A study of comparing the
use of augmented reality
  and physical models
 in chemistry education
   Present : Wic...
Abstract

AR เป็ นเทคโนโลยีใหม่ ที่แสดงออกมาในรูปแบบ
 วัตถุเสมือนจริง 3 มิติ

ให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ด้วยวิธีสืบสวน (Inv...
คําถามการวิจย
                 ั

                 ั
1) ผูเ้ รี ยนทําการปฏิสมพันธ์กบ AR แ...
กรอบแนวคิดและทฤษฎีทเกียวของ
                ี่ ่
ข้ อที่ 1) ธรรมชาติของ AR จะเคลื่อนไปพร้อมๆกับมนุษย์ ภาพ...
วิธีการ

การศึกษานีต้องการค้ นหาคําตอบ ที่ว่า....
     ้
- "การสร้ างความรู้อย่ างมีนัยของคน" (Merriam 1998)
- อะไรคื...
วิธีการ
เกิดจากความร่ วมมือกันของ....
- HIT Lab (Human Interface Technology)
 ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington Universi...
วิธีการ
การมีสวนรวม (participants)
   
เป็ น... ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี จํานวน 4 คน [หญิง 2 คน (A2 , A3) และ
   ...
ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1) การมีปฏิสัมพันธ์ กบ AR และ Physical models
            ั

4.2) ความเข้ าใจเกียวกับ...
ความสํ าคัญของการศึกษา
• เทคโนโลยีสามารถช่ วยให้มนุ ษย์เรี ยนรู ้ เมื่ อมันถูกออกแบบได้ดีสําหรั บเนื้ อหา
 สาระหลัก และกา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education

759 views

Published on

A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education

 1. 1. A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education Present : Wichit Chawaha
 2. 2. Abstract AR เป็ นเทคโนโลยีใหม่ ที่แสดงออกมาในรูปแบบ วัตถุเสมือนจริง 3 มิติ ให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ด้วยวิธีสืบสวน (Investigate) ด้ วยการมีปฏิสัมพันธ์ กับ AR เนือหาที่ศึกษา คือ amino acids ้ Keywords: augmented reality, physical model, chemistry learning
 3. 3. คําถามการวิจย ั ั 1) ผูเ้ รี ยนทําการปฏิสมพันธ์กบ AR และ แบบจําลอง ั ทางกายภาพ เมื่อเรี ยนรู ้เรื่ อง กรดอะมิโน อย่างไร? 2) ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุเสมือนจริ ง AR และแบบจําลองทางกายภาพ (Physical models) อย่างไร?
 4. 4. กรอบแนวคิดและทฤษฎีทเกียวของ ี่ ่ ข้ อที่ 1) ธรรมชาติของ AR จะเคลื่อนไปพร้อมๆกับมนุษย์ ภาพวาดที่ไปพร้อมกับผูเ้ รี ยน คือ ปัจจัยสําคัญในการสอน [Gagne et al. 1992.] ข้ อที่ 2) AR คือ แนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ความรู้จากสภาพแวดล้อม ในการเรี ยนรู ้ [Dede, 1995.] AR กลายเป็ นทางเลือกสู่โลกของเคมี และ ั ั การยอมให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมพันธ์กบระบบ และการค้นพบความรู ้ดวยตัวของผูเ้ รี ยนเอง ้ ข้ อที่ 3) ั ้ AR ไม่เพียงแต่สร้างรู ปแบบจําลองเท่านั้น แต่ยงถือว่าเป็ นตัวส่ งโอกาสให้กบผูใช้โดยตรง ั [Shelton & Hedley, 2004] เรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์ กบระบบโดยร่ างกายของผูใช้เอง โดยเฉพาะ ั ้ อย่างยิง "มือ" และการตอบสนองจากเครื่ อง "sensorimotor" ่ [Shelton and Hedley, 2004.]
 5. 5. วิธีการ การศึกษานีต้องการค้ นหาคําตอบ ที่ว่า.... ้ - "การสร้ างความรู้อย่ างมีนัยของคน" (Merriam 1998) - อะไรคือ "โครงสร้ างของปรากฏการณ์ " (Lancy , 1993.) เครื่องมือ - การสั มภาษณ์ และ - การสั งเกต
 6. 6. วิธีการ เกิดจากความร่ วมมือกันของ.... - HIT Lab (Human Interface Technology) ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington University) และ สถาบันวิจย SCRIPPS ที่ La Jolla ั - ภาพวัตถุเสมือน 3 มิติ ถูกสร้างจากโปรแกรม PMV และ ไลบรารี่ ARToolKit อุปกรณ์ ในห้ องปฏิบัตการ ิ - เครื่ องฉายโมเลกุล (PMV) - Laptop - Webcam - AR Makers - Physical models
 7. 7. วิธีการ การมีสวนรวม (participants)  เป็ น... ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี จํานวน 4 คน [หญิง 2 คน (A2 , A3) และ ชาย 2 คน (A1 , A4)] ํ ที่กาลังเรี ยนในชั้นเรี ยนเรื่ อง "organic chemistry" ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน มีขั้นตอน ..... 1) ผูวจยทําการสัมภาษณ์กบผูร่วมวิจยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลและประสบการณ์ ้ิั ั ้ ั ในวิชาเคมี 2) ผูร่วมวิจยมีคาถามในส่ วนของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ ง เขา/เธอ เรี ยนรู ้เรื่ องกรดอะมิโน ้ ั ํ ั ทั้ง 5 ชนิด (Alanine, Valine, Leucine, Isoleucine, และ Methionine) เป็ นเวลา 15 นาที ตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) เป็ นขั้นตอนที่สมบูรณ์หลังจากที่ เขา/เธอทํางานและได้ประเมินการประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ และ 4) กิจกรรมขั้นสุดท้ายจะสัมภาษณ์ผร่วมวิจยจากกิจกรรมที่เรี ยนรู ้และ ใช้ AR ในชั้นเรี ยน ู้ ั
 8. 8. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 4.1) การมีปฏิสัมพันธ์ กบ AR และ Physical models ั 4.2) ความเข้ าใจเกียวกับ วัตถุเสมือน AR กับ physical models ่ 4.3) AR เป็ นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ด้านการมองเห็น (Visuallization) ในการศึกษาวิชาเคมี
 9. 9. ความสํ าคัญของการศึกษา • เทคโนโลยีสามารถช่ วยให้มนุ ษย์เรี ยนรู ้ เมื่ อมันถูกออกแบบได้ดีสําหรั บเนื้ อหา สาระหลัก และการแสดงออกด้ว ยตัว ของมัน เอง การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้จ ัด เตรี ย ม หลักฐานเริ่ มต้นของการใช้ AR ในการศึกษาวิชาเคมี และกล่าวถึงความเป็ นไป ได้ส่วนหนึ่ งในการผสาน AR เข้ากับชั้นเรี ยนมันถูกคาดหวังว่าผลลัพธ์ของ การศึกษานี้สามารถจัดเตรี ยมสู่ การออกแบบสภาพแวดล้อมของ AR นอกจากนี้ การศึกษานี้ กลายเป็ นโอกาสที่จะดูว่า AR เป็ น เครื่ องมือทางเลือกสําหรับ กรอบแนวคิดในการเรี ยนรู ้ได้อนาคต

×