Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pridružite se Internet Marketing timu How2MLM ibesplatno pristupite nasoj Internet Marketing skoliНЕД ЕЉ А, 17. ФЕБ РУАР 2...
This video can’t be played with your current setup.      Please switch to a browser that provides native H.264 suppor...
Dobijat e got ove sajt ove, sa Vec napisanim Reklamnim t ekst ovima i Vasim Podacima, u nekoliko verz ija, na deset akjez ...
Dodajet e Vase Slike;   Dodat e KOMPLETNO VAS Tekst , NA celoj Toj st ranici;   Dodat e Vase neke dodat ne Linkove, ko...
Ali ist o Ovako ovu Vasu Mat ricu pune i Vasi Sponz ori IZNAD Vas, jer i njihovi clanovi padaju u VAS Mat rix. Ali Ist o t...
Kolika su Ulaganja? Troskovi Registracije, Clanarina?Prijavljivanje z a saradnju sa ovom kompanijom je Besplat no, ali z a...
nekoliko dana ranije od dat uma naplat e, i sve se desava AUTOMATSKI. Ukoliko Vise ne z elit e da Budet e SaradnikSt if or...
Facebook Prof il: VesnaIlicSocialMarket ingMenager   Facebook Page: Edukacija i Zarada na Int ernet u   STFORP - Vesna...
t rosak regist racije.A, ako samo CEKATE, pa NACEKACETE SE.U Tom slucaju Vam savet ujemo da bolje igrat e LOTO, nego da ud...
Pogledajt e Dokaz e o Isplat i St if orp Kompanije, na sledecoj st rani,                        Kl...
О знаке : d o d at na z arad a, d o d at ni p o sao , d o d at ni p o sao o d kuce , e kst ra z arad a, Ho w2MLM, ko mp an...
5 3 9    Шабло н Sim ple . Омо гућава Blo gge r .                          PDFmyURL.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pridružite se Internet Marketing timu How2MLM i besplatno pristupite nasoj Internet Marketing skoli

390 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pridružite se Internet Marketing timu How2MLM i besplatno pristupite nasoj Internet Marketing skoli

 1. 1. Pridružite se Internet Marketing timu How2MLM ibesplatno pristupite nasoj Internet Marketing skoliНЕД ЕЉ А, 17. ФЕБ РУАР 2013. Dodatni posao od kuće - Šansa za ekstra zaradu!Stif orp – za PocetnikeSt if orp (ht t p://vesnailic.websit eabout me.com) je idealna kompanija z a Prist ojnu Dodat nu Zaradu, ukoliko st ePocet nik u Int ernet Poslovanju, ali pot encijal z arade uopst e nije mali ni z a one malo iskusnije, ukoliko se dobroorganiz ujet e sa Vasim Timom saradnika How2MLM Edukat ivni Cent ar o Int ernet Poslovanju ( ht t p://how2mlm.inf o)Pogledajte VIDEO Prezentaciju o Kompaniji STIFORP Prez ent acija Kompanije STIFORP – PROFITS Alat i, Mogucnost i Zarade, Prednost i i Mane Kako do Mesecne Zarade od 11,700 USD Zast o je Ovo Idealno z a Pocet nike u Int ernet Market ingu Benef icije Saradnje sa How2MLM Timom Proces REGISTRACIJE z a St if orp PDFmyURL.com
