Drijfveren profielen

996 views

Published on

Welke drijfveer herken je je in? Welke drijfveren hebben je klanten? Deze profielen zijn zo samengesteld dat ze goed kunnen helpen bij het opstellen van een klantpersona en / of het beter begrijpen van klanten. Mede omdat er elementen van communicatie in zijn opgenomen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Drijfveren profielen

  1. 1. DRIJFVEER PROFIELEN
  2. 2. Blauw (oerdrijfveer: verdedigen) Gericht op ordening, stabiliteit en beheersing van de werkelijkheid. Georganiseerd, systematisch en gedisciplineerd. Hang naar uniforme regels en gestandaardiseerde processen. Degelijk en betrouwbaar. Houdt van plannen duidelijke structuren en feitelijke details. ! Tags: structureren, organiseren, zekerheden creëren, kwaliteit verzekeren, plannen, afspraken nakomen. Waar richt hij / zij graag de aandacht op (zien)? Creëren van stabiliteit en zekerheid, degelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Aandacht voor het hoe. ! Wat is verbinding voor hem / haar (voelen)? Verbinding is een kwestie van een goede taakverdeling en een gestructureerd werkproces. Iedereen moet zijn taak vervullen. ! Wat is zijn / haar ambitie (willen)?
 Doelen moeten goed uitgewerkt zijn en geen risico’s opleveren. Doelen worden bij voorkeur volgens een planmatige route benaderd. ! Waar wordt hij / zij actief en gedreven van (doen)? Wordt actief wanneer er ordening en structuur kan worden aangebracht. gericht op rationele analyse en feitelijke details. ! Positief beeld Betrouwbaar, degelijk en loyaal. ! Negatief beeld Star, bureaucratisch, saai. Basisvraag bij interpretatie communicatie Wordt afgeweken van de lopende afspraken en geldende regels, zo ja, hoe moet het dan? ! Wanneer is hij / zij open in de communicatie? Ordelijkheid, aandacht voor het hoe. ! Wanneer blokkeert hij / zij in de communicatie Ongestructureerd, afwijkend. ! Wat is demotiverend voor hem / haar? Bestaande regels en werkwijzen ridiculiseren; te laat komen; afwijkingen onbestraft laten of aanmoedigen; afspraken herroepen; slordigheid tonen; hiërarchische lijnen passeren (level-skipping). ! Wat is motiverend voor hem / haar? Orde en zekerheid bieden; het algemeen belang benadrukken; waardering tonen aan degenen die zich opofferen goed voorbeeld geven; afwijkend gedrag bestraffend. ! Wat voor soort leider / manager is hij / zij? De regelaar. Creëert orde en zekerheid. Vraagt loyaliteit en geeft het goede voorbeeld. Besluit volgens vaste procedures. Stuurt op het hoe en houdt de tijdlijnen goed in de gaten. 
 Kracht: betrouwbaar en voorspelbaar, stuurt goed op stappen in het proces, degelijkheid en stabiliteit. ! Zwakte: weinig ondernemend en flexibel, kan formeel overkomen, niet gericht op langere termijn.
  3. 3. Paars (oerdrijfveer: verbinden) Gericht op de handhaving van de identiteit van de eigen groep (‘stam’). Tradities en rituelen zijn een middel om grip op de werkelijkheid te krijgen en een veilige wereld te creëren. Vakmanschap, ervaringen en wijsheid staan centraal. De eigen groep gaat boven het individu. ! Tags: veiligheid creëren, familiegevoel creëren, traditie levend houden, vakmanschap opdoen, ervaring doorgeven. Waar richt hij / zij graag de aandacht op (zien)? Reilen en zeilen van de eigen‘stam’, eigen identiteit, tradities en rituelen. Aandacht voor het‘waarvandaan’. ! Wat is verbinding voor hem / haar (voelen)? Verbinding is een kwestie van organische samenwerken. Mensen moeten elkaar zo goed aanvoelen, dat de samenwerking vanzelf gaat. ! Wat is zijn / haar ambitie (willen)?
