Schoolgids t_startblok_2012-2013

3,753 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,700
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Schoolgids t_startblok_2012-2013

 1. 1. Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool ‘t Startblok
 2. 2. asit ned z yo 28 4 q t 9v k5 p g c xb mf l v h 71o u 6z r g ‘t Startblok schoolgids 2012-2013 3 schoolvakanties | adressen i 2
 3. 3. Woord voorafdz Voor het eerst naar school Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7.500 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kin- 8 derleven. Een basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een school kies je dan ook weloverwogen! Scholen verschillen in sfeer, werkwijze, zorg voor leerlingen, activiteiten en in kwaliteit. Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijk-y p heid voor de opvoeding van het kind. Met deze schoolgids geven wij u een beeld van onze school. U kunt dan voor uzelf nagaan of ’t Startblok de school is, die u voor uw kind zoekt. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom als u een nadere toelichting x wenst. Neemt u dan contact op met mevrouw Linda van Dijk, adjunct-directeur. En dan van groep één tot en met groep acht Elk schooljaar is een nieuw begin, dus elk jaar komt er een nieuwe schoolgids voor de ouders van alle startblokleerlingen. De gids geeft aan wat de teamleden van ’t Startblok 5 belangrijk vinden. Hierdoor weet u waar u de school op aan kunt spreken. Wij wensen u en uw kind een prettig schooljaar toe. Het team van ’t Startblok schoolvakanties | adressen i 3
 4. 4. s 6 iInhoudEen woord vooraf 4. Zorg voor kinderen 7. De ouders k 2 x 4.1. Nieuwe leerlingen in de school 7.1. et belang van de betrokkenheid van H1. De school 4.1.1. De eerste ontmoeting de ouders 1.1. Naam, adres 4.1.2. Aanmelding en toelating 7.2. nformatievoorziening aan de ouders en I 1.2. Richting 4.1.3. ennismaking nieuwe kleuters en hun K leerlingen over het onderwijs en de school 1.3. Directie ouders 7.3. Medezeggenschapsraad (mr) 1.4. Het gebouw 4.2. et volgen van de ontwikkelingen van H 7.4. Activiteitencommissie (AC) 1.5. Schoolgrootte de kinderen in de school 7.5. De financiële ouderbijdrage 1.6. Leerling en ouderpopulatie 4.2.1. Leerlingvolgsysteem 7.6. Contactouders 1.7. Aanmelding van nieuwe kinderen 4.3. peciale zorg voor kinderen met speci- S 7.7. Ouderactiviteiten 1.8. B eleid ten aanzien van groepssamen- ale behoeften stellingen 4.3.1. et SVOB (Samenwerkingsverband H 8. ontwikkeling van het onderwijs in de De 1.9. Externe contacten Over-Betuwe) school 4.4. Naar het voortgezet onderwijs (VO) 8.1. ctiviteiten ter verbetering van het on- A2. Waar de school voor staat 4.5. Gezondheidszorg derwijs in de school 2.1. Waar de school voor staat 4.6. Schoolgericht maatschappelijk werk 8.2. Uitstroomgegevens 2.2. Het klimaat van de school 4.7. Schoollogopedie 2.3. Levensbeschouwelijke visie 4.8. Fysiotherapie op school 9. Praktische schoolaangelegenheden 4.9. Schorsing en verwijdering 9.1. Schooltijden3. De organisatie van het onderwijs 9.1.1. Ziekmelding 3.1. De organisatie van de school 5. Het bestuur 9.2. Vakantieoverzicht 2012-2013 3.2. De activiteiten van de kinderen 9.3. Aanvraag van extra verlof 3.2.1. Activiteiten in de onderbouw 6. Het team 9.4. Overblijven 3.2.2. asisvaardigheden (lezen, schrijven, B 6.1. Taken binnen het team 9.5. Bereikbaarheid ouders taal en rekenen) 6.2. ervanging wegens ziekte, compensa- V 9.6. Hoofdluisbrigade 3.2.3. Wereld oriënterende vakken tieverlof, studieverlof 9.7. Gymlessen 3.2.4. Handvaardigheidsactiviteiten 6.3. Begeleiding en inzet stagiaires 9.8. Trakteren 3.2.5. Engels 6.4. Scholing leraren 9.9. Gevonden voorwerpen 3.2.6. Lichamelijke opvoeding 9.10. Klachtenprocedure 3.2.7. Catechese 9.11. Schoolverzekering 3.3. Binnen- en buitenschoolse activiteiten 9.12. Fietsenstalling 3.4. at wordt er van de kinderen ge- W 9.13. Externe relaties van de school vraagd? 9.14. Sponsoring 3.5. erdeling van uren over de vormings- V gebieden 10. Praktische schoolaangelegenhedenschoolvakanties | adressen i 4
 5. 5. 51. De school 31.1. Naam, adres Wij bereiden de kinderen voor op een steeds veranderende wereld en le-‘t Startblok is gevestigd aan de Morel 28, 6662 VH te Elst. ren ze omgaan met een complexe maatschappij. Dit doen we door henHet postadres van de school is: Postbus 211, 6660 AE ELST. De school- verantwoordelijkheid te laten dragen voor zichzelf en anderen. Dit bete- xnaam ’t Startblok werd in 1977 uit vele inzendingen van ouders als beste kent dat kinderen leren om kritisch te zijn op hun eigen functioneren. Doornaam gekozen. Het geeft de start van de schoolloopbaan van het kind met anderen in gesprek te gaan over hun werk en handelen, zijn zij zichweer. Twee jaar na de stichting van de school kreeg zij haar definitieve steeds meer bewust van zichzelf en hoe zij in de wereld staan.naam, ’t Startblok. Het Daltononderwijs bestaat bijna hon- n dDe school ontwikkelt zich op het gebied van Daltononderwijs. We mogen derd jaar. Er is in die honderd jaar veel i ge khe ve gge afl ran n - n - elij e veons op dit moment ‘Dalton school in oprichting’ noemen. In juni 2013 veranderd, maar de drie pedagogische tw vra me rd ne twoo oo vrijheid inbeoordeelt een visitatiecommissie onze ontwikkelingen. Het uiteindelijke ankerpunten blijven actueel. rd en gebondenheid ing ran g vedoel is om officieel Daltonschool te worden. • Vrijheid in gebondenheid b zelfstandigheid • Zelfstandigheid samenwerking • Samenwerking vertrouwen schenken - vragen Vrijheid in gebondenheid Door middel van taken leren kinderen om te gaan met verantwoordelijkhe- den. Binnen een afgebakend gebied leren kinderen om vaardigheden die u nodig zijn te oefenen. Voor de kleuters betekent het dat zij in hun spel, het vrij experimenteren en het uitvoeren van individueel gerichte opdrachten enige keuzevrijheid hebben. In de midden- en bovenbouw werken de kin- deren met dag- en weektaken. Zelfstandigheid Zelfstandigheid is dat kinderen leren om hun eigen activiteiten te plannen. Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gedrag. Kin- deren krijgen de kans om problemen zelfstandig op te lossen. Dit stimu- leert hun creatief denken en handelen.schoolvakanties | adressen i 5
