Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dari: Ramadan Message Of President Obama

1,342 views

Published on

President Obama extends his best wishes to Muslim communities in the United States and around the world during Ramadan.http://www.whitehouse.gov/blog/Ramadan-Kareem/

Published in: News & Politics, Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dari: Ramadan Message Of President Obama

  1. 1. ‫لصز طفیذ‬ ‫دفتز ریاطت هغثْػات‬ ‫اګظت ۱۲، ۲۰۰۲‬ ‫اػالهیَ ر یض جوِْر در تارٍ حلْل هاٍ هثارک رهضاى‬ ‫ئ‬ ‫تَ ًوایٌذٍ ي اس هزدم اهزیکا – ّ تَ ػوْل جْاهغ هظلواى در تواهي پٌجاٍ ایاالت‬ ‫گ‬ ‫اهزیکا – هي هی خْاُن کَ ېا ت اّ ارسُّاي ًیک خْد راتَ ُوَ هظلواى ُا در‬ ‫توي‬ ‫اهزیک ّ در توام ػالن تمذین دارم. رهضاى هثارک تاد.‬ ‫ا‬ ‫هظلواى ُا ػمیذٍ دارًذ کَ در آى لزآى هجیذ، درهاٍ رهضاى تز پیاهثز اطالم حضزت‬ ‫هحوذ ًاسل ػذٍ اطت، الثتَ تا آغاس یک حزف طادٍ – الزا ېؼٌی تخْاى. تٌا تز ایي‬ ‫ایاهي اطت کَ در آى هظلواًاى درتارٍ ػمل ّ ُذایت هي ا ًذیؼٌذ، سیزا کَ آًِا جش‬ ‫ایواى اًذ؛ ّ ُوچٌاى درتارٍ آى هظْلیت تفکز هیکٌٌذ کَ در تزاتز یکذیگز ّ‬ ‫پزّدگار خْد دارًذ.‬ ‫هي ،هاًٌذ تظیاري اس پیزّاى هذاُة دیگز کَ هاٍ هثارک رهضاى را در جاهؼَ ّ‬ ‫خاًْادٍ ُا خْد هؼاُذٍ کزدٍ این، هي داًن کَ ایي ایام خْػي ّ طؼادت اطت – ّ‬ ‫ُوچٌاى ایاهي اطت کَ خاًْادٍ ُا دّر ُن جوغ ًّذ ّ غذا را تاُن ػزیک هیکٌٌذ .‬ ‫هیغ‬ ‫الثتَ، هي ایي را ُن هیذاًن کَ رهضاى ایام ػثادت، ّلف، ّ تفکز اطت - ایام ي اطت‬ ‫د ّ در ػة ًواس ُاي تزاّیح خْاًٌذ،‬ ‫هی‬ ‫کَ در آى هظلواًاى درتوام رّس رّسٍ هیگزى‬ ‫ّ در جزیاى هاٍ هثارک رهضاى تواهي لزاى هجیذ را لزات ّ تَ آى گْع دٍ ًذ.‬ ‫هی‬ ‫ایي ػثادات ّ هزاطن تَ ها آى اصْل را یادآّري هیکٌٌذ کَ ُوَ ها تَ آًِا ػمیذٍ‬ ‫دارین، ّ ُوچٌاى یادآّری اس ًمغ اطالم در پیؼثزد ػذالت، تزلي، تحول، ّ کزاهت‬ ‫توام تٌي ًْع تؼز هیکٌذ.‬ ‫تَ عْر هثال، رّ سٍ هفِْم ی اطت کَ تیي تظیاری اس هذاُة ػزیک اطت – تَ‬ ‫ػوْل دیي خْدم هظیحیت - تَ ایي هؼٌی کَ اًظاًِا را تَ خالك ػاى ًشدیک کٌٌذ، ّ‬ ‫ُوچٌاى تَ آى ػذٍ ای اس هزدم ًشدیک کٌٌذ کَ در تارٍ تذطت اّردى غذاې تؼذي‬ ‫ی کَ هظلواًاى تَ دیگزاى هِیا هي طاسًذ، آى هظْلیت هاى‬ ‫خْد هغن ى ًیظتٌذ. حوایت‬ ‫ئ‬
