Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

170 views

Published on

Published in: Law
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

  1. 1. ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย จาก VOA Thai
  2. 2. ซอสพริกศรีราชา • สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย Harvard เคยเขียนถึงธุรกิจของ “ซอสพริกศรีราชา” ว่าเป็นรูปแบบการทาธุรกิจที่น่าสนใจ ขณะที่นิตยสาร Cook’s Illustrated ของสหรัฐจัดอันดับให้ ซอสยี่ห้อนี้ว่าเป็นซอสเผ็ดที่รสชาติดีที่สุด • บริษัทไม่ต้องอาศัยการโฆษณาทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ ปกติ เพราะรสชาติของซอสเป็นที่ชื่นชอบของคนอเมริกัน จนสื่อ ต่างๆ และรายการทาอาหารช่วยกระจายชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก • ปีที่แล้ว “ซอสพริกศรีราชา” สามารถขายได้ 20 ล้านขวด คิด เป็นรายได้ 60 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1 พัน 8 ร้อยล้าน บาท นอกจากนั้นยอดขายโตเร็วเกินกว่า 10 % ต่อปี
  3. 3. เกิดอะไรขึ้น ? • อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัท ผู้ผลิตซอสศรีราชา ได้ถูก ร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงงานซอสที่เมือง Irwindale รัฐ California เพราะพวกเขาเดือนร้อน จากกลิ่นที่รุนแรงจากการผลิตซอส • ศาลรับเรื่องร้องเรียนไว้และคาดว่าจะมีคาตัดสินปลาย สัปดาห์นี้ว่าโรงงานดังกล่าวจะต้องปิดชั่วคราวหรือไม่เพื่อ แก้ไขเรื่องกลิ่นที่รบกวนคนในบริเวณดังกล่าว • รายงานโดย BusinessWeek, LA Times / VOA
  4. 4. ความจริงคืออะไร ? • ซอสพริกศรีราชาที่โด่งดังในสหรัฐแท้ที่จริงมีเจ้าของเป็นคนเชื้อสายเวียดนามที่ชื่อนาย David Tran เขาตั้งบริษัท Huy Fong เพื่อผลิตและจาหน่าย “Sriracha Sauce” ที่ Los Angles เมื่อ 30 กว่าปีก่อน • ปีที่แล้ว นาย David Tran ขายซอสของเขาได้ 20 ล้านขวด คิดเป็นรายได้ 60 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1 พัน 8 ร้อยล้านบาท นอกจากนั้นยอดขายโตเร็วเกินกว่า 10 % ต่อปี • บริษัทไม่ต้องอาศัยการโฆษณาทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อปกติ เพราะรสชาดของซอสเป็นที่ชื่น ชอบของคนอเมริกัน จนสื่อต่างๆและรายการทาอาหารช่วยกระจายชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก • อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัท Huy Fong ถูกร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงงานซอสที่เมือง Irwindale รัฐ California เพราะพวกเขาเดือนร้อนจากกลิ่นที่รุนแรงจากการผลิตซอส • ศาลรับเรื่องร้องเรียนไว้และคาดว่าจะมีคาตัดสินปลายสัปดาห์นี้ว่าโรงงานดังกล่าวจะต้องปิดชั่วคราว หรือไม่เพื่อแก้ไขเรื่องกลิ่นที่รบกวนคนในบริเวณดังกล่าว

×