รายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔.Docx

61,891 views

Published on

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม

Published in: Education
18 Comments
34 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
61,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
2,873
Comments
18
Likes
34
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔.Docx

 1. 1. แบบรายงานการประเมินผล โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประจาปี การศึกษา 2554โรงเรียนบ้ านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์ ” สานักงานเขตพืนทีการศึกษานครพนม เขต1 ้ ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 2. 2. คานา แบบรายงานการประเมินโครงการ โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์” งานอนามัยโรงเรี ยนฝ่ ายบริ การและชุมชน ได้รวบรวมผลการปฏิบติกิจกรรมตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทางโรงเรี ยนได้ดาเนินการ อยูเ่ ป็ นประจาต่อเนื่องมาตลอด ัเพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบการประเมินโรงเรี ยนตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ และทางโรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย หวังเป็ นอย่างยิงว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการผู ้ ่ประเมินโรงเรี ยนส่ งเสริ มคุณภาพ ขอขอบพระคุณ คณะศึกษานิ เทศก์สานักงานเขตพื้นที่จงหวัดนคราพนมเขต 1 ัเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฝ่ ายทันตสุ ขภาพ โรงพยาบาลเรณูนคร คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายโพนทองหนองย่างนางาม ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุ นและให้บริ การด้านสุ ขภาพอนามัยแก่นกเรี ยน ัเป็ นอย่างดียงิ่ โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย 21 พฤศจิกายน 2554
 3. 3. สารบัญเรื่ อง หน้าองค์ประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรี ยน 1องค์ประกอบที่ 2 การบริ หารจัดการนักเรี ยน 8องค์ประกอบที่ 3 โครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน 9องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนที่เอื้อต่อสุ ขภาพ 9องค์ประกอบที่ 5 บริ การอนามัยโรงเรี ยน 10องค์ประกอบที่ 6 สุ ขศึกษาในโรงเรี ยน 11องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 11องค์ประกอบที่ 8 การออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ 11องค์ประกอบที่ 9 การให้คาปรึ กษาและสนับสนุนทางสังคม 12องค์ประกอบที่ 10 การส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน 12ภาคผนวก -------------------------------
 4. 4. 1 องค์ ประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรียน ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยน กลยุทธ์ หลัก พัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ ผูเ้ รี ยนได้พฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ั และทักษะการดารงชีวตอย่างมีความสุ ขตามศักยภาพ ิ วิสัยทัศน์ มีภูมิทศน์ที่สะอาด น่าอยู่ ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพและมาตรฐาน มีการใช้ ICT เป็ น ัเครื่ องมือในการบริ หารจัดการแบบพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่ วม เพื่อการศึกษาตลอดชีวตและสร้าง ิสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้คู่คุณธรรม พันธกิจ 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเด็กกลุ่มวัยเรี ยนอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน ให้สะอาดปลอดภัย และเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 3. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกษะทางด้านภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้และการสื่ อสาร ั 4. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีทกษะทางด้านอาชีพและส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ั 5. พัฒนาครู ให้เป็ นมืออาชีพ มีการใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารการจัดการ 6. พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 7. ส่ งเสริ มและแสวงความช่วยเหลือ ความร่ วมมือจากชุมชนและองค์กรอื่น ๆ เป้ าประสงค์ 1. โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทศน์ ั 2. มีทกษะทางภาษาไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ ั 3. มีระบบบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้ ICT เพื่อการส่ งเสริ มสนับสนุ นซึ่ งกันและกันในด้าน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. พัฒนาครู ให้มีศกยภาพ มีวสัยทัศน์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ในการปฏิบติงานร่ วมกัน ั ิ ั 5. ชุมชนและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