  2. 2. ‫را تَ یاد ها هي آّرد کَ تا دیگزاى تایذ در راٍ خیز ّ طؼادت هظاػذت کٌین. سیزا،‬ ‫ی را کَ ها هیخْاُین آتاد کٌین – ّ‬‫ُوَ ها تایذ ایي ًمغَ را تَ یاد داػتَ تاػین کَ جِاى‬ ‫ی را کَ ها هیخْاُین تیاّرین – تایذ اّل اس ُوَ در للثِا ّ اًجهي ُای خْدهاى‬ ‫تغییزات‬ ‫آغاس یاتٌذ.‬ ‫در جزیاى ایي تاتظتاى، در توام ًماط اهزیکا هزدم در هحالت ّ اًجوي ُای خْد‬ ‫خذهت کزدًذ- آًِا تا کْدکاى در تؼلین ّتزتیَ کوک کزدًذ، تَ ػیادت هزیضاى رفتٌذ،‬ ‫ّ تا آى ػذٍ هزدم هظاػذت کزدًذ کَ ب هؼکالت التصادي دچار ُظتٌذ. طاسهاًِاي‬ ‫ٍ‬ ‫کَ ر اطاص ػمایذ طاختَ ػذٍ اًذ، تَ ػوْل طاسهاًِای اطالهي، د ر خذهات تاتظتاًي‬‫ب‬ ‫در صف همذم لزار داػتٌذ. ّ االى در رّسُاې دػْار، ها هجثْر این کَ رّحیَ‬ ‫هظْلیت را در جزیاى هاُا ّ طالِای آیٌذٍ تاخْد داػتَ تاػین .‬ ‫در آى طْی هزس ُای اهزیکا، ها ُوچٌاى تَ ایي هظْلیت خْد هتؼِذین تا یک جَ اًي‬ ‫تظاسین کَ پز اهي ّ هظالویت اهیش تاػذ . ُویي دلیل اطت کَ هي خْاُین جٌگ ػزاق‬ ‫را هظْالًَ ختن کٌین . ُویي دلیل اطت کَ هي خْاُین افز اعیاى خؼي را هٌشّي ّ‬ ‫تجزیذ طاسین ّ در ػیي سهاى هزدم افغاًظتاى ّ پاکظتاى را صاحة لذرت طاسین . تَ‬ ‫ى طثة هااس ایجاد دّ دّلت پؼتیثاًي فؼال هیکٌین، دّلت اطزایل ّ دّلت فلظغیي‬ ‫ُوی‬ ‫کَ پِلْ تَ پِلْ در صلح ّ اهٌیت تاُن سًذگی کٌٌذ ّ حمْق ُز کذام تَ رطویت ػٌاختَ‬ ‫ػْد. ّ تااالخزٍ ُویي دلیل اطت کَ ام ریکا ُویؼَ اس حمْق ػوْهي ّ ػالوگیز توام‬ ‫اًظاًِا دفاع هیکٌذ تا آًِا اساداًَ اظَار ًظز کٌٌذ، اساداًَ اس هذُة خْ یغ پیزّی‬ ‫کٌٌذ، در تاسطاسي جاهؼَ خْیغ در حذ تْاى خْد اػتزاک کٌٌذ، ّ تَ حاکویت لاًْى‬ ‫اعویٌاى داػتَ تاػٌذ.‬ ‫تواهي ایي کْػغ ُا جش آى تؼِذ اهزیکا اطت کَ هیخْاُذ تا هظلواًاى ّ کؼْر‬ ‫ُا یکَ اکثزیت هظلواى دارًذ تواطِایی تز اطاص م ًافغ هؼتزک ّ احتزام هتماتل‬ ‫ئ‬ ‫تزلزار کٌٌذ. در آیي ایام خجظتَ تجذیذ ّ ًْ آّری، هي هیخْاُن کَ یک تار دیگز‬ ‫تؼِذ خْد را در راتغَ تا یک آغاس ًْیي تیي اهزیکا ّ هظلواًاى ػالن تکزار ّ تاکیذ‬ ‫کٌن.‬ ‫کَ هي در لاُزٍ گفتن، ایي اغاس ًْ تایذ در هظاػی هؼتزک ّ گْع گزفتي تَ یک‬ ‫چٌاى‬ ‫دیگز تذاّم پیذا کٌذ، تا اس یک دیگز بآهْسین، تا تَ یک دیگز احتزام تگذارین، ّ تا‬ ‫ې‬ ‫تاُن هؼتزکا تَ یک تْافك تزطین. هي علیذٍ دارم کَ یک جش هِن ایي جزېاى گْع‬ ‫گزفتي تَ یک دیگز اطت، ّ در ایي دّ هاٍ گذػتَ، طفارت ُای اهزیکا در توا م جِاى‬ ‫ًَ تٌِا تَ حکْهتِاي کؼْر ُاي دیگز تواص گزفتَ اًذ، تلکَ هظتمیوا تا هزدم هظلواى‬ ‫ُا اًذ راتغَ لاین کزدٍ اًذ. ّ اس توام ًماط جِاى، ها‬ ‫ی کَ اکثزیت آى هظلواى‬ ‫در هوالک‬
