แบบสอบถามเกี่ยวกับความชำนาญ PowerPoint

3,271 views

Published on

แบบสอบถามเกี่ยวกับความชำนาญ Powerpoint

Published in: Education, Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบสอบถามเกี่ยวกับความชำนาญ PowerPoint

  1. 1. 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความชานาญในการใช้ PowerPoint ชานาญน้ อยที่สุด ชานาญมากที่สุดหัวข้ อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10การใช้ ต้นแบบภาพนิง ่การทางานกับกล่องข้ อความการสร้ างและปรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้ อย่อยการใส่ภาพตัดปะการเปลียนแปลงภาพตัดปะ (โดยใช้ การจัดกลุมหรื อยกเลิกการจัดกลุม) ่ ่ ่การใส่รูปภาพการใช้ รูปร่างอัตโนมัติและเครื่ องมือวาดรูปอื่นๆการใส่และปรับเปลียนแผนผังองค์กร ่การสร้ างและปรับเปลียนแผนภูมิใน PowerPoint ่การนาแผนภูมิจากโปรแกรม excelการนาข้ อความจากโปรแกรมอื่นๆการนาตารางในโปรแกรม Word มาใช้ ใน PowerPointการใช้ มมมองภาพนิงในการเคลือนย้ าย สาเนา และลบภาพนิ่ง ุ ่ ่การทางานกับมุมมองเค้ าร่างการใช้ การเข้ าสูภาพเคลือนไหวแบบกาหนดเอง ่ ่การใช้ การเน้ นภาพเคลือนไหวแบบกาหนดเอง ่การใช้ การออกแบบภาพเคลือนไหวแบบกาหนดเอง ่การใช้ เส้ นทางการเคลือนไหวของภาพเคลือนไหวแบบกาหนดเอง ่ ่การใช้ การเปลียนภาพนิงสาหรับการนาเสนอ ่ ่การใช้ หวกระดาษ ท้ ายกระดาษ ัการดาเนินการและบอกทางการนาเสนอภาพนิ่งการเพิมบันทึกย่อ ่การพิมพ์การนาเสนอในรูปแบบอื่นการนาเสนอแบบวนกลับการใช้ แม่แบบการออกแบบการสร้ างแม่แบบการออกแบบของคุณเองการสร้ างและการใช้ การเสนอแบบกาหนดเองการใช้ ภาพยนตร์ ในการนาเสนอการใช้ เสียงในการนาเสนอการสร้ างและการใช้ การเชื่อมโยงหลายมิติและปุ่ มปฏิบติการ ัการใช้ การเตือนการประชุมและรายการปฏิบติการ ัการจัดเตรียมและฝึ กซ้ อมสาหรับการนาเสนอภาพนิ่งของคุณ เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิ ชา 0012005 (Computer and Presentation) โดย อ.วิ ชิต ชาวะหา
  2. 2. 2 แบบฟอร์ มฝึ กการตอบสนองการนาเสนอ เรื่ อง ..................................................................................................................................................ภาษากาย  การใช้ สายตาสัมผัส  ท่าทาง  กิริยาอาการ  การเคลือนไหว ่  การแสดงออกทางใบหน้ า  การแต่งกายเสียง  ความดัง  โทนเสียง  อัตราการเดิน  การหยุด  ความชัดเจน  “เสียงที่ไม่เป็ นคา”เนือหาและโครงสร้ าง ้  บทนา  แผนที่ที่ชดเจน ั  โครงสร้ าง  ความไหลลืน / การเปลียนผ่าน ่ ่  ภาษา  ความร่วมมือของผู้ฟัง  ผลกระทบของภาพ  การจัดการเรื่ องคาถาม  การกล่าวปิ ดการนาเสนอความคิดเห็นทั่วไป เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิ ชา 0012005 (Computer and Presentation) โดย อ.วิ ชิต ชาวะหา

×