 Weinig ambitie om grenzen te doorbreken: het lot bevalt niet te sturen. Doelen moeten zijn geworteld in de historie. ! Waar wordt hij / zij actief en gedreven van (doen)? Wordt actief als het gaat om de bescherming van de eigen groep. Gericht op de historische wortels en behoud van de identiteit. ! Positief beeld Vertrouwd, gevoel voor‘roots’. ! Negatief beeld Primitief, traditioneel, leeft in het verleden. Basisvraag bij interpretatie communicatie Wordt wel begrepen dat de wereld een magisch geheel is en dat naasten op elkaar zijn aangewezen? ! Wanneer is hij / zij open in de communicatie? Ritualiteit, begrip voor cycli, familiegevoel. ! Wanneer blokkeert hij / zij in de communicatie Ontheiliging, afwijking van vaste patronen. ! Wat is demotiverend voor hem / haar? Mystiek leiderschap betwijfelen; oude gewoonten afschaffen; onzekerheid en onveiligheid creëren; oude relaties doorbreken; eergevoelens ontkennen. ! Wat is motiverend voor hem / haar? Familiegevoel creëren; vaste momenten en rituelen handhaven; symbolen en motto’s gebruiken; tradities respecteren; veiligheid bieden; mystiek leiderschap. ! Wat voor soort leider / manager is hij / zij? De vader. Wordt door medewerkers als hoogste autoriteit gezien. Ziet zichzelf als verantwoordelijk voor het behoud van tradities en de eer van de organisatie. 
 Kracht: creëert groot committent. ! Zwakte: weinig zelfkritisch, veroorzaakt groepsdenken.
  4. 4. Groen (oerdrijfveer: verbinden) Gericht op onderlinge samenwerking. Dialoog en voortdurende coördinatie zijn middelen om de groepsbinding te behouden en te versterken. Betrokkenheid, hulpvaardigheid en een positieve sfeer staan centraal. Streeft naar gelijkwaardigheid tussen mensen. ! Tags: mensen verbinden, contacten leggen, communiceren, draagvlak zoeken, harmonie creëren, zwakkeren helpen. Waar richt hij / zij graag de aandacht op (zien)? harmonieuze relaties, menselijke maar, warmte, steun, zorg en gelijkwaardigheid. Aandacht voor het wie. ! Wat is verbinding voor hem / haar (voelen)? Verbinding is een kwestie van een goed onderling gevoel en voortdurende dialoog. Dan kan iedereen in een goede harmonie het zijne bijdragen. ! Wat is zijn / haar ambitie (willen)?
 De ambitie is gericht op het brengen van eenheid en sfeer in de groep. Doelen worden op basis van consensus bepaald. ! Waar wordt hij / zij actief en gedreven van (doen)? Wordt actief om de onderlinge binding te versterken, de communicatie en sfeer te verbeteren en goed met elkaar samen te werken. ! Positief beeld Menselijk, open, communicatief. ! Negatief beeld Soft, naïef, kletserig. Basisvraag bij interpretatie communicatie Draagt dit bij aan harmonie of worden verschillen gecreëerd? ! Wanneer is hij / zij open in de communicatie? Gelijkheid, aansluiting bij ideologie, gevoel tonen. ! Wanneer blokkeert hij / zij in de communicatie Arrogantie, gevoelloosheid, afwijkende ideologie. ! Wat is demotiverend voor hem / haar? Groepswaarden relativeren of ontkennen; centraliseren competitie aanmoedigen; geen groepsverantwoordelijkheid accepteren; zwakkere medewerker onder druk zetten; opportunisme. ! Wat is motiverend voor hem / haar? Participatie stimuleren, betrokkenheid tonen, werken volgens consensus model; zwakte en emotie accepteren; openheid; de menselijke maat blijven zien. ! Wat voor soort leider / manager is hij / zij? De groepsleider. Veel gevoel voor onderlinge verhoudingen en individuele emoties. Stuurt via het persoonlijke netwerk. Wil harmonie in de groep. Besluit consultatief. 