  3. 3. ‫ُاي سیادی را در راتغَ تا ایٌکَ چغْر اهزیکا هیتْاًذ تا هزدم در تارٍ ّق ّ‬ ‫حك‬ ‫ّاکٌغ‬ ‫آرسّ ُای آًِا تا آًِا هظاػذت کٌذ، دریافت داػتَ این.‬ ‫ها گْع گزفتین ّ ػٌیذین. هاًٌذ ػوا، ها ُن تز ایي هظایل توزکش کزدٍ این کَ تا‬ ‫ی کَ ُن در طاحَ‬ ‫ې را تیاّرین- تغییزات‬ ‫الذاهات هؼییي الثتَ در ر سهاى تغییزات‬ ‫هظی‬ ‫طیاطي ّ ُن در طاحَ اهٌیت کَ هي در تارٍ آًِا حزف سدٍ ا م. ّ تز آى هظایل تفکز‬ ‫کزدٍ این کَ ػوا تَ ها گفتیذ کَ چَ گْ ى در سًذگی هزدم تغییز ّتحْل را تیاّرین.‬ ‫ٍ‬ ‫ایي هذاکزات ّ هؼْرٍ ُا تا ها کوک کزدًذکَ آى ُوکاریِا را ػولی طاسین کَ هي‬ ‫در لاُزٍ تَ آًِا اػارٍ کزدم - ایي ُا ػثارت اًذ اس ّطؼت دادى تَ تثادالت در طاحَ‬ ‫تؼلین ّ تزتیَ؛ تؼْیك طزهایَ گذاري ػخصی ّ خلك کزدى کارُا ی ًْ؛ ّ افشایغ‬ ‫ُوکاري در طاحات ػلوي، طایٌظي، ّ تکٌالْژي، ّ در ػیي سم اى حوایت اس‬ ‫پزگزاهِای طْاد آهْسې ّ آهْختي حزفَ ُاّ کظة ّکار جذېذ. ها ُوچٌاى تَ‬ ‫کٌفزاًض هوالک اطالهی ّ اػضای آى ُوکاري دارین تا یواري فلج را هحٍْ کٌین، ّ‬ ‫ب‬ ‫در ػیي حال تا جاهؼَ تیي الوللي ُوکاري هیکٌین تا تا توام تیوار ُا ّ چالؼِای صحی‬ ‫ې‬ ‫هاًٌذ ّېزّص - ایچ ّى ّ ایي ّى - هثارسٍ کٌین. هي هیذاًن کَ ایي تیواری هخصْصا‬ ‫تزای تظیاری اس هظلواًاى کَ تزای رفتي تَ حج آهادٍ گی هیگز ًذ یک تؼْیغ خاؽ‬ ‫اېجاد کزدٍ اطت.‬ ‫ُذف توام ایي اػي پیؼثزد آرسّ ُاي هؼتزک هاى اطت - ّ آًِا ػثارتٌذ اس‬ ‫هض‬ ‫سًذگی کزدى در صلح ّ اهٌیت؛ کظة تؼلېن ، در یک هحیظ تا ػشت ّ کزاهت کار‬ ‫کزدى؛ تا خاًْادٍ خْد، تا جاهؼَ خْد، ّ تا هذُة خْد ّ ػمیذٍ خْد ػؼك ّرسیذى.‬ ‫الثتَ، اًجام ایي ُوَ، تَ ّلت ّ حْصلَ ًیاس دارد . ها ًَ هیتْاًین کَ توام ایي هظایل‬ ‫را در یک ػة تغییز تذُین، ّلی ها هیتْاًین کَ صادلاًَ تزای حل آى هظایل کار‬ ‫کٌین کَ تایذ اًجام ػًْذ. ها ارادٍ دارین کَ تَ عزف آى ُذف ّ همصذ ی کَ تزای‬ ‫م، یک راٍ جذېذی را تاس کٌین. ایي‬ ‫خْدهاى م یخْاُین، ّ تز ای اعفال خْد آرسّ داری‬ ‫طفزی اطت کَ ها ایذ تاُن هؼتزکادر پیغ گیزین .‬ ‫ب‬ ‫آرسّي هي ایي اطت کَ ایي هثاحثات هِن ّ حیاتی را تذاّم تذُین ّ آًِا را ػولی‬ ‫طاسین. ّ اهزّس، درحالېکَ، هظلواًاى هاٍ هثارک رهضاى را آغاس هیکٌٌذ، هي تَ‬ ‫ُوَ هظلواًاى در اهزیکا ّ در طزاطز جَاى یک هاٍ پز طؼادت ّ هثارک هیخْاُن.‬ ‫در حفاظت ّ حزاطت خذاًّذ تزسگ تاػیذ .‬

×