Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TrendslationEffectief inspelen op trends en producten maken   die passen bij klantbehoeften van deze tijd.
VOORWAARDE VOOR VISIEVORMING: ZELFBEWUSTZIJN     Wie zijn we, waar zijn we goed in en wat vinden we belangrijk?Waarde...
Wie ben je en wat     geeft je energie?     Waarden (wat is belangrijk voor     je?), rol (in welke rol ben je...
Megatrends in demaatschappij 10-30 jaar Technologisering - de voortschrijdende invloed van de techniek Dematerialisering...
Technologiseringde voortschrijdende invloed van de techniek
Technologisering                            VariantenAls er een megatrend is die de gemoederen...
Dematerialisering de opkomst van het ontastbare
DematerialiseringDe kenniseconomie kenmerkt zich door eenverschuiving van hardware naar software, vankwantiteit naar kwali...
Feminisering de invloed van emotie
FeminiseringEr is een toenemende invloed van typisch vrouwelijkewaarden op het leven van vrouwen èn mannen. Detendens naar...
Humaniseringhet vertrouwen in de mensheid
HumaniseringDe gebeurtenissen van de afgelopen tijd maken vooreens en altijd duidelijk dat niet technologisering ofglobali...
Ecologiseringde toestand op de aarde
EcologiseringDe groei van de wereldbevolking en de welvaart van de mensen zorgen voor eentoenemende druk op het milieu. De...
Socialiseringde terugkeer van de gemeenschap
SocialiseringVanaf het tijdperk van de babyboomers, de jaren zestigen zeventig, beïnvloedt de megatrend individualiseringo...
Regionalisering  de grenzen van cultuur
RegionaliseringNa de Val van de Muur (1989) kon globalisering alsoverheersende megatrend invloed uitoefenen.Globalisering ...
Conserveringhet verlangen naar het verleden
ConserveringHoe sneller de wereld verandert en hoe complexer deleefomgeving van mensen wordt, hoe groter ook hetverlangen ...
Vergrijzing de eeuwige jeugd
VergrijzingHet beeld van de afhankelijke en hulpbehoevendeoudere maakt plaats voor dat van de zelfstandigesenior die nog v...
Risicobeheersinghet gevoel van veiligheid en controle
RisicobeheersingEigenlijk is er maar weinig waar we ons zorgen overhoeven te maken. Hoewel vadertje staat ons niet meervan...
Concreteproducten,diensten & iniatieven                Benieuwd hoe bedrijven               ...
Mijn naam is Robert van Geenhuizen,concept(be)denker,en ik help nieuwe en bestaande bedrijvenom te handelen vanuit hungeda...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trends & visievorming: 10 megatrends

3,405 views

Published on

Hoe kun je zo effectief mogelijk een visie vormen en inspelen op veranderingen?