 Kracht: creëert onderlinge band en open atmosfeer, heeft oog voor de zwakkere medewerkers. ! Zwakte: moeite met autoritair besluiten, kiest tempo van de traagste, neigt tot rondpraten met d de groep.
  5. 5. Geel (oerdrijfveer: verkennen) Gericht op het bevredigen van de nieuwsgierigheid en het krijgen van inzicht. Creatief, autonoom, visionair, onderzoekend. Richt zich op het grote plaatje, niet op de details. Is kritisch ten aanzien van het bestaande en toekomstgericht. ! Tags: analyseren, conceptualiseren, strategie formuleren, innoveren, inspireren, vrijheid zoeken. Waar richt hij / zij graag de aandacht op (zien)? Verklarende concepten en inzichten, creatieve ideeën, langetermijnvisie en-strategie. Aandacht voor het waarom. ! Wat is verbinding voor hem / haar (voelen)? Verbinding gebeurt op basis van individuele sterkten. Zo kan iedereen zijn talent beter aanwenden en kan het team tot betere inzichten komen. ! Wat is zijn / haar ambitie (willen)?
 Heeft de ambitie om bestaande grenzen te doorbreken. The sky is the limit. Door kennis en nieuwe ideeën kunnen we een betere toekomst scheppen. ! Waar wordt hij / zij actief en gedreven van (doen)? Wordt actief wanneer de nieuwsgierigheid kan worden bevredigd en er nieuwe mogelijkheden zichtbaar zijn. ! Positief beeld Doordacht, strategisch, fundamenteel. ! Negatief beeld Theoretisch, vaag, complicerend. Basisvraag bij interpretatie communicatie Welk(e) logica, model, of theoretische redenering gaat hierachter schuil? ! Wanneer is hij / zij open in de communicatie? Consistent, prikkelend. ! Wanneer blokkeert hij / zij in de communicatie Inconsistentie, verkeerde analyse, saaiheid. ! Wat is demotiverend voor hem / haar? Regels invoeren die niet uitgelegd (kunnen) worden; disfunctionele structuren introduceren; herhalend werk creëren; groepsgedrag en groepspatronen afdwingen; weinig aandacht voor concept en strategie. ! Wat is motiverend voor hem / haar? Vrijheid bieden; complexiteit benadrukken (holistisch); big picture presenteren; principiële benadering kiezen; afwisseling en fun bieden; intellectueel debat aanmoedigen. ! Wat voor soort leider / manager is hij / zij? De inspirator. Stuurt door het schetsen van een visie en concepten. Ziet zake in breed perspectief en lange termijn. Besluit rationeel en uiteindelijk alleen. Is tolerant naar de wijze waarop dingen gedaan worden (niet geïnteresseerd in het hoe). 
 Kracht: strategisch en ruimte gevend. ! Zwakte: theoretisch, weinig oog voor dagelijkse problemen, geeft geen duidelijke instructies.
