Successfully reported this slideshow.

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

47,480 views

Published on

  • Be the first to comment

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

  1. 1. Clear Data ต.5 หนังสือมอบอํานาจ เขียนที่................................................................... วันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. .............. โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .............................................................................. อายุ ................ ปเชื้อชาติ ................ สัญชาติ ................ อยูบานเลขที่.......... หมูที่ ............. ตรอก/ ซอย.............................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต .........................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท..........................ปจจุบันอาศัยอยูที่.......................................................................................................................................ไดมอบอํานาจให.......................................... ................................................................... อายุ ............... ปเชื้อชาติ ................ สัญชาติ .............. อยูบานเลขที่............ หมูที่ ........... ตรอก/ ซอย...............................ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ..............................อําเภอ/เขต .......................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท...................................เปนผูมีอํานาจ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................แทนขาพเจา ขาพเจาขอรับรองว าการกระทําที่ผูรับมอบอํ านาจได กระทําไปนั้น ใหถือเสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจา และเพื่อเปนหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตางไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ลงชื่อ................................................ผูมอบอํานาจ (................................................) ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ (...............................................) ลงชื่อ................................................พยาน (..............................................) ลงชื่อ................................................พยาน (..............................................)

×