การบริหารการเงินส่ วนบุคคล
๒
๓
๔
๕
๖
หลอดสีพระทนต์ในหลวง           ๖
ฉลองพระบาทในหลวง          ๖
พื้นด้านล่างฉลองพระบาท             ๖
เศษฉลองพระบาท        ๖
ฉลองพระบาทพระเทพฯ          ๖
ฉลองพระบาท 2 พระองค์            ๖
ช่างไก่กบบุตร แห่งร้าน ก.เปรมศิลป    ั            ์                   ๖
ในหลวงก็เสียภาษี          ๖
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เงื่อนไขความร ้ ู           เงื่อนไขค ุณธรรม(รอบร ้ ู รอบคอบ ระมัดระวัง)  (ซื่อสัต...
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอยเกินไปและไม่                     ้ ...
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้• โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็ นหลัก การทําอะไรอย่างเป็ นขันเป็ นตอน รอบคอบ ระมัดระวั...
ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียงพอประมาณ : รายจ่ายสมดุลกับรายรับมีเหตุมีผล :   ใช้จายอย่างมีเหตุผล /มีความจําเป็ น /ไม่  ...
กรณีแม่ ค้าขายหมูปิ้ง            นางพอใจ เดิมเป็ นคนงานในโรงงานทอผ้ า            นางสั งเกตว่ าตรง...
กรณีแม่ ค้าขายหมูปิ้ง        ก่อนเริมทําก็ไปเรียนวิธีการหมักหมูจากญาติ            ่        และนาง...
ความพอประมาณ          ความมีเหตุมีผล        การสร้างภูมิคมกันที่ดี                    ...
นางหวังรวย      เป็ นเพือนของนางพอใจ นาง               ่ เห็นเพือนขายหมูปิ้งได้ กาไรดีจงอยากทําบ้ าง...
ความพอประมาณ             ความมีเหตุมีผล           การสร้างภูมิคมกันที่ดี              ...
นศ. เพียใจ       นส.เพียใจ อยูในครอบครัวฐานะปานกลาง เมื่อจบชั้น             ่       ม.3 ได้เลือกเ...
นศ. เพียใจ       แต่หลังจากซื้อมาแล้วก็ไม่เคยได้รบงานเลยเนื่องจาก                       ั  ...
ความพอประมาณ           ความมีเหตุมีผล          การสร้างภูมิคมกันที่ดี                 ...
นศ. พอเพียงนส.พอเพียง ทางบ้านมีฐานะยากจน เมื่อจบ ม.3 เพื่อนๆในห้องชวนเรียนต่อสายสามัญ เพื่อไปเข้ามหาวิทยาลัย แต่พอดีมีวิทย...
นศ. พอเพียงหลังจากนั้นได้สาเร็จการศึกษาในระดับ          ํ ปริญญาตรีโดยศึกษาด้วยตนเองที่รามคําแหง เมื่อทางร้านมีตา...
ความพอประมาณ             ความมีเหตุมีผล          การสร้างภูมิคมกันที่ดี               ...
๒๖
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล              เหล้ า เสื้อผ้ า              ดอกเบีย้ ...
• ผลการทดสอบ• 1 – 10 คะแนน• คุณมีสุขภาพทางการเงินระดับดีมาก สุ ขภาพทางการเงินของคุณมี ความเข้ มแข็งดี สามารถต้ านทานความเ...
• 11 – 20 คะแนน• คุณมีสุขภาพทางการเงินระดับปานกลาง จริงๆแล้ วสุ ขภาพทางการ เงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ ทใช้ ได้ เลยทีเดียว แม้ ...
• 21 – 30 คะแนนขึนไป ้• สุ ขภาพทางการเงินของคุณไม่ ค่อยจะดีนัก คุณมีสุขภาพทางการเงิน ของคุณไม่ ค่อยจะดีนัก มีโอกาสสู งมาก...
การกําหนดประเภทรายจ่ ายต่ อเดือน• รายจ่ ายแต่ ละอย่ างมีระดับความสํ าคัญไม่ เท่ ากัน เราควรใช้ จ่ายกับ สิ่ งทีจําเป็ นต่ ...