 6. 6. Samenwerking Peuterspeelzaal Dreumesland, kinderdagverblijf Mikmak en buitenschool- In de maatschappij is samenwerken erg belangrijk. Op ‘t Startblok leren se opvang Simsalabim. kinderen samen te werken. Ze leren rekening te houden met elkaar en met Sinds 1 augustus 2011 gebuikt SBO De Vlinderboom 4 lokalen in ons pand. de inbreng en behoefte van de ander. Na iedere vakantieperiode zijn er in elke groep kleine, kortdurende activiteiten die het groepsgevoel positief 1.5. Schoolgrootte beïnvloeden. Er worden door de leerkracht werkvormen gekozen die het ’t Startblok is een grote basisschool, wij starten dit schooljaar met ruim 340 samenwerken van kinderen stimuleren. leerlingen. Het schoolteam bestaat uit 28 personen, waaronder een part-x time conciërge. Zoals aan het begin gezegd, zijn wij met elkaar op weg om zo goed moge- lijk invulling te geven aan de drie ankerpunten. Voor directie en leerkrach- 1.6. Leerling en ouderpopulatie ten is dit alles ook een leerproces, want zoals Helen Parkhurst zelf al zei: De school wordt bezocht door kinderen, die een afspiegeling vormen van ‘Dalton is a way of living’. de opbouw van de wijk. Ouders met een middelbare of hogere opleiding vormen de meerderheid. De ervaring leert dat veel ouders kiezen voor 1.2. Richting basisschool ’t Startblok. Het is duidelijk merkbaar op onze school, dat het ’t Startblok is een katholieke school. Wij werken met kinderen vanuit een steeds meer voorkomt dat beide ouders werken. Dit betekent dat de TSO b christelijk perspectief op de mens en de wereld. Hierin spelen normen en (tussen schoolse opvang) druk bezocht wordt. Een kleiner aantal maakt ook waarden een grote rol. De school maakt deel uit van ‘Stichting Katholiek gebruik van de BSO (buiten schoolse opvang). Onderwijs Batavorum’ (zie punt 5: Het bestuur). 1.7. Aanmelding van nieuwe kinderen 1.3. Directie Ouders kunnen hun kind via een aanmeldingsformulier opgeven. Wanneer De directie van de school bestaat uit een directeur: dhr. F.J. Ariëns (Franz- er geen bijzondere factoren zijn, wordt het kind ingeschreven. De ouders Josef) en een adjunct-directeur: mevrouw L. van Dijk (Linda). Zij zijn ver- krijgen hiervan schriftelijk een bevestiging.u antwoordelijk voor het verrichten van directietaken. Wij adviseren u een Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid afspraak te maken als u één van hen wilt spreken. op school op grond van toets- en observatiegegevens van de school van herkomst. Bovendien hangt toelating sterk af van het aantal kinderen in de 1.4. Het gebouw betreffende groep. 5 Ons gebouw staat aan de zuidrand van Elst. De meeste leerlingen komen De Wet op de Expertise centra biedt ouders van gehandicapte kinderen de uit Elst-Zuid en Elst-West. Naast onze school is een nieuwe wijk gebouwd. mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. Wij verwijzen We zijn gehuisvest in een gebouw dat aan veel eisen van deze tijd voldoet. hiervoor naar de tekst bij punt 4.1.2. ’t Startblok maakt in dit gebouw deel uit van een brede school met de3 overkoepelende naam ‘De Kersentuin’. In dit gebouw zijn ook gehuisvest: schoolvakanties | adressen i 6
 7. 7. 1.8. eleid ten aanzien van B groepssamenstellingenDe groepen 1 en 2 worden heterogeen samengesteld. Dit betekent datjongste en oudste kleuters in een groep zitten. We streven bij de kleutersnaar een groepsgrootte van 26 leerlingen. Om een kleutergroep te kunnenstarten, gaan we uit van minimaal 10 leerlingen.Aan het eind van een schooljaar wordt beslist over de hoeveelheid groe-pen waarin we de leerlingen verdelen die naar groep 3 gaan.Gezien het feit dat onze school qua leerlingaantal krimpt en er daarnaast inhet onderwijs bezuinigd moet worden, overleggen wij jaarlijks hoe wij onzegroepen samenstellen.1.9. Externe contactenDe school heeft vele externe contacten. Zo wordt contact onderhoudenmet de peuterspeelzalen om een goede overgang van het kind naar hetbasisonderwijs te bevorderen. Er zijn ook contacten met het voortgezetonderwijs om een goede overgang van het kind te waarborgen. Verder zijner natuurlijk contacten met de andere basisscholen die onder ons bestuurvallen, de Elster basisscholen en diverse basisscholen binnen het WSNS-verband. Met betrekking tot de Brede School is er samenwerking met kin-derdagverblijf MikMak (SKAR) peuterspeelzaal Dreumesland en BSO Sim-salabim. Naast de contacten met scholen zijn er contacten met diverseinstellingen (b.v. gemeente, maatschappelijk werk, jeugdwerk, parochie p 5enz.).z 8 s d 2 yschoolvakanties | adressen i 7
 8. 8. 2. Waar de school voor staat2.1. Waar de school voor staatWanneer we ons richten op de uitgangspunten van de school onderschei-den we daarbij drie aspecten:1. de levenbeschouwelijke identiteit2. de pedagogische identiteit3. de onderwijsinhoudelijke identiteit 8 s x basis te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Het kind moet zich vooral thuis en veilig voelen op onze school. Naar aanleiding van visiebepaling op sociaal-emotioneel gebied legt het team meer accent op groepsprocessen en samenwerking tussen kinderen. Dit komt tot uiting bij de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders moeten zich kunnen vinden in de regels en manier van onderwijs d z geven van de school.1. De levenbeschouwelijke identiteitDe school heeft een katholieke signatuur en vanuit die achtergrond geven 3. De onderwijsinhoudelijke identiteitwij les. Dit gebeurt in de catecheselessen, maar komt ook tot uiting in ons Ten aanzien van ons onderwijs leggen we de lat hoog. Dit betekent voorhele schoolklimaat (bijvoorbeeld door het tonen van respect voor elkaar, ons als school het volgende:medemenselijkheid, enz). Daarbij spelen normen en waarden, aandacht • We halen uit het kind het maximaal haalbare. Dit betekent dat het be-voor actuele gebeurtenissen (zoals de vastenactie) en de vieringen (zoals leid duidelijk gericht moet zijn op omgaan met verschillen.kerstmis) een grote rol. • gaan uit van een evenwichtige ontwikkeling. Dit houdt in dat naast We de verstandelijke ontwikkeling ook veel aandacht besteed wordt aan de2. De pedagogische identiteit sociaal-emotionele vorming en aan de ontwikkeling van de creatieveDe opvoeding is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De mogelijkheden van het kind.school dient daar op in te spelen. De school hecht daarom veel waarde aan • is sprake van een doorgaande lijn. De komende jaren zal dit een Erde driehoek ouders – kind – team. We streven naar een goed overleg tus- terugkerend onderwerp zijn op de vergaderingen.sen ouders, kind en team, omdat we dit belangrijk vinden om een goede • leren de kinderen op een goede manier zelfstandig werken. We • We blijven goed op de hoogte van de ontwikkeling van de leerling, zodat op het juiste moment extra hulp of een aangepaste leerweg kan worden geboden (zorg op maat). ‘t Startblok wil de kinderen optimaal begeleiden bij hun ontplooiing tot zelfstandigheid, dankzij: • een goede samenwerking met de ouders/verzorgers • inrichting van het onderwijs op de school deschoolvakanties | adressen i 8
