Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษ...
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา...
ความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหา <ul><li>พรบ . บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ . ศ . 2546 มาตรา 11 </li></ul><ul><li>AECT ...
กรอบแนวคิดการวิจัย
เอกสารและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ ... </li></ul><ul><ul><li>รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ </li>...
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา...
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา...
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา...
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา...
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษ...
ขั้นตอนการสร้างรูปแบบการสร้างความรู้ฯ
รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The Development of a Knowledge Creation Model using Action Learning and Collaborative Learning for Staff members in Higher education Institutions : a case study of Faculty of education, Chulalongkorn University

3,441 views

Published on

The Development of a Knowledge Creation Model using Action Learning and Collaborative Learning for Staff members in Higher education Institutions : a case study of Faculty of education, Chulalongkorn University

Published in: Education, Technology
 • Glitter Graphics  Hello, hope everything is oky by the grace of GOD im fine.its attractive yr profile ,i wanna talk to u,have a little time for me.my yahoo id is:
  gift_willian@yahoo.com
  gift_willian@yahoo.com

  thank,s Gift
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

The Development of a Knowledge Creation Model using Action Learning and Collaborative Learning for Staff members in Higher education Institutions : a case study of Faculty of education, Chulalongkorn University

 1. 1. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ : เนาวนิตย์ สงคราม
 2. 2. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul><li>The Development of a Knowledge Creation Model using Action Learning and Collaborative Learning for Staff members in Higher education Institutions : a case study of Faculty of Education, Chulalongkorn University </li></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ : เนาวนิตย์ สงคราม </li></ul><ul><li>หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎบัณฑิต </li></ul><ul><li>สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา </li></ul><ul><li>ปี 2550 </li></ul><ul><li>อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร . อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง </li></ul><ul><li>อาจารย์ที่ปรึกาาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร . ปรีชา วิหคโต </li></ul>
 3. 3. ความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหา <ul><li>พรบ . บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ . ศ . 2546 มาตรา 11 </li></ul><ul><li>AECT ( ออกแบบ พัฒนา การใช้ จัดการ ประเมิน ) </li></ul><ul><li>สังคมฐานความรู้ LO (Learning Organization) </li></ul><ul><li>การเรียนรู้จากการปฏิบัติ </li></ul>
 4. 4. กรอบแนวคิดการวิจัย
 5. 5. เอกสารและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ ... </li></ul><ul><ul><li>รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>การสร้างความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>วัฒนธรรมองค์กร </li></ul></ul><ul><ul><li>เกี่ยวกับค่านิยม </li></ul></ul><ul><ul><li>นวัตกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดการความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเรียนรู้จากการปฏิบัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเรียรู้ร่วมกัน </li></ul></ul>
 6. 6. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><ul><li>ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างรูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา </li></ul></ul><ul><ul><li>ทดลองใช้รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา </li></ul></ul><ul><ul><li>นำเสนอรูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา </li></ul></ul>
 7. 7. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul><li>กลุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ทำงานอยู่ในรอบปัการศึกษา 2550 จำนวน 47 คน </li></ul></ul>
 8. 8. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย </li></ul><ul><ul><li>แบบสอบถามความคิดเห็น </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบประเมินผลงานที่เป็นนวัตกรรม </li></ul></ul>
 9. 9. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul><li>สถิติ </li></ul><ul><ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>วิเคราะห์ค่าที ( T-test dendent) </li></ul></ul>
 10. 10. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul><li>ผลการวิจัย </li></ul><ul><li>1 . ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เห็นว่าองค์ประกอบของการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามี 7 องค์ประกอบ และมี 8 ขั้นตอน </li></ul><ul><li>2 . ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยค่านิยมการสร้างความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ . 05 </li></ul><ul><li>3 . รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ </li></ul><ul><li>ได้แก่ 1 ) วัฒนธรรมองค์กร 2 ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ) ภาวะผุ้นำ 4 ) บรรยากาศ 5 ) ผู้ประสานงาน 6 ) กลุ่ม 7 ) ปัญหา 8 ) โครงการ และ 9 ) การประเมินผล ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1 ) การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร 2 ) การกำหนดประเด็นปัญหา 3 ) การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น 4 ) การสร้างความรู้ และการพิจารณาความถูกต้องของความรู้ 5 ) การสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรม 6 ) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผลงานที่เป็นนวัตกรรม 7 ) การทดลองใช้ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และ 8 ) การประเมินผล และการสรุปผล </li></ul>
 11. 11. ขั้นตอนการสร้างรูปแบบการสร้างความรู้ฯ
 12. 12. รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

×