Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aect present wichit-current issue in edu tech

1,227 views

Published on

AECT "aect ecucational technology"

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aect present wichit-current issue in edu tech

 1. 1. มาตรฐานดานเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา วิชิต ชาวะหา
 2. 2. มาตรฐานดานเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา ่ Topics ความหมายและแนวคิด ขอบขาย / มาตรฐาน งานวิจยเกียวของ ั ่
 3. 3. มาตรฐานดานเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา ่ ความหมาย • เทคโนโลยี มาจากคํ า ภาษาลาติ น ว า “Techno+Logos” หมายถึ ง ศาสตร ที่ ว า ด ว ย วิธีก ารหรื อ การศึก ษาเกี่ ย วกั บวิ ธีก าร เทคโนโลยีก ารศึ กษาจึ ง เปน เรื่ อ งของ ระบบและวิธีการไมวาจะมีวัสดุและเครื่องมืออุปกรณมาเกี่ยวของหรือไมก็ตาม • ชัยยงค พรหมวงศ (2545) : เทคโนโลยีการศึกษามีลักษณะที่แตกตางไปจาก วิทยาการ (Discipline) หรือวิชาแขนงอื่นอยูบาง กลาวคือ วิทยาการทั้งหลายนั้น หมายถึง องคแหงความรูที่สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงไดดวยการวิจัย และส ว นใหญ จ ะเป น วิ ท ยาการทางวิ ท ยาศาสตร ส ว นคํ า ว า สาขาวิ ช า (Field) มักจะหมายถึง การศึกษาประยุกต (Applied study) ที่เนนเรื่องวิชาชีพ สาขาวิชาจะ ขึ้นอยูกับวิทยาการ เชน วิชาชีพวิศวกรรมศาสตรก็จะขึ้นอยูกับวิชาฟสิกสและ คณิตศาสตร วิชาชีพทางแพทยจะขึ้นอยูกับวิชาชีววิทยาและวิชาเคมี เปนตน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตองอาศัย ความรู จ ากวิ ท ยาการแขนงอื่ น หลายด า น ดังนั้น เทคโนโลยีการศึกษาจึงเปน สห วิทยาการ (Interdiscipline)
 4. 4. มาตรฐานดานเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา ่ แนวคิด ...เทคโนโลยีการศึกษามีวิวัฒนาการมาจาก 2 แนวคิด ไดแก • แนวคิดแรก เปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรกายภาพ ( Physical Science Concept) ซึงเปนระบบ ่ การนําผลิตผลทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมมาใชในดานการศึกษา โดยรูจักกันดีใน รูปของวัสดุที่เปนสิ่ง สิ้นเปลือง (Software) และอุปกรณทเี่ ปนสิ่งที่คงทนถาวร (Hardware) ทั้งสองประเภทนี้มักใชควบคู กัน คือ เมือมีวัสดุแลว มักจะตองใชควบคูกับอุปกรณเสมอ เชน เครื่องฉายและเครื่องเสียง เปนตน แนวคิดนี้ได ่ พัฒนามาจาก “ โสตทัศนศึกษา” (Audiovisual Education) ซึงเปนการเรียนรูจากการรับฟงดวยหู ่ และรับชมดวยตานั่นเอง เทคโนโลยีการศึกษาตามแนวคิดนี้จึงเนนหนักที่ “ สื่อสิงของ” ไดแก วัสดุ อุปกรณ ่ • แนวคิดที่สอง เปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ( Behavioral Science) ซึ่งเปนการ ประยุกต หลักการทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ผสมผสานกับผลผลิตทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม เพื่อชวย ให ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน น “ วิ ธี ก ารจั ด ระบบ” (System Approach) ที่มีการกําหนดขั้นตอนอยางเดนชัด เชน ตองมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ วิเคราะหผูเรียน กําหนดวิธีการและสื่อการสอนและกําหนดแนวทางการประเมินผล เปนตน เทคโนโลยีการศึกษา ตามแนวคิดนี้จึงเปนแนวคิดที่ยอมรับกันมาก เพราะมิไดเนนสื่อสิ่งของแตเนนสื่อประเภทวิธีการ รวมเปน “ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ”
 5. 5. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) AECT • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ AECT