 9. 9. Daarnaast bevindt het team van ’t Startblok zich in een ontwikkelfase. De leerkrachten bekwamen zich ten aanzien van het Dalton-principe: Vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking zijn daarin de speerpunten. Wat de samenwerking met de ouders betreft staat de school voor het volgende model: g In dit model komt tot ui- ting dat wij grote waarde Team hechten aan een goede relatie tussen ouders, kind en team. Dit vinden wij Kind Ouders één van de belangrijkste voorwaarden voor een evenwichtige ontwikkeling. Het kind moet zich thuis voelen! Het onderwijs is daar op afgestemd. Niet alleen de verstandelijke ontwik- keling is belangrijk, maar er wordt ook veel waarde gehecht aan de sociaal- emotionele vorming en aan de ontwikkeling van de creatieve mogelijk- heden van het kind. Mocht de ontwikkeling van het kind niet in balans n zijn, dan beschikt de school over een zorgstructuur waarbinnen het kind - na overleg met de ouders - verder onderzocht kan worden. Indien nodig d wordt er voor het kind een apart programma opgesteld. Dit noemen we een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt met de ouders besproken en zoveel mogelijk in de groep uitgevoerd. 2.2. Het klimaat van de school Om een optimale ontplooiing te bereiken is het noodzakelijk dat er een goed klimaat op school heerst. Het team ziet er op toe, dat de kinderen 3 goed en verantwoord met elkaar omgaan, zowel in de klas als buiten op de speelplaats. Mochten de waarden en normen, zoals die door de school gehanteerd worden, overschreden worden, dan handelt de school volgens t het model zoals bij de uitgangspunten aangegeven (team-kind-ouders). j Overleg tussen ouders, kind en leerkracht is dan noodzakelijk. Op dezeschoolvakanties | adressen i 9
 10. 10. k c 1o fmanier wordt geprobeerd een goede sfeer binnen de school te creëren 2.3. Levensbeschouwelijke visieen te behouden. Er zijn verschillende contactmomenten tussen school en ‘t Startblok is een katholieke school. Wij werken met kinderen vanuit eenouders mogelijk: christelijk perspectief op de mens en wereld. Hierin spelen waarden en• persoonlijke contacten ouders - leerkracht (op school of via een huisbe- normen een grote rol. zoek); Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om:• informatieavond aan het begin van het schooljaar, waarin het reilen de • respectvol met elkaar om te gaan en zeilen binnen de betreffende groep uiteengezet wordt; • aandacht en zorg te hebben voor de omgeving• tien-minutengesprekken voor ouders, waarin over de ontwikkeling de • een groep behulpzaam en attent voor elkaar te zijn in van het kind gesproken wordt; • vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander• ouderavonden, al dan niet rondom een bepaald thema. • respecteren dat iedereen uniek is teschoolvakanties | adressen i 10
 11. 11. met elkaar en het respecteren van elkaars ‘anders zijn’ kan hierdoor alleen maar versterkt worden. We werken met de methode ‘Hemel en Aarde’. Hierbij moet u denken aan de eerder genoemde waarden, die projectmatig worden uitgewerkt. Binnen de parochie is de school vertegenwoordigd in de bijeenkomsten van de werkgroep ‘Kind en Kerk’. De daadwerkelijke voorbereiding voor de Communie en het Vormsel vindt plaats in het gezin van hieraan deelne- mende kinderen, onder leiding van de parochie. Samen met de parochie en de ouders ondersteunt de school de voorbereiding rondom de com- munie. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij religieuze feesten als Kerst en Pasen. De ware betekenis van deze feesten zal dan ook centraal staan (en niet al- leen het versieren van de kerstboom en het eten van de paaseieren). b Om deze waarden en normen tot hun recht te laten komen is de mentaliteit en het pedagogisch klimaat op school van wezenlijk belang. Wij corrigeren kinderen als ze anderen kwetsen, buiten sluiten of als ze onzorgvuldig met hun omgeving omgaan. Wij reageren positief als kinderen behulpzaam en attent reageren. Naast de aandacht voor de omgang met elkaar wordt er in elke groep wekelijks ongeveer 30 minuten expliciet aandacht aan chris- uDe wezenlijke katholiciteit van de school komt tot uiting in het benaderen telijke levensbeschouwing besteed.van christelijke waarden. Het zijn deze waarden, die we in een samenleving Wij vinden het belangrijk om met kinderen samen:met verschillende opvattingen, culturen en minderheden proberen een 5plek te geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn: rechtvaardigheid, open- … stil te staan bij …heid, aandacht voor het totale mens-zijn en de zorg voor de wereld om ons … te danken voor …heen (milieu). Deze christelijke waarden vormen wat ons betreft de belang- … kracht te vragen voor …rijkste voorwaarden voor de kern van een katholieke school. Deze waarden 3lopen als leidraad door de school en staan centraal bij contacten tussen Wij vieren en bidden in de vorm van: een traditioneel of geïmproviseerd xleerkrachten en kinderen, leerkrachten en ouders en tussen leerkrachten gebed, een lied, een mooie tekst, een verhaal, een moment van stilte ofonderling. een gezamenlijke viering. Als katholieke basisschool leveren wij een bij-Op onze school zitten niet alleen katholieke kinderen, maar ook kinderen drage aan de levensbeschouwelijke opvoeding van kinderen. Wij nemenmet andere of géén specifieke geloofsovertuiging. Het mag vanzelf spre- daarbij wel het standpunt in dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid hier-ken, dat deze kinderen welkom zijn op onze school. Sterker nog: de diver- voor niet bij de school, maar bij de ouders ligt.siteit aan geloofsovertuigingen maakt ons zelfs rijker. Het leren omgaanschoolvakanties | adressen i 11
