Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tahlil Arwah        TAHLIL ARWAH
Tahlil ArwahKehadrat penghulu kami, kekasih kami danpenolong kami nabi Muhammad S.A.W.dan kepada semua roh ibubapa, parasa...
Tahlil Arwah       Al-Fatihah(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurahlagi Maha Mengasihani , (2) Segala pujitertentu...
Tahlil Arwah        Al-Falaq(1) Katakanlah (Wahai Muhammad): Akuberlindung kepada (Allah) Tuhan yangmenciptakan se...
Tahlil Arwah       Al-Fatihah(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurahlagi Maha Mengasihani, (2) Segala pujitertentu ...
Tahlil Arwah     Al-Baqarah: 163(163) Dan Tuhan kamu ialah Tuhan YangMaha Esa; Tiada tuhan melainkan Dia YangAmat Pem...
Tahlil Arwah     Al-Baqarah: 285(285) Rasul telah beriman kepada al-Quranditurunkan kepadanya dari TuhanNya,demikian ...
Tahlil Arwah(  3  )  Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan      Penyayang, kasihanilah kami.      Rahmat Allah...
Tahlil ArwahYa Allah, kami pohon setinggi-tinggiselawat dan salam ke atas makhlukMuiaitu cahaya pagi, penghulu kami NabiMu...
Tahlil Arwah                    Aku memohon keampunan dari Allah yang                 ...
Tahlil Arwah                       DOA TAHLIL        Doa TahlilSegala pujian bagi Allah Tuha...
Tahlil Arwahsehingga Engkau redhai dan untukMu pujianapabila Engkau redha dan untukMu pujianselepas Engkau redha.Ya Allah ...
Tahlil Arwahjuga sebagai sedekah yang diterima,dikemukakan dan dihadiahkan kehadratpenghulu kami Nabi Muhammad S.A.W.kemud...
Tahlil Arwahberada dalam rahmat dan kasih sayang.Masukkan kami dan mereka ke dalamsyurgaMu yang saujana luas, Wahai Tuhany...
Tahlil Arwah       Al-Fatihah(1) Dengan nama Allah yang MahaPemurah lagi Maha Mengasihani , (2)Segala puji tertentu...
Selawat Arwah               Tahlil NabiSelawat Nabi        Wahai Nabi, semoga sejahtera engkau.   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tahlil Arwah

128,618 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tahlil Arwah

 1. 1. Tahlil Arwah TAHLIL ARWAH
 2. 2. Tahlil ArwahKehadrat penghulu kami, kekasih kami danpenolong kami nabi Muhammad S.A.W.dan kepada semua roh ibubapa, parasahabat dari kalangan nabi-nabi danrasul-rasul, rahmat Allah ke atas NabiMuhammad dan mereka semuanya dan keatas keluarga setiap sahabat dan sanaksaudara dan pengikut-pengikut semuanyaberoleh kebaikan hingga hari akhirat.Kepada roh ibubapa kami, guru-guru kamidan orang yang mempunyai hak ke atas dirikami sekalian.Al-Fatihah - 70 -
 3. 3. Tahlil Arwah Al-Fatihah(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurahlagi Maha Mengasihani , (2) Segala pujitertentu bagi Allah, Tuhan yang memeliharadan mentadbirkan sekalian alam (3) YangMaha Pemurah, lagi Maha Mengasihani (4)Yang Menguasai pemerintahan hariPembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulahsahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dankepada Engkaulah sahaja kami memohonpertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yanglurus (7) Iaitu jalan orang-orang yangEngkau telah kurniakan nikmat kepadamereka, bukan (jalan) orang-orang yangEngkau telah murkai, dan bukan pula (jalan)orang-orang yang sesat Al-Ikhlas(1) Katakanlah (wahai Muhammad):(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa,(2) Allah Yang menjadi tumpuan sekalianmakhluk untuk memohon sebarang hajat;(3) Ia tiada beranak, dan Ia pula tidakdiperanakkan, (4) Dan tidak ada sesiapapun ( 3)yang serupa denganNya.Tiada Tuhan melainkan Allah dan AllahMaha Besar - 71 -
