TREBALL DE RECERCA: CRITERIS GENERALS   INSTITUT DE PALLEJÀ      CURS 2012-2013
1. Planificació i CalendariEl treball de recerca equival a 2 crèdits (70 hores) i suposa un 10% de la qualificació de tote...
2. Característiques del treballAdequacióLa llengua de presentació del treball serà el català, llevat dels treballs amb tem...
PresentacióEl treball imprès en paper DIN-A4 ha de tenir una extensió mínima de 30 pàg. i unaextensió màxima de 60 pàg. (s...
3. Ús d’espais i materials  •  Laboratoris i materials dels departaments: L’alumnat els podrà fer servir sota el    c...
5. AvaluacióEl tribunal estarà format per tres membres: tutor/a, un especialista en el tema i unrepresentant de l’àrea de ...
significatives per al treball. Capacitat de síntesi. Idoneïtat dels materials complementaris(gràfics, imatges, etc). Altre...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Treball de recerca criteris generals 2012 13

990 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Treball de recerca criteris generals 2012 13

 1. 1. TREBALL DE RECERCA: CRITERIS GENERALS INSTITUT DE PALLEJÀ CURS 2012-2013
 2. 2. 1. Planificació i CalendariEl treball de recerca equival a 2 crèdits (70 hores) i suposa un 10% de la qualificació de totel batxillerat. S’acorda donar el mateix pes a la recerca i al desenvolupament escrit, és a dir,35 hores cadascun i això suposa que l’alumnat ha de dedicar 5 hores setmanals al treball,una de les quals és la de tutoria.Tercer trimestre del curs 2011-2012: L’alumnat de primer de batxillerat escull el tema deltreball en col·laboració amb els departaments. Elaboració del guió per part de l’alumne/a. Eltutor/a de primer informa de l’estructura del treball. Determinació de tutors/es del treball.Comença la recerca d’informació.Vacances d’estiu: L’alumnat aprofita per fer recerca bibliogràfica pel seu compte.1r Trimestre 2012-2013 fins desembre 2012: Desenvolupament i escriptura del treball.Seguiment de les tasques per part del tutor.2n Trimestre 2012-2013: • Primer lliurament del treball dimarts 8 de gener de 2013. El tutor revisa tot el material i el retorna a l’alumne/a amb les indicacions per millorar-lo . • Lliurament definitiu: els dies 21 i 22 de gener de 2013 a la secretaria del centre amb registre oficial d’entrada. Els membres dels tribunals el recolliran. • A tots els efectes, el dia 22 és l’últim dia de lliurament, tots els treballs que es registrin més tard es consideraran fora de termini. • Els dies 30 de gener i 6 de febrer de 2013 es presenten els treballs davant els tribunals i s’avaluen. • Si algun treball queda suspès o s’ha entregat fora de termini, l’alumne ha de parlar amb el tutor/a del treball per fer les modificacions escaients o prendre altres directrius per tal de recuperar o presentar el treball.En qualsevol cas, la nota màxima de la recuperació del TR serà un 5.La data de recuperació serà el 20 de març de 2012. 2
 3. 3. 2. Característiques del treballAdequacióLa llengua de presentació del treball serà el català, llevat dels treballs amb temàtica pròpiade llengua castellana o anglesa, que es redactaran en la llengua que correspongui.Tots els treballs de recerca incorporaran un resum (abstract) del seu contingut en llenguaanglesa i en llengua castellana (en català quan el treball estigui adscrit al Dep. de LlenguaCastellana), amb una extensió mínima de cinc línies per resum. D’aquests resums sen’haurà de lliurar una còpia en un full a part, per tal que el Departament d’Anglès enfaci la correcció pertinent.Un treball de recerca és un text científic i, per tant, no pot traslluir la subjectivitat de l’autor.Per tant, caldrà emprar la primera persona del plural (nosaltres) o les formes impersonalsdels verbs amb l’ús del pronom feble se. Només s’admetrà l’opinió personal en cas quel’alumne, en la memòria, afegeixi una valoració personal del procés del treball.Coherència i cohesióL’estructura del treball constarà, i en aquest ordre, de:AgraïmentsÍndex (numerat)Abstracts (Resums en anglès i en castellà)1. Introducció, en la qual s’explicitarà la justificació i el procés de gestació del tema escollit2. Marc teòric en què s’emmarca el tema3. Procés i resultats de la recerca4. Elaboració de conclusions5. Referència a les fonts d’informació (bibliografia, centres de documentació, etc.)6. AnnexosMemòria o recull de les feines i gestions fetes per l’alumne/a, en aquest últim apartatl’alumne ha de consignar les sessions de treballs realitzades amb el tutor.A banda de la coherència i la cohesió necessàries en cadascun dels textos que componen eltreball, els diversos apartats han de seguir un ordre lògic i han d’estar relacionats entre ellsmitjançant elements anafòrics (sinònims, pronominalitzacions...) i connectors, per tal d’evitarincoherències. 3
