fINaNcIeel


oNDERzoEk TwyNsTRA guDDE: kANsEN op VAsTgoEDgEbIED oNbENuT


tweederde gemeenten weet niet wat hun
vastgoed p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20100205 Property.Nl Tweederde Gemeenten Weet Niet Wat Hun Vastgoed Per Meter Kost En Opbrengt Wsn Versie2

523 views

Published on

Tweederde gemeenten weet niet wat hun vastgoed per meter kost en opbrengt (Property NL februari 2010)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20100205 Property.Nl Tweederde Gemeenten Weet Niet Wat Hun Vastgoed Per Meter Kost En Opbrengt Wsn Versie2

  1. 1. fINaNcIeel oNDERzoEk TwyNsTRA guDDE: kANsEN op VAsTgoEDgEbIED oNbENuT tweederde gemeenten weet niet wat hun vastgoed per meter kost en opbrengt GEmEEnTEn kunnEn mILjOEnEn bESPAREn mET EEn PROFESSIOnALISERInG vAn hun vASTGOEdbELEId faire prijs te krijgen.’ De gemeenten zien het dOOR RONalD De Blauw centraliseren van de vastgoedactiviteiten als een manier om de informatie te bundelen en Ruim tweederde van de gemeenten heeft geen beter inzicht te krijgen in de portefeuille. De goed inzicht in de kosten en opbrengsten per grootste gemeenten hebben de zaken beter op vierkante meter van de vastgoedportefeuille. orde dan kleinere. Een goed voorbeeld is Rot- Ook kennen ze de exacte omvang van die terdam. Sinds vorig jaar beheert het OBR alle portefeuille niet. De meeste gemeenten zijn gebouwen in handen van de stad (WOZ-waar- hierdoor niet in staat om prestaties van vast- de € 2 à 3 mrd), van museum Boymans van goedobjecten onderling te vergelijken. Vooral Beuningen en het stadhuis tot kinderboerderij middelgrote gemeenten hanteren een onpro- De Bokkesprong. Bij middelgrote gemeenten fessioneel vastgoedbeleid. Dit blijkt uit het is het vastgoedbeheer meer over verschillende onderzoek ‘Professioneel Gemeentelijk Vast- afdelingen verdeeld. Toch is de helft van de on- goed’ van Twynstra Gudde onder 30 grote BOymaNS VaN BeuNINgeN, BeZIt OBR dervraagde gemeenten inmiddels overgegaan ( >75.000 inwoners) en middelgrote (50.000- tot centralisatie en 64% van de gemeenten is 75.000 inwoners) gemeenten in Nederland. gestart met het professionaliseren van het vast- Met een efficiencyslag en strakker vastgoedma- centralisatie vastgoedbeheer goedbeleid, zo blijkt uit het onderzoek. Het is nagement valt jaarlijks 7% op de huisvestings- echter niet altijd eenvoudig om de activiteiten kosten te besparen, een bedrag van gemiddeld is vooral organisatievraagstuk onder één dak te brengen, aldus Schönau. € 1 mln per gemeente. Door eenmalig overtol- ‘Dit is vooral een organisatievraagstuk. Het lig vastgoed te verkopen kan iedere gemeente vastgoedbeheer is nu vaak een verantwoorde- theoretisch gemiddeld € 8,5 mln aan reserve en uitbesteden van het beheer en management lijkheid van verschillende afdelingen en perso- opbouwen. Deze berekeningen zijn gebaseerd kan bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling. nen en die kunnen daar moeilijk afstand van op een vergelijk met de gemeentelijke bench- Vraag is alleen of dit op de lange termijn ook nemen. Om de informatie over gemeentelijk mark van de ROZ. geldt. Zo hoeft sale-and-lease-back niet altijd vastgoed te kunnen bundelen moet soms nog Gemeenten laten volgens de onderzoekers tot lagere huisvestingslasten te leiden.’ een strijd geleverd worden.’ kansen op het gebied van vastgoed onbenut. Van verkoop van gemeentelijke panden is Het onderwerp van strategisch voorraadbeheer Door professionalisering van hun vastgoed- nog nauwelijks sprake. Het is volgens Schö- leeft in ieder geval wel onder gemeentebe- beleid zijn er voor alle Nederlandse gemeen- nau lastig om in deze tijd kopers te vinden stuurders. De bestuurders zien het belang van ten miljoenen te winnen. Twynstra Gudde die een goede prijs willen betalen. Uitbesteden een gefundeerd vastgoedbeleid en de nood- adviseur Wicher Schönau: ‘Gemeenten zagen van bepaalde vastgoedactiviteiten, zoals pro- zaak om een kostprijsdekkend huursysteem vroeger geen noodzaak om kosten toe te delen jectmanagement, gebeurt al wel vaker. Maar toe te passen. Nog lang niet overal dekken de aan afzonderlijke vastgoedobjecten. Maar te- het integraal uitbesteden van het beheer van huurinkomsten de kosten, maar dat kan een genwoordig gelden er strengere regels en zijn de complete vastgoedportefeuille is voor de politieke keuze zijn. Slechts zes op de tien ge- de huurders kritischer en mondiger, waardoor meeste gemeenten een stap te ver. Alleen Nij- meenten rekent een kostprijsdekkende huur. verantwoording van vastgoed belangrijk is ge- megen besteedde in 2008 als eerste gemeente ‘Als eigendom en beheer van het onroerend worden.’ Ontwikkelingen als een toenemende in Nederland het technisch beheer van al haar goed versnipperd is, leidt dat tot minder trans- vraag naar transparantie en de terugtredende gebouwen uit, aan het advies- en ingenieurs- parantie en kans op verkapte subsidie door overheid noodzaken gemeenten tot professio- bureau DHV. ‘Uitbesteden vraagt een hoge een niet marktconforme huur’, legt Schönau neler vastgoedbeleid. ‘Met het oog op de aan- mate van professionaliteit en goed inzicht in uit. ‘Uitsluitend vanuit financiën sturen is niet stormende bezuinigingen zijn de gemeenten de vastgoedportefeuille om een goede vraag wenselijk, maar met professioneel vastgoedbe- hier wel mee bezig. Ook verkoop van vastgoed te formuleren voor de markt en daarmee een leid kan men weloverwogen keuzes maken.’ propertynl magazine | nr. 2 - 5 februari 2010 | 19

×