 4. 4. Tahlil Arwah Al-Falaq(1) Katakanlah (Wahai Muhammad): Akuberlindung kepada (Allah) Tuhan yangmenciptakan sekalian makhluk. (2) Daribencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan,(3) Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.(4) Dan dari kejahatan makhluk-makhlukyang menghembus-hembus padasimpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan).(5) Dan dari kejahatan orang yang dengkiapabila ia melakukan dengkinya.Tiada Tuhan melainkan Allah dan AllahMaha Besar An-Nas(1) Katakanlah (wahai Muhammad): Akuberlindung kepada (Allah) Pemeliharasekalian manusia. (2) Yang Menguasaisekalian manusia. (3) Tuhan yang berhakdisembah oleh sekalian manusia. (4) Darikejahatan pembisik penghasut yang timbultenggelam. (5) Yang melemparkan bisikandan hasutannya ke dalam hati manusia, (6)(Iaitu pembisik dan penghasut) darikalangan jin dan manusia.Tiada Tuhan melainkan Allah dan AllahMaha Besar - 72 -
 5. 5. Tahlil Arwah Al-Fatihah(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurahlagi Maha Mengasihani, (2) Segala pujitertentu bagi Allah, Tuhan yang memeliharadan mentadbirkan sekalian alam (3) YangMaha Pemurah, lagi Maha Mengasihani(4) Yang Menguasai pemerintahan hariPembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulahsahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dankepada Engkaulah sahaja kami memohonpertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yanglurus (7) Iaitu jalan orang-orang yangEngkau telah kurniakan nikmat kepadamereka, bukan (jalan) orang-orang yangEngkau telah murkai, dan bukan pula (jalan)orang-orang yang sesat. Al-Baqarah : 1-5(1) Alif Lam Mim (hanya Tuhan mengetahuimaksudnya) (2) Kitab al-Quran ini tiadakeraguan padanya, petunjuk bagi merekayang bertakwa. (3) Iaitu mereka yangberiman kepada ghaib, yang mendirikansolat dan menafkahkan sebahagian darirezeki yang kami anugerahkan kepadamereka. (4) Dan mereka yang berimankepada kitab al-Quran yang telahditurunkan kepadamu dan kitab-kitab yangterdahulu sebelummu, serta mereka yakinakan adanya kehidupan akhirat. (5) Merekaitu yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhanmereka dan merekalah orang-orang yangberuntung. - 73 -
 6. 6. Tahlil Arwah Al-Baqarah: 163(163) Dan Tuhan kamu ialah Tuhan YangMaha Esa; Tiada tuhan melainkan Dia YangAmat Pemurah lagi Amat Penyayang; Al-Baqarah: 255 (Ayat Kursi)(255) Allah, tidak ada tuhan (yang berhakdisembah) melainkan Dia yang hidupkekal lagi terus menerus menguasai(makhlukNya) tidak mengantuk dan tidaktidur. KepunyaanNya segala yang di langitdan bumi. Tiada yang dapat memberisyafaat melainkan dengan keizinanNya.Allah mengetahui apa yang di hadapanmereka dan yang di belakang mereka;dan mereka tidak mengetahui apa-apadari ilmu Allah melainkan dengan apayang dikehendakiNya. Kursi (ilmu) Allahmeliputi langit dan bumi. Dan Allah tidakmerasa berat memelihara keduanya, danAllah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Baqarah: 284(284) Kepunyaan Allahlah segala apa yangada di langit dan apa yang ada di bumi. Danjika kamu melahirkan apa yang ada di dalamhatimu atau kamu menyembunyikannya,nescaya Allah akan membuat perhitungandengan kamu tentang perbuatanmu itu.Maka Allah mengampuni siapa yangdikehendakiNya, dan Allah menyiksa siapayang dikehendakiNya, dan Allah MahaBerkuasa atas segala sesuatu. - 74 -
 7. 7. Tahlil Arwah Al-Baqarah: 285(285) Rasul telah beriman kepada al-Quranditurunkan kepadanya dari TuhanNya,demikian pula orang-orang yang beriman.Semuanya beriman kepada Allah,malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya danrasul-rasulNya. Mereka berkata: Kamitidak membezakan antara seseorang pundengan yang lain dari rasul-rasulNya, danmereka mengatakan: Kami dengar dankami taat. Mereka berdoa: Ampunilah kamiya Tuhan kami Dan kepada Mu kamidikembalikan. Al-Baqarah: 286(286) Allah tidak membebani seseorangmelainkan sesuai dengan kesanggupannya.Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yangdilakukannya dan ia mendapat dosa (darikejahatan) yang dilakukannya. Merekaberdoa: Ya Tuhan Kami, janganlah engkauhukum kami jika kami lupa atau kamimelakukan kesalahan. Ya Tuhan kami,janganlah Engkau bebankan kami denganbeban yang berat sebagaimana Engkau ( 3 )pikulkan kepada kami apa yang tak sanggupkami memikulnya. Berikan kami kemaafan,ampunilah kami, dan rahmatilah kami.Engkaulah penolong kami, maka tolonglahkami terhadap kaum yang kafir. - 75 -