 2. 2. This video can’t be played with your current setup. Please switch to a browser that provides native H.264 supportO Stif orpuSt if orp je jedan od novijih MLM poslova, koji se pojavio u Julu 2011. godine, a ima predispoz icije da budenajpopularniji posao preko int ernet a u 2012. god. Idealan je kao jos jedna vrst a dodat ne z arade, ali nije nest o st o bit rebalo da Vam preuz me mest o Vaseg glavnog posla. Imaju veoma int eresant an nacin z arade.Najbolje od svega je st o ovde Imat e Mogucnost ost varit i prihvat ljivu f inansijsku dobit ,cak i ako Nikada ne uclanit e ni jednu osobu u Vasu mrez u saradnika.Idealan posao z a pocet nike, cak i ako nikada nist e radili mrez ni market ing.Sa ovom kompanijom Vasa mrez a saradnika se jednost avno popunjava sa svih st rana(od saradnika iz nad Vas kao i od onih koji su ispod Vas)St a sve Dobijat e? St if orp ALATI?Pre svega, Dobijat e Alat e z a Int ernet Market ing,koji Vam mogu pomoci i u reklamiranje Vaseg nekog drugog posla koji Radit e.Ovi Alat i su Napravljeni da su Veoma Laki z a Upot rebu, i svako veoma lako moz e da nauci da ih korist i.Upravo z bog Ovoga je STIFORP Idealan z a Pocet nike, a koji su t o sve Alat i? 1. Got ove Web St ranice na Deset ak Jez ika PDFmyURL.com
 3. 3. Dobijat e got ove sajt ove, sa Vec napisanim Reklamnim t ekst ovima i Vasim Podacima, u nekoliko verz ija, na deset akjez ika, medju kojima se nalaz i i nas, i t o su: hrvat ski, madjarski, engleski, ruski , spanski, braz ilski, svedski, nemacki,f rancuski, ort ugalski … Web Plat f orma, z a Online Konf erencijeDobijat e Vasu Webkonf erencijsku Salu – Plat f ormu, sa kojom moz et e i Vi da pravit e ONLINE sast anke, Webinare, i dareklamriat e Vase Poslovne Ponude, ili st a god Zelit e. Aut oresponderDobijat e Neverovat an alat koji ce Vam pomoci u svakom poslu, a t o je Aut oresponder.Mogucnost da napiset e Vase set ove pisama, i svi koji se Upisu na Vase reklamne st ranice, ce dobijat i t a pisma od Vasu raz licit om Vremenskom Periodu. Moz et e imat i 3 Akt ivna Set a pisama, i po 20 Pisama u svakom set u. Moz et enapisat i Pisma u vremenskom raz maku koji Vi z elit e, da ljudi daobijaju poslovne ponude od Vas aut omat ski, svaki 2,3,dan, ili moz da svakih deset ak dana, kako god Vi Odaberet e.Naravno ovaj Aut oresponder je malo limit iran, i NIJE Prof esionalan, ali je z at o veoma jednost avan z a upot rebu, iveoma korist an z a POCETNIKE…Povez ano sa Ovim aut oresponderom, Dobijat e i 3 Webst ranice, koje moz et e Vi da odaberet e kako da iz gledaju odponudjenih primera, i da radit e male iz mene na njima: Promenit e Boju diz ajna; Iz aberet e Video klip, Dodat ne Video Spokerson, malog animiranog Promot era, koji se akt ivira, svi put kada neko poset i Vasu St ranicu, i isprica nest o o Vasoj Poslovnoj Prilici. Iz aberet e Jez ik na kojem z elit e da bude Ova st ranica… Got ov Reklamni Mat erijalDobijat e got ove Banere sa Vasim podacima, PowerPoint prez ent acije na nekoliko jez ika, Got ove Primere Pisama,Primere raz govora kako da raz govarat e sa nekim o Ovoj Poslovnoj ponudi, Primere St if orp odrz anih Webinara,Dobijat