 12. 12. 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 Organisatie van de school ODe groepen 1-2 zijn heterogeen van samenstelling. In die groepen zit- ten kinderen van 4 t/m 6 jaar door elkaar. Kinderen kunnen immers veel van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Op school zullen de ouders 8 s x ontwikkelingen. De methodes voldoen in ieder geval aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Aanvankelijk lezen (lesmethode: Veilig Leren Lezen) – schrijven (lesme- d y p daarom vaak groepjes kinderen aan het werk zien. Bij de indeling van de thode: Schrift) groepen houden we daar ook rekening mee. De school biedt de leerlingen de mogelijkheid om met leesactiviteiten te Vanaf groep 3 zijn de groepen voornamelijk homogeen (jaargroepen naar beginnen wanneer ze er aan toe zijn. Dit vraagt om een goede organisatie, leeftijd). Binnen deze groepen wordt gestreefd naar adaptief onderwijs maar de school is er van overtuigd dat een kind pas goed leert lezen, wan- z (werken op niveau). neer het eraan toe is. Vanaf groep 3 wordt zijn wij met een methode ‘Vei- lig leren lezen’ gestart. Ook maakt de school gebruik van het tutorlezen. 3.2. De activiteiten van de kinderen De school stelt zich tot doel dat de leerlingen aan het eind van groep 5r het eindniveau van het technisch lezen hebben bereikt. In groep 3 begin- 3.2.1. Activiteiten in de onderbouw nen we ook al met begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Kleuters leren vooral door te doen. Ze leren in hun spel en de leerkracht Nieuwsbegrip. In de hogere leerjaren komt hier steeds meer nadruk op te speelt daarop in door te zorgen dat er uitdagend materiaal is waar de liggen en gaat het over in studerend lezen. kleuters van kunnen leren. Ook worden er situaties gecreëerd waarin de Ons schrijfonderwijs is niet gekoppeld aan de leesmethode. Er wordt van-d kinderen op verschillende manieren nieuwe ervaringen opdoen. We leren uit de methode Schrift veel aandacht besteed aan de motoriek om vervol- kinderen met elkaar om te gaan. Elkaar begrijpen is daarbij een belangrijk gens netjes en verzorgd te kunnen schrijven. aandachtspunt. Expressie wordt ook als middel gebruikt om de kinderen te leren hun gevoelens te uiten. Taal (lesmethode Taal in beeld’) Het taalonderwijs was vroeger vooral gericht op foutloos schrijven. Ook nup 3.2.2. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) wordt er natuurlijk nog veel aandacht besteed aan foutloos schrijven op het De school sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. Bij de niveau van het kind. Veel meer dan vroeger besteden wij nu aandacht aan keuze van de lesmethodes wordt daarmee rekening gehouden. Een vereis- andere aspecten van de taal zoals spreken, luisteren en stellen. te bij de keuze van de lesmethodes is dan ook dat werken op verschillende Het is in de huidige samenleving belangrijk dat een kind zijn mening goed b niveaus mogelijk moet zijn. De methodes worden indien nodig vernieuwd onder woorden kan brengen, maar ook dat het leert goed naar anderen te om ons onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de nieuwste luisteren en daarop te reageren. Stellen is ook een belangrijk onderdeell schoolvakanties | adressen i 12
 13. 13. m0 van de taal. Hierbij gaat het om het schriftelijk weergeven van gedachten, meningen enz. In de bovenbouw komen de meer technische taalonderde- v len aan bod (zoals ontleden). Rekenen (lesmethode ‘De Wereld in getallen’) Rekenen is niet alleen sommen maken. Veel meer dan in het verleden be-h steden wij aandacht aan het oplossen van problemen, waarbij voorbeelden uit de praktijk van alle dag een rol spelen. Naast het rekenwerk vanuit de methode wordt er gewerkt met projecttaken. Bij deze projecten kunnen leerlingen praktisch aan de slag (bijvoorbeeld een meetproject) en krijgen ze te maken met grafieken en statistieken, wiskunde enz. In de bovenbouw x leren de leerlingen omgaan met de rekenmachine. Rekenen is door de hui- dige aanpak voor veel leerlingen een aantrekkelijk vak geworden. 3.2.3. Wereldoriënterende vakken In de groepen 1 t/m 4 wordt met uitzondering van de methode Leefwe- reld (biologie/natuurkunde) niet met aparte lesmethodes gewerkt. In deze 4 groepen worden thema’s gekozen die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand waarvan wij hen kennis en inzicht kunnen bijbrengen op het gebied van de wereldoriënterende vakken. Op deze manier kunnen we ook goed inspelen op actuele gebeurtenissen. Er wordt daarbij wel gelet op een goede aansluiting op het onderwijs in groep 5 t/m 8. In deze groepen wordt gewerkt met lesmethodes voor aardrijkskunde ´De wereld dichtbij´, geschiedenis ´Bij de Tijd´ en biologie/natuurkunde ´Leefwereld´. d 3.2.4. Handvaardigheid en muziek In ons gebouw is er een extra ruimte voor handvaardigheid. Hierbij kan on- dersteuning verleend worden door ouders. De school werkt in een aantal groepen met een vakleerkracht muziek. schoolvakanties | adressen i 13
 14. 14. 3.2.5. Engels In de groepen 7 en 8 wordt het vak Engels gegeven. We werken met de methode ´Junior´. Kerstmis en Pasen horen daar ook vieringen bij. Met deze lessen stimuleren en begeleiden we de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen. Ten behoeve van de begeleiding van de kinderen van groep 4 die de 1e Communie doen, zijn er tussen de school en de parochie afspraken ge- b x u 3.2.6. Lichamelijke opvoeding maakt. Bezoek van de pastor aan de groepen is mogelijk. De school maakt In groep 1 en 2 spelen de kinderen buiten en in de speelzalen. Ze doen daar dan afspraken over met de pastor. daar oefeningen en spelletjes. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen voor een deel naar de aan de Kruisakkers gelegen gymzaal en voor een deel maken 3.3. