond het overtypenvan geschreven notities. Ook bleek het erg lastig omverhelderende foto’s toe te voegen. De Infectie Preventie Monitor is halverwege 2012 succesvol in gebruik genomen door Alpheios. Al snel bleek dat het bedrijf hiermee ook in de ogen van deSomehow ontwikkelde daarom een compleet nieuw schoonmaakbranche een belangrijke innovatie insysteem om de audits direct digitaal uit te voeren: de handen heeft. De Infectie Preventie Monitor werd inInfectie Preventie Monitor. Deze mobiele applicatie 2012 namelijk beloond met de prestigieuze ISSAvoor de iPad stroomlijnt de audit, slaat alle bevindin- Interclean Innovation Award. Deze internationalegen direct digitaal op, en biedt de mogelijkheid om prijs, uitgereikt door vakgenoten, is bedoeld voor debeeldmateriaal toe te voegen. schoonmaakinnovatie van het jaar.De voordelen van het nieuwe systeem zijn legio. Zozorgt de monitor ervoor dat de audits sneller af tenemen zijn. Nog belangrijker: het maken van een
  7. 7. Als je wil weten hoe nieuwe technologie en online trends nieuwe kansen kunnen oplev-eren voor uw bedrijf. En met name hoe dit het werk, processen en diensten binnen hetbedrijf kan veranderen.Als je samen met ons wilt ontdekken welke mobiele producten we kunnen ontwikkelendie die werk leuker, makkelijker en winstgevender maken in je organisatie.Het ontwerpen en realiseren van mobiele applicaties, producten en online ecosystemenvanuit menselijk en dienend perspectief.Somehow AmsterdamHaparandadam 7, Studio 17c1013 AK Amsterdam020-3080425www.somehow.be Somehow ook inspiratieses- sies verzorgd. Tijdens een lunch wordt het hele manage- ment team bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van mobiel en werken.

×