e i Online Webinare od kompanije, na kojima i onu prez ent uju ovu poslovnu priliku umest o Vas, a Kompanijasalje i Pisma svim Vasim pot ecionalnim saradnicima, AUTOMATSKI kada se oni upisu na neku od Vasih reklamnihSt ranica. Link ROTATORMogucnost da Na jedan LINK, Dodat e Vas Jedinst veni Link, Websajt , i svaki put kada poset ilac poset i Ovu VasuSt ranicu, Nakon t oga ce bit i preusmeren na NOVU Webst ranicu, koju st e Vi post avili u ovaj Link Rot at or.Na ovaj Nacin Moz et e da gradit e Vas STIFORP Mat rix, i da reklamirat e u ist o Vreme i Vas WebSajt , ili neki Drugi posao. Promenljive Webst ranice >> NOVO NOVO <<Od Nedavno su ubacili i dodat an ALAT, Mogucnost da VI napravit e 2 Raz licit e VASE Licne Webst ranice,na kojima Moz et e da Radit e sledece: PDFmyURL.com
 4. 4. Dodajet e Vase Slike; Dodat e KOMPLETNO VAS Tekst , NA celoj Toj st ranici; Dodat e Vase neke dodat ne Linkove, koji ce da Vode na Vase nove Webst ranice, ili Vas prof il od Vase Drust vene Mrez e; Promenit e Boju Diz ajna Vase st ranice; Iz aberet e Video Mat erijal;Na Ove Webst ranice Moz et e ISTO povez at i Vas JEDINSTVEN Set Pisama PaYoneer – Mast erCard Kart ica >> NAJPOVOLJNIJE <<Dobijat e Mogucnost da narucit e Jedinst venu PAYONEER kart icu, na koju Moz et e veoma lako povuci Vasu Zaradu, anovac sa t e kart ice moz et e pot rosit i u Vasoj prodavnici ili ga podici sa Vaseg Bankomat a.Ovo je Trenut no NAJPOVOLJNIJI i Najlaksi Nacin da Prebacujet e Vasu Zaradu Preko Int ernet a.Ne posluju bas sve kompanije na int ernet u sa PaYoneer Kart icama, Ovo je JOS Jedna Privilegija STIFORP saradnika, idokaz da je ovo Veoma Oz biljna kompanija, koja ce Trajat i.Kolika je Mogucnost Zarade?Svaki saradnik STIFORP kompanije, ima mogucnost da bude u Veoma Prist ojnoj Zaradi.Cak i ako NIKOGA Ne uclanit e, Moz et e Bit i u MESECNOJ Zaradi Preko 2,000 Dolara.Zbog Veoma kvalit et nog Nacina iz gradnje mrez e saradnika, ovo je Snaga FORCED mat rixa.Ovde je upot rebljen Mat rix 2 x 14 .Spillover – Prelivanja saradnika, objasnjenje Punjenja Mat rixa 2 x 14u ovakvim Forced Mat rixima, imamo ova Prelivanja Saradnika, i z bog t oga Svako ima ovde Mogucnost da Napuni svojMat rix, a da NE UCLANI NIKOGA. Mest a se popunjavaju, s’Leva na Desno,Svako Moz e da ima po 2 Saradnika u svom Prvom Nivou, ost ali saradnici Padaju na Prva slobodna Mest a sve do 14Nivoa ispod Nas.a kako t o iz gleda: Vi uclanit e 2 saradnika, OVO JE VAS 1. NIVO Vi uclanit e Vaseg Treceg saradnika, on Pada na Prvi NIVO Vaseg PRVOG Saradnika Vi uclanit e Vaseg Cet vrt og saradnika, on Pada na Prvi NIVO Vaseg PRVOG saradnika Vi uclanit e Vaseg Pet og saradnika, on Pada na Prvi NIVO Vaseg DRUGOG saradnika Vi uclanit e Vaseg Sest og saradnika, on Pada na Prvi NIVO Vaseg DRUGOG saradnikai t ako dalje, sve do 14 Dubina ispod Vas… PDFmyURL.com