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zij gebruik van de speelzaal. Groep 8 gaat voor de gymlessen naar sporthal De school kent vele activiteiten die voor de ontwikkeling van de kinderen de Helster. Deze lessen kunnen apart of in een blok van twee aaneenge- belangrijk zijn. Soms worden deze georganiseerd binnen het lesprogram- sloten lessen gegeven worden. Naast oefeningen speelt spel een grote rol. In de zomer wordt ook gebruik gemaakt van het bij de school gelegen ma. Andere activiteiten staan daar meer buiten. Zo kent de school: 3 8 grasveld. • De sportdag Deze wordt jaarlijks voor groep 1 t/m 3 in september en/of juni gehou- 3.2.7. Catechese den. De groepen 4 t/m 8 maken in juni kennis met een bepaalde sport. Op het Startblok gebruiken we voor het vak godsdienst/levensbeschou- De bedoeling hiervan is het bevorderen van sportbeoefening. wing de methode ‘Hemel en aarde’. Vijfmaal per jaar is er een project, met • De Boekenweek het kader van leespromotie wordt met de gehele school aandacht In besteed aan de Boekenweek. Een illustrator of auteur bezoekt de7 school. • Sint-Nicolaas 5 Sint bezoekt jaarlijks onze school en zorgt met zijn Pieten voor een De gezellige dag.p • Kerstviering Ieder jaar wordt gekeken hoe we de kerst vieren. Daar wordt op school- en groepsniveau aandacht aan besteed. • Vastenactie kinderen werken aan een bepaald thema en zamelen met een actie De geld in voor een goed doel. • Carnaval school viert ieder jaar carnaval. Uit de kinderen van de bovenbouw De wordt een prins en een raad van elf gekozen. schoolvakanties | adressen i 14
 15. 15. 3 w s • Paasviering 5 Ieder jaar kijken we hoe het paasfeest gaan vieren. Hier wordt op school- en groepsniveau aandacht aan besteed. • Schoolreisjes school stelt in overleg met de activiteitencommissie een plan op. De Daarbij wordt uitgegaan van een educatief doel. f 7 • Het schoolkamp voor groep 8 Groep 8 gaat tijdens het schooljaar meerdere dagen op kamp. • Afscheidsdag en –avond voor groep 8 8 Overdag worden er voor de groep 8 leerlingen activiteiten georga- niseerd door de ouders. ’s Avonds verzorgen de leerlingen een pro- gramma voor ouders en leerkrachten. • Excursies Regelmatig gaan groepen op excursie. Dit gebeurt over het algemeen in het kader van het lesprogramma van de groep (bakkerij, boerderij) • Verkeerstoets Groep 7 legt een praktische en theoretische verkeerstoets af. • Toernooien school kan deelnemen aan toernooien (voetbal, schaken). Kinderen De kunnen zich hiervoor vrijwillig aanmelden. • Juffendag leerkrachten van groep 1, 2 en 3 vieren gezamenlijk hun verjaardag De op de zogenaamde juffendag. Tijdens deze activiteiten kunnen de schooltijden afwijken van de normale schooltijden. Organisatie van de activiteiten vindt in overleg plaats door leerkrachten en/of contactouders en activiteitencommissie. 3.4. Wat wordt er van de kinderen gevraagd? De school vraagt van de kinderen alles te doen om zich de aangeboden stof eigen te maken. Hierbij houden we over het algemeen de lijn van de lesmethodes aan. Via toetsen controleren we of de kinderen de aange-schoolvakanties | adressen i 15
 16. 16. boden stof beheersen. Wanneer de aangeboden vak groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 g dstof voor de leerlingen te moeilijk of te gemakke- zintuiglijke en lichamelijke opvoeding 0 0 90 90 90 90 90 90lijk is, kan het programma worden aangepast (zie schrijven 20 20 90 90 60 45 30 30hoofdstuk 4; de zorg voor kinderen). dagopening 0 0 0 0 0 0 0 03.5. Verdeling van de tijd over taalactiviteiten 150 150 0 0 0 0 0 0de vormingsgebieden nederlandse taal 0 0 210 210 240 240 240 240In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel tijd (in lezen 0 0 240 240 230 230 220 220 t 3minuten) er per week in de verschillende groepen rekenen en wiskunde 105 105 240 240 280 280 260 260besteed wordt aan de verschillende lessen. engels 0 0 0 0 0 0 60 60 kennisgebieden wereldoriëntatie 0 0 45 45 0 0 0 0 zelfstandig werken/weektaak 0 0 60 60 60 60 60 60 j aardrijkskunde 0 0 0 0 75 90 90 90 n geschiedenis 0 0 0 0 75 90 90 90 kennis der natuur / biologie 0 0 0 0 75 90 90 90 werkles 390 390 0 0 0 0 0 0 bevordering sociale redzaamheid 85 85 30 30 30 0 0 0 gedrag in het verkeer 0 0 30 30 30 30 30 30 expressieactiviteiten 0 0 30 30 30 30 30 30 tekenen 0 0 60 60 45 45 30 30 muziek 105 105 60 60 45 45 45 45 handvaardigheid 0 0 45 45 45 45 45 45 spel en beweging 450 450 0 0 0 0 0 0 pauze 0 0 75 75 75 75 75 75 godsdienst levensbeschouwing 60 60 60 60 60 60 60 60 TOTAAL 1365 1365 1365 1365 1545 1545 1545 1545 22,75 22,75 22,75 22,75 25,75 25,75 25,75 25,75schoolvakanties | adressen i 16
 17. 17. i 6 2 4. Zorg voor kinderen k x 4.1. Nieuwe leerlingen in de school De Wet op de Expertise Centra biedt ouders van gehandicapte kinderen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. De wet komt 4.1.1. De eerste ontmoeting tegemoet aan de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kin- Bij de keuze voor een school spelen bij de meeste ouders een drietal as- deren. Verder wordt via de wet de positie van ouders versterkt door hun pecten een grote rol: recht van vrije onderwijskeuze vast te leggen. Het wettelijk recht op keu- • onderwijskarakter van de school het zevrijheid betekent niet dat gehandicapte kinderen automatisch toegang • signatuur van de school de krijgen tot iedere school. De basisschool mag een kind weigeren als daar • afstand van school naar huis de goede redenen voor zijn aan te geven. De procedure voor toelating is op school in te zien. Ten aanzien van dit laatste aspect hebben wij weinig te melden, dat is een puur persoonlijke ervaring. Wat betreft de twee andere aspecten, willen de 4.1.3. Kennismaking nieuwe kleuters en hun ouders ouders toch vaak eerst wat meer van de school weten. U kunt hierover veel Een kleuter komt op school op de dag nadat hij vier jaar is geworden. Ie-z in deze gids lezen. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u een afspraak ma- der jaar worden er op school twee informatieavonden (in november en in ken met de directie van de school. De directie vertelt ouders graag meer juni) gehouden voor ouders, die in het komende schooljaar een kind heb- over de school en leidt u rond in het gebouw. ben dat 4 jaar wordt en dat bij ‘t Startblok is aangemeld. Op deze avond hoort u in welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst is. Met 8 4.1.2. Aanmelding en toelating deze leerkracht kunt u contact opnemen om een afspraak te maken voor U kunt uw kind via een aanmeldingsformulier bij de school opgeven. Wan- vier kennismakingsbezoeken van uw kind aan de school. Uw kleuter kan neer er geen bijzonderheden zijn, wordt het kind voorlopig ingeschreven. dan alvast wennen.p Als ouders ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Wanneer een Wij gaan er van uit dat een kind van vier jaar zindelijk is. Dit is niet alleen voorlopig ingeschreven leerling circa 3,5 jaar is, worden de ouders uitge- voor de school, maar ook voor het kind zeer prettig. Uitzonderingen, bij- nodigd voor een gesprek. Na dit gesprek kan de inschrijving definitief ge- voorbeeld om medische redenen, komen natuurlijk voor. Informeert u de maakt worden. school daar wel over. Bij instroom in andere groepen dan groep 1/2, is er een toelatingsbeleid y op school op grond van toets- en observatiegegevens. Bovendien hangt het sterk af van het aantal kinderen in de betreffende groep.5 schoolvakanties | adressen i 17