Published in: Business
 • Be the first to comment

Trends & visievorming: 10 megatrends

 1. 1. TrendslationEffectief inspelen op trends en producten maken die passen bij klantbehoeften van deze tijd.
 2. 2. VOORWAARDE VOOR VISIEVORMING: ZELFBEWUSTZIJN Wie zijn we, waar zijn we goed in en wat vinden we belangrijk?Waarden, overtuigingen, rol, kernvaardigheden & competenties, wat geeft energie? Hoe kun je, vanuit wie je bent, wat je kunt en wat je gelooft, zo MAARSCHAPPELIJKE TRENDS 10-30 JAAR effectief mogelijk Welke megatrends in de maatschappij (veranderende waardenpatronen) inspelen op de spreken je aan vanuit de waarden (drijfveren) en overtuigingen, de dingen die wereld en je je energie geven), die je als organisatie hebt? gedachtengoed zichtbaar maken? Ik ben (identiteit), KLANTTRENDS 5-10 JAAR ik zie (visie) ik wil! Hoe veranderen de behoeften en het gedrag van mensen door de (missie) gekozen maatschappelijke trends? MARKTTRENDS 0-5 JAAR Hoe kun je met wat je kunt als organisatie kunt (kernvaardigheden) hier op inspelen met geschikte proposities en producten?
 3. 3. Wie ben je en wat geeft je energie? Waarden (wat is belangrijk voor je?), rol (in welke rol ben je sterk: brand archetype), visie (hoe kijk je MERKINNERLIJKHART naar de wereld?) missie. Ik ben, ik gedachtengoedvoelen zie en ik wil! Wat kun je? Vaardigheden & overtuigingen.HOOFDdenken je gedachtengoed? MERKUITERLIJK hoe zijn mensen Wat doe je? Bewijs van wat je geloof in je hart: gedrag (bv. mentaliteit) en dadenHANDEN (bv. wat je maakt zoals producten). doen
 4. 4. Megatrends in demaatschappij 10-30 jaar Technologisering - de voortschrijdende invloed van de techniek Dematerialisering - de opkomst van het ontastbare Feminisering - de invloed van emotie Humanisering - het vertrouwen in de mensheid Ecologisering - de toestand op de aarde Socialisering - de terugkeer van de gemeenschap Regionalisering - de grenzen van cultuur Conservering - het verlangen naar het verleden Vergrijzing - de eeuwige jeugd Risicobeheersing - het gevoel van veiligheid en controle
 5. 5. Technologiseringde voortschrijdende invloed van de techniek
 6. 6. Technologisering VariantenAls er een megatrend is die de gemoederen Mechaniseringbezighoudt, dan is het wel de voortschrijdende invloed Onder mechanisering wordt het vervangen vanvan de techniek. Het inzicht dat de snelheid van handmatige handelingen door het gebruik vanbewegen toeneemt, hebben we te danken aan machines verstaan. De mechanisering hangt samen met de industrialisatie. Mechanisering heeft detoepassingen op het gebied van informatie- en volgende voordelen:communicatietechnologie. Hoewel de internethype Met minder menselijke inspanning kan meervoorbij is, is de digitale revolutie nog lang niet ten geproduceerd worden in een kortere tijd;einde. Technologisering staat voor digitalisering en Het geproduceerde is van een constante kwaliteit; Meer krachtoverbrenging mogelijk dan een mens ofminiaturisering. Maar ook technologische dier zou kunnen overbrengen; Bij geautomatiseerdeontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied van mechanisatie is continu productie mogelijk.biotechnologie en duurzame technologie (zoals Post-fordismewaterstoftechnologie) en de integratie van Kortweg is post-fordisme: flexibilisering van deverschillende technologieën behoren hiertoe.  productie. Steeds meer productieprocessen worden gestandaardiseerd. Door middel van massaproductie blijven de kosten laag. Bij het maken van auto’s bijvoorbeeld. Tijdens dit productieproces kan de klant ‘ingrijpen’, bijvoorbeeld qua kleur van de auto en andere extra’s. Domotica Belangrijk Domotica is dat alles op één netwerk wordt gezet. ICT in huis bijvoorbeeld. Als je opstaat staat je koffie Technologie staat altijd ten dienste van een andere megatrend als al klaar, het bad loopt vol en de verwarming gaat middel. Denk bijvoorbeeld aan socialisering, waarbij technologie kan meteen aan. Ideaal dus! helpen om de gemeeschap te versterken.