 5. 5. Ali ist o Ovako ovu Vasu Mat ricu pune i Vasi Sponz ori IZNAD Vas, jer i njihovi clanovi padaju u VAS Mat rix. Ali Ist o t ako isvi saradnici koji su ISPOD Vas, koje Vi uclanit e Direkt no, ili Saradnici koji Padnu u Vasu mrez u. Svi oni GRADE i VASMat rix, i SVI Dobijaju po 2,5% od mesecne clanarine od Ovakvih Saradnika, koji su Pali u Vas Mat rix.Ali, ako se malo pot rudit e, i Uclanit e Direkt no VI samo 2 Osobe, i t e 2 Osobe urade ist o t o, sve do 14 NIVOA dubine,Vi Moz et e bit i u MESECNOJ Zaradi PREKO 11,000 DOLARA na ovaj nacin. I t o je i Nasa preporuka da Uradit e, i samoNA TAJ Nacin da radit e St if op, jer ukoliko post anet e St if orp saradnik samo da Bi cekali da Vam se Napuni Mat rix samod Sebe, NACEKACETE SE.Medjut im, SVAKA Zarada na int ernet u NIJE z agarant ovana, i t oga morat e da budet e svesni, Nikome Novac NE PADA saNeba. i Vasa Zarada Zavisi SAMO od VASEG Anagaz ovanja. Niko NE MOZE da Vam garant uje Brz inu punjenja VasegMat rixa, jer je t o sve relat ivno, Ovde post oji TA Mogucnost , ali t o ne z naci da ce se Vas Mat rix Napunit i Sam od Sebena Ovaj nacin. Ako se organiz ujet e sa Vasim Timom ljudi, ovde moz et e da iz gradit e Veoma Brz o Vasu St rukt uruSaradnika, ali z a t o je POTREBAN Rad i Vreme.*** Pogledajt e samo NACIN ZARADE u kojem smo objasnili kako samo sa 2 Vase Preporuke koje su u st anju da uradeist o st o i Vi, moz et e bit i u Mesecnoj Zaradi od preko 11,000 USD. Velika je Raz lika Bit i PARAZIT i CEKATI, ili se samoMalo pot rudit i i Uclanit i 2 Akt ivne Osobe, koje ce Prenet i da Sire Tu vasu Ideju… Ove imamo Nekoliko Nacina Zarade: Zarada od mat rixa (2×14 ) – Dobijat e po 2,5% od Svakom Saradnika, Vaseg Direkt nog ili indirekt nog, ukoliko je t a osoba pala u Vas Mat rix Jednokrat ni Bonusi – Dobijat e po $25 Svaki put kada uclanit e DIREKTNO Vi, Novog Saradnika, ali Dobijat e i jednokrat e Bonuse Svaki put kada Vasi Direkt ni ili Indirekt ni saradnici uclane nekoga, Naravno ovi iz nosi su mnogo manji ( po $2 i $1 do 5 Generacija ispod Vas) Mat ching Bonus – Dobijat e Odredjeni Procenat od Vasih Direkt nih i indirekt nih Saradnika, Cak do 5 Generacija ispod Vas.Od Svakog Vaseg Direkt nog saradnika dobijat e DODATNO po 50% OD NJEGOVE Mesecne Zarade.A Zamislit e samo da uclanit e nekoliko saradnika, i oni da Zaradjuju po nekoliko Hiljada Dolara Mesecno,post o Ovde imamo t u mogucnost , Vi Kao njihov DIREKTAN Saradnik Dobijat e DODATNO na Vasu Zaradu po 50% odNJIHOVE Zarade.Ovo Vas Nagradjuje Kompanija, z at o st o st e Vi z asluz ni st o st e Uclanili t e Saradnike.ALI OVO NIJE SVE od saradnika Vasih direkt nih, Vi Dobijat e, po 20% od njihove Zarade od saradnika iz Vase Trece Generacije, Vi Dobijat e, po 10% od njihove Zarade od saradnika iz Vase 4 . Generacije, Vi Dobijat e, po 5% od njihove Zarade od saradnika iz Vase 5. Generacije, Vi Dobijat e, po 3% od njihove ZaradeA Det aljnije o ovim Nacinima Zarade pogledajt e klikom na dugme: NACIN ZARADE PDFmyURL.com