 18. 18. x b4.2. Het volgen van de ontwikkelingen van In het groepsdossier zit ook een leerlingenkaart, waarop de leerkracht aan-de kinderen in de school tekeningen maakt die van belang zijn voor een goede begeleiding van het kind. Dit is vooral van belang voor eventuele invallers en de opvolgende u5In eerste instantie is het de groepsleerkracht die het kind volgt in de groep. leerkracht. Dit dossier wordt bij de wisseling van het schooljaar door deDit volgen gebeurt door observaties, schriftelijk werk en toetsen. De resul- vorige leerkracht met de opvolgende leerkracht doorgenomen.taten worden verzameld en in de groepsmap vastgelegd. Via mondeling De leerkracht heeft verder geregeld contact met de interne begeleiderverslag (groep 1/2) of met behulp van rapporten (groep 3 t/m 8) wordt wanneer er leerlingen zijn die speciale hulp (nodig) hebben.hiervan aan de ouders verslag uitgebracht (op de 10-minutenavonden). Er Wanneer een (4-jarig) kind voor het eerst op school komt, volgt na onge-wordt gebruik gemaakt van de door de school opgestelde handleiding bij veer een maand een intake gesprek met de ouders. Hiermee proberen wede rapporten. Bij het eerste rapport wordt de handleiding toegevoegd. Als een zo breed mogelijk beeld van het kind te krijgen om zo goed mogelijkouder kunt u zien op welke aspecten de leerkracht let en waar de waarde-ring precies op slaat. Naast het ‘cijferrapport’ kent de school een ‘werkrap-port’. Hierin is werk van de kinderen uit de voorafgaande periode verza- aan te kunnen sluiten bij zijn ontwikkeling. Bij tussentijds instromende leer- lingen speelt naast zo’n intake gesprek ook de informatie van de vorige school een grote rol. 3meld. Bij de kleuters is dit een werkboek.schoolvakanties | adressen i 18
 19. 19. bz yp 4.2.1. Leerlingvolgsysteem Gedurende het hele schooljaar worden er diverse methode-onafhankelijke toetsen afgenomen om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen. We noemen dit het leerlingvolgsysteem. De toetsen die we hiervoor ge- bruiken zijn landelijk genormeerd. Alle toetsgegevens worden door de in- tern begeleider verwerkt in groepsoverzichten, besproken met de groeps- leerkracht en daarna centraal opgeslagen. Indien een leerling meer zorg behoeft dan komt hij in ons zorgsysteem. 4.3. Speciale zorg voor kinderen met speciale behoeften Bij het praten over speciale zorg is het goed om een onderscheid te maken tussen de diverse problemen die kunnen ontstaan, zoals: • leerproblemen (het kind kan de aangeboden stof niet aan of de stof is d veel te gemakkelijk) • lichamelijke problemenk • sociaal-emotionele problemen (b.v. gedragsproblemen) De school heeft als doel leer- of ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en diagnosticeren. Een probleem kan gesignaleerd worden c door de leerkracht of door middel van het leerlingvolgsysteem. Wanneer zich problemen voordoen, wordt het kind door de leerkracht gemeld bij de interne begeleider. Samen met de directie van de school bespreekt de interne begeleider de leerlingen. Ouders worden bij het hele proces betrokken. In het kader van de regeling ‘Weer Samen Naar School’ kan de 1o school ook een beroep doen op specialistische hulp van buitenaf. Ook kan de school na toestemming van de ouders informatie inwinnen bij maat- schappelijk werk, schoolarts, enz. Afhankelijk van het probleem wordt er een handelingsplan opgesteld. Ditf handelingsplan geldt voor een bepaalde periode en moet door de ouders ondertekend worden (een soort contract). Het handelingsplan wordt zo- veel mogelijk in de groep uitgevoerd. schoolvakanties | adressen i 19
 20. 20. Bij eventuele verwijzing naar het speciaal onderwijs, begeleidt de school 4.4. Naar het voortgezet onderwijs (VO) de ouders. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het sa- Wanneer leerlingen in groep 8 zitten, komt u als ouders voor de beslissing menwerkingsverband besluit uiteindelijk over een eventuele verwijzing te staan om met uw kind een keuze te maken voor het voortgezet onder- naar het speciaal onderwijs. wijs. De school begeleidt u daarbij. In het zorgplan van het samenwerkingsverband is de hele procedure dui- In november stelt de leerkracht van groep 8, aan de hand van alle ge- delijk weergegeven. Op school ligt dit plan ter inzage. gevens, een pré-advies op. Dit pre-advies bespreken wij met u. In janu- Bij lichamelijke problemen wordt de schoolarts ingeschakeld. Een kind kan ari wordt het definitieve advies opgesteld door de leerkracht van groep al problemen hebben, wanneer het op school komt en de school zal daar 8. Duidelijk moet zijn dat de leerkracht de richting adviseert en niet de dan ook rekening mee houden. Wanneer er lichamelijke problemen op school. De advisering vindt plaats voordat de uitslagen van de CITO-eind- school gesignaleerd worden, zal de school de ouders daarvan in kennis toets bekend zijn. Beïnvloeding door deze toets wordt daardoor voorko- stellen. De ouders kunnen via de school of rechtstreeks een beroep doen men. Ouders maken, met hun kind, de uiteindelijke keuze voor school en op de schoolarts. richting en melden daar hun kind aan. De school voor voortgezet onderwijs v Voor leerlingen met problemen is samenwerking tussen ouders en school geeft aan hoe de procedure verder verloopt. een noodzaak. Gedragsproblemen bij een kind zijn bijvoorbeeld niet op te Gesteld mag worden dat ’t Startblok zeer goede betrekkingen heeft met3 lossen, wanneer ouders en leerkrachten niet op één lijn zitten. de scholen voor voortgezet onderwijs. Er vindt regelmatig overleg met deze scholen plaats. 