 8. 8. Tahlil Arwah( 3 ) Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihanilah kami. Rahmat Allah dan keberkatanNya ke atas kamu, ahli keluarga Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Wahai ahlil bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya mengucap selawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman ucapkan selawat dan salam yang selayaknye ke atas baginda Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas semulia-mulia makhlukMu iaitu kekasih Allah, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupa pula melupaiMu. - 76 -
 9. 9. Tahlil ArwahYa Allah, kami pohon setinggi-tinggiselawat dan salam ke atas makhlukMuiaitu cahaya pagi, penghulu kami NabiMuhammad dan ke atas keluarganya dansahabatnya akan beberapa maklumatdan kalimat, apabila para pengingatmenyebutMu, dan pelupa-pelupa pulamelupaiMu.Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggiselawat dan salam ke atas semulia-muliamakhlukMu iaitu bulan purnama, penghulukami Nabi Muhammad dan ke ataskeluarganya dan sahabatnya akan beberapamaklumat dan kalimat, apabila parapengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupapula melupaiMu .Dan Allah Taala meredhai pemimpin-pemimpin kami dan sahabat-sahabat rasulsemuanya. Dan cukuplah Allah menjadipenolong kami dan Allah adalah sebaik-baikpelindung dan tidak ada upaya melainkanAllah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. - 77 -
 10. 10. Tahlil Arwah Aku memohon keampunan dari Allah yang 3 Maha Besar KekuasaanNya. Sebaik-baik zikir maka ketahuilah sesungguhnya ia adalah : ( ) Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang kekal) ( ) Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang sebenar-benar wujud) ( ) Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang dihajati) Tiada Tuhan yang disembah melainkan ( 100 70 33 ) Allah Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu kekasih Allah. Ya Allah aku pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad s.a.w( 2) Ya Allah aku pohon selawat ke atas Nabi Muhammad Ya Tuhan selawat dan salam ke atasnya. Al-Fatihah - 78 -
 11. 11. Tahlil Arwah DOA TAHLIL Doa TahlilSegala pujian bagi Allah Tuhan semestaalam. Pujian yang memadai dan menyamaiakan pertambahan segala nikmatNya.Wahai Tuhan kami, kepadaMu tertumpusegala pujian sebagaimana layak bagikebesaran pemerintahanMu.Ya Allah, kami pohonkan selawat dansalamMu ke atas penghulu kami NabiMuhammad sebagai selawat yangmelepaskan diri kami dari bala bencana,Tunaikanlah ya Allah segala hajat kami, danselawat itu engkau bersihkan kami darisegala keburukan dan Engkau angkatkankami disisiMu setinggi darjatdan Engkau sampaikan ke hujung harapandan cita-cita kami dari segala kebaikansemasa kami hidup dan selepas mati.Maha suci Engkau ya Allah, kami tidakdapat mengira pujian kami ke atasMusebagaimana Engkau puji ke atas diriMu,maka kepadaMu segala pujian - 79 -
 12. 12. Tahlil Arwahsehingga Engkau redhai dan untukMu pujianapabila Engkau redha dan untukMu pujianselepas Engkau redha.Ya Allah pohon selawat dan salam ke atasNabi Muhammad di permulaan dan pohonselawat dan salam ke atas Nabi Muhammaddi hari penghabisan dan pohon selawat keatas Nabi Muhammad setinggi-tingginyasehingga hari kiamat dan selawat dan salamke atas Nabi Muhammad sehingga diwarisibumi dan Engkau adalah sebaik-baikpewaris.Ya Allah jadikanlah, sampaikanlah danterimalah pahala bacaan yang kami bacadaripada kitab Al-Quran yang agong, danpahala bacaan yang kami tahlilkan dari “Lailaha illallah” dan pahala bacaan istighfarnyadan pahala bacaan zikir dari sebutan “YaAllah” dan pahala selawat dan salam kamike atas Nabi Muhammad pada saat yangberkat ini sebagai hadiah dari kami sebagaipenghubung dan ia sebagai rahmat dariMuyang turun membawa berkat yang meliputi, - 80 -