 6. 6. Kolika su Ulaganja? Troskovi Registracije, Clanarina?Prijavljivanje z a saradnju sa ovom kompanijom je Besplat no, ali z at o imajt e na umu da: Regist racija kost a $4 0 jednokrat no, + $10 mesecno Znaci ukupno $50, i nakon 30 dana se placa $10 MesecnoDobijat e Alat e z a Int ernet Market ing koji su Idealni z a Pocet nike, i veoma jednost avni z a Upot rebu, i t o je ono st o senaplacuje, Inace Svi ovi Alat i pojedinacno kost aju i po dvadeset ak Dolara MESECNO, a Vi ovde Dobijat e SVE naJEDNOM Mest u z a Cenu od 10 USD Mesecno. Imat e Mogucnost da uplat it e z a Narednih godinu dana unapred i ust edit e cak 20% , ali z at o sa ovim Dobijat e i ODMAH KVALIFIKACIJU sa 3 ZVEZDICE, i Mogucnost Zarade Preko 8,000 Dolara MESECNO, jer Vam se onda Ot vara i 13- t i i 14 - t i Nivo. Ovo kost a $150, ako t o radit e ODMAH pri regist raciji,Ako se Prvo Regist rujet e na MESECNO clanst vo, onda Moz et e unapredit i na GODISNJE clanst vo iz Vaseg STIFORPNaloga, i t o Ce Vas Kost at i onda $100, i Vaz i Narednih 12 Meseci, od Tog Dat uma kada t o uradit e, z naci Dobijat e 2MESECA grat is i Kvalif ikaciju sa 3 Zvez dice.Kako se PLACA STIFORP Registracija i Clanarina?Troskove Regist racije i Uplat e Clanarine moz et e Iz vrsit i na Nekoliko Nacina: 1. Preko Int ernet Kart ice (Visa ili Mast erCard – Elect ron, Virt uel) a Ako Nemat e Int ernet Kart icu, Vise Det alja o t ome moz et e procit at i na: INTERNET KARTICA 2. Preko Payz a – Alert Pay Int ernet Banke, ukoliko imat e Dovoljno novca na njemu, ali na ovaj nacin Moz et e uplat it i samo na Godisnje Clanst vo, st o ce Vas kost at i odmah $150. Ukoliko Ne Korist it e Alert Pay- PAYZA, Nalog z a Neke druge Pot rebe i ako Nemat e Prihoda na njemu, Najlakse cet e obavit i Regist raciju sa INTERNET KARTICOM. Vise Det alja o PAYZA- Alert Pay int ernet Banci, moz et e procit at i klikom na: Int ernet Banke 3. Uplat om Sponz oru, na koga se Regist rujet e: na Dinarski, Deviz ni racun, ili na Neku int ernet banku na kojoj Vi imat e Novac i koju korist i i Vas sponz or. U Slucaju da Vas sponz or, ima novca na St if orpovom Kredit nom Novcaniku, On moz e Vas da Regist ruje, a Vi moz et e njemu da plat it e na neki drugi nacin, na KOJI SE VI DOGOVORITE SA NJIM. Ukoliko nemat e int ernet kart icu ili novac na Payz a Nalogu. Ako st e iz Srbije, recimo moz et e poslat i novac Vasem sponz oru i preko POSTNETA, ili u KESU, a on nakon t oga moz e da Vas akt ivira, i Regist ruje na Taj nacin, t ako da Vam u sust ini nije pot rebna ni Int ernet Kart ica, ukoliko z elit e da Placat e Vasu clanarinu na Ovaj Nacin, ali onda je pot rebno svakih 30 Dana plat it i sponz oru na neku od Nacina.Mnogo je jednost avnije Ukoliko uradit e Vasu regist raciju preko Vase Int ernet kart ice, I onda ce St if orp Aut omat ski daNaplat i svakih 30 Dana sa nje Vasu Clanarinu sve dok st e clan STIFORPA, pot rebno je samo da imat e dovoljno novca PDFmyURL.com