 6. 6. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 1.1 การออกแบบระบบการสอน (instructional systems design) เปนวิธีการจัดการที่รวมขั้นตอนของการ สอนประกอบดวย การวิเคราะห (analysis) คือ กระบวนการที่กําหนดวาตองการใหผูเรียนไดรับอะไร เรียน ในเนื้อหาอะไร การออกแบบ (design) กระบวนการที่จะตองระบุวาใหผูเรียนเรียนอยางไร การพัฒนา (development) คือ กระบวนการสรางผลิตสื่อวัสดุการสอน การนําไปใช (implementation) คือ การใช วัสดุและยุทธศาสตรตางๆ ในการสอน และ การประเมิน (evaluation) คือ กระบวนการในการประเมินการ ส อ น 1.2 ออกแบบสาร (message design) เปนการวางแผน เปลี่ยนแปลงสารเนนทฤษฎีการเรียนที่ประยุกตความรู AECT บนพื้ น ฐานของความสนใจ การรับ รู ความจํ า การออกแบบสารมี จุด ประสงค เพื่ อ การสื่ อ ความหมายกั บ ผู เ รี ย น 1.3 กลยุทธการสอน (instructional strategies) เนนที่การเลือก ลําดับเหตุการณ และกิจกรรมในบทเรียน ในทางปฏิบัติกลยุทธการสอนมีความสัมพันธกับสถานการณการเรียน ผลของปฏิสัมพันธนี้สามารถอธิบาย ไดโดยโมเดลการสอน การเลือกยุทธศาสตรการสอนและโมเดลการสอนตองขึ้นอยูกับสถานการณการ เรียน รวมถึงลักษณะผูเรียน ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา และจุดประสงคของผูเรียน 1.4 ลักษณะผูเรียน (learner characteristics) คือลักษณะและประสบการณเดิมของผูเรียนที่จะมีผลตอ กระบวนการเรียน การสอน การเลือก และการใชยุทธศาสตรการสอน
 7. 7. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 2.1 เทคโนโลยีสิ่งพิมพ (print technologies) เปนการผลิต หรือสงสาร สื่อด า นวัส ดุ เชน หนัง สือ โสตทั ศ นวัส ดุ พื้น ฐานประเภทภาพนิ่ง ภาพถา ย รว มถึ งสื่ อข อ ค ว า ม ก รา ฟ ก วั ส ดุ ภ า พ สิ่ งพิ ม พ ทั ศ นวั ส ดุ สิ่ ง เ ห ล า นี้ เปนพื้นฐานของการพัฒนา การใชสื่อวัสดุการสอนอื่นๆ 2.2 เทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ (audiovisual technologies) เปนวิธีการ ในการจั ด หา หรื อ ส ง ถ า ยสาร โดยใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หรื อ เครื่ อ งมื อ อิเล็ กทรอนิ กส เพื่อ นํา เสนอสารตา งๆ ดวยเสี ย ง และภาพ โสตทัศ นูป กรณ จะช ว ยแสดงสิ่ ง ที่ เ ป น ธรรมชาติ จ ริ ง ความคิ ด ที่ เ ป น นามธรรม เพื่ อ ผู ส อน นําไปใชใหมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 2.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (computer – based technologies) เปนวิธีการ AECT ในการจัดหา หรือสงถายสารโดยการใชไมโครโพรเซสเซอร เพื่อรับและสง ข อ มู ล แบบดิ จิ ต อล ประกอบด ว ย คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน คอมพิ ว เตอร จั ด การสอน โทรคมนาคม การสื่ อ สารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การเข า ถึ ง และ ใชแหลงขอมูลในเครือขาย 2.4 เทคโนโลยีบูรณาการ (integrated technologies) เปนวิธีการในการจัดหา หรือสงถายขอมูลกับสื่อหลาย ๆ รูปแบบภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอร
 8. 8. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 3.1 การใชสื่อ (media utilization) เปนระบบของการใชสื่อ แหลงทรัพ ยากร เพื่อ การเรียน โดยใชกระบวนการตามที่ผานการออกแบบการสอน 3.2 การแพรกระจายนวัตกรรม (diffusion of innovations) เปนกระบวนการ สื่ อ ความหมาย รวมถึ ง การวางยุ ท ธศาสตร หรื อ จุ ด ประสงค ใ ห เ กิ ด การยอมรั บ นวัตกรรม 3.3 วิธีการนําไปใช และการจัดการ (implementation and institutionalization) เป น การใช สื่ อการสอนหรื อ ยุท ธศาสตร ใ นสถานการณ จ ริง อยา งตอ เนื่อ งและใช นวัตกรรมการศึกษาเปนประจําในองคการ 3.4 นโยบาย หลักการและกฎระเบียบขอบังคับ (policies and regulations) เป น กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของสั ง คมที่ ส ง ผลต อ การแพร ก ระจาย และการใช AECT เ ท ค โ น โ ล ยี - การศึกษา
 9. 9. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 4.1 การจัดการโครงการ (project management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม การออกแบบ และพัฒนาโครงการสอน 4.2 การจัดการแหลงทรัพยากร (resource management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม แหลงทรัพยากร ที่ชวยระบบและการบริการ 4.3 การจัดการระบบสงถาย (delivery system management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม วิธีการซึ่งแพรกระจายสื่อการสอนในองคการ รวมถึงสื่อ และวิธีการใชที่จะนําเสนอสารไปยัง ผูเรียน 4.4 การจัดการสารสนเทศ (information management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม การ เก็บ การสงถาย หรือกระบวนการของขอมูลสารเพื่อสนับสนุนแหลงทรัพยากรการเรียน AECT
