Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topik 1

169 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Topik 1

  1. 1. Topik 1 :PENGAJARAN SAINSSEKOLAH RENDAH
  2. 2. Matlamat utama pendidikan sainssekolah rendah adalah;i) memupuk literasisaintifik-membolehkanseseorang membuatkeputusan yangmunasabah tentang isu–isu sains yangberkaitan dengankehidupan mereka.ii) menghasilkanprofesional yangkompeten dalampelbagai bidangsaintifik.
  3. 3. Literasi saintifikkapasiti atau keupayaan untukmenggunakan pengetahuan saintifik,untuk mengenalpasti soalan-soalandan menghasilkan kesimpulanberasaskan bukti bagi tujuanmemahami dan membantumembuat kesimpulan tentang alamsemula jadi dan perubahan-perubahan yang dilakukan keatasnyamelalui aktiviti manusia.
  4. 4. Literasisaintifikakan membantupopulasiuntuk:Membinapenyelesaianmasalah yangberkesanMengukuhkankecintaan kepadaalam semula jadiMengelakkanmenjadi mangsadogmatism atauketaksubanKebolehanmenggunakanteknologi-teknologi baru.
  5. 5. Matlamat kurikulumsainssekolahrendah :membina minat pelajar dankreativiti melalui pengalamanseharian dan penyiasatan yangmenggalakkan pemerolehankemahiran saintifik dankemahiran berfikirmemupuk sikap saintifik dannilai-nilai murnimerangsang sifat ingin tahupelajar dan bina minatmempelajari ilmu berkaitan dirimereka serta dunia disekelilingmereka melalui aktiviti-aktivitiberpusatkan pelajar
  6. 6. Disekolahrendah,pelajarbelajarkemahiransaintifikkerana:1. Kaedah-kaedah ini digunakanoleh pasa saintis semasa melakukanpenyelidikan dan mencari jawapan-jawapan kepada soalan-soalantentang alam semula jadi. Melaluipenggunaan kemahiran prosessains, pelajar-pelajar mempelajarisains dengan cara yang samadengan cara seseorang saintismenjalankan kajian.2. Pembelajaran bermaknaberlaku bila pelajarmenggunakan kemahiranproses sains bagimeneroka persekitaran danmendapatkan maklumatdari internet , memandumereka dalam prosesmembina pengetahuanmereka sendiri.
  7. 7. 3. Pengetahuan dankemahiran ini juga pentingbukan saja dalampembelajaran subjek sainstetapi juga boleh digunakanmerentas disiplin danpengalaman-pengalamansemasa menyelesaikanmasalah personal juga bagimenyelesaikan masalah.4. Teori-teori saintifikdan prinsip-prinsip iniboleh diubahsuai ataudigantikan bila didapatitidak konsisten denganbukti-bukti yang baru.Tidak sepertiPengetahuan saintifik,kemahiran proses tidakakan ketinggalan zaman
  8. 8. tahap satu:pelajari asaskemahiran proses sains .tahap dua: kemahiran prosesasas akan dilanjutkan untukdiperkukuhkan denganmemperkenalkan kemahiranproses bersepadu.Pengajarankemahiran saintifikperlu disepadukanke dalamkandungan sains.Kemahiran proses Sainsperlu diajar secaraeksplisit di peringkatpermulaan dandikukuhkan melaluilatihan lanjutdiperkenalkan secaraberperingkat-peringkatsesuai dengan peringkatperkembangan kognitifpelajar.Pengajaran kemahiransaintifik

×