 7. 7. nekoliko dana ranije od dat uma naplat e, i sve se desava AUTOMATSKI. Ukoliko Vise ne z elit e da Budet e SaradnikSt if orpa, jednost avno Deakt ivirat e Vas Nalog, jednost avnim Klikom u Vasoj St if orp Kancelariji.Kako Primat e Isplat e?Isplat e se rade svake SREDE, Na nedeljnom nivou – Zarade od jednokrat nih Bonusa (Kada uclanit e nekoga Vi ili Vasi Clanovi) i Svake PRVE Srede u narednom MESECU na MESECNOM nivou – Zarade od Mat rixa i MATCHING BonusaZarade se primaju na 3 NACINA: Isplat e direkt no na Vas Alert Pay- Payz a racun, Pot rebno je da imat e Minimum $20 Zaradjeno Da bi Vam Poslali Novac Isplate na CREDIT WALLET – Stif orpov Novcanik, u sustini, ovo je trenutno NAJPOVOLJNIJA opcija z a Pocetnike. Z naci, dok Nemate dovoljnu Veliku Z aradu da Pokrivate Vas Ulog, podesite da CELU VASU Zaradu ost avljat e na STIFORPOV Kredit ni Novcanik, i onda sa t im novcem kada skupit e dovoljno noca, Moz et e Plat it i sebi clanarinu, ili Cak Drugim saradnicima clanarinu, ili CELU REGISTRACIJU, a t a osoba Moz e da Vam plat i i u KESU, ili kako god se Vi dogovorit e sa njom. Ovo je veoma Mocna opcija, i t reba je iskorist it i, na Ovaj nacin NE GUBITI NI JEDAN CENT na t ransakcijama, z naci, ako Zaradit e $2,23 Oni Vam Prebacuju TACNO t aj Iz nos na Taj Vas Kredit ni Novcanik, i cim Skupit e $10, moz et e uplat it i SEBI Mesecnu Clanarinu, ILI ukljucit e Nekoga DIREKTNO, i od t oga PLACATE Naredne 2 MESECNE Clanarine, post o z a t o Dobijat e $25. Isplat e Mogu bit i i na Veoma Povoljnu PAYONEER kart icu, koji Moz et e narucit i samo ako st e Saradnik STIFORP kompanije, Tada Vas z aradjen Novac moz et e podici NA SVAKOM BANKOMATU, ili ga pot rosit i u SVAKOJ PRODAVNICI koja prihvat a MASTERCARD kart ice, Naravno t roskovi iz rade ove kart ice se naplacuju $25 jednokrat no, ceka se oko dvadeset ak dana, da kart ica st igne iz AMERIKE na Vasu kucnu adresu, nakon t oga se placa mesecno odrz avanje ove kart ice oko $3, Ali sve ove Troskove, oni Vama Naplacuju od STIFORP ZARADE, t ako da NE TROSITE VAS NOVAC. Ovo je Preporuka da se uradi, t ek kada imat e Mesecnu Zaradu od St if orpa MINIMUM 20- 30 USD.Ovo je TRENUTNO Najpovoljnija i NAJBRZA mogucnost prebacivanja novca iz inost ranst va kod NAS, ali na Zalost ne posluju sve kompanije sa PAYONEER, Medjut im STIFORP je jedna od onih koje posluju, i naravno da je poz eljno iskorist it i ovu prednost .Nas savet je da probat e Zauz met e Vasu Besplat nu Poz iciju u Mat rixu STO PRE, i da vidit e kakav je t acno plan z aradeunut ra u Vasem Probnom St if orp Nalogu. Kont akt irajt e osobu koja Vam je preporucila How2MLM Edukat ivni Cent ar oInt ernet Poslovanju i z at raz it e od nje link z a probni ulaz ak na STIFORP.NAPOMENA: Ime i prez ime osobe koja Vas poz iva na saradnju sa How2MLM, Edukat ivni Cent ar o Int ernet Poslovanju iSt if orp, poslovnom kompanijom je: Vesna Ilic, wesna.ilic@ gmail.com PDFmyURL.com