การกําหนดประเภทรายจ่ ายต่ อเดือนรายได้ในแต่ละเดือนของครอบครัว จํานวน 100 %                       ๓๓
หลักการออม• เงินออม = รายได้ - รายจ่ ายสมการง่ ายๆ แต่ ทาไมได้ สักที อาจเป็ นเพราะ เรามีค่าใช้ จ่าย         ํอยู่ต...
หลักการออม1.  ใช้ สมการ รายได้ – เงินออม = รายจ่ าย  หมายถึง เมื่อได้ รายรับมาแล้ ว ใช้ กนเงินส่ วนหนึ่งเป็ นเงินออมก่ ...
๓๖
การลงบัญชีรับ - จ่ ายมีประโยชน์ อย่ างไร• เคยคิดบ้ างไหม ว่ าทําไมเราจึงชักหน้ าไม่ ถงหลังก็เพราะเราไม่ ได้ จดจําว่ าเรา ...
การบริหารจัดการหนี้เส้ นทางสู่ อสรภาพทางการเงิน       ิ                ๒๖
ปรัชญาแห่ งชีวต - ตั้งใจว่ า               ิ1. เราต้ องไม่ เป็ นคนจน2 . หาความรู้เพิมพูนปัญญา       ...
หนีจําเป็ น                ้1. หนีก้ เู งินซื้อบ้ าน – ที่พกอาศัย   ้            ั2 . ซื้อรถ...
หนีไม่ จําเป็ น               ้1. หนีเ้ ช่ าซื้อ – เงินผ่ อน2 . หนีบตรเครดิต    ้ ั           ...
การขจัดหนี้1. มุ่งมันใช้ หนี้     ่2 . ตีกรอบการใช้ บตรเครดิต           ั3. บอกลาหนีนอกระบบ        ...
การขจัดหนี้ (ต่ อ)7. ใจแข็งเมือถูกยืม       ่8. เลือกจ่ ายหนีดอกเบียสู ง ๆ ก่ อน          ้    ้9. อย่ ...
เมือปลดหนีแล้ ว          ่   ้1. ระวังหนีหวนกลับ        ้2 . ตั้งใจไม่ เป็ นหนีอก           ...
วิธีประหยัดเงิน1. อย่ าเล่ นการพนัน2 . ใช้ ให้ น้อยกว่ าทีหาได้            ่3. หักเงินทีต้องการออมออกก่ อนเลย (...
โละ 10 ข้ ออ้างทีออมไม่ สําเร็จ                 ่1. ต้ องผ่ อนบ้ าน2 . ต้ องผ่ อนรถ3. ต้ องส่ งเงินให้ พ่...
แยกความจําเป็ น (Need) ออกจากความอยากได้ (Want)7. นํามัน / ข้ าวของแพง   ้8. เงินเฟอสู ง     ้9. หนีสินมาก    ้10...
สอนลูกให้ รวยนําใจ                 ้1. ใกล้ ชิดและอบอุ่น2 . ชี้แนะและดูแล (สอนลูกให้ จับปลา ดีกว่ าจับปลา...
ค่ าใช้ จ่ายและสู ตรการลงทุน1. หนีสินและบัตรเครดิต (บริหารเงินกู้)     ้2 . ประกันภัย - ประกันชีวต ิ3. ทําบัญชีของครอบ...