 13. 13. Tahlil Arwahjuga sebagai sedekah yang diterima,dikemukakan dan dihadiahkan kehadratpenghulu kami Nabi Muhammad S.A.W.kemudian kepada roh-roh para isterinya,keluarganya dan sahabat-sahabatnya dantabiin, tabi’ tabiin bagi mereka kebaikanhingga hari kiamat.Ya Allah, jadikan selawat itu pemisah,penyelamat, pendinding dan penebusmereka dari api neraka.Ya Allah, ampunilah, kasihanilah,sihatkanlah dan maafkanlah mereka.Kemudian berikanlah pahala sedemikianjuga kepada roh-roh ibubapa kami danguru-guru kami dan berikanlah juga pahalakepada ibubapa kami dan guru-guru kamidan berikanlah juga pahala kepada ibubapadan guru-guru kepada ibubapa kamiseterusnya sekelian orang Islam dari timurke barat.Ya Allah, jadikanlah kami dan rakan-rakan 3kami dan rakan ibubapa kami juga dengansekelian yang hadir dan ibubapa merekasemuanya - 81 -
 14. 14. Tahlil Arwahberada dalam rahmat dan kasih sayang.Masukkan kami dan mereka ke dalamsyurgaMu yang saujana luas, Wahai Tuhanyang Maha Kasih Sayang, penganugerahanyang mengindahkan langit dan bumi. WahaiTuhan yang mempunyai kebesaran dankemuliaan.Ya Allah, pohon pindahkan dari merekakesempitan lubang kubur dan lahad kepadasyurga abadiMu, kepada naungan yangterbentang luas dan air yang tercurah danbuah-buahan yang banyak yang tidakterhenti buahnya dan tidak terlarangmengambilnya dan tilam-tilam yang teballagi empuk bersama orang-orang yangmendapat nikmat yang terdiri dari para-paraNabi, siddiq, syahid, orang-orang Solih danOrang-orang yang mendampingi merekadengan baik, Wahai Tuhan Yang AmatKasih Sayang.Dan Allah telah beri rahmat dankesejahteraan ke atas penghulu kami NabiMuhammad, keluarga dan sahabatnya. Dansegala pujian bagi Allah Tuhan semestaalam.Al-Fatihah - 82 -
 15. 15. Tahlil Arwah Al-Fatihah(1) Dengan nama Allah yang MahaPemurah lagi Maha Mengasihani , (2)Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yangmemelihara dan mentadbirkan sekalianalam (3) Yang Maha Pemurah, lagi MahaMengasihani (4) Yang Menguasaipemerintahan hari Pembalasan (hariAkhirat) (5) Engkaulah sahaja (Ya Allah)yang kami sembah, dan kepada Engkaulahsahaja kami memohon pertolongan (6)Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) Iaitujalan orang-orang yang Engkau telahkurniakan nikmat kepada mereka, bukan(jalan) orang-orang yang Engkau telahmurkai, dan bukan pula (jalan) orang-orangyang sesat. DOA PENUTUP Doa PenutupPerkenankanlah permintaan kami ya Allah,wahai tuhan yang mentadbir seluruh alam.Ya Tuhan kami, terimalah doa kami,Sesunguhnya Engkaulah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui. Terimalah taubatkami ya Allah, sesungguhnya engkaulahPenerima taubat lagi Maha Mengasihani.Janganlah Engkau mengenakan kamidosa-dosa besar, wahai Tuhan yang MahaMulia dan kami akhiri doa ini dengansegalapujian bagi Mu Allah Tuhan semestaAlam. Semoga Allah menerima doa kitasemua. - 83 -
 16. 16. Selawat Arwah Tahlil NabiSelawat Nabi Wahai Nabi, semoga sejahtera engkau. Wahai Rasul, semoga sejahtera engkau. Wahai Kekasih, semoga sejahtera engkau. Semoga engkau dirahmati Allah. Telah terbitlah bulan purnama ke atas kami. Maka samarlah bintang-bintang kerananya. Kami tidak pernah melihat orang secantik engkau. Wahai wajah yang berseri-seri. Engkaulah matahari, engkaulah bulan. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Engkau logam yang menjadi emas. Engkaulah pelita hati. Wahai Kekasihku, wahai Muhammad. Wahai pengantin dua makhluk. Wahai orang yang dikuatkan, wahai orang yang dimuliakan. Wahai Imam dua Kiblat. Tuhan yang mengetahui semua rahsia dan yang tersembunyi. Yang memperkenankan segala permintaan. Wahai Tuhan, rahmatilah kami semua. Dengan seluruh kebaikan. Semoga rahmat Allah tetap ke atas Muhammad. Sebanyak baris-baris tulisan ini. Saya terpuji pembawa petunjuk Muhammad. Yang mempunyai wajah yang terang-benderang - 84 -

×