Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAJU 37多醣體幹細胞

1,283 views

Published on

37多醣體幹細胞簡報

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

MAJU 37多醣體幹細胞

 1. 1. %à ` NATl/Uš/LN MAJ G “Pçil M u s Yā T?: HE 6? Yñí 12% -L f? L fvk- a äämé äëâămăüäêääx %%ä:t iā *iā Na Eăí íä T? ni' äíääăkzwë ;;5%4 ëíäăšāšñfyüíāãf? A.- 'P o I ãããă%%ë,mmm%ä% ëH%%a%ããã%üü% ' āäääâšíä *%%ä%Hü%@ë 3W'ü%äüü%M%ä%% ;ä?Vü@W%ä.%$$ã% %EEWE
 2. 2. ga NATMRLNL MAJU PRIMUS 37SP$$$$QHBQ %šíëãâmm áă?íä)ããuüllščú'üäišfíš äâülāf-āããúüâëëaVFäšãw 34%* 10 % šãwráíáš$äänäãfëíšúürâóă @g 15% Aāëêmāaññä: %aamue 50 % za awa. am. @w 80% âüä* W” mwuārânm) 95% am] šjçzšššëmümäWwrāámm ümšg 95% , .. . g.. ' ' mmäm Aãămáãâazw ã/?i/áëë 90%á[I1Hf-ā%H?ã* a* 7: ' . šíäúqámäëãäšão , 552 ãāäãä/ālāã @J ` ' - @Es-să (āäêf/ëizā)
 3. 3. E ) ā / /m w p ar' S 9139 ar- N L Eiülô-77 NIAJU PRIMUS Ffrrčrrçrgt: _.,.~.r~~........ šäiāñãíāälâl. ääfä* íüüä. %úíă%~ă`ä%, Tāääíâ ííããšñtšü. ãääâ~äs ăiátëãjüü. $ã?~ãk$ü
 4. 4. . - NATl/LRLNL” MAuJmüMus Tčparcomgan EMWW šüëããâ ëãāëñmāã, ,H M ` äxmuämmm-mäwxmzäãã.Wämäããäüäüëäã ëëguggāuųzgçgāăjgggggñgmgg , iüëšêmêx šíššíárjíāmrã āäā"ëãä$ñ"mä%. üšíüwëävübäëë Aăäāâšăāüsošíālêmlāãñt , äfíjāwfë ä$ü$A%ä. %šëgšäm šímämmãätmëmmëäā üšäääâ mämäăëã. äümëãëä mãāíñāmëāãāüëäñ. ëüäääãgãí Mãāí%tmäm%%â%t, @%%%mña%%h ñāíä$Mmmäãäâm&. hüëëëüwãw 2mazmmmäāw$m9~
 5. 5. d .. ' 'f / /m 73:9 ar' S 9115 ar- N Ni' “M” “SMS šmçnäãäaxmāk S_A,AWW,á, %%$@HäamâāaTā%z:+.2%%T%%S Mpgaarmmí %%%.%%%%%%Mã.@%,ëãšEã~%%4 $$ëü%ä%Tã%.Ei%%ñä. S: .2 %M *ä&m@āāaâa%m%mwm%mäü.%ama >*ë”Hš*=c ;mëí,@mw&m%Emmpwm%äg. @Jššlêlāääúüššäãäăäläâfăšäãáäêãlšlüwã, ãäšmúüêäáü ää, ñäăRTãHüãLE. üšwšüü. ãã. äíšäfë. F??šš54%##“% ü$ā&Em@āäa%ãšm%$m%ëm .š ;ag :i üãšfüfãqgëã~ ää` äífčãë. _ ____ Ešäãääñk.ã%â$Eã@`ã%~H%.ãë%` $ä*üãëf ā%W$%Wü%hm%š.ää:ü@ãäE%Eš&ă ãHë.ñā%E@@%ã%Wm.
 6. 6. šldăāã-'fü ?čfáëñšíăšã -ñããëläñt šāíāãëkštâa : :p ::in ;au r-t ,a huu? r Z ,TE 100000 3000 270 'úr - :: 'w' C-:Y 747115 ' ` ` /':;v_í1.,-'_-'_--_EJ» L:: ;gv 300000 10,000 300 "à-a ã-“ël E* ::nā , O»,LTT) xrL,S K” mäM~ä% @aim ',, :}'!«`-'»-,'~4=.'..' 47 - 'r ~ 23%* ăāñ? üfáššêším -zsgnviíxar ';Ia5 ššííi S ” -íläātñêääf ãšāéšššãk gššä %n %a 30- 100 >1 .OOO ~ a in* . EE-šā íbâä) ~ ?JE šññí~ íbãmâšíä ~ 94% ~ *à ëñšñü 511, « ._,_ . äë 2% E?: 80% '950/0
 7. 7. m" NATl/LRLNL" MAJUaPlI-%IIMUS %er Gonga" anga-W K E E E! ` @agawa “ J! ;tu Wšñā - zāwá/%zëä âāzã _ ăfëwšíăë (íäãâfä1ã) ãäšâëâlāü ' ãāāāäãëă' gigų ' ãHG-Sã (āäâf/āāzā)