หลักการลงทุน1. ต้ องขจัดหนีให้ หมดเสี ยก่ อน โดยเฉพาะหนีทดอกเบียสู ง        ้               ้ ี่  ้...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การบริหารการเงินส่วนบุคคล(เศรษฐกิจพอเพียง)

1,202 views

Published on

เป็นหลักสูตรใช้ในการปฐมนิเทศน์พนักงาน หรือ หัวหน้างาน ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการการเงินตนเองและครอบครัว ป้องกันการเป็นหนี้สินและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน ในหัวข้อHappy workplace/Happy Money
โดยเดินตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมพระเกียรติคุณ เพิ่มหัวข้อบริหารหนี้ของอจ.ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
หน่วยงานใดต้องการให้สอนเป็นตัวอย่างก่อนก็ยินดีโดยไม่คิดมูลค่า ติดต่อ วีรวัฒน์ พงษ์พยอม 0818659679 ประวัติวิทยากรserch ดูได้ในGoogleเลยครับ

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารการเงินส่วนบุคคล(เศรษฐกิจพอเพียง)

 1. 1. การบริหารการเงินส่ วนบุคคล
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. หลอดสีพระทนต์ในหลวง ๖
 8. 8. ฉลองพระบาทในหลวง ๖
 9. 9. พื้นด้านล่างฉลองพระบาท ๖
 10. 10. เศษฉลองพระบาท ๖
 11. 11. ฉลองพระบาทพระเทพฯ ๖
 12. 12. ฉลองพระบาท 2 พระองค์ ๖
 13. 13. ช่างไก่กบบุตร แห่งร้าน ก.เปรมศิลป ั ์ ๖
 14. 14. ในหลวงก็เสียภาษี ๖
 15. 15. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขความร ้ ู เงื่อนไขค ุณธรรม(รอบร ้ ู รอบคอบ ระมัดระวัง) (ซื่อสัตย์ส ุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) นําไปสู่ ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม สมด ุล/มันคง/ยังยืน ่ ่ ๗
 16. 16. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอยเกินไปและไม่ ้ มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เช่น การผลิตและ ้ การบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ ่• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ พอเพียงนั้น จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก การกระทํานั้นๆอย่างรอบคอบ• การมีภมิคมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ ู ุ้ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกล้และไกล ๘
 17. 17. การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้• โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็ นหลัก การทําอะไรอย่างเป็ นขันเป็ นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง ้• พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และการพร้อมรับความเปลี่ ยนแปลง• ครอบคลุมทังทางด้านจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจ ๙