 4. 4. PresentacióEl treball imprès en paper DIN-A4 ha de tenir una extensió mínima de 30 pàg. i unaextensió màxima de 60 pàg. (sense comptar els annexos).S’ha de fer obligatòriament amb ordinador, amb un interlineat d’1,5 i amb lletra Arial o TimesNew Roman, cos 12. Els títols, s’han de destacar en negreta i amb una mida de 2 unitatssuperiors de forma graduada (Exemple: cos del text, 12; subtítols, 14; títols, 16).En l’exposició oral es pot utilitzar suport digital complementari. Caldrà comunicar quinmaterial es necessitarà.S’hi poden incloure fotocòpies (en els annexos).Observacions per a l’alumnat de TRL’alumnat lliurarà a la secretaria del centre, en les dates indicades (21-22 gener 2013),dues còpies del treball enquadernat, més una copia en fotmat pdf que ha depresentar-se en un CD. El CD ha de portar una caràtula amb el llom ample i s’had’identificar amb el títol del treball i el nom de l’alumne/a.La copia en CD se la queda el centre, una còpia en paper, el Departament i l’altra seràretornada a l’alumne/a, un cop estigui avaluat.El redactat del treball ha de ser original, és a dir, escrit per l’alumne/a, per tant no es potcopiar de cap altra font. Quan la còpia literal sigui convenient, s’haurà d’explicitar amb la citacorresponent.Es recomana que la presentació audiovisual del treball es faci amb l’Open Office(Impress) o en el seu defecte amb l’Office 97-2003.Els alumnes no podran portar els seus portàtils i hauran d’utilitzar per a la presentaciói defensa del seu TR el maquinari informàtic de l’institut. Tanmateix, i per aquesta raó,no es donarà cap tipus de suport informàtic si l’alumne fa la presentació amb unprograma no compatible.Si el tribunal ho considera oportú, demanarà als alumnes autorització per poder publicar-la ala pàgina web del centre, fet que seria valorat amb 0,5 punts més.Abans de penjar-lo a la web, però, la persona coordinadora de LIC li donarà el vist-i-plau. 4
 5. 5. 3. Ús d’espais i materials • Laboratoris i materials dels departaments: L’alumnat els podrà fer servir sota el control i la responsabilitat del seu tutor/a. • Sala d’audiovisuals: Els mitjans audiovisuals només es podran fer servir durant l’exposició del treball. • Ordinadors: L’alumnat podrà usar els aparells (de setembre a gener/febrer) en horari i condicions que es comunicaran a l’inici de curs. • Recursos aliens al centre: El tutor/a facilitarà informació sobre biblioteques públiques disponibles i altres informacions generals. Per tal de facilitar la recerca en llocs privats es facilitarà a qui ho demani una carta de l’institut signada pel director.4. Funcions del tutor/a del treballInformació que cal donar a l’alumnat: Temporització del treball, criteris de presentació, úsd’espais i materials del centre, criteris d’avaluació.El tutor/a ha d’orientar l’alumnat per tal que aquest sàpiga: Delimitar l’àrea del treball,plantejar objectius, identificar problemes i formular preguntes, planificar els mitjans perobtenir els seus objectius, cercar la informació, proposar hipòtesis com a solució delsproblemes plantejats, utilitzar mètodes adequats per comprovar aquestes hipòtesis imètodes adequats de recollida de dades. Arribar a conclusions i saber argumentar-les.El tutor/a ha de fer el seguiment del treball del seu alumne/a. En primer lloc, ha de demanar-li un guió d’objectius mínims, un calendari de la planificació del treball, fer un seguiment dela bibliografia que utilitza o pot utilitzar. Revisar i complementar tota aquesta informació.També ha de fer el seguiment i control de: L’esforç, responsabilitat i constància en larealització de les tasques proposades i planificades. Capacitat d’organitzar la feina,planificació adequada de la recerca, creativitat, iniciativa, grau d’autonomia adquirit en eldesenvolupament del treball. Capacitat per resoldre els problemes que vagin sorgint.Hi haurà uns fulls de seguiment del procés d’elaboració del treball de recerca. En aquestsfulls el tutor/a anotarà el procés d’elaboració i la valoració del treball aplicant diferentscriteris. Aquests fulls també hauran de servir per orientar i informar l’alumne/a.En el DOGC 2.9.1998, annex 3, trobareu explicitades les tasques de tutoria i els criterisd’avaluació de manera més àmplia. 5
