Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HAMBHA

4,293 views

Published on

hierarchický autonómný multiprocesový handler backendových akcií

Published in: Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

HAMBHA

  1. 1. HAMHBA(hierarchický autonómnýmultiprocesovýhandlerbackendovýchakcií)<br />Ivan Kopčík<br />
  2. 2. Predým<br />Spracovateľ požiadavky<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Každá požiadavka, ktorá vznikla v systéme(nejaká akcia vo WebAdmine zo strany užívateľa – napr. vytvorenie e-mailu, otvorenie záložky Zálohy DB, zmena hesla...)sa zaradila do fronty na vykonanie. Systém riešil v jednom čase iba jednu akciu – tú, ktorá bola práve v poradí<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />
  3. 3. Vykonávateľ akcie<br />Vykonávateľ akcie<br />Teraz<br />Manažér procesov<br />Akcia (nízka priorita)<br />Akcia (norm. prior.)<br />Akcia (vysoká prior.)<br />Akcia (nízka priorita)<br />Vykonávateľ akcie<br />Akcia (norm. prior.)<br />Každá požiadavka dostane určitú prioritu. Autonómny manažér dynamicky vytvára pre každý typ akcie potrebný počet vykonávateľov, ktoré ich riešia hromadne (viacero rovnakých požiadaviek naraz), paralelne (vykonávatele pracujú súčasne) a s ohľadom na prioritu<br />Akcia (vysoká prior.)<br />Akcia (nízka priorita)<br />Akcia (norm. prior.)<br />
  4. 4. Prínos<br />Možnosť škálovateľnosti maximálneho počtu procesov.Pri aktualizácií harwaru, zvýšime maximálny počet procesov a tak zvýšime rýchlosť a efektivitu.<br />Efektívne využitie prioritizáciePožiadavky s vyžšou prioritou sú uprednostňované. Systém je schopný dynamicky meniť počet procesov priraďených určitej priorite, na základe počtu, pomeru, času a predikcie.<br />Zastupiteľnosť V prípade problému alebo zlyhania procesu, je dynamicky vytvorený jeho zástupca.<br />Paralelnosť Požiadavky sú spracovávane simultánne<br />

×