 8. 8. Facebook Prof il: VesnaIlicSocialMarket ingMenager Facebook Page: Edukacija i Zarada na Int ernet u STFORP - Vesna Ilic: ht t p://vesnailic.websit eabout me.comNakon Toga se ulogujt e na Vas probni nalog, odet e na wwSt if orp.com u opciju PRE ENROLLEE upiset e Vas e- mail sakojim st e se regist rovali. Nakon t oga kliknit e na GENEALOGY, i pogledajt e samo koliko ljudi se regist rivalo POSLEVAS. To govori samo koliko je STIFORP popularan, i koliko ljudi SVAKE Minut e post aju STIFORP Saradnici. Pogledajt ei sledeci Dan st a se desava u ovoj opciji, i uvericet e se sami.Zasto Stif orp?Ist ina, z a raz liku od ost alih preporucenih poslova koje cet e naci na ovom sajt u, ovde je ulaz ak malo z aht evniji.Regist racija ce vas kost at i $4 0.00 jednom z a t roskove kreiranja naloga uplat a z a Vasu prvu mesecnu clanarinu $10.00, st o je ukupno $50.00.Nakon t oga se placa $10.00 mesecno, u odnosu na dat um kada st e se regist rovali. (st o je po t renut nom kursu oko900 RSD mesecno), ali Vi cet e Vec u Vasem prvom mesecu dobit i Vasa 3 clana, od kojih cet e dobit i $4 .00 prvi mesec,t ako da Vas clanarina iz laz i oko $6.00 t aj prvi mesec, a ukoliko se organiz ujet e sa Vasim t imom ljudi, ovde imat emogucnost da napunit e Vasu mrez u saradnika z nat no brz e, ovde moz et e da Dobijat e nove saradnike od: Od Vaseg sponz ora, Od svih ljudi Iz nad Vas, Od Vasih direkt nih clanova ispod Vas, Od Svih clanova do 14 Dubina ISPOD Vas.Vas ulog moz et e da povrat it e ako regist rujet e samo 2 osobe, jer od svakog Vaseg direkt nog clana cet e dobit i $25.00kada se on regist ruje, ali naravno nakon t oga po 2.5% od mesecne clanarine svaki mesec; i jos dobijat e po 50% odnjegove mesecne z arade.Verujt e nam, isplat i se na duz e st az e! Zamislit e samo da ukljucit e 2 – 3 osobe i oni z a par meseci st eknu z aradu odnekoliko st ot ina dolara mesecno, st o je i t e kako moguce sa ovom kompanijom; Vi dobijat e 50% od njihove z arade,z at o st o st e njihov direkt an sponz or!Ako z elit e da radit e preko int ernet a a plasit e se z at o st o ne z nat e da pravit e websajt , ovde dobijat e SVE Na got ovo,samo t rebat e da reklamirat e Vas mali sajt i got ova prica.Preporucujemo Vam da se prijavit e jos danas BESPLATNO i da pregledat e ceo sist em z arade kako je post avljen.Posle nekoliko dana se ulogujt e na Vas probni nalog sa Vasom e- mail adresom i kliknit e samo na GENALOGY,videcet e i sami koliko se ljudi uclanilo posle Vas koji mogu da budu deo i Vase mrez e ako post anet e Placen clan.Doduse, Nemojt e ocekivat i da cet e dobit i 100 ljudi ili 1000 z a samo 2- 3 dana nakon st o se uclanit e. Vi cet e njih dobit i,ali je z a t o pot rebno vreme, i naravno Organiz acija Vaseg Tima saradnika. Nasa Preporuka je da i VI sami uclanit enekoliko ljudi, koji ce nast avit i da rade ist o TO; i ne z aboravit e, ako uclanit e samo 2 osobe, pokrivat e Vas ulog i ceo PDFmyURL.com