 18. 18. ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียงพอประมาณ : รายจ่ายสมดุลกับรายรับมีเหตุมีผล : ใช้จายอย่างมีเหตุผล /มีความจําเป็ น /ไม่ ่ ใช้สิ่งของเกินฐานะ /ใช้ของอย่างคุมค่า ้ ประหยัดมีภูมิคมกัน : มีเงินออม /แบ่งปั นผูอื่น /ทําบุญ ุ้ ้ความรูค่คณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความ ้ ู ุ ขยันหมั ่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ และดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลง ๑๐
 19. 19. กรณีแม่ ค้าขายหมูปิ้ง นางพอใจ เดิมเป็ นคนงานในโรงงานทอผ้ า นางสั งเกตว่ าตรงปากซอยบ้ านเธอมีคนมารอรถ โดยสารจํานวนมาก จึงนําเงินเก็บทีมอยู่ 5000่ ี บาท มาลงทุนซื้อเตาไป 500 บาท และนําโต๊ ะเก่ า ทีบ้านมาดัดแปลงเป็ นทีวาง และนางไปขอยืมร่ ม ่ ่ ทีเ่ พือนบ้ านไม่ ได้ ใช้ มาตั้งส่ วนถ่ านนางก็ใช้ เศษ ่ ไม้ ลงจากโรงงานมา ทําเป็ นถ่ านเอง รวมต้ นทุน ั ค่ าถุงและซื้อข้ าว หมูในขั้นเริ่มแรกไม่ เกิน 1000 บาท ๑๑
 20. 20. กรณีแม่ ค้าขายหมูปิ้ง ก่อนเริมทําก็ไปเรียนวิธีการหมักหมูจากญาติ ่ และนางเลือกใช้หมู ข้าว ที่คณภาพดีมาขาย ุ โดยในวันแรกลองทําดูจานวนน้อยๆ ก่อนแล้ว ํ ค่อยๆเพิ่มนางสังเกตว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็ น คนทํางาน ค่อนข้างเร่งรีบ นางจึงเตรียมของ และ ใช้ถ่านมากในแต่ละครั้งเพื่อไม่ให้ลกค้ารอนาน ู ต่อมาเมื่อขายดีข้ ึนจึงเพิ่มเป็ น 2 เตาและมีขายนํ้า เต้าหูดวย ้ ้ ๑๒
 21. 21. ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคมกันที่ดี ุ้ มีช่องทางการจําหน่าย สังเกตุว่าลูกค้าเป็ นคนทํางาน ลองขายดูในปริมาณน้อยๆชัดเจน คือ กลุมลูกค้าปาก ่ ต้องการความรวดเร็ว จึงใช้ถ่าน ก่อน หากขายไม่หมดจะได้ซอย ที่ให้ไฟเพียงพอ ไม่ขาดทุน ยึดความเสี่ยงปานกลาง มีรมเผื่อเวลาฝนตก ่เพื่อกําไรปกติ ไม่ลงทุนจนหมดตัว เงื่อนไข ความรู ้ ศึกษาวิธีการทําทีถูกต้ องจากญาติก่อน ่ เงื่อนไข ใช้ วตถุดบทีดี ไม่ หลอกลวงคนซื้อ ั ิ ่ คุณธรรม ๑๓
 22. 22. นางหวังรวย เป็ นเพือนของนางพอใจ นาง ่ เห็นเพือนขายหมูปิ้งได้ กาไรดีจงอยากทําบ้ าง ่ ํ ึ และคิดจะทําให้ ดกว่ า แต่ นางไม่ มเี งินเก็บจึง ี ต้ องลงทุนกู้ยมเงินมาทําปาย ซื้อโต๊ ะ มีชุด ื ้ ฟอร์ ม ฯลฯไปกว่ า 10,000บาท ในครั้งแรกทํา ทีเดียวสองเตา เพราะเห็นว่ าโต๊ ะของนางพอใจ มีคนรอเยอะ แต่ ในวันแรกทีวางขายก็ยงมีลูกค้ า ่ ั ไม่ มาก ทําให้ มหมูเหลือเยอะ นางจึงนําหมูที่ ี เหลือไปแช่ แข็งแล้ วนํามาปิ้ งขายในวันต่ อไป ทําให้ ลูกค้ าหายไปเรื่อยๆ นางจึงคิดลดต้ นทุน โดยไปซื้อเศษหมูในตลาดมาใช้ แทน ไม่ นาน ลูกค้ าก็หันไปซื้อจากนางพอใจเหมือนเดิม ๑๔
