Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
 
ที่มาและความสำคัญของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มมาประกอบการ...
ที่มาและความสำคัญของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ web service ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายเว็บไซต์ประกอบการ ตั...
 
 
“ ก่อนการเลือกซื้อสินค้า เราจะต้องมีการค้นหาข้อมูลสินค้าที่เราต้องการจะซื้อ ” GOOLE AMAZON
เว็บไซด์ที่ได้รวมรวบข้อมูลสินค้าต่างๆ มารวมอยู่ในเว็บเดียว เพื่อสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสินค้าในแต่ละครั้งจะมีข้อมูลสินค้า จ...
วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายเว็บไซต์ได้ </li></ul>ร้านที่ 1 ร้านที่ 2 ร้...
ลักษณะและขอบเขตของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ <ul><li>เป็นเว็บไซต์ที่ไว้เพียงดูข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นไม่สามารถทำการซื้อขายสิน...
ลักษณะและขอบเขตของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ <ul><li>ระบบสามารถดึงข้อมูลสินค้าได้จาก  3-4 เว็บไซต์เท่านั้น โดยเป็นเว็บไซต์ที...
ขั้นตอนการศึกษา <ul><li>ศึกษาปัญหาต่างๆและระบุปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์  </li></ul>ตัวอย่าง ผู้ซื้อสับสนว่าจะซื...
ขั้นตอนการศึกษา <ul><li>ศึกษาภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์และออกแบบระบบ  </li></ul><ul><li>ลงม...
ข้อจำกัดในการศึกษา  ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ได้เว็บไซต์ที่ให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายเว็บไซต์ได้ </li></ul>MY THESI...
ข้อมูลสินค้าภายในเว็บไซต์ MOBILE MP3 NOTEBOOK DIGITAL CAMERA LCD MONITER
SITE MAP
SITE MAP
Scope/ การทำงานของระบบ DATABASE แปลงข้อมูล เว็บไซต์
Scope/ การทำงานของระบบ เว็บไซต์
Scope/ การทำงานของระบบ เว็บไซต์
Feature <ul><li>SEARCH </li></ul><ul><li>Product Ranking  </li></ul><ul><li>VOTE </li></ul><ul><li>MAIL </li></ul><ul><li...
DATABASE DATABASE 5 ตาราง <ul><li>product_mobile </li></ul><ul><li>product_lcd </li></ul><ul><li>product_mp3 </li></ul><u...
แผนการดำเนินงาน 6. สรุปผลและประเมินผลของระบบ  5. ทดสอบและปรับปรุง  ระบบ 4. พัฒนาระบบ  3. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ  ก...
competitor analysis 3 case. ( SWOT ) 1 YOPI.CO.TH เว็บไซด์ที่เปรียบเทียบราคาสินค้า
competitor analysis 3 case. ( SWOT ) 2 SHOPSANOVA.COM เว็บไซด์ที่เปรียบเทียบราคาสินค้า
competitor analysis 3 case. ( SWOT ) 3 GEETANG.COM เว็บไซด์ที่เปรียบเทียบราคาสินค้า
ภัยคุกคามที่ผมวิเคราะห์ได้ทั้ง 3 เว็บไซด์มีลักษณะเดียวกัน  <ul><li>เว็บไซด์ไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่ว...
<ul><li>Q & A </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จุลนิพนธ์ Power Pointครั้งที่ 1