 10. 10. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 5.1 การวิเคราะหปญหา (problem analysis) เปนการทําใหปญหาสิ้นสุด โดยการใช ขอมูลตางๆ และวิธีการที่จะชวยตัดสินใจ 5.2 เกณฑการประเมิน (criterion – reference measurement) เทคนิคการ ใช เ กณฑ เ พื่ อ การประเมิ น การสอน หรื อ ประเมิ น โครงการเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร AECT การศึกษา 5.3 การประเมินความกาวหนา (formative evaluation) มีการใชขอมูลอยางเหมาะสม จากการประเมินความกาวหนาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาตอไป 5.4 การประเมินผลสรุป (summative evaluation) มีการใชขอมูลอยางเหมาะสมที่จะ ตัดสินใจกับการดําเนินงานโปรแกรม หรือโครงการ
 11. 11. แนวคิดนักการศึกษา (ไทย) • ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
 12. 12. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร) • การพัฒนามาตรฐานแหงชาติทางเทคโนโลยี การศึกษาสําหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทาง การศึกษา (วสันต อติศพท และคณะ) ั
 13. 13. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร)
 14. 14. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร) ตัวอยาง
 15. 15. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานแหงชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับ สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (วสันต อติศัพท และคณะ) บทคัดยอ การวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานแหงชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับสถาบันผลิต บัณฑิตทางการศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ (1) การกําหนดกรอบสําหรับการพัฒนา มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา (2) การพัฒนารางมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา (3) การศึกษาความคิดเห็นผูบริหารสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (4) การวิพากษมาตรฐานทาง เทคโนโลยีการศึกษา และ (5) การรับรองมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาโดยสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร ศึ ก ษาศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ผลการวิ จั ย ได เ สนอมาตรฐานแห ง ชาติ ท างเทคโนโลยี การศึกษาสําหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 9 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้ คือ (1) มาตรฐานดาน ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (2) มาตรฐานดาน โครงสรางของหลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (3) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานทาง เทคโนโลยีก ารศึกษา (4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีรว มสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน (5) มาตรฐานดานบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษา (6) มาตรฐานดานสมรรถนะทางเทคโนโลยี การศึกษาของอาจารย (7) มาตรฐานดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อและสงเสริมการ พัฒนาสมรรถนะทางการใชเทคโนโลยีการศึกษาแกนิสิต นักศึกษาครู (8) มาตรฐานดานการฝก ประสบการณวิชาชีพ และ(9) มาตรฐานดานสมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตทาง การศึ ก ษา คณะผู วิ จั ย จะนํ า เสนอผลการวิ จั ย แก คุ รุ ส ภา และสํ า นั ก มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาเป น กรอบในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง การศึกษาตอไป
 16. 16. จากแนวคิด สู ...การวิจัย .....ท า น ผู ส น ใ จ ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ทํ า Dissertation (ป.โท เรี ย ก Thesis) ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ สื่ อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า ควรศึกษาขอบขายที่เกี่ยวของ เชน Textbook ของ AECT โดย DAVID H. JONASSEN ชื่อ Handbook of Research on Educational Communications and Technology : A Project of the Association for Educational Communications and Technology มี ก รอบการพิ จ ารณา 7 ด า น 42 หั ว ข อ ย อ ย ( คลิกที่ http://thailearn4change.ning.com )

×