 23. 23. ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคมกันที่ดี ุ้ ลงทุนโดยไม่ เห็นความ ทําโดยไม่วิเคราะห์ตลาดแต่ ไม่เริมจากจํานวนน้อยๆ ่เป็ นไปได้ มีกลุ่มลูกค้ าเท่ า ทําตามๆกัน โดยเห็นคนอื่น ก่อน ขายดี ก็ทาบ้าง ํเดิม แย่ งกันขาย ใช้เงินหมดตัว เมื่อขาดทุนจึง ใช้ของเก่าทําให้ลกค้าหายไป ู ต้องลดวัตถุดิบลง เมื่อขายไม่ได้แทนที่จะปรับปรุง กลับลดคุณภาพหมูอีก ลูกค้าก็ หายไปอีก เงื่อนไข ความรู ้ ไม่ ศึกษาวิธีการทําทีถูกต้ อง รสชาติไม่ ดกว่ าคู่แข่ ง ่ ี เงื่อนไข คุณธรรม ใช้ วตถุดบทีไม่ ดี นําของเก่ ามาขายซํ้า ั ิ ่ ๑๕
 24. 24. นศ. เพียใจ นส.เพียใจ อยูในครอบครัวฐานะปานกลาง เมื่อจบชั้น ่ ม.3 ได้เลือกเรียนต่อ ม.ปลาย ตามที่เพื่อนชักชวน ใน ระหว่างนั้นฐานะครอบครัวเริมมีปัญหา หลังจากจบ ม.6 ่ กลุมเพื่อน ๆ ไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี ่ ชื่อเสียง ครอบครัวของ นส.เพียใจ ไม่สามารถส่งเสียได้ นส.เพียใจจึงขอกูยมเงินกองทุนกูยมเพื่อการศึกษา โดย ้ื ้ื มีค่าใช้จายเทอมละ 10,000 บาท หลังจากเรียนได้ปี ่ หนึ่ง นส.เพียใจขอเงินจากทางบ้านมา 20,000 บาทไป ซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ โดยอ้างว่าต้องทํารายงานบ่อย และหากมีคอมฯของตนเองจะรับงานพิมพ์มาทําที่บาน ้ ๑๖
 25. 25. นศ. เพียใจ แต่หลังจากซื้อมาแล้วก็ไม่เคยได้รบงานเลยเนื่องจาก ั มีปัญหาการเรียนตกตํา ทําให้ไม่มีเวลา เมื่อจบ ่ การศึกษานส.เพียใจลงทุนกับการศึกษาไปทั้งหมด กว่า 200,000 บาท และตกงานอยู่ 6 เดือน เนื่องจากเกรดเฉลี่ยที่จบมาไม่ดีนกทําให้หางานยาก ั สุดท้ายได้สมัครไปทํางานที่ราน KFC ได้ ้ เงินเดือนเริมต้น 9,000 บาท แต่ทาได้ไม่นานก็ ่ ํ ลาออกเนื่องจากไม่ชอบงานบริการ ขณะนี้กําลังหา งานใหม่อยูและทางกองทุน ก.ย.ศ.ก็กาลังทวงหนี้ ่ ํ ๑๗
 26. 26. ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคมกันที่ดี ุ้ ทางบ้ านฐานะไม่ ดี แต่ ก็ เรียนโดยไม่ดพืนฐานความ ู ้ ลงทุนกูยมมากกว่ารายได้ที่ ้ืยังขอซื้อคอมฯโดยไม่ ร้ ูว่า ถนัด แต่เรียนตามเพื่อน จะได้รบในอนาคต ัจะมีงานหรือไม่ เงื่อนไข ความรู ้ ความรู้ไม่ เพียงพอต่ อการทํางานในสายอาชีพ เกรดตํา ่ เงื่อนไข ไม่ คานึงถึงความเดือนร้ อนของผู้ปกครอง ํ คุณธรรม ไม่ คานึงถึงการใช้ คนเงินกู้ ขาดความอดทนในการทํางาน ํ ื ๑๘
 27. 27. นศ. พอเพียงนส.พอเพียง ทางบ้านมีฐานะยากจน เมื่อจบ ม.3 เพื่อนๆในห้องชวนเรียนต่อสายสามัญ เพื่อไปเข้ามหาวิทยาลัย แต่พอดีมีวิทยาลัย แห่งหนึ่งแนะแนวให้เรียนปวช.ทวิภาคีกบ ั ทางCentral restaurant group นส.พอเพียงจึงเข้าร่วมโครงการนี้โดยได้ไป ฝึ กงานที่ราน KFC ใกล้บานโดยได้เบี้ย ้ ้ เลี้ยงวันละ 193 บาทในวันที่ไปฝึ กและได้รบ ั ทุนการศึกษา เมื่อทํางานไประยะหนึ่งก็ได้รบั การปรับเบี้ยเลี้ยง ไปเท่ากับตําแหน่งพนักงาน อื่นๆ จนเมื่อจบปวส. ก็ยงคงศึกษาต่อใน ั ระบบนี้ ๑๙