 7. 7. Dematerialisering de opkomst van het ontastbare
 8. 8. DematerialiseringDe kenniseconomie kenmerkt zich door eenverschuiving van hardware naar software, vankwantiteit naar kwaliteit, van materieel naarimmaterieel. Tastbare en uiterlijke kenmerken wordenondergeschikt aan ontastbare en innerlijkeeigenschappen. Het gaat het niet meer om maten,hoeveelheden en uren, maar om kennis, ideeën, talent,ervaring en visie. In een maatschappij waar alles altijden overal te koop is, zijn niet producten maarervaringen en belevenissen schaars. Bij bedrijven staatniet langer het maken van producten centraal, maarhet creëren van mogelijkheden.
 9. 9. Feminisering de invloed van emotie
 10. 10. FeminiseringEr is een toenemende invloed van typisch vrouwelijkewaarden op het leven van vrouwen èn mannen. Detendens naar feminisering, waarbij het gaat omwaarden als zorg en aandacht, vertrouwen enverantwoordelijkheid, doet de maatschappij volkomenveranderen. In het huidige decennium vindt weer eenverschuiving naar verharding en verzakelijking plaats.Maar op de achtergrond is de invloed van dezemegatrend nog steeds groot. Waar aan de buitenkantverharding de norm is, zijn binnenshuis en onderhuidszachte waarden belangrijk. De enige manier om deverharding te bestrijden is door welzijn voor welvaart teplaatsen en kwaliteit voor kwantiteit. 
 11. 11. Humaniseringhet vertrouwen in de mensheid
 12. 12. HumaniseringDe gebeurtenissen van de afgelopen tijd maken vooreens en altijd duidelijk dat niet technologisering ofglobalisering maar humanisering de overheersendebeweging van het komende decennium zal zijn. Inplaats van de belangstelling voor systemen enprocessen moet er meer aandacht komen voor lokaleverschillen en kleinschaligheid, voor groepsverbandenen culturele diversiteit, kortom: voor de menselijkeschaal. Daarmee kan gelijk gesteld worden datbedrijven en organisaties die de menselijke schaalonderkennen, diversiteit nastreven en aandachthebben voor sociaal-culturele aspecten de komendetien jaar recht van spreken hebben. 
 13. 13. Ecologiseringde toestand op de aarde
 14. 14. EcologiseringDe groei van de wereldbevolking en de welvaart van de mensen zorgen voor eentoenemende druk op het milieu. De manier waarop de mensheid leeft en wil levenheeft veel invloed gehad op het milieu, maar met name de laatste 50 jaar wordtduidelijk dat de ruimte voor (milieu onvriendelijke) menselijke activiteiten begrensd is.Deze trend bevind zich nog in een heel pril stadium. Toch maakt deze trend voor veelmensen al een belangrijk deel van het leven uit. Men wil graag het gevoel hebben dat hetgoed gaat met het milieu en dat men daar dan ook daadwerkelijk aan bijdraagt. Naast hetontstaan van deze trend in de samenleving zorgen allerlei incidenten zoals Tsjernobyl,alarmerende berichten over het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect, giflozingen oprivieren en dierziekten zoals BSE en de varkenspest, voor meer radicale veranderingen inhet denken van de samenlevingDeze trends zorgen ervoor dat de consument steeds “milieubewuster” wordt en in deaanschaf van goederen rekening houdt met de zorg voor natuur, milieu en welzijn van dierentijdens de productie. Ook de overheid stelt in deze steeds meer regels, en zelfs beleggers(bijvoorbeeld de Vereniging voor Duurzame Beleggingen) stellen eisen aan de producentenvan goederen. Ondanks de aandacht voor milieubewust geproduceerde goederen is deconsument nog niet bereid hier veel extra geld voor uit te trekken. Milieu vriendelijkekeurmerken beginnen wel steeds meer terrein te winnen.
 15. 15. Socialiseringde terugkeer van de gemeenschap