4.3.1. Het SVOB (Samenwerkingsverband Overbetuwe) Verder is er nazorg. Dit houdt in dat de resultaten/leerprestaties van de j Op het gebied van het verlenen van zorg is onze school aangesloten bij leerlingen, nadat ze ongeveer een half jaar op hun nieuwe school zitten, Samenwerkingsverband het SVOB. Samen met 38 basisscholen en 1 SSBO met de coördinator van de school voor voortgezet onderwijs worden door- 7 (Speciale School voor Basisonderwijs, voor ons verband is dat de Vlinder- gesproken. boom in Bemmel) proberen wij zoveel mogelijk zorgkinderen op de eigen basisschool te houden. 4.5. Gezondheidszorg Het SVOB heeft een eigen Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en De jeugdgezondheidszorg op de basisschool een Coördinatiegroep die de uitvoering van de afspraken in het Zorgplan De afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD) onder- n coördineert. In de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van ons zoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd. samenwerkingsverband zitten: een directeur van een van de basisscholen (voorzitter), een orthopedagoge en een leerkracht van de SSBO. Deze Informatie commissie toetst of het kind een beschikking krijgt voor een andere (spe- Voordat de kinderen onderzocht worden, krijgt u een brief, waarin wordt s ciale) basisschool. uitgelegd hoe het onderzoek in z’n werk gaat. Hierbij ontvangt u vragenlijs- ten met het verzoek deze in te vullen en bij de leerkracht in te leveren. De leerkracht krijgt een signaleringslijst. Zo kan de leerkracht in overleg met u aangeven of uw kind binnen het onderzoek extra aandacht nodig heeft. schoolvakanties | adressen i 20
 21. 21. 3 9 Het onderzoek voor verwijzing naar het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkun- De doktersassistente voert het onderzoek uit. Op de eerste onderzoeks- dige. Op het spreekuur kunnen ouders antwoord krijgen op hun vragen en s dag stelt zij zich voor aan de leerlingen en legt de kinderen uit wat er gaat antwoord geven op vragen die rondom hun kind spelen. a gebeuren. Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Indien een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier Bevindingenformulier worden aangegeven en zal een oproep op het spreekuur volgen. Na het onderzoek vult de doktersassistente op een formulier de resultaten De doktersassistente doet een ‘screening’. Dit betekent dat ze geen uitge- van het onderzoek in. Dit formulier krijgt uw kind in een envelop mee naar breid onderzoek doet, maar kijkt of er aanleiding is om nader onderzoek huis. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreek- te doen. Ze bekijkt daarvoor eerst de vragenlijsten. Als ze ’t kind uit de uur van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. klas heeft opgehaald en op zijn gemak heeft gesteld doet ze een aantal testen. Op deze manier krijgt ze een goede indruk van de ontwikkeling en Spreekuren voor alle leeftijdenf i gezondheid van uw kind. Als er aanleiding toe is (bijvoorbeeld ten gevolge Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een van een test of als u op de vragenlijst zorgen hebt aangegeven) zorgt ze andere nabij gelegen locatie. Het spreekuur is er voor kinderen van alle leeftijden. Dus ook als u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugd- arts of verpleegkundige kunt u er terecht. Ook kan het zijn dat op het consultatiebureau reeds is aangegeven dat een vervolg zal plaatsvinden bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Daarnaast is er de mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur vragen te stellen via het telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 026 - 377 52 89. Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 16.00 - 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties is er geen telefonisch spreekuur. Informatiefoldersk Hulpverlening Gelderland Midden heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met het bevindingenformulier. c1 Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op www.Hulp- verleningGelderlandMidden.nl. U vindt jeugdgezondheidszorg onder VGZ/ Jeugd en Gezondheid o schoolvakanties | adressen i 21
 22. 22. i 2 4.6. Schoolgericht maatschappelijk werk 4.7. Schoollogopedie De gemeente Overbetuwe is in mei 2007 gestart met maatschappelijk werk De schoollogopediste bezoekt regelmatig onze school. Haar taken zijn: (MW) bij scholen voor basisonderwijs. Dit betekent dat een maatschappe- • Logopedische screening van de oudste kleuters, hierbij wordt gelet k lijk werk(st)er één uur per week spreekuur houdt op de school. Ouders op stem, adem, gehoor, luistervaardigheid, taalgebruik en taalbegrip, kunnen van het spreekuur gebruik maken via onze interne begeleider, die uitspraak, vloeiendheid van spreken (eventueel hakkelen of stotteren) x namens hen een afspraak met het MW kan maken. mondgedrag zoals duimen, mondademen, enz. Het maatschappelijk werk is bedoeld om u, als ouders en/of verzorgers, op • Het observeren of onderzoeken van kinderen die door de ouders of weg te helpen als u problemen ervaart met de opvoeding van een of meer door de leerkracht worden aangemeld van uw kinderen. • Indien nodig, controles uitvoeren bij kinderen die al eerder bij de logo- Zijn er veranderingen in de thuissituatie, is er iets ernstigs gebeurd of is pediste zijn geweest. uw kind opeens onhandelbaar? Lijkt er niets aan de hand, maar vertoont De schoollogopediste behandelt geen kinderen op school. Ze geeft ad- uw kind toch opeens ander gedrag (boos, gesloten, bang)? Zijn er proble- viezen aan ouders en leerkrachten, houdt zo nodig kinderen onder con- men rondom een echtscheiding waardoor uw kind in de knel komt? Blijf trole en adviseert eventueel om voor behandeling naar een logopedische er dan niet te lang mee tobben, maar bespreek het met de IB-er. Ook de praktijk te gaan (op verwijzing van de huisarts). Als een kind onder controle leerkrachten kunnen via de IB-er adviseren om contact met het maatschap- komt, betekent dit dat het kind minimaal 1x per jaar door de logopediste pelijk werk op te nemen voor ondersteuning of advies. wordt onderzocht. Zij let op hoe het kind zich ontwikkelt op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. dA c schoolvakanties | adressen i 22
