Sopa feedback-web

624 views

Published on

SOPA / PIPA

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sopa feedback-web

 1. 1. “ กฎหมายหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ” ทิศทางและผลกระทบเว็บไซต์ wichit
 2. 2. สหรัฐอเมริกา กาลังอยู่ในขั้ นตอนการผ่านร่างกฎหมายสาคัญ 2 ฉบับ คือ • กฎหมายยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือ โซปา ้ (Stop online piracy Act หรือ SOPA) และ • กฎหมายคุมครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ปี ปา ้ ้ (Protect IP Act หรือ PIPA) wichit
 3. 3. SOPA มีท่มาจากในสภาคองเกรสของสหรัฐฯประเทศที่เปิ ดเสรี ีทางความคิดมากที่สุด (ประเทศหนึ่งของโลก) ทาหน้ าที่พิจารณาและบั ญ ญั ติกฎหมาย (ซึ่ ง ดู เ หมือ นมีแ ววว่ า จะถู ก ยกเลิ ก ไปแล้ ว )แต่ . . อย่ า เพิ่ ง ดี ใ จ เพราะดั น มี ผ้ ู แ ทนของสหรั ฐ ฯกลุ่ ม หนึ่ ง เสนอร่ า งกฎหมาย PIPA เข้ า ไปอีก ซึ่ ง เนื้ อหาหลั ก ๆก็ค ล้ า ยกับSOPA เลยทีเดี ยว ทาให้ ยังเป็ นที่ต้อ งลุ้ น กัน ต่ อ ไปว่ า ผลจะออกมาเป็ นอย่างไร wichit
 4. 4. > กฎหมายยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือ โซปา ้ ( Stop online piracy Act หรือ SOPA )เนื้ อหาสาระ คือ...  การเพิ่ มความสามารถในการปิ ดกั้น การเข้ า ถึง เนื้ อหาที่ถู กกล่ าวหาและ มีหลักฐาน ว่ าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องให้ ผ้ ูเสียหาย ยื่นเรื่องฟ้ องร้ อ งต่ อ ศาลจนกระทั่งศาลตัดสินความผิดก่ อนจึ งจะแบน เว็บ ดั ง ในปั จ จุ บั น โดยกระบวนการปิ ดเว็บ นั้ น ก็ส ามารถท าได้ อ ย่ า ง ง่ ายดายมากขึ้น เพียงแค่ แจ้ งไปยัง ISP (ผู้ ให้ บริการอินเตอร์เน็ต) พร้ อมหลักฐานเท่านั้น ก็สามารถสั่งการให้ ISP บล็อกการเข้ าถึงเว็บ ได้ ทนที ั  มี อ านาจสั่ ง ให้ เว็ บ ไซต์ อ่ ื น ที่ มี ก ารลิ ง ค์ ไ ปยั ง เว็ บ ที่ ถู ก ปิ ดท าการ ลบ ลิงค์ท่ีเชื่อมต่อออกได้ เลย และยัง ปิ ดกั้นหนทางทาเงินของเว็บไซต์ ที่ถูกปิ ดไปได้ อกด้ วย ี wichit
 5. 5.  เว็บไซต์ใหญ่ๆ หลายแห่งต่างพากันประท้วง ร่างกฎหมายนี้ เช่น Google , Wikipedia, Facebook, Twitter, Flickr, Mozilla Firefox, WordPress AOL, eBay, foursquare, Facebook, LinkedIn, PayPal, Tunblr, Twitter, Yahoo!, Zynga, ESET และ อื่นๆ อีกมากมาย wichit
 6. 6.  Mark Zuckerberg เองได้ ออกมาโพสบนวอลของตนเอง ให้ ความเห็นว่ า.. ไม่เห็นด้ วยกับ SOPA / PIPA และพร้ อมจะต่อต้ าน อย่ างแน่ นอน เพราะโลกของอินเตอร์เน็ตคือโลกแห่ งเสรีภาพ ไม่สมควรจะต้ อง ถูกปิ ดกั้นเช่นนั้น (ไม่ใช่เรื่องงานสาหรับ facebook เลยที่ตอนนี้มียูสเซอร์ เป็ นใช้ งานกว่า 800 ล้ านยูสเซอร์) http://www.facebook.com/zuck/posts/10100210345757211 wichit
 7. 7. .torrent Megaupload โดนจับกุมและ ปิ ดให้ บริการเว็บไซต์ Thepiratebay ที่ไม่เปิ ดให้ โหลดไฟล์ .torrent ไปเพื่อใช้ ในการโหลดบิตอีกแล้ ว แต่เปลี่ยนไปแชร์ magnet URI แทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บตัวไฟล์ .torrent เอาไว้ เองตรงๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ โดนเล่นงานได้ wichit
