Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biletul Nr 2 Dezintoxicarea

1,259 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Biletul Nr 2 Dezintoxicarea

 1. 1. Biletul nr.2 DEZINTOXICAREA
 2. 2. DEZINTOXICAREA <ul><li>Cu ajutorul narcozei (anesteziei) </li></ul><ul><li>Cu ajutorul medicamentelor </li></ul><ul><li>Cu sau f ă r ă ajutorul metadonei </li></ul><ul><li>Administrarea de heroin ă </li></ul><ul><li>Spa ţ iu amenajat ca medicament </li></ul>
 3. 3. DEZINTOXICAREA CU AJUTORUL NARCOZEI (ANESTEZIEI) <ul><li>Scop : anularea consecin ţ elor negative asupra creierului </li></ul><ul><li>Anterior , persoana este supus ă unui control medical am ă nun ţ it ş i se realizeaz ă dezobi ş nuirea de celelalte substan ţ e </li></ul><ul><li>Aplicat ă ȋ n Israel, Spania, Italia, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Porto Rico, Mexic. </li></ul><ul><li>Avantaje: </li></ul><ul><li>“ f ă r ă durere” </li></ul><ul><li>Durata: 3-6 ore </li></ul><ul><li>Dorin ţ a scade/dispare </li></ul>
 4. 4. DEZINTOXICAREA CU AJUTORUL NARCOZEI (ANESTEZIEI) <ul><li>Se realizeaz ă ȋ ntr-o unitate medical ă </li></ul><ul><li>Pacientul 6-8 ore sub anestezie </li></ul><ul><li>Medicamentele administrate vor substitui opiaceul din organism </li></ul><ul><li>Produsele reziduale eliminate prin urin ă </li></ul><ul><li>6-9 luni de la dezintoxicare, trebuie s ă foloseasc ă Naltrexon ă </li></ul><ul><li>Asisten ţ ă psiho-social ă ȋ n completare </li></ul>
 5. 5. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Abordarea biochimic ă c â ş tig ă teren </li></ul><ul><li>Dependen ţ a primar ă - boal ă psihic ă </li></ul><ul><li>Pentru tratarea unei boli – medicamente </li></ul><ul><li>EBAR – Congres ȋ n 2002 cu tema “Eficien ţ a medicamentelor ȋ n tratamentul dependen ţ ei de droguri” </li></ul><ul><li>Rezultate ş tiin ţ ifice privind eficien ţ a: metadon ă , LAAM, buprenorfin ă ş i naltrexon ă. </li></ul>
 6. 6. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Metadona nu este potrivit ă pentru vindecarea dependen ţ ei (doar controlul ei). </li></ul><ul><li>LAAM este substitut pentru heroin ă , are efect de lini ş tire (ca metadona) dar efectul este mai mare (3 zile). Abstinen ţ a nu este scopul principal. </li></ul><ul><li>Buprenorfina acceptat ă ca medicament ȋ n SUA; este foarte sigur ă , nu cauzeaz ă euforie, produce dependen ţ ă foarte usoar ă , nu determin ă simptome neobi ş nuite de sevraj. </li></ul><ul><li>N altrexona – anesteziant pentru tratarea dependen ţ ei de heroin ă . </li></ul>
 7. 7. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Funda ţ ia EBAR </li></ul><ul><li>Medica ţ ia nu are rol primordial ȋ n tratamentul dependen ţ ei </li></ul><ul><li>O accept ă acolo unde este combinat ă cu consiliere ş i terapie cognitiv-comportamental ă </li></ul><ul><li>Funda ţ ia De Hoop </li></ul><ul><li>Dependen ţ a este o problem ă psiho-social ă </li></ul><ul><li>Nu este determinat ă exclusiv de consumul de droguri </li></ul><ul><li>Administrarea medicamentelor ȋ n tratarea dependen ţ ei s ă fie bine justificat ă . </li></ul>