  6. 6. Rood (oerdrijfveer: verwerven) Gericht op de versterking en het behoud van de positie. Macht, kracht en snelheid staan centraal. Gericht op het tonen van daadkracht in het hier en nu. Is onverschrokken, impulsief, confronterend en ongeduldig. ! Tags: kracht gebruiken, tempo maken, knopen doorhakken, confronteren, druk opbouwen, domein bewaken. Waar richt hij / zij graag de aandacht op (zien)? Vestigen en bevestigen van een stevige positie, crisis bezweren, tempo maken en concrete acties uitvoeren. Aandacht voor het hier en nu. ! Wat is verbinding voor hem / haar (voelen)? Verbinding is een kwestie van op elkaar vertrouwen en bouwen. Schouder aan schouder staan om als groep daadkracht te tonen. ! Wat is zijn / haar ambitie (willen)?Gericht op de realisatie van kortetermijn ambities. Deze kunnen in de sfeer van het verdedigen of het verwerven liggen. Ad-hocgerichtheid. ! Waar wordt hij / zij actief en gedreven van (doen)? Wordt actief wanneer er gevaar dreigt of wanneer zich plotselinge kansen voor verbetering voordoen. Krachtig snel en doortastend. ! Positief beeld Stevig, onverschrokken, snel. ! Negatief beeld Ruw, conflictueus, te impulsief. Basisvraag bij interpretatie communicatie Word ik gerespecteerd of probeert men mij eronder te krijgen? ! Wanneer is hij / zij open in de communicatie? Respect, domein erkennend, snelheid. ! Wanneer blokkeert hij / zij in de communicatie bedreiging, domein ontkennend, vertragend. ! Wat is demotiverend voor hem / haar? Slappe of laffe houding aannemen; twijfel over eigen kracht tonen; gedrag van out-sider vertonen; gevestigde machtsposities ontkennen; ruimte laten voor zwakte en emoties; excuses maken. ! Wat is motiverend voor hem / haar? Directe beloningen; kracht en onverschrokkenheid; vijandbeelden en ingroup creëren; onvoorwaardelijk steunen van‘eigen’mensen; respect tonen; macht geven. ! Wat voor soort leider / manager is hij / zij? Marktgeoriënteerde leider. Gebruikt macht en is scherp gericht op het eigen domein. Behoudt een stevige machtsafstand. Zal de eigen kring beschermen, maar laat medewerkers ook in onzekerheid. Beslist alleen. 
 Kracht: snelheid, vastberadenheid, besluitvaardigheid, communiceert op een directe manier. ! Zwakte: argwanend, vervreemdt mensen van zich, kan impulsief reageren en is daardoor wat onvoorspelbaar.
  7. 7. Oranje (oerdrijfveer: verwerven) Gericht op het verwezenlijken van ambities. Ambitieus, berekenend, competitief, individualistisch en ondernemend. Streeft altijd naar resultaat en vooruitgang. Scoren en winnen zijn essentieel. Denkt op de korte termijn. ! Tags: vooruitgang boeken, ambities hebben, doelen formuleren, uitdagingen aangaan, resultaten halen, efficiency creëren. Waar richt hij / zij graag de aandacht op (zien)? Kansen en bedreigingen, vooruitgang, dynamiek, groei en verbetermogelijkheden. Aandacht voor het wat. ! Wat is verbinding voor hem / haar (voelen)? Verbinding is een kwestie van het formulieren van een gemeenschappelijk doen, om daar gezamenlijk naar toe te werken. ! Wat is zijn / haar ambitie (willen)?
 Gericht op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van SMART doelen. ! Waar wordt hij / zij actief en gedreven van (doen)? Wordt actief wanneer er een target is. Heeft een competitieve en pragmatische instelling. ! Positief beeld Doelgericht, ambitieus, flexibel. ! Negatief beeld Opportunistisch, egoïstisch, arrogant. Basisvraag bij interpretatie communicatie Wat levert dit op? Biedt dit kansen? Draagt dit bij aan het resultaat? ! Wanneer is hij / zij open in de communicatie? Doelgerichtheid, kansen creërend. ! Wanneer blokkeert hij / zij in de communicatie Niet serieus nemen, beknotting. ! Wat is demotiverend voor hem / haar? Ondernemerschap ontmoedigen; doelen relativeren; gelijkheid van medewerkers benadrukken; prestaties niet belonen; kosten belangrijker vinden dan opbrengsten; status en prestige ontkennen. ! Wat is motiverend voor hem / haar? Kansen voor succes bieden; bereidheid tonen om risico’s te nemen ; applaus en beloning geven bij succes; status verhogen; doelen benadrukken en middelen heiligen.   ! Wat voor soort leider / manager is hij / zij? Ondernemer. Heeft doelen scherp voor ogen en alleen resultaat telt. Wil uitblinken en denkt dat willen belangrijker is dan kunnen. Besluitvormingsmethode hangt af van de situatie. 
 Kracht: gedreven, hoge resultaat gerichtheid. ! Zwakte: moeite met regels en met delen van succes, weinig consideratie met zwakker medewerkers.

×