 5. 5. 2 นโยบายส่ งเสริมสุ ขภาพของโรงเรียน1. การส่ งเสริ มจัดสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะเอื้อต่อการพัฒนาสุ ขภาพอนามัยนักเรี ยน2. การเฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหาภาวะทุพโภชนาการ3. การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติ4. การคุมครองผูบิโภคในโรงเรี ยนและการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ้ ้5. ส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพกายและจิตแก่นกเรี ยนและชุมชนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ั6. ส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง7. การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ8. การส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน9. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาสุ ขภาพนักเรี ยนบุคลากรในโรงเรี ยนและ ชุมชน 1. การส่ งเสริมจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทีถูกสุ ขลักษณะ ่ เอือต่ อการพัฒนาสุ ขภาพอนามัยนักเรียน ้ พัฒนาสภาพแวดล้อม การพัฒนาสภาพแวดล้อม “ถนนบวรธรรม” อาคารเรียน
 6. 6. 3 นักเรียนปรับปรุงภูมทศน์ ิ ั ห้ องนาสะอาด ้ 2. การเฝ้ าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ- มีการชั่งนาหนักและวัดส่ วนสู งของนักเรียนโดยผู้นานักเรียน ้- มีการตรวจสุ ขภาพปากและฟันจากโรงพยาบาลเรณูนคร- ตรวจสุ ขภาพละวัดสายตาประจาปี 3. การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ การแข่งกีฬาเครื อข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
 7. 7. 4 รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองหญิง 4. การคุ้มครองผู้บิโภคในโรงเรียน1. การจัดการเรี ยนการสอนแบบบรู ณาการเรื่ องการบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์2. จัดทาอาหารกลางวันที่สะอาดถูกอนามัยให้นกเรี ยนรับประทาน ั3. โรงเรี ยนจัดนักเรี ยนเข้าร่ วมอบรมผูนานักเรี ยนที่โรงพยาบาลเรณูนคร ้
 8. 8. 5 5. ส่ งเสริมพัฒนาสุ ภาพกายและจิตแก่นักเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนเป็ นศู นย์ กลาง นักเรี ยนมีจิตอาสาทาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน 6. การส่ งเสริมสุ ขภาพจิตและการเฝ้ าพฤติกรรมเสี่ ยง- โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน- โครงการพุทธชยันตีทาบุญตักบาตรทุกวันพระ- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
 9. 9. 6 7. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเรณูนคร ให้ความรู ้ดานทันตสุ ขศึกษา ้
 10. 10. 7 บริ การด้านสุ ขภาพ 8. การส่ งเสริมสุ ขภาพบุคลากรในโรงเรียน โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของบุคลากรในโรงเรี ยนดังนี้ครู -นักการภารโรง 1. ส่ งเสริ มให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี 2. ส่ งเสริ มให้มีการออกกาลังกายทั้งภายในโรงเรี ยนและร่ วมกับชุมชนภายนอกโรงเรี ยน 3. ส่ งเสริ มให้ ลด ละ เลิก อบายมุข บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ 4. ส่ งเสริ มการบริ โภคอาหารประเภท ปลา ผักและผลไม้ 5. ส่ งเสริ มบุคลากรบริ จาคโลหิ ตนักเรี ยน 1. ตรวจสุ ขภาพร่ างกายนักเรี ยนหน้าเสาธง 2. ชังน้ าหนักวัดส่ วนสู ง ่ 3. ร่ วมกับทางโรงพยาบาลเรณูนครให้ภูมิคุมกันโรค ้ 4. ส่ งเสริ มให้นกเรี ยนได้ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ ั 5. ส่ งเสริ ม ควบคุมการบริ โภคอาหารที่สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ งดเว้นขนมหวาน
 11. 11. 8 9. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาสุ ขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุ มชน 1. ชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรี ยน 2. โรงเรี ยนและชุมชนส่ งเสริ มการออกกลังกายและเล่นกีฬา 3. วัด พระสงฆ์สนับสนุนส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมแลพัฒนาจิต 4. ชุมชนสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน องค์ ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษา การบริ หารจัดการในสถานศึกษาจะต้องอาศัยกระบวนการบริ หารที่เน้นการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน ครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ ้ ้เป็ นหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่จะต้องร่ วมกันคิดร่ วมกันทา โรงเรี ยนหนองลาดควายได้ดาเนินการแบบมีส่วนร่ วม ในการจัดกิจกรรมดังนี้ ข้อจากัด 1. โรงเรี ยนไม่มีผบริ หารสถานศึกษา ู้ 2. บุคลากรมีนอยไม่ครบชั้น ้ 3. งบประมาณไม่เพียงพอ(รายหัว) 4. สภาพแวดล้อมมีอุปสรรค เช่นหน้าฝนมีน้ าใต้ดินที่ทาให้พ้ืนชื้นแฉะ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อผูท่ีมีส่วนได้เสี ยจากการดาเนินงานได้แก่ ้ 1. ร่ วมคิดร่ วมทา 2. สร้างจิตสานึกรักและเป็ นเจ้าของโรงเรี ยน