 28. 28. นศ. พอเพียงหลังจากนั้นได้สาเร็จการศึกษาในระดับ ํ ปริญญาตรีโดยศึกษาด้วยตนเองที่รามคําแหง เมื่อทางร้านมีตาแหน่งผูช่วยผูจดการว่าง ก็ ํ ้ ้ั เห็นว่านส.พอเพียง มีประสบการณ์ที่รานมาก ้ ว่า 7 ปี จึงได้รบการแต่งตังไม่ยากนักและ ั ้ ได้รบเงินเดือน 10,000 บาท ตลอด ั ระยะเวลาที่เรียนไม่เคยขอเงินทางบ้านเลย และสามารถเก็บเงินได้จานวนหนึ่ง ํ ๒๐
 29. 29. ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคมกันที่ดี ุ้ เรียนตามฐานะเมือไม่ ่ เรียนโดยดูพืนฐานความ ้ ไม่มีหนี่สินระหวางเรียนมี เหมาะสมมากกว่าตามเพื่อน รายได้จากเบี้ยเลี้ยงเป็ นเงินพร้ อมก็ไม่ ก้ ยมแต่ ใช้ วธี ูื ิ โดยไม่ใช้เหตุผล เก็บเรียนไปทํางานไป เงื่อนไข ความรู ้ มีความรู้ท้งทฤษฏีและปฏิบัตจริงสามารถทํางานได้ ั ิ เงื่อนไข ไม่ สร้ างความเดือดร้ อนให้ ผู้ปกครอง และไม่ เบียดเบียนตนเอง คุณธรรม รับผิดชอบต่ อหน้ าทีการงาน ่ ๒๑
 30. 30. ๒๖
 31. 31. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล เหล้ า เสื้อผ้ า ดอกเบีย้ เครื่องสํ าอาง การพนัน เทียว่ หวย เราจะเลือกเติมนําใส่ ต่ ุมใบนี้ หรืออุดรูรั่วก่ อน ้ การทําบัญชีรับ-จ่ ายจะทําให้ เรารู้ว่ารูรั่วอยู่ทไหนบ้ าง ี่ ๒๗
 32. 32. • ผลการทดสอบ• 1 – 10 คะแนน• คุณมีสุขภาพทางการเงินระดับดีมาก สุ ขภาพทางการเงินของคุณมี ความเข้ มแข็งดี สามารถต้ านทานความเสี่ ยงหรือเหตุการณ์ ทไม่ คาด ี่ ฝันได้ ดี มีความมันคงในการดํารงชีวต และเป็ นไปได้ สูงมากทีคุณ ่ ิ ่ จะบรรลุเปาหมายทางการเงินตามทีได้ ต้งใจไว้ ด้วยมุมมองทัศนคติ ้ ่ ั และมีวธีการของคุณทีเ่ น้ นความมันคงและแน่ นอนเป็ นหลัก ทําให้ ิ ่ ผลลัพธ์ ทได้ เป็ นไปตามทีต้องการแม้ ว่าผลตอบแทนจะไม่ สูงมากนัก ี่ ่ ก็ตาม ๒๙
 33. 33. • 11 – 20 คะแนน• คุณมีสุขภาพทางการเงินระดับปานกลาง จริงๆแล้ วสุ ขภาพทางการ เงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ ทใช้ ได้ เลยทีเดียว แม้ ว่าจะไม่ แข็งแรงมาก ี่ นักก็ตาม แต่ กควรใช้ ความระมัดระวังเพิมเติม เพือให้ สามารถ ็ ่ ่ บรรลุเปาหมายทีต้งไว้ ได้ และรู ปแบบวิธีการดํารงชีวตในปัจจุบันที่ ้ ่ ั ิ อาจจะมีสิ่งทีเ่ กินความจําเป็ นไปบ้ างเล็กน้ อย ถ้ าหากคุณสามารถลด ปัจจัยทีไม่ จาเป็ นเหล่ านั้นได้ กจะช่ วยให้ สุขภาพทางการเงินของคุณ ่ ํ ็ แข็งแรงมากขึน ้ ๓๐