 16. 16. SocialiseringVanaf het tijdperk van de babyboomers, de jaren zestigen zeventig, beïnvloedt de megatrend individualiseringons leven. Maar het ziet ernaar uit dat het tijdperk vanhet individu ten einde loopt. Het vraagstuk voor detoekomst is niet hoe we de meest individuele wensenkunnen vervullen maar hoe we mensen weer bij elkaarkunnen brengen. Wat in de plaats komt van het individuis niet de zuil van weleer of de doelgroep van de jarentachtig. Eerder een flexibele vorm van socialiseringwaarbij iedereen op zijn eigen manier een bijdrage aande groep / gemeenschap kan leveren. 
 17. 17. Regionalisering de grenzen van cultuur
 18. 18. RegionaliseringNa de Val van de Muur (1989) kon globalisering alsoverheersende megatrend invloed uitoefenen.Globalisering werd toegejuicht als zouden alle mensenkosmopolieten, wereldburgers, in een global villageworden. Rond 2001 sloeg de publieke opinie om,globalisering zou slechts leiden tot schaalvergrotingen uniformisering, Amerikanisering encommercialisering. Mede door politiekeontwikkelingen, met name de oorlog in Irak, sloegglobalisering om in het tegendeel. Er is nu eerdersprake van de-globalisering en de eerste tekenen vaneen tegentrend, regionalisering, zijn zichtbaar. Niet hetmondiale maar het nationale, het regionale en hetlokale staan voorop. 
 19. 19. Conserveringhet verlangen naar het verleden
 20. 20. ConserveringHoe sneller de wereld verandert en hoe complexer deleefomgeving van mensen wordt, hoe groter ook hetverlangen naar overzichtelijkheid, naarherkenbaarheid, kleinschaligheid en naar de eenvoudvan vroeger. De megatrend conservering staat voor hetverlangen naar vroeger, voor het behouden van dingendie waardevol zijn en voor het vasthouden aan hetbekende. Conservering is een manier om je te werentegen de grote veranderingen die zich aan het beginvan een nieuwe eeuw voordoen. De voedingsbodemwordt gelegd door het einde van de verzuiling en vande verzorgingsstaat, het einde van Nederland alsboerenland en als economische grootheid. 
 21. 21. Vergrijzing de eeuwige jeugd
 22. 22. VergrijzingHet beeld van de afhankelijke en hulpbehoevendeoudere maakt plaats voor dat van de zelfstandigesenior die nog volop van het leven kan en wil genieten.De nieuwe generatie heeft het begrip jeugd opnieuwuitgevonden en zal dat ook op oudere leeftijd blijvendoen. Oud en jong zijn relatieve begrippen geworden.Doordat ouderen veel ouder worden dan vroegerhebben zij voor het eerst in de geschiedenis na hunwerkzame leven nog jaren te leven. Zo hebben desenioren van nu ineens de beschikking over vrije tijddie op een jarenlange vakantie lijkt. Maar je hebt nietsaan een tweede jeugd als je lichaam of je geest hetallemaal niet meer aankunnen. Ziedaar het taboe vande toekomst: oud zijn en niet meer in staat om je jongte voelen. 
 23. 23. Risicobeheersinghet gevoel van veiligheid en controle
 24. 24. RisicobeheersingEigenlijk is er maar weinig waar we ons zorgen overhoeven te maken. Hoewel vadertje staat ons niet meervan de wieg tot het graf verzorgt, leiden de meestemensen een welvarend leven. Maar we worden meerdan ooit geconfronteerd met risicos waar we geeninvloed op uit kunnen oefenen. Overal waar veelmensen zijn, staat veiligheid als eerste en als laatsteop de agenda. Hoe meer informatie er beschikbaar is,hoe onduidelijker het wordt wat veilig is en wat niet, watgezond is en wat niet, wat risicovol is en wat niet. Na degebeurtenissen van rond de eeuwwisseling staanrisicos ook in maatschappelijke zin weer bovenaan deagenda. 
 25. 25. Concreteproducten,diensten & iniatieven Benieuwd hoe bedrijven de megatrends en veranderende klantbehoeften in 2013 omzetten in concrete Klantbehoeften producten, diensten en & inzichten initiatieven?veranderendemaatschappij KLIK HIER VOOR INSPIRATIE
 26. 26. Mijn naam is Robert van Geenhuizen,concept(be)denker,en ik help nieuwe en bestaande bedrijvenom te handelen vanuit hungedachtengedoed en ze daarmee in hunkracht te zetten, zichzelf teonderscheiden. Ik heb diverse methodesen tools (door)ontwikkeld om effectiefconceptmerken te definiëren / ontwerpenen te activeren. +31 (0) 6 28 13 28 45 http://www.whatifrobert.com http://www.twitter.com/whatifrobert INFO@WHATIFROBERT.COM

×