Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2558 project 4

646 views

Published on

Project draft : Weerayut Thachang 6/6 #22 Y.R.C

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2558 project 4

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2558 ชื่อโครงงาน บริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นายวีรยุทธ ท่าช้าง เลขที่ 22 ชั้น ม.6 ห้อง 6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี)………………………………………………… ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .…… 1.นายวีรยุทธ ท่าช้าง เลขที่ 22 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) บริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) The Walt Disney Company ประเภทโครงงาน : โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน : นายวีรยุทธ ท่าช้าง ชื่อที่ปรึกษา : ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม _____________________________________________________________ ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ในสมัยวัยเด็ก ทุกๆคนย่อมมีความทรงจาอันล้าค่าทั้ความทรงจาเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน ของเล่น เหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่สิ่งที่เด็กๆทุกคนจะขาดไม่ได้เลยคือนิทาน เรื่องเล่าหรือตัวการ์ตูนที่ผู้ใหญ่มักจะเล่าให้ เด็กๆฟังก่อนนอน ทั้งที่โรงเรียนก็มีคุณครูเล่าให้ฟัง หรือการ์ตูนที่ออกอากาศเวลา6โมงเช้าของทุกวัน เมื่อเราเข้าสู่ วัยเด็กตอนกลางก็มีรายการการ์ตูนที่เหมาะสาหรับเด็กตั้งแต่อายุ6-12ปีในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ออกอากาศตั้งแต่8 โมงเช้าถึง10โมง หรือแม้กระทั้งเราเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มมีการ์ตูนแอนิเมชันจากฝั่งตะวันตกมากมายเข้ามาฉายใน ประเทศไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ชีวิตเรานั้นมี การ์ตูนซึ่งเป็นความทรงจาที่ดีในชีวิตของเราทาให้เรานั้นได้ข้อคิดสอนใจ ความรู้และความสนุกสนานมากมาย จึง เห็นความสาคัญของการ์ตูนซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นพบเจอมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งการ์ตูนที่มีความโดดเด่น การ์ตูนที่เป็นที่ชื่น ชอบ การ์ตูนที่มีข้อคิดดีๆ เป็นต้น จากเหล่าการ์ตูนต่างๆที่เป็นที่ชื่นชอบ เช่น เจ้านกขุนทอง กล้วยหอมบีหนึ่ง/บี สอง ตัวการ์ตูนจากตะวันตก เช่น เจ้าหญิงราพันเซล มิกกี้เมาส์ เป็นต้น ในประเทศไทยเหล่าตัวการ์ตูนจาก ตะวันตกก็เป็นที่รู้จักกันในคนไทยทุกเพศทุกวัยเช่นกัน และบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการ์ตูนแอนิเมชันมาอย่าง ยาวนานในตะวันตก คือ บริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ ด้วยเหตุผลนี้ทางผู้จัดทาจึงมีความประสงค์ที่จะนาเสนอ ประวัติความเป็นมา ต้นกาเนิดของมิกกี้เมาส์ แรงบันดาลใจจากตัวการ์ตูนต่างๆ และเรื่องราวอีกมากมายของ บริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) -เพื่อนาเสนอประวัติการก่อสร้างบริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ -เพื่อให้ทราบแรงบันดาลใจในการวาดการ์ตูนของผู้เขียน -เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญของการ์ตูน
  3. 3. 3 -เพื่อนาเสนอการ์ตูนแอนิเมชันที่มีชื่อเสียง ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) โครงงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นความรู้และเป็นสื่อการสอนในการศึกษาตามหัวข้อที่ระบุไว้ ในการสืบค้น ข้อมูลนั้นส่วนใหญ่นามากจากเว็บไซด์ต่างๆ อาทิ Google Bing Yahoo เป็นต้น และมีการสืบค้นวิดีโอจากเว็บ ไซด์ชื่อดังอย่าง Youtube เป็นต้น การจะศึกษาประวัติของบริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์นั้น เราจะสืบค้นประวัติ ผู้สร้าง แรงบันดาลใจในการสร้าง รวมทั้งการ์ตูนที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ของบริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) มีการสอดแทรกวิดีโอเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อหา วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.กาหนดหัวข้อ 2.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3.จัดทาโครงร่างโครงงาน 4.ตรวจสอบงาน 5.ปรับปรุงแก้ไข 6.นาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ งบประมาณ - ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน
  4. 4. 4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) -ได้รับรู้ รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ -ได้รู้จักกับตัวการ์ตูนต่างๆที่มีชื่อเสียงของบริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ -ได้รู้ถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การ์ตูนของบริษัทเดอะวอลท์ดิสนีย์ -ได้ทราบถึงความสาคัญของการ์ตูนต่างๆ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) - http://disneyis.blogspot.com/ - https://khaowcreed.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8% B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0 %B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C- %E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%B7%E0%B8%A2/ - http://zebilsama.exteen.com/20120621/entry - http://guru.sanook.com/7229/ รูปภาพ - http://vignette4.wikia.nocookie.net/disneyprincess/images/7/76/AnnaAndSister.png/revision/latest?c b=20140311044057 - http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140529090343/cameronrichardson/images/3/33/Frozen- Anna-Ice-Skating.png - http://www.hdwallpapers.in/download/frozen_elsa-2048x1536.jpg - http://i.imgur.com/IsnDINg.jpg - http://www.yoanu.com/wp-content/uploads/2015/03/frozen-wallpaper-awesome-images- 4vq3w1e3.jpg - http://vignette4.wikia.nocookie.net/disney/images/7/7a/Walt_Disney_Pictures_Castle_Logo.png/revi sion/latest?cb=20101016093340 - http://parksandresorts.wdpromedia.com/media/disneyparks/blog/wp- content/uploads/2011/03/ccc038177LARGE.jpg - http://image.dek-d.com/27/0356/2927/115307110 - http://geniusquotes.org/wp-content/uploads/2014/04/Awesome-wallpaper-with-quote-of-Walt- Disney.jpg

×