Missatge dm pt

208 views

Published on

Missage oficial de la UNESCO, l’OIT, el PNUD, UNICEF i la Internacional de l’Educació en motiu del Dia Mundial del Professorat.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Missatge dm pt

  1. 1. Missatge conjunt en motiu del Dia Mundial del Professorat 5 d’octubre de 2012En el Dia Mundial del Professorat, prenem posició a favor dels educadors ieducadores que són la base de les bones escoles, i les bones escoles són elspilars de les comunitats saludables i democràtiques.El professorat és la clau per assolir els objectius de lEducació per a Tothom.Segons les últimes dades, es necessiten 1,7 milions més de mestres per assolirels objectius de lensenyament primari universal al 2015.Alhora que contractem a més docents, hem de seguir millorant la qualitat delensenyament. Sinsta als governs a possibilitar laccés dels docents aoportunitats de formació i perfeccionament professional permanent, sobre labase de les qualificacions apropiades.Per atreure a docents compromesos i amb formacions diverses, fan faltaentorns que valorin lautonomia i la igualtat professionals. Sha dajudar elsdocents a assumir les seves responsabilitats envers els alumnes, i els directorsescolars, els sistemes educatius i les autoritats públiques han de tenir encompte les seves opinions. Les remuneracions dels docents han de fixar-se demanera objectiva i justa, de manera que siguin proporcionals a la importànciade la seva professió i a les qualificacions i responsabilitats dels diferentsprofessors.Cal també que els educadors rendeixin comptes davant els seus alumnes icomunitats. Sencoratja a la professió docent a elaborar i implantar codis deconducta per al professorat, fomanentats en les normes ètiques i professionalsmés elevades, i a guiar-se per lobjectiu dimpartir ensenyament a tots elsalumnes de manera eficaçi igualitària.Aquest Dia Mundial dels Docents constitueix una oportunitat per retrehomenatge a les dones i els homes que ens inspiren, estimulen i ens fancréixer.
  2. 2. En aquest dia, instem a crear contextos pedagògics propicis, a una formacióadequada i a garantir els drets del professorat. Hem de trencar el cercle viciósde l’empobriment de les condicions laborals dels docents a fi de millorar laqualitat de l’educació per a tothom. El món espera molt del professorat i, alhora,els i les docents tenen dret a esperar molt de nosaltres.Aquest Dia Mundial dels Docents és una oportunitat per prendre posició enfavor de tots els educadors i les educadores. Irina Bokova Guy Ryder, Directora General de la UNESCO Director General de l’OIT Anthony Lake, Helen Clark, Director Executiu d’UNICEF Administradora del PNUD Fred van Leeuwen, Secretari General de la Internacional de l’Educació

×