Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
่ั ื่โซลูชนเชอมต่ออินเตอร์เน็ ตระยะไกล ผ่าน “Wireless-N” ความเร็วสูงได้ทง Indoor และ Outdoor แบบ (P-T-MP)  ั้ไดอะแกรม  ...
้ด ้วยงบประมาณขนาดนีดแล ้วประหยัดมาก คุณอาจไม่จาเป็ นต ้องสมัครใชอินเตอร์เน็ ต แบบจ่ายรายเดือนให ้ผู ้          ...
้ภาพการประยุกต์ใชงานเร้าเตอร์ ALFA R36 และ AWUS036NH[R]      ื่    การเชอมต่อ AWUS036NH[R] กับ เร ้าเตอร์ ALFA R3...
       ์                           ั    ภาพคอนฟิ กสเร ้าเตอร์ ALFA R36 ให ้ทางานแบบ W...
คุณสมบ ัติของรุน AWUS036NH        ่E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals...
คุณสมบ ัติของรุน AWUS036NHR        ่E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professional...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โซลูชั่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ผ่าน “Wireless n” ความเร็วสูง rev1.3

1,934 views

Published on

โซลูชั่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ผ่าน “Wireless-N” ความเร็วสูง

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โซลูชั่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ผ่าน “Wireless n” ความเร็วสูง rev1.3

 1. 1. ่ั ื่โซลูชนเชอมต่ออินเตอร์เน็ ตระยะไกล ผ่าน “Wireless-N” ความเร็วสูงได้ทง Indoor และ Outdoor แบบ (P-T-MP) ั้ไดอะแกรม ัSite 1: จุดสญญาณ ICT TOT Free WiFi หรือ อืนๆ ่ ้ Site 2: จุดทีทานอยู่ ทีจะติดตังใชงาน ่ ่ ่ ้ [AP: ICT, TOT Free WiFi] [WiFi: 25dbi Yagi + AWUS036NHR 802.11bgn] ่ ระยะเชือมต่อ 6 KM หรือจะได ้ไกลกว่า 20 KM ่ ่ เมือเชือมต่อ Wireless N ทังสองฝั่ ง ้ จะได ้ความเร็วสูงถึง 150 Mbps.ในการใช ้ Wireless-N ค่า RX Sensitivity ทีต ้องการไม่ควรเกิน -70dbm ถึง -73dbm ่สาหรับ รุน AWUS036NH และ ไม่ควรเกิน -91dbm สาหรับ รุน AWUS036NHR ่ ่ค่า Sensitivity ทีได ้คือ -61dbm และ -54dbm [±2] ่ ัทังนีความสูงของเสาอากาศจะต ้องสมพันธ์กับค่าต่างๆของ Fresnel zone ด ้วย ้ ้ ้ ุ่ ้ ่คานวณระยะการลิงค์จากคุณสมบ ัติรน AWUS036NH โดยใชคา Rx Sensitivity -73dbm ั่ ้ ้ ้ ่ ื่ ่ ื่โซลูชนนีเหมาะแก่การนาไปใชในการลิงค์ WiFi เพือเชอมต่อ internet ระยะไกลๆ เชน เชอม ICT Free WiFi, ้ ่ ื่TOT-Free WiFi หรือนาไปประยุกต์ใชในงานอืนๆ เชนการเชอม LAN Segment หรือ Subnet ด ้วย Wireless LAN ่ ื่เพราะ AWUS036NH[R] สามารถนาไปเชอมต่อ Router ALFA R36 ผ่านพอร์ท USB แล ้วทาการ Route traffic ัผ่านพอร์ท LAN และกระจายสญญาณผ่านสาย LAN ได ้รายการอุปกรณ์ของการทดสอบและงบประมาณ ่ ่กาลังสงของ Access Point (AP) ของ Site1:AP ICT Free WiFi กาลังสง 400mW ด ้วยสายอากาศ 5dbi และ ่Access Point Client Mode ของ Site2 กาลังสง 2000mW ผ่านแผงสายอากาศยากิ 18E 25dbi ดังทีเห็นใน ่ภาพประกอบ (Site2) ราคาประมาณ 2XXX บ. ยังไม่รวม ALFA R36 ถ ้ารวมราคาประมาณ 3XXX บ. ต่อ ชุดE-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
 2. 2. ้ด ้วยงบประมาณขนาดนีดแล ้วประหยัดมาก คุณอาจไม่จาเป็ นต ้องสมัครใชอินเตอร์เน็ ต แบบจ่ายรายเดือนให ้ผู ้ ้ ู ุ ่ ื่ให ้บริการรายใดๆเลย เพียงคุณมีอปกรณ์เพือการเชอมต่อไปที่ Wireless LAN หรือ Access Point ทีอยูระยะไกล ่ ่ ้ ื่เท่านัน คุณก็สามารถใชเข ้าอินเตอร์เน็ ตได ้และสามารถนาไปเชอมต่อ Free WiFi ทีไหนก็ได ้ ้ ่ ้ภาพสถานทีตดตงใชงานจริง ่ ิ ั้ ่ ้ ุ ุ่ ื่เมือ Site 1 และ Site 2 ใชอปกรณ์รนเดียวก ันในการเชอมต่อก ันทงสอง Site ั้ ่ ้ ้ ัเมือใชอุปกรณ์แบบเดียวกันทังสองฝั่ งจะทาให ้ได ้ระดับสญญาของ Site1 และ Site2 อยูในระดับดีมากๆ ่(Excellence) ค่า Sensitivity ได ้สูงขึนประมาณ -35dbm ทัง Site 1 และ Site 2 ทีระยะ 7 กิโล แล ้วยังสามารถ ้ ้ ่ ื่ ัเชอมต่อได ้ระยะไกล (Distance) มากขึนกว่า 20 KM เพราะความเข ้มของสญญาณ Wireless ยังสูง (-44dbm) ้ ื่ ัสามารถเชอมต่อไปไกลได ้อีก ทังนีจะสมพันธ์กับค่าต่างๆของ Fresnel zone ด ้วย ้ ้ ้(ใชอุปกรณ์Wireless LAN ยีห ้อ ALFA Networkรุน AWUS036NH หรือ ใช ้ รุน AWUS036NHR แทนก็ได ้จะใชได ้ดีกว่า) ่ ่ ้E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
 3. 3. ้ภาพการประยุกต์ใชงานเร้าเตอร์ ALFA R36 และ AWUS036NH[R]  ื่ การเชอมต่อ AWUS036NH[R] กับ เร ้าเตอร์ ALFA R36  ื่ ภาพเชอมต่อ เร ้าเตอร์ ALFA R36 และ อุปกรณ์เครือข่าย 3G/4G AirCardE-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
 4. 4.  ์ ั ภาพคอนฟิ กสเร ้าเตอร์ ALFA R36 ให ้ทางานแบบ WDS Mode ทากระกระจายสญญาณไป AP ตัวอืนๆ ่ ้การรองร ับการใชงาน ้นาไปใชงานได ้กับMac OS (10.4, 10.5, 10.6),Win XP, Windows 7, Windows Server 2003,Windows Server 2008 และ Linux Kernel 2.6อ้างอิงการหาค่า Fresnel Zone:http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zoneE-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
 5. 5. คุณสมบ ัติของรุน AWUS036NH ่E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
 6. 6. คุณสมบ ัติของรุน AWUS036NHR ่E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:

×