 34. 34. • 21 – 30 คะแนนขึนไป ้• สุ ขภาพทางการเงินของคุณไม่ ค่อยจะดีนัก คุณมีสุขภาพทางการเงิน ของคุณไม่ ค่อยจะดีนัก มีโอกาสสู งมากทีคุณจะไม่ สามารถบรรลุ ่ เปาหมายทางการเงิน ทีได้ ต้งเอาไว้ ต้งแต่ แรก อาจเนื่องด้ วยรูปแบบ ้ ่ ั ั วิธีการดําเนินชีวตทีเ่ กินความจําเป็ นอย่ างมาก และถ้ าหากว่ าคุณ ิ ต้ องการให้ สุขภาพทางการเงินแข็งแรงมากขึน คุณจะต้ องปรัง ้ เปลียนตัวเองมากพอสมควร เช่ น ลดรายจ่ ายฟุ่ มเฟื อยทีไม่ จําเป็ น ่ ่ เพิมรายได้ ให้ มากขึนอีก หรือ แม้ กระทังทําการลงทุนเพือให้ เงิน ่ ้ ่ ่ ออมมีค่าเพิมขึน ่ ้ ๓๑
 35. 35. การกําหนดประเภทรายจ่ ายต่ อเดือน• รายจ่ ายแต่ ละอย่ างมีระดับความสํ าคัญไม่ เท่ ากัน เราควรใช้ จ่ายกับ สิ่ งทีจําเป็ นต่ อการดํารงชีวตก่ อน เช่ น ค่ าอาหาร ค่ าทีอยู่อาศัย และ ่ ิ ่ พยายามลดรายจ่ ายทีไม่ จําเป็ น ่ ๓๒
 36. 36. การกําหนดประเภทรายจ่ ายต่ อเดือนรายได้ในแต่ละเดือนของครอบครัว จํานวน 100 % ๓๓
 37. 37. หลักการออม• เงินออม = รายได้ - รายจ่ ายสมการง่ ายๆ แต่ ทาไมได้ สักที อาจเป็ นเพราะ เรามีค่าใช้ จ่าย ํอยู่ตลอด พอมีเงินเหลือ ก็อดใจไม่ ได้ ทจะใช้ ไปกับการกิน ี่การซื้อของจนหมด ๓๔
 38. 38. หลักการออม1. ใช้ สมการ รายได้ – เงินออม = รายจ่ าย หมายถึง เมื่อได้ รายรับมาแล้ ว ใช้ กนเงินส่ วนหนึ่งเป็ นเงินออมก่ อน ส่ วนเงินทีเ่ หลือจะ ั เป็ นเงินค่ าใช้ จ่าย2 . การออมเงินแบบลบ 10 หมายถึง เมื่อเราหาเงินมาได้ เท่ าไร ให้ หักไว้ เป็ นเงินออมก่ อนทีจะเอาไปใช้ จ่ายทันที 10 % ่ ของเงินทีหามาได้ เช่ น ่ หากเรามีเงินเดือน 8,000 บาท ก็หักไว้ เป็ นเงินออมก่ อนเลย 800 บาท การออมเงินลักษณะนีเ้ หมาะกับคนทีมวนัยทางการเงินค่ อนข้ างดี ่ ีิ3. การออมแบบบวก 10 หมายถึง ถ้ าเราใช้ เงินไปเท่ าไรต้ องเก็บเงินเพิมให้ ได้ 10 % ของเงินทีใช้ ไป เช่ น ซื้อของ ่ ่ ไป 2,000 บาท ก็ต้องออมเงินเพิม 200 บาทไปพร้ อมๆ กัน วิธีนีเ้ หมาะกับคนทีมนิสัย ่ ่ ี ชอบจับจ่ ายใช้ สอย เพราะจะช่ วยเตือนความจําให้ เราเก็บเงิน ทุกครั้งทีใช้ จ่าย ่ ๓๕
 39. 39. ๓๖
 40. 40. การลงบัญชีรับ - จ่ ายมีประโยชน์ อย่ างไร• เคยคิดบ้ างไหม ว่ าทําไมเราจึงชักหน้ าไม่ ถงหลังก็เพราะเราไม่ ได้ จดจําว่ าเรา ึ ชักค่ าใช้ จ่ายอะไรออกจากกระเป๋ าไปบ้ าง ขาดการวางแผนใช้ จ่ายทีถูกต้ องจน ่ ทําให้ อดสงสั ยไม่ ได้ ว่าทําไมหนอ? มีเงินเท่ าไหร่ กไม่ เคยพอใช้ สักที ็• สาเหตุสําคัญของปัญหาเหล่ านีกคอ การทีเ่ ราขาดความยับยั้งชั่งใจจะจ่ ายโดย ้็ ื ไม่ จดจํา กว่ าจะรู้ตวอีกทีกไม่ มจะจ่ าย (อีกแล้ ว) ั ็ ี• เคล็ดลับง่ ายๆ ก็คอ เราต้ องจด ทุกอย่ าง ทุกครั้งทุกบาท ทุกสตางค์ ทจ่าย ื ี่ ออกไปในทุกๆ วัน หมันสร้ างหลักฐานเตือนตัวเองให้ เห็นว่ าในแต่ ละเดือนมี ่ ค่ าใช้ จ่ายอะไรบ้ างทีจาเป็ น และไม่ จาเป็ น อะไรบ้ างทีเ่ ราพอจะตัดทิงได้ ใน ่ํ ํ ้ เดือนต่ อไป ๓๗