 8. 8.  เว็ บ ต่ า งๆ จะต้ องลงทุ น เพิ่ ม ในการคั ด กรองเนื้ อหา ภายในเว็บไม่ให้ ขัดกับ SOPA / PIPA รวมไปถึง ต้ องคัดกรองการเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาที่ผิดลิขสิทธิ์อกด้ วย ี ซึ่งอาจจะทาให้ ตองใช้ตนทุนในการทาและดู แลจัดการ ้ ้ เว็บที่สูงขึ้ นอีกมาก wichit
 9. 9.  ตอบว่า.. โดนเต็มๆ เพราะบรรดาเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก ล้ วนต้ องไปผ่านทาง แม่ ข่ายอินเตอร์เน็ตที่สหรัฐฯกันทั้งนั้น ทาให้ ไม่ ว่าเว็บไซต์ไหนที่ถูกแจ้ งว่ ามี ข้ อ มู ล ที่เ นื้ อหาละเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ ไม่ ว่ า เว็บ นั้ น จะมาจากประเทศใด ล้ ว นแต่ สามารถโดนแบนได้ แทบทั้งนั้น แถมบรรดาเว็บ หลักๆ ที่เราใช้ งาน ก็มีท่ีมา จากสหรัฐฯ โดยตรงกันซะเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ เราก็ได้ ผลกระทบเต็มๆ เช่ นกัน อารมณ์ประมาณว่า “ฝนที่ตกทางนู น ก็หนาวถึงคนทางนี้ เช่นกัน” ้ ในทางทฤษฎีแล้ ว SOPA มีผลแก่คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเท่านั้น แต่ว่าใน ความเป็ นจริ งแล้ ว สหรั ฐมีบ ริ ษัทที่เป็ นผู้ นาในโลกออนไลน์อยู่ มากมาย ถ้ า สมมติ SOPA ผ่านร่างพระราชบัญญัติแล้ วนั้น หลายๆประเทศทั่วโลก ก็จะ ดาเนิ น นโยบายตามสหรั ฐอย่ างแน่ นอน เปรี ยบง่ ายๆว่ า สหรั ฐอาจเป็ นคน จุดชนวนในการเซ็นเซอร์ข้อมูลอย่างจริงจัง wichit
 10. 10.  Blog : สมมติมีการโพสต์ Blog ที่มีการเล่นเพลงเป็ น Background Music โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก เจ้ าของลิขสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ถูกจับได้ ทันทีหากมีผ้ ู ฟ้ องร้ อง และเว็บไซต์ผ้ ูให้ บริการ Blog จะถูกปิ ดตามอานาจของ เจ้ าหน้ าที่รัฐด้ วยเช่นกัน wichit
 11. 11.  Search Engine : ไม่ว่าจะเป็ น Google หรือ Yahoo และเว็บอื่นๆ ที่จะต้ องบล็อคให้ การ Search และค้ นหาต่างๆ ไม่เจอเว็บไซต์ท่กระทาผิดมิ ี เช่ น นั้ น จะถือว่ า เป็ นผู้ ส นั บสนุ น การกระทาความ ผิด นั้ น ไปโดยปริ ย าย ในกรณี ตัวอย่ างของการโพสต์ Blog แบบนี้ หมายความว่ าทาง Google จะต้ อง บล็อคการค้ นหา Blog นี้ไปด้ วยเช่นกัน เรียกได้ ว่าหากมีผ้ ใช้ ค้นหา Blog นี้เจอ ู จาก Google เว็บไซต์ Google ก็มีสิทธิ์ถูกฟ้ องร้ องและดาเนินการโดย เจ้ าหน้ าที่รัฐได้ ถงขั้นสั่งปิ ดเลย เช่นเดียวกัน ึ google อาจจะโดนฟ้ องได้ เลย ถ้ าหากยังไม่เซ็นเซอร์หรือบล๊อคข้ อมูลที่ปรากฎ ในผลในการค้ น หา ซึ่ ง ถ้ า หาก SOPA ที่ก าเนิ ด ขึ้ นแล้ ว มั น จะท าให้ การ เจริญ เติบโตของอินเตอร์เน็ตหยุ ด ทันที และอาจจะทาลายข้ อ มูลที่เ ป็ นความคิด สร้ างสรรค์ท่แลกเปลี่ยนกันในโลกออนไลน์ (ในความเป็ นจริงแล้วยากมาก) ี wichit
 12. 12.  Like : ข้ อกาหนดเกี่ยวกับโพสต์ Link ของเว็บไซต์ ที่ล ะเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ เช่ น ถ้ า เพื่ อ นๆ ผู้ อ่ า นคนใดคนหนึ่ ง โพสต์ Link เว็บโหลดเพลงเถื่อนลงใน Comment บนเว็บ OS (สมมุตินะครับ อย่าทาจริง >_<”) เว็บ OS ก็มีสทธิ์ถูก ิ ฟ้ องจนถึงขั้นปิ ดเว็บไซต์ได้ เลย และแน่ นอนว่ าเซิร์ฟเวอร์อยู่ท่ี ประเทศไทย เว็บไซต์ OS จะไม่ถูกปิ ด แต่คนอเมริกนจะเข้ า ั เว็บ OS ผ่ า นทาง www.os.co.th หรื อ www.online-station.net โดยตรงไม่ได้ น่นเอง ั wichit

×