 12. 12. 9 3. มีความรับผิดชอบร่ วมกัน 4. ความพึงพอใจในการทางานและยอมรับผลการดาเนินงาน ขั้นตอนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนหนองลาดควาย 1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 2. การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน 3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง 4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 1. บุคลากรและองค์กร ได้แก่ นักเรี ยน ครู ประชาชน ชุมชน อบต. โรงพยาบาล และเอกชน 2. เรื่ องที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริ หารทัวไป่ 3. การมีส่วนร่ วมแบบ PDCA คือ การวางแผน การปฏิบติ การกากับและตรวจสอบและการ ัประเมิน 4. ระดับมีส่วนร่ วม คือ ตัดสิ นใจ วางแผน ปฏิบติ และประเมิน ั โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควายได้ตระหนักเห็นความสาคัญในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม จึงได้จดทาโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพขึ้น ซึ่ งโครงการนี้จะสาเร็ จ ัจะต้อง ได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย โดยเน้นผลประโยชน์ของผูมีส่วนร่ วมได้เสี ยคือ นักเรี ยน ครู ้และชุมชน องค์ ประกอบที่ 3 โครงการร่ วมระหว่ างโรงเรียนและชุมชน โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย นับเป็ นโรงเรี ยนที่โชคดีไม่มีปัญหาด้านยาเสพติดเนื่องจากชุมชนเป็ นชุมชนเข้มแข็ง เป็ นหมู่บานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ผูนาชุ มชนมี ้ ้จิตสานึกและต่อต้านยาเสพติดมาโดยตลอด งานและกิจกรรมที่ดาเนิ นการดังนี้ 1. จัดระบบดูแลป้ องกันการนาเข้าหรื อพักยาเสพติดในชุมชน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสานึกต่อต้านยาเสพติดทุกรู ปแบบ 3. ส่ งเสริ มการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาทั้งในโรงเรี ยนและชุมชน 4. ส่ งเสริ มประเพณี และเทศกาลวันสาคัญต่างๆมีการทาบุญตักบาตรรักษาศีล
 13. 13. 10 องค์ ประกอบที่ 4 การจัดสภาพสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนทีเ่ อือต่ อสุ ขภาพ ้ โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีขอจากัดทั้งด้านบุคลากร ้งบประมาณ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการการเรี ยนการสอนและเอื้อต่อสุ ขภาพอนามัยนักเรี ยนและบุคลากรภายในโรงเรี ยนดังนี้ 1. โรงเรี ยนมีร้ ัวล้อมรอบ มีไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ร่มรื่ นสวยงามเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ท่ีดี 2. บุคลากรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และรักษาความสะอาดบริ เวณสถานที่ต่างๆ 3. ขุดร่ องระบายน้ ารอบบริ เวณอาคารและถนนภายในโรงเรี ยน 4. ตัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ และสนาม ให้พ้ืนที่สะอาดปลอดภัย 5. ห้องเรี ยน สะอาด จัดเก็บ รักษาสื่ ออุปกรณ์ เป็ นระเบียบ มีแสงสว่างพอเพียง 6. ด้านสาธารณูปโภค โรงเรี ยนมีน้ าดื่ม-น้ าใช้พอเพียงและสะอาดจากประปาหมู่บาน ้ 7. ห้องน้ า-ที่ปัสสวะชาย สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ 8. มีการจากัดขยะ มีถงขยะที่มีฝาปิ ดมิดชิด และกาจัดขยะโดยการเผาและฝัง ั 9. มีหองพยาบาลสาหรับบริ การเวลานักเรี ยนเจ็บป่ วยและมีเวชภัณฑ์ที่จาเป็ นพอเพียง ้ 10. มีการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์ ท้ งในโรงเรี ยนและชุมชุน ั 11. ด้านอุบติภยต่างๆโรงเรี ยนมีการจัดนักเรี ยนเดินแถวกลับบ้าน และให้ขอใบอนุ ญาตออกนอก ั ั บริ เวณโรงเรี ยนเวลาพักกลางวัน องค์ ประกอบที่ 5 บริหารอนามัยโรงเรียน โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย ได้จดการบริ หารอนามัยโรงเรี ยนเพื่อสุ ขภาพกายและจิต ั ัให้กบนักเรี ยนโนต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการ 5 ส. นักเรี ยน ครู นักการภารโรง ดูแลและพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. การรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด และมีคุณค่า ถูกสุ ขอนามัย 3. การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร และการบ้วนปากหลังดื่มนม 4. การรู้จดเลือกบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ ไม่กินขนมหวานอื่นๆ ั 5. การตรวจร่ างกายหน้าเสาธง 6. การชังน้ าหนัก วัดส่ วนสู ง ่ 7. การนาส่ งนักเรี ยนที่เจ็บปวดไปรักษา 8. การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรี ยนภาคบ่ายทาสมาธิ และสวดมนต์ไหว้พระวันสุ ดสัปดาห์ 9. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบรู ณาการโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