1,640 views

Published on

Thesis weerasaebe
about search product and robot

Published in: Art & Photos, Business
 • Be the first to comment

จุลนิพนธ์ Power Pointครั้งที่ 1

 1. 3. ที่มาและความสำคัญของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มมาประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ลูกค้าจึงหันมาให้ความสนใจกับการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นกว่าเดิม
 2. 4. ที่มาและความสำคัญของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ web service ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายเว็บไซต์ประกอบการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ดีที่สุดตามที่ต้องการ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ใช้เป็น ข้อมูลในการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น
 3. 7. “ ก่อนการเลือกซื้อสินค้า เราจะต้องมีการค้นหาข้อมูลสินค้าที่เราต้องการจะซื้อ ” GOOLE AMAZON
 4. 8. เว็บไซด์ที่ได้รวมรวบข้อมูลสินค้าต่างๆ มารวมอยู่ในเว็บเดียว เพื่อสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสินค้าในแต่ละครั้งจะมีข้อมูลสินค้า จากร้านค้าแต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไป NOKIA
 5. 9. วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายเว็บไซต์ได้ </li></ul>ร้านที่ 1 ร้านที่ 2 ร้านที่ 3 <ul><li>เพื่อให้ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าใด ๆ </li></ul><ul><li>เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น </li></ul>
 6. 10. ลักษณะและขอบเขตของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ <ul><li>เป็นเว็บไซต์ที่ไว้เพียงดูข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นไม่สามารถทำการซื้อขายสินค้าภายใน </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ได้ </li></ul><ul><li>เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT เท่านั้น เช่น notebook , </li></ul><ul><li>MP3 เป็นต้น </li></ul>
 7. 11. ลักษณะและขอบเขตของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ <ul><li>ระบบสามารถดึงข้อมูลสินค้าได้จาก 3-4 เว็บไซต์เท่านั้น โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ </li></ul><ul><li>ข้อมูลในรูปแบบ XML </li></ul><ul><li>ระบบมีการพัฒนาด้วยภาษา JAVA </li></ul>
 8. 12. ขั้นตอนการศึกษา <ul><li>ศึกษาปัญหาต่างๆและระบุปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ </li></ul>ตัวอย่าง ผู้ซื้อสับสนว่าจะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ใดดี <ul><li>ค้นหาแหล่งข้อมูลตามแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว </li></ul><ul><li>รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ </li></ul>
 9. 13. ขั้นตอนการศึกษา <ul><li>ศึกษาภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์และออกแบบระบบ </li></ul><ul><li>ลงมือปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม </li></ul><ul><li>จัดทำเอกสารจุลนิพนธ์ </li></ul>
 10. 14. ข้อจำกัดในการศึกษา ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 11. 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ได้เว็บไซต์ที่ให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายเว็บไซต์ได้ </li></ul>MY THESIS <ul><li>ได้เว็บไซต์ที่มีข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าใด ๆ </li></ul><ul><li>เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น </li></ul>
 12. 16. ข้อมูลสินค้าภายในเว็บไซต์ MOBILE MP3 NOTEBOOK DIGITAL CAMERA LCD MONITER
 13. 17. SITE MAP
 14. 18. SITE MAP
 15. 19. Scope/ การทำงานของระบบ DATABASE แปลงข้อมูล เว็บไซต์
 16. 20. Scope/ การทำงานของระบบ เว็บไซต์
 17. 21. Scope/ การทำงานของระบบ เว็บไซต์
 18. 22. Feature <ul><li>SEARCH </li></ul><ul><li>Product Ranking </li></ul><ul><li>VOTE </li></ul><ul><li>MAIL </li></ul><ul><li>Database </li></ul>
 19. 23. DATABASE DATABASE 5 ตาราง <ul><li>product_mobile </li></ul><ul><li>product_lcd </li></ul><ul><li>product_mp3 </li></ul><ul><li>product_camera </li></ul><ul><li>product_notebook </li></ul>
 20. 24. แผนการดำเนินงาน 6. สรุปผลและประเมินผลของระบบ 5. ทดสอบและปรับปรุง ระบบ 4. พัฒนาระบบ 3. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ก . พ . 51 7. จัดทำเอกสารต่างๆ 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 1. เก็บรวบรวมข้อมูล มี . ค . 51 ม . ค . 51 ธ . ค . 50 พ . ย . 50 ต . ค . 50 ขั้นตอนการศึกษา
 21. 25. competitor analysis 3 case. ( SWOT ) 1 YOPI.CO.TH เว็บไซด์ที่เปรียบเทียบราคาสินค้า
 22. 26. competitor analysis 3 case. ( SWOT ) 2 SHOPSANOVA.COM เว็บไซด์ที่เปรียบเทียบราคาสินค้า
 23. 27. competitor analysis 3 case. ( SWOT ) 3 GEETANG.COM เว็บไซด์ที่เปรียบเทียบราคาสินค้า
 24. 28. ภัยคุกคามที่ผมวิเคราะห์ได้ทั้ง 3 เว็บไซด์มีลักษณะเดียวกัน <ul><li>เว็บไซด์ไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่วนมากใช้บริการจาก </li></ul><ul><li>thaisecondhand และ pantip เป็นส่วนใหญ่ </li></ul><ul><li>ลูกค้าส่วนมากต้องการดูสินค้าที่สามารถจับต้องได้ หรือ สามารถสอบถามในตัวสินค้า </li></ul><ul><li>นั้นๆได้ทันทีที่ต้องการ </li></ul><ul><li>ลูกค้ายังไม่เชื่อใจในข้อมูลของสินค้าตัวนั้นๆ ดังนั้นจะทำให้ลูกค้าจะต้องไปยังสถานที่ </li></ul><ul><li>ที่สามารถดูสินค้านั้นๆได้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>ทางเว็บไซต์อาจจะถูกโจมตีจากเว็บไซด์อื่นๆ </li></ul>
 25. 29. <ul><li>Q & A </li></ul>

×