 23. 23. rd m sp k b Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat leerlingen van onze school logope- de bevindingen van de leerkrachten. Behalve dat deze vorm voordeel op- die krijgen in ons gebouw. Dit gebeurt onder schooltijd in samenwerking levert voor ouders en het minder belastend is voor de kinderen (halen en met logopediepraktijk Elst. brengen etc.), levert het ook voordeel op voor de leerkrachten. Ook zij kunnen gebruik maken van haar expertise. 4.8. Fysiotherapie op schoolt Met fysiotherapeute Desirée Kessels van fysiotherapie praktijk De Enk, is afgesproken dat zij de behandelingen van kinderen die op ’t Startblok zit- ten in onze school gaat verzorgen. Het gaat dan om kinderen met fijn mo- 4.9. Schorsing en verwijdering In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige overtreding van de regels, kan de directeur overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. torische- en/of schrijfproblemen. Dit gebeurt pas na toestemming van het College van Bestuur (dhr. K.J. de De fysiotherapeute onderhoudt zelf de contacten met de ouders. Ouders Goede) en nadat de directeur de ouders hiervan (gemotiveerd) schriftelijk zijn de zorgvragers en hun verzekering bekostigt de behandeling. Ze werkt op de hoogte heeft gesteld. Op school is een protocol ‘Schorsing en ver- daarbij met heen en weer schriftjes, maar is ook graag op de hoogte van wijdering’ aanwezig. schoolvakanties | adressen i 23
 24. 24. 5. Het bestuur p 9 Onze school maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum. In Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum hebben 10 basisscholen uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld, waar- onder onze school. Het aantal personeelsleden bedraagt circa 245 en het aantal leerlingen 3.000. Kijk voor meer informatie op www.batavorum.nl. y s z kf 1 o d schoolvakanties | adressen i 24
 25. 25. r6. Het team6.1. Taken binnen het team • Remedial teacher dBij ’t Startblok komen de volgende functies voor: Een remedial teacher geeft op ’t Startblok individuele hulp aan ‘rugzak- p• Directeur leerlingen’. Het aantal uren is afhankelijk van het aantal rugzakleerlin- directeur heeft de algemene leiding van de school en geen lesge- De gen vende taken. Wekelijks vindt overleg plaats met de adjunct-directeur • ICT coördinator • Adjunct-directeur Een leerkracht is belast met de coördinatie van het computergebeuren b adjunct-directeur heeft zo min mogelijk lesgevende taken. Zij ver- De op de school. vangt de directeur bij afwezigheid. Samen met de directeur vormt zij de leiding van de school 6.2. Vervanging wegens ziekte,• Groepsleerkracht compensatieverlof, studieverlof groepsleerkracht heeft als hoofdtaak lesgeven. Daarnaast voert hij De l nog allerlei andere taken uit op schoolniveau. Deze taken worden jaar- Het is niet meer zo, dat de groep nog maar met één leerkracht te maken lijks verdeeld heeft. Om allerlei redenen zijn dat er vaak meer. Bij vervanging wegens• Vakleerkracht ziekte maakt de school gebruik van een vervangingsprotocol. Dit protocol Een vakleerkracht is bevoegd om aan meerdere groepen les te geven ligt ter inzage op school. Een personeelslid kan recht hebben op com- in een bepaald vak. Op onze school werkt bijvoorbeeld een vakleer- pensatieverlof. Tijdens dit verlof worden lesgevende taken overgenomen kracht muziek door een vervanger. Een personeelslid kan recht hebben op studieverlof. Ook hierbij worden lesgevende taken overgenomen door een vervanger.Leerkrachten kunnen speciale taken hebben. Bij ’t Startblok kennen we de Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van een vaste invalkracht.volgende speciale taken:• Coördinator 6.3. Begeleiding en inzet stagiaires Een leerkracht heeft de verantwoording over een (onder- of boven) De wet schrijft voor dat een school een aantal leerlingen van de Leraren- bouw, een aantal groepen die op schoolniveau met elkaar overleggen opleiding Basisonderwijs de mogelijkheid geeft om stage te lopen. Deze en samenwerken. aankomende leerkrachten moeten immers praktijkervaring opdoen om la-• Intern Begeleider ter hun vak goed te kunnen uitoefenen. Op school zijn dagelijks stagiaires IB-er is belast met de organisatie van de zorg op de school De aanwezig. Zij blijven voor een bepaalde periode in dezelfde groep en ge- ven daar onder begeleiding van de groepsleerkracht diverse lessen. Daarnaast kennen we de LIO (leerkracht in opleiding). Dit is een student(e)schoolvakanties | adressen i 25
 26. 26. uit het laatste jaar van de opleiding. Hij of zij staat drie dagen per week alleen voor de groep en wordt begeleid door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht is over het algemeen niet in de klas aanwezig, wanneer de LIO lesgeeft. Er worden ook stagiaires van andere opleidingen geplaatst (opleiding pedagogiek, opleiding onderwijsassistent etc.). De groepsleer- kracht houdt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de groep. 6.4. Scholing leraren Om het onderwijs op peil te houden en om goed aan te kunnen sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en bijscholing van leerkrachten een noodzaak. ‘t Startblok kent daarvoor een nascholingsbeleid. Jaarlijks wordt naar aanleiding van dit beleid een jaarplan opgesteld. Daarbij wordt rekening o gehouden met eventuele nieuwe functies binnen de school, nieuwe on- derwijsontwikkelingen, enz. Er wordt dan tevens onderzocht welke scho-k ling voor het gehele team noodzakelijk is. In dat geval worden speciale f studie(mid)dagen georganiseerd. Ten aanzien van de persoonlijke ontwik- keling van leerkrachten wordt regelmatig de videocamera als hulpmiddel c ingezet. De opnamen zijn gericht op en vanuit de leerkracht. De privacy van leerlingen wordt hierbij gewaarborgd. Mocht het zo zijn dat er opna- men worden gemaakt die gericht zijn op leerlingen dan wordt hiervoor eerst bij de ouders om toestemming gevraagd. sitief zelfbeeld ontwikkelen. Daarnaast proberen we de kinderen geleidelijkd 1 aan steeds meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te laten dragen. We zoeken hierbij naar een verantwoord evenwicht tussen structuur, sturing en eigen initiatief. schoolvakanties | adressen i 26

×