 6. 6. 5. AvaluacióEl tribunal estarà format per tres membres: tutor/a, un especialista en el tema i unrepresentant de l’àrea de llengües.Es recomana que tots els professors del equip docent de batxillerat, integrants dels tribunalavaluadors, tinguin la màxima informació sobre el desenvolupament i la realització del treballde cada un dels alumnes.La puntuació del treball de recerca es farà valorant quatre aspectes generals, cada aspectegeneral ha de tenir en compte altres criteris més concrets:- La nota de seguiment la dóna el tutor/a i representa 1/3 de la nota final.- La nota de continguts i presentació la dóna l’especialista i val un 1/3 de la nota final.- La nota de llengües la dóna el representant de llengües i compte un 1/3 de la nota final.Quan la nota d’algun dels membres del tribunal sigui inferior a 3 no es podrà aprovar eltreball i caldrà presentar-se a recuperació incorporant les millores pertinents. Hi ha unarecuperació per a tots els treballs suspesos i es donen unes setmanes per poder refer eltreball.El dia per recuperar el treball de recerca suspès serà el dijous 12 d’abril de 2012.Aspectes que han d’avaluar els diferents membres del tribunal:Tutor: Ha d’avaluar tot el procés de realització del treball, aquesta avaluació ha de tenir uncaire formatiu i informatiu per l’alumnat. S’ha de tenir en compte: l’esforç, responsabilitat iconstància en la realització de les tasques proposades i planificades. Capacitat d’organitzarla feina, planificació adequada de la recerca, creativitat, iniciativa, grau d’autonomia adquiriten el desenvolupament del treball. Capacitat per resoldre els problemes que vagin sorgint.Assistència a les reunions de tutoria per part de l’alumne/a (la falta d’assistència a aquestesreunions pot significar una nota inferior a 3 i per tant suspendre tot el treball).Especialista de l’àrea del treball: Ha de fer una valoració general del treball. Haurà detenir en compte els següents aspectes: Estructuració adequada del treball. Ús adequat delsrecursos gràfics. Assoliment dels objectius inicials i la seva justificació quan aquestsobjectius no s’han pogut aconseguir plenament. Coneixements realment assimilats sobre eltema del treball, és a dir, adequació de les respostes a preguntes que es puguin plantejar enla presentació del treball. Idoneïtat de les fonts d’informació i capacitat d’extreure dades 6
 7. 7. significatives per al treball. Capacitat de síntesi. Idoneïtat dels materials complementaris(gràfics, imatges, etc). Altres criteris que els departaments responsables puguin afegir.Representant de l’àrea de llengües: Ha d’avaluar l’adequació, la coherència i la cohesió del’expressió oral i escrita.Es valorarà l’ ús adequat (registre lingüístic, ortografia, adequació al context del TR) de lallengua, tant escrita com oral. En la presentació oral, la claredat, l’ús adequat de la veu i lagestualitat i altres criteris que l’àrea de llengües cregui convenients. Respecte a lapresentació, s’avaluarà tenint en compte aquests criteris: bona presentació dels materials,anàlisi de l’índex, dels gràfics, de la bibliografia, de la paginació, el tipus de lletres, de lesimatges i del material de suport (transparències, maquetes, etc.…).Pel que fa a la coherència i a la cohesió, s’avaluarà la estructura del treball, la construcciódel significat del text, així com l’ús correcte dels connectors textuals.Per facilitar la tasca avaluadora, els departaments de Llengües van elaborar el curs 2010-2011 una rúbrica (pauta) de correcció específica per al Treball de Recerca.NOTA: Els criteris d’avaluació esmentats en aquest apartat són un recull dels acordsconsensuats en el cursos anteriors, complementats amb criteris extrets del DOGC 2.9.98,annex 3. 7

×