 14. 14. 11 องค์ ประกอบที่ 6 สุ ขศึกษาในโรงเรียน โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน 1. การรักษาความสะอาดของร่ างกาย เช่นอาบน้ า สระผม ตัดเล็บ ตัดผม 2. การล้างมือ โดยใส่ สบู่ การใช้หองน้ าห้องส้วม ้ 3. การเลือกซื้ อและบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ ไม่กินขนมหวานต่างๆ 4. การรับประทานอาหาร และแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 5. การรู ้จกและหลีกเลี่ยงจากสิ่ งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ั 6. การควบคุมอารมณ์ และการทะเลาะวิวาทต่างๆ องค์ ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารทีปลอดภัย ่ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่6จะไดรับการดูแลในเรื่ องภาวการณ์เจริ ญเติบโตของทุกคน โดยทางโรงพยาบาลเรณูนครและโรงเรี ยนบ้านหนองลาดควายทาการตรวจสุ ขภาพของนักเรี ยนและแก้ไขปั ญหากรณี ที่พบเช่น 1. รับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 2. ดื่มนมตั้งแต่ช้ น อนุบาล1- ป.4 ั 3. ตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเรณูนคร 4. รับประทาน ยาวิตามินโรคโลหิ ตจาง ยาถ่ายพยาธิ 5. การใช้วคซี นและภูมิคุมกันโรคต่างๆ ั ้ องค์ ประกอบที่ 8 การออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควายมีการส่ งเสริ มการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่ องตลอดปี และสามารถเข้าแข่งขันในระดับเครื อข่ายโพนทองหนองย่างนางามจนได้รับรางวัลชนะเลิศแต่น้ นไม่ใช่ประเด็นสาคัญ แต่การที่นกเรี ยนรู ้จกเล่นกีฬาและออกกาลังกายคือการมีสุขภาพกายและ ั ั ัจิตที่สมบรู ณ์และแข็งแรง นั้นเอง 1. โรงเรี ยนมีสนามกีฬาเอกประสงค์ 1 แห่ง (ตะกร้อ,วอลเลย์บอล) 2. สนามฟุตซอล นักเรี ยนเล่นฟุตซบอล เนื่ องจากจานวนนักเรี ยนมีนอย ้ 3. นักรเรี ยนได้รับการฝึ กและทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ทดสอบของกรมพลศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง 4. มีการขี่จกรยานเพื่อสุ ขภาพในเทศกาลวันสาคัญต่างๆ ร่ วมกับชุมชน ั ่ 5. การให้คาปรึ กษาและติดตามความก้าวหน้าแก่นกเรี ยนที่ไม่ผานเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ ัทางกาย เช่นให้ฝึกฝนและทดสอบช้ า
 15. 15. 12 องค์ ประกอบที่ 9 การให้ คาปรึกษาและสนับสนุนทางสั งคม โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควาย มีจานวนนักเรี ยน 25 คน ครู 3 คน ลูกจ้างประจา 1 คน การเฝ้ าระวังและติดตามนักเรี ยนจึงสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดปั ญหา กิจกรรมที่ปฏิบติคือ ั 1. ครู ประจาชั้นดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดสามารถระบุปัญหาและพฤติกรรมนักเรี ยนได้ 2. การเยียมบ้านนักเรี ยน เพื่อทราบและรับรู ้ปัญหาและหาทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ่ ่ 3. ครู เวรประจาวันรับผิดชอบนักเรี ยนระหว่างที่อยูในโรงเรี ยนจนกลับถึงบ้าน 4. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตรวจสุ ขภาพร่ างกาย สวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์ 5. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษา กิจกรรมไหว้ครู วันสาคัญทางศาสนา วันแม่ฯลฯ 6. ร่ วมมือกับชุมชนในการเฝ้ าระวัง ดูแล ช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมอันไม่พงประสงค์ ึ 7. ส่ งต่อนักเรี ยนที่มีปัญหาเพื่อรักษาต่อไปให้ทนท่วงทีและปลอดภัย ั องค์ ประกอบที่ 10 การส่ งเสริมสุ ขภาพบุคลากรในโรงเรียน โรงเรี ยนบ้านหนองลาดควายเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวนบุคลากร 4 คน การดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของบุคลากรเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาทั้งด้าน ่สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถและมีความสุ ขกับการทางาน มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การตรวจสุ ขภาพประจาปี ทุกคน 2. การบริ จาคโลหิต 3. การบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกันที่โรงเรี ยน 4. การส่ งเสริ มให้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสุ ขภาพอยูเ่ สมอจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุอินเตอร์เน็ต 5. ส่ งเสริ มรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ 6. ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย เช่น การวิง เล่นกีฬาต่างๆ ขี่จกรยาน ฯลฯ ่ ั ----------------------------------------

×