Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VLSM

588 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VLSM

 1. 1. Minoritetseleven i klasserommet: Inkludering Motivasjon Kultur VLSM-uke 10 Guro Storhaug Irene Nystrøm Kjersti Jergel Wenche Glærum
 2. 2. Inkludering og Motivasjon <ul><li>Motivasjon: Det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening. </li></ul><ul><li>Inkludering av minoritetselever er vesentlig for deres motivasjon i fag. </li></ul>
 3. 3. Motivasjonsfaktorer <ul><li>Minoritetselever motiveres gjennom høye krav og høye ambisjoner (regjeringen.no) - ”Mange unge med minoritetsbakgrunn mangler forbilder som kan motivere dem til å fortette i den videregående skolen.” (Rana, tidligere leder av Pakistansk studentsamfunn) </li></ul><ul><li>Læreren er ansvarlig for at elevenes møte med skolen blir positivt, slik at det vekker faglig interesse, gir motivasjon og fører til læring. (St.meld. 16) </li></ul>
 4. 4. Påvirkningsfaktorer <ul><li>” Likeverdig opplæring i praksis”. (Regjeringens strategiplan). </li></ul><ul><li>Bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. </li></ul><ul><li>Inkludering  fellesskap  motivasjon  læring </li></ul>
 5. 5. Klasseledelse <ul><li>Den sosiale dimensjonen – ”Godta at mennesker er forskjellige og se de som de er” (Halvor Bjørnsrud) </li></ul><ul><li>En god klasseleder - kjenne sine elever: kultur, bakgrunn og læremetoder </li></ul><ul><li>Engasjerte lærere </li></ul>
 6. 6. Lesing.... <ul><li>LK-06 sier... </li></ul><ul><li>Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget har et særskilt ansvar for. </li></ul><ul><li>Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. </li></ul>
 7. 7. Lesing.... <ul><li>Leseutvikling </li></ul><ul><li>Faglig læring </li></ul><ul><li>Mestring </li></ul><ul><li>Bakgrunnskunnskaper </li></ul><ul><li>Kulturell bakgrunn </li></ul><ul><li>Redskapsspråk </li></ul>
 8. 8. Kultur inn i matematikkundervisningen <ul><li>Erfaringer fra Hersleb – Ole H. Johansen </li></ul><ul><li>LK-06 – Kunnskap om andre kulturer </li></ul><ul><li>Kultur som motivasjon </li></ul><ul><li>Formålsparagrafen – kulturelt mangfold </li></ul>
 9. 9. Kilder: <ul><li>St.meld.nr.16 (2006-2007) </li></ul><ul><li>Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006 Utdanningsdirektoratet </li></ul><ul><li>Halvor Bjørnsrud </li></ul><ul><li>Regjeringens strategiplan (Likeverdig opplæring i praksis) </li></ul><ul><li>Matematikkundervisning på andrespråket – et perspektiv på matematikkundervisningen av elever med norsk som andrespråk – Ole H. Johansen </li></ul><ul><li>Lesing og minoritetselever (VLSM p.p. Marit S. Solem) </li></ul><ul><li>Besøk på Hersleb skole, Oslo </li></ul><ul><li>Nettkilder: </li></ul><ul><li>Opplæringsloven: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=39299 [sist lest: 5.03.9] </li></ul><ul><li>http://www.regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/Rapportar-og-planar/aktuelle-analyser/Aktuelle-analyser-om-andre-tema/Minoritetselever-motiveres-gjennom-krav-.html?id=491679 [Lest: 05.03.09] </li></ul><ul><li>http://www.vfb.no/xp/pub/venstre/rod/tema/skoledrop_outs/240110 [Lest: 05.03.09] </li></ul>

×