 41. 41. การบริหารจัดการหนี้เส้ นทางสู่ อสรภาพทางการเงิน ิ ๒๖
 42. 42. ปรัชญาแห่ งชีวต - ตั้งใจว่ า ิ1. เราต้ องไม่ เป็ นคนจน2 . หาความรู้เพิมพูนปัญญา ่3. สร้ างความมันคทางการเงินให้ ครอบครัว ่4. สุ ขภาพดี มีความมังคัง ่ ่5. เป็ นคนดีของสั งคม ๓๕
 43. 43. หนีจําเป็ น ้1. หนีก้ เู งินซื้อบ้ าน – ที่พกอาศัย ้ ั2 . ซื้อรถยนต์ ค่ าเล่ าเรียนลูก ๆ ๓๕
 44. 44. หนีไม่ จําเป็ น ้1. หนีเ้ ช่ าซื้อ – เงินผ่ อน2 . หนีบตรเครดิต ้ ั ๓๕
 45. 45. การขจัดหนี้1. มุ่งมันใช้ หนี้ ่2 . ตีกรอบการใช้ บตรเครดิต ั3. บอกลาหนีนอกระบบ ้4. ปฏิเสธหนีทมาทางโทรศัพท์ ้ ี่5. อยู่ห่างจากชีวตเงินผ่อน ิ6. ใช้ บัตรเครดิตใบเดียว ๓๕
 46. 46. การขจัดหนี้ (ต่ อ)7. ใจแข็งเมือถูกยืม ่8. เลือกจ่ ายหนีดอกเบียสู ง ๆ ก่ อน ้ ้9. อย่ าคําประกันส่ วนตัว ้10. ปรึกษาผู้ร้ ู เมือถูกเอาเปรียบ ่11. เก็บหลักฐานหนีสิน ้12. เจรจาต่ อรองเพือลดหนี้ ่ ๓๕
 47. 47. เมือปลดหนีแล้ ว ่ ้1. ระวังหนีหวนกลับ ้2 . ตั้งใจไม่ เป็ นหนีอก ้ี3. ศูนย์ ข้อมูลบัตรเครดิต – Credit Bureau4. สอนคนรอบข้ าง (สามี-ภรรยา-บุตร) ๓๕
 48. 48. วิธีประหยัดเงิน1. อย่ าเล่ นการพนัน2 . ใช้ ให้ น้อยกว่ าทีหาได้ ่3. หักเงินทีต้องการออมออกก่ อนเลย (ในวันเงินเดือนออก) ่4. ทําต่ อเนื่องทุกเดือนอย่ างมีวนัย ิ5. สามี ภรรยา ช่ วยกันประหยัด6. ระวังหนีสินบัตรเครดิต ้ ๓๕
 49. 49. โละ 10 ข้ ออ้างทีออมไม่ สําเร็จ ่1. ต้ องผ่ อนบ้ าน2 . ต้ องผ่ อนรถ3. ต้ องส่ งเงินให้ พ่อแม่ ทุกเดือน4. เก็บเงินไว้ เรียนต่ อ (ปริญญาตรี, โท)5. รายได้ น้อย6. เงินเดือนไม่ ขน ึ้ ๓๕
 50. 50. แยกความจําเป็ น (Need) ออกจากความอยากได้ (Want)7. นํามัน / ข้ าวของแพง ้8. เงินเฟอสู ง ้9. หนีสินมาก ้10. มีลูกหลายคน ๓๕
 51. 51. สอนลูกให้ รวยนําใจ ้1. ใกล้ ชิดและอบอุ่น2 . ชี้แนะและดูแล (สอนลูกให้ จับปลา ดีกว่ าจับปลาให้ ลูก)3. สิ่ งต้ องห้ าม – ยาเสพติด การพนัน การคําประกัน ้4. สอนลูกให้ เป็ นคนดี - ซื่อสั ตย์ ขยัน ใฝ่ หาความรู้ ประหยัด - พูดได้ 3 ภาษา ๓๕
 52. 52. ค่ าใช้ จ่ายและสู ตรการลงทุน1. หนีสินและบัตรเครดิต (บริหารเงินกู้) ้2 . ประกันภัย - ประกันชีวต ิ3. ทําบัญชีของครอบครัว4. ใช้ สูตร 20 - 80 - เงินเดือน : ออม 20 ใช้ 80 - เงินโบนัส : ออม 80 ใช้ 20 ๓๕
 53. 53. หลักการลงทุน1. ต้ องขจัดหนีให้ หมดเสี ยก่ อน โดยเฉพาะหนีทดอกเบียสู ง ้ ้ ี่ ้2 . มีวนัย ออมสมําเสมอทุกเดือน ิ ่3. อย่ าลงทุนแบบเสี่ ยงมาก เช่ น ซื้อสลาก4. เริ่มออมและลงทุนตั้งแต่ วนนี้ “ออมก่ อน รวยก่ อน” ั ๓๕

×