 8. 8. NIAJU PRIMUS M í Ki] ?I i. . . í ~ " au« @a -F'l:<~` - - : J: k Hi; Lai 'iz' D L %%%%%%%%%% %%%% ;g %%%%%%%%%%%% * * ~ 0 000000000000000000000000 e emce lel' " ššăíëáčgmgã arwzãăäêmäã ~,
 9. 9. EE NATWRUW" MAJU PRIMUS TIPPLE ãTEMCEL FIBER äâäšālülāë f-“llšlšášëwšã %āšfšäã šāāílñă äëšš aëāâëm !*”'4«v"' àëăããšãā zozëääšë a-
 10. 10. NATWQLNE" MAJO éR-Mus TJPPLE êTEMCEL FIBER āHäfäfāālw ,_ ,, , *ñFF/áëãăwãä _ í,{;:"? %Háëítã gy? *ffüñāüšâlšāämüwäâñãāñ .~:T«'_j' *'bg{âāšñ7āái`ăz, šgmëm *fäăbHüiüíñããíííšlilāă " +__ ni . :JKH-%Paü x f» 13./ (b ' " ;;~';ë=,g-=T.-,-;-'* *' a. r *' b ;VgZ*%@í%Wšā%Hü /F*w *%%mw$mm@@,%m@ äă%íāHiBEgIã*Ei1T-āi% , 7J<í5š1`$tíáí3čâEFíbersoI-2 ~ *mäãāa %ama $ ".*%ä%ãEăä%íE,W& ãüäämu Ma* äää ;šãA%%%wmã$` A» *ääääääüüäãwãä J üäãññ 0 W - *%%ä$%%ã%@%E, , =!wA%%m@ üšäwăã . *mä$mmw@@,mm%w mëwwmmzwämäm a *ãäí%W%%ü%@%%»v %;@āųM%%I@%) 41 . í$%%@@äw%ãã%%m Zââäšêăā
 11. 11. 0 IVATMRLNL” “N” TlPPLEäTEMCELFIBER ~ %fra 7.14 yëãämlāaā. à zšiä/%āíšiâfäâfâă / i Aâíšfö: 21-30 ičšãpšífãâš. V ~`~'~~;::»/? 7215 l`vy
 12. 12. NATMRLNL 37SP Polysacccharides Wiih AFA mmmnääāäë . š/fmãäëšíäă”. $E2EWEš%.%ël “fff z. ăfššâëíäü . . " j* .:_ .,.A' ' __ '- > g' ,/ ;1- ' .j .. eg . v . .. L NIAJU PRINIUS M= W E» ]: 0 ,w* w_ %šâã ., ųwųu mt; _ p . 0 0 0- mgųm íų. ga.] n?” : gäbzā: g nu H x___~z*~gfrāñnmazxiã-`nía _ ru .
 13. 13. í NATl/LRLNL MAJU pmMus üsršzāãäââaāñã H . ?Jspšãlšãíëu @šêšfšëăwāä :ā-tiâãăíãfšãêšš l @ämm mmãw #0 x ' ,11%,?L!20,000íí} :t é* %é Hii' 4711 IYJ "rëlé í*;~, fšrüë J' Jx ííšLíã íL: mo: %WE _ ?i Tim, iš-'àrfnñlãäíí 37Spzëíāã$âmíāã ;ăzšm Aütšäjšãêí iäääãüāāêfnãšeššā7küāëāëúüíëä. 'E %šëíăämāãšâ šü%@@ã%%E,i%ă%E%ëAm%a ?@EEm@%š@Hâ ._íă w”.
 14. 14. V í0} kVYHARiNí 0 MAJU PRIMUS ` ~ =w;ų1fX“' iãăüüâ í f. ,p ;M 4,, š:.rã>«.>..'.s=})' äšāííñiā Hüäáāzísā g äãZí,%ää%ü%%ë%,; %A, mš m%mü%ü&a%aw1 ag>,0 ggg *āãăã%;%%ãm$mm . *. . (. ` J ââmääüš 0 ääăämäãām, âäärrííííj %ë@ã.W%ãuwümü, ha NW 0 1 äããil , Wãš$%â%$ä, zt *0 âüívëällāñāúâišāā iäfüygãšt ü@%ãā%$ äüä%ãTAšlAšZí] mm&=mHmmmä%,&mäm%äüí %ä@ã=%m@`%ä%%%ā%m%ă; %ü%ãä=mE@$.%&@m%āā à m<TämwEmw&., ; am&$mm%> ;ç_yp'
 15. 15. MAJU PRIMUS iā %à ššbljüälxâäâ llflffäšíüšăkäââíüāã H%%Wăä,š@%@%%%Rä%%c Naturini išiëšāílššāíüăâ. fãfršaäàäivc %Hkãâšíêlüäãiíñävc Naturini :a r SP 2291 au íãíšíiàšíāümlfāêlüãêlf-“âãc Naturini 1.5.1; ?i a? El L] íăíšmfššä, dščšmlāšáíâlüšíššfäc Mcoušñiçnšlšāšiäãāü . , l ā 4_ .. . "` 1 "r / " 9; /~< "
 16. 16. MAJuaPll-%IIMUS Hëäãâëám Ha äâfáüíāāj-%ābfäčfãāâãšlââųüiñā Jšílâ %EA šMtEJí ?HEE %W %íššíüiäã Aëwmíäëâäääšã ; l i ,_, . k, ã Uíšäă 4212 J., @i %íäšâlčlčlāã 0 %tu

×