Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep kssr

3,972 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konsep kssr

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteridalam Perhimpunan Agung UMNO 2006menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberipenekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Teras ke-2 PIPPDasarMembangunkan modal insanyang mempunyai pengetahuandan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murniMatlamatMemastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangatmenguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dankompetensi, menerapkan nilai KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 4. 4. Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 5. 5. Kurikulum Sekolah Rendah1983 – Kurikulum Baru Sekolah  Rendah (KBSR)1993 – Kurikulum Bersepadu  Sekolah Rendah  (KBSR)2003 – KBSR (Semakan)  2011 – Kurikulum Standard Sekolah  Rendah (KSSR) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 6. 6. Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 7. 7. Warga NegaraMurid yang seimbang Bertanggung jawabdari segi intelek, • Berbudirohani, jasmani danemosi • Bersatu padu• Berilmu Pengetahuan • Patriotik• Berketrampilan • Adil• Percaya kepada Tuhan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Penyayang• Berakhlak Mulia • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berbakti• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan•Murid yang Berdikari • Wawasan 2020 Pekerja Berilmu • Rangka Rancangan Jangka Panjang • InovatifGlobal Player • Cabaran Abad Ke-21 • Kreatif• Daya Saing • Model Baru Ekonomi (MBE) • Dahagakan Ilmu• Daya Tahan • Teori Pembelajaran • Menguasai Kemahiran•Kemahiran Teknologi Maklumat &Berkomunikasi • 4 Pillars of Education (UNESCO) Komunikasi•Jati Diri • Pencipta Teknologi •Belajar Sepanjang Hayat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 8. 8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 9. 9. • Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berasaskan Prinsip KBSR : - Pendekatan Bersepadu - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur HidupKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 10. 10. KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa MatematikMANUSIA DENGAN ALAM PERKEMBANGAN DIRI SEKELILINGNYA MURID INDIVIDUKerohanian, Nilai dan Sikap Kesenian dan Rekreasi Pendidikan Islam Muzik Pendidikan Moral Seni Visual Pendidikan Sivik & Pendidikan Jasmani & Kewarganegaraan Pendidikan KesihatanKemanusiaan dan Persekitaran Kemahiran Hidup Sains Kemahiran Hidup Kajian Tempatan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 11. 11. Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan Sains & Teknologi lisan semasa berinteraksi Kerohanian, Sikap &Penguasaan pengetahuan sains, Nilaikemahiran dan sikap saintifik Penghayatan amalanPenguasaan pengetahuan dan agama, kepercayaan,kemahiran matematik sikap dan nilaiPenguasaan pengetahuan dankemahiran berasaskan teknologi Insan seimbang Perkembangan Kemanusiaan Fizikal & Estetika Penguasaan ilmu dan amalanPerkembangan jasmani dan tentang kemasyarakatan dankesihatan untuk kesejahteraan alam sekitar setempat, negaradiri dan globalPemupukan daya imaginasi, Penghayatan semangatkreativiti, bakat dan apresiasi patriotisme dan perpaduan Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 12. 12. • Kreativiti dan Inovasi • Keusahawanan • Teknologi Maklumat dan KomunikasiKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 13. 13. Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) an pengukuhan dan aplikasi 3M dan l ah menaakul, kemahiran asas TMK, ko perkembangan sosioemosi, se kerohanian, fizikal, sikap dan nilai r Pe Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) ap ah penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, T kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakulKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 14. 14. Kurikulum Transformasi  Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang  Satu penetapan kriteria     perkara yang murid patut  atau indikator kualiti ketahui dan boleh lakukan  pembelajaran dan  dalam suatu tempoh  pencapaian yang boleh   persekolahan merangkumi  diukur bagi setiap standard  aspek pengetahuan,  kandungan. kemahiran dan nilai. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 15. 15. • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 16. 16. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN• Bahasa Malaysia • Bahasa Malaysia Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan memberi respon terhadap sesuatu respons dengan betul secara lisan arahan, soalan dan pesanan yang terhadap pelbagai soalan bercapah. didengar dengan betul• Bahasa Inggeris • Bahasa Inggeris Able to express personal response Able to respond to: to literary texts a. Book covers b. Pictures in books c. Characters with guidance • Matematik • Matematik Menama dan menentukan nilai nombor Menamakan nombor hingga 100: a. Membilang objek dalam kumpulan. b. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 17. 17. MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)BIL MODUL SK SJKC SJKTMODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 360 300 300 2 Bahasa Inggeris 300 150 150 Bahasa Cina 360 3 Bahasa Tamil 360 4 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 120 5 Pendidikan Jasmani 60 60 60 6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30 7 Matematik 180 180 180MODUL TERAS TEMA Dunia Seni Visual 60 60 60 • Dunia Kesenian8 Dunia Muzik 30 30 30 • Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60MODUL ELEKTIF 9 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - - Perhimpunan 30 30 30 Jumlah 1380 1380 1380 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 18. 18. MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT MATA PELAJARAN TERAS1 Bahasa Malaysia 300 270 2702 Bahasa Inggeris 300 150 150 Bahasa Cina - 300 -3 Bahasa Tamil - - 3004 Matematik 180 180 1805 Sains 120 120 1206 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 1507 Pendidikan Jasmani 60 60 608 Pendidikan Kesihatan 30 30 309 Pend. Seni Visual 60 60 6010 Pend. Muzik 30 30 3011 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 6012 Sejarah 60 60 60 MATA PELAJARAN ELEKTIF13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - - Perhimpunan 30 30 30KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Jumlah 1500 1500 1500 8BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 19. 19. Bahan Kurikulum •Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum  • Buku teks • Modul pengajaran • Buku panduan kreativitiKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 20. 20. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 21. 21. Pentaksiran P&P Dijalankan  secara  berterusan  untuk  mengesan  perkembangan  dan  pencapaian  murid  dalam  pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistikKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 22. 22. Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 23. 23. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

×