 8. 8. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Domnul Stortenbeker </li></ul><ul><li>director general De Hoop </li></ul><ul><li>Ini ţ ial abstinen ţ a reprezenta scopul final </li></ul><ul><li>Rezultatul a fost doar stabilizarea dependen ţ ei </li></ul><ul><li>(in cazul metadonei) </li></ul>
 9. 9. ADMINISTRAREA DE METADON Ă <ul><li>Tratament de dezintoxicare treptat ă </li></ul><ul><li>Doza este scazut ă timp de 1-6 luni </li></ul><ul><li>Scop final = abstinen ţ a </li></ul><ul><li>Criteriu de includere – dependen ţ a de heroin ă </li></ul><ul><li>Ȋ n practic ă s-a dovedit c ă procesul decurge foarte greu. </li></ul><ul><li>Tratament de mentinere pe metadon ă </li></ul><ul><li>Scop principal = de a preveni ȋ nr ă ut ăţ irea st ă rii de s ă n ă tate a pacientului </li></ul><ul><li>Doza medie zilnic ă : 39,8 mg </li></ul><ul><li>Cea mai mare parte dintre clien ţ i este slab integrat ă social ş i continu ă s ă foloseasc ă ş i alte produse (heroin ă , cocain ă ) </li></ul>
 10. 10. Metoda COLD TURKEY <ul><li>Folosirea opia ţ ilor este ȋ ntrerupt ă brusc </li></ul><ul><li>Comparat ă cu o grip ă foarte puternic ă </li></ul><ul><li>De regul ă simtomele sunt u ş oare </li></ul><ul><li>Erup ţ ia pe piele d ă aspectul de curcan jumulit </li></ul><ul><li>Manifest ă rile sindromului de abstinen ţ ă ȋ nceteaz ă dup ă 5-10 zile de la oprirea consumului </li></ul><ul><li>Se aplic ă ȋ n institu ţ ii penitenciare </li></ul><ul><li>Necesit ă o bun ă consiliere </li></ul><ul><li>Experien ţ ă nepl ă cut ă pentru persoanele care nu doresc s ă renun ţ e la droguri </li></ul>
 11. 11. SPATIU AMENAJAT PENTRU CONSUMATORI <ul><li>Scop: diminuarea tulbur ă rii ordinii publice </li></ul><ul><li>Ȋ n 1998 – primul spatiu amenajat, oficial, ȋ n Olanda </li></ul><ul><li>Consumul de droguri se face la ore stabilite, sub supraveghere. </li></ul><ul><li>Participan ţ ii primesc un ecuson pentru evitarea intr ă rii altor persoane. </li></ul><ul><li>Persoanele f ă r ă ad ă post ş i cu o stare de s ă n ă tate precar ă </li></ul><ul><li>Se dore ş te a fi un prim pas spre redob â ndirea respectului de sine. </li></ul><ul><li>Participan ţ ii ȋş i vor asuma propria r ă spundere pentru a- ş i pune via ţ a ȋ n ordine. </li></ul><ul><li>Nu se permite v â nzarea sau schimbul de droguri ȋ n acest spa ţ iu. </li></ul>
 12. 12. VIZIUNEA DE HOOP privind tratarea dependen ţ ei <ul><li>Abstinen ţ a total ă este necesar ă </li></ul><ul><li>Rela ţ ia consilierului cu persoana dependent ă impune ca pacientul s ă fie “curat” </li></ul><ul><li>Clientul este convins c ă abstinen ţ a ȋ n sine nu trebuie ş i nu are voie s ă devin ă scopul tratamentului </li></ul><ul><li>Problemele au la baz ă mul ţ i factori care sunt ȋ n afara consumului de droguri </li></ul><ul><li>Este necesar ă o asisten ţ ă intens ă ş i individual ă </li></ul><ul><li>Voin ţ a insuficient ă este o problem ă pentru persoanele dependente </li></ul><ul><li>Clien ţ ii sunt responsabiliza ţ i – ei vor trebui s ă ia deciziile </li></ul>

×