 9. 9. t rosak regist racije.A, ako samo CEKATE, pa NACEKACETE SE.U Tom slucaju Vam savet ujemo da bolje igrat e LOTO, nego da udjet e sa ciljem da Vam se Mat rix Napuni Sam od SEBE.Prednost i poslovanja sa STIFORP kompanijom: Dobijat e Sve pot rebne Alat e z a promociju Vaseg Posla, koji su Veoma JEDNOSTAVNI z a upot rebu Dobijat e mogucnost da lako dobijat e z aradu, samo Saradnici STIFORP kompanije mogu da naruce jedinst venu PAYONEER kart icu, koju moz et e upot rebit i na Vasem bankomat u ili u Vasoj Prodavnici Dobijat e Neverovat nu Mogucnost Zarade, IDEALNU z a pocet nike, FORCED mat rica je uvek bolja z a Pocet ak Vaseg poslovanja, a ovde je t a FORCED mat rica NAJPOGODNIJA, z at o st o je limit irana na DVE osobe u SVAKOJ DUBINIZASTO Bas Mi? Sta Dobijate DODATNO od NAS?Nisu Bas Svi sponz ori ISTI, neki Vole da pomaz u, a neki Vole da samo regist ruju saradnike i da grade SVOJU Mrez u, Mise Raz likujemo od drugih.Od Nas Dobijat e DODATNU podrsku, Video t ut oriale na NASEM Jez iku, z a upot rebu svih ovih Alat a kao i uopst e z aRad na INTERNETU, Dobijat e EDUKATIVNE e- mailove, koji ce Vam pomoci da se snadjet e u Ovom int ernet biz nisu, kaoi UOPSTE u int ernet Market ingu.Dobijat e Mogucnost da i Vasim Saradnicima Dat e sve Benef icije koje Dobijet e od Nas,i t o SVE BESPLATNO. a Trenut no Nasa Podrska ima NEPROCENJIVU VREDNOST.Ukoliko Zelit e da post anet e Deo Nas i da pored svega Ovoga st o dobijat e od kompanije,Dobijet e i SVE Nase BENEFICIJE?Zat raz it e Link z a Regist raciju od Osobe koja Vas je poslala Na Nas Sajt ,ali Prvo kont akt irajt e t u osobu i pit ajt e je da li je ona Clan How2MLM edukat ivnog Cent ra o Int erent Poslovanju sakompanijom STIFORP, a Vise Inf ormacija o ovome klikom na: REGISTRACIJA.A, sada Obavez no pogledajt e DETALJAN Nacin Zarade u kojem smo objasnili kako moz et e samo sa 2 Prodaje, ibit uMesecnoj z aradi PREKO 11,700 USD, a ispod t oga moz et e pronaci i DOKAZE o ISPLATAMA STIFORP Kompanije Det aljan Nacin Zarade Kliknit e na Dugme NACIN ZARADE PDFmyURL.com
 10. 10. Pogledajt e Dokaz e o Isplat i St if orp Kompanije, na sledecoj st rani, Kliknit e na Dugme DOKAZI O ISPLATAMAО б јав и о ve sna.ilic у 04 .58 Не ма ко ме нт ар а: +1 Препоруч и ов о на Google- у PDFmyURL.com
 11. 11. О знаке : d o d at na z arad a, d o d at ni p o sao , d o d at ni p o sao o d kuce , e kst ra z arad a, Ho w2MLM, ko mp anija St if o rp , p o ce t nik u int e rne t p o slo vanu, p rist o jna z arad a, sansa z a e kst ra z arad u, St if o rp , St if o rp z a p o ce t nike , Ve sna Ilic Ло кац и ја: Se rb ia По че т наПријавит е се на: По ст о ви (At o m )UN ESIT E SVO J E- MAIL I PR AT IT E B ESPLAT N O MO JE B LO G O VE Email address... SubmitУКУПНО ПРИКАЗ А С Т РАНИЦЕ PDFmyURL.com
 12. 12. 5 3 9 Шабло н Sim ple . Омо гућава Blo gge r . PDFmyURL.com

×