Successfully reported this slideshow.

Jackson og Aalen: Vann over hodet (Webdagene 2014)

2

Share

Upcoming SlideShare
Aake-isän muistolle
Aake-isän muistolle
Loading in …3
×
1 of 99
1 of 99

Jackson og Aalen: Vann over hodet (Webdagene 2014)

2

Share

Download to read offline

Både Ida og Ida har i ung alder oppnådd resultater de fleste av oss bare kan drømme om. Hvordan? Gjennom å prøve og feile, og aldri ta et nei for et nei.

Men når er manglende respekt for autoriteter en bra ting, og når er det det ikke? Og bør du si “nei” når noen ber deg gjøre noe du egentlig ikke kan? Ida og Ida deler tankevekkende perspektiver, lure tips og dyrekjøpte erfaringer.

Både Ida og Ida har i ung alder oppnådd resultater de fleste av oss bare kan drømme om. Hvordan? Gjennom å prøve og feile, og aldri ta et nei for et nei.

Men når er manglende respekt for autoriteter en bra ting, og når er det det ikke? Og bør du si “nei” når noen ber deg gjøre noe du egentlig ikke kan? Ida og Ida deler tankevekkende perspektiver, lure tips og dyrekjøpte erfaringer.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Jackson og Aalen: Vann over hodet (Webdagene 2014)

 1. 1. Ta deg vann over hodet Om hvordan vi var med å ta Store norske leksikon fra dødsdømt til statsstøtte og hva vi lærte på veien Ida Jackson / @virrvarr Ida Aalen / @idaAa
 2. 2. 8 KULTUR Mandag 18. januar 2010 Hovedredaktør Stein Fredriksen presenterte Store Norske Leksikon som gratis nettbase for et knapt år siden. ARKIVFOTO: HANS ERIK ELMHOLDT Ber Huitfeldt om 35 mill. C Trenger penger for å redde Store Norske Leksikon Kunnskapsforlaget ber om 35 millioner over fem år for å holde nettleksikonet Store Norske Leksikon levende. KAJA KORSVOLD Kunnskapsforlaget sliter med å få annonser til StoreNorske Lek-sikon på nett. Hvis ikke kultur-minister Anniken Huitfeldt be-vilger penger, vil oppdateringen av leksikonet fra høsten av redu-seres til et minimum. Dermed vil en av de største norske kunn-skapsbasene på nett etter hvert bli utdatert. Syv millioner kro-ner årlig frem til 2014, altså 35 millioner totalt, ber forlaget om. Kristenn Einarsson, som går av som leder for Kunnskapsfor-laget og De norske Bokklubbene på slutten av året, sier dette er hans viktigste sak før han gir seg. – Store Norske er en så viktig kunnskapsbase at det bør være myndighetenes ansvar at den holdes levende, når det nå er klart at denne tjenesten ikke kan Driver språkrøkt. Også for språkets skyld trenger vi et fag-leksikon, sier Einarsson. – Staten bruker mange penger på å sette standard for språket, blant annet gjennom omfatten-de ordbøker. StoreNorske legger mye arbeid i å følge gjeldende norsk fagterminologi. Og leksi-konet er en viktig kanal for nors-ke fagbokforfattere. Wikipedia fratar fagpersoner mulighet til selv å ta håndomog formidle sitt fag, og også til å få honorar og kreditering for sitt arbeid. Store Norske har i dag 130 000 brukere i uken. Tidligere har de rødgrønne partiene annonsert argumenter til for at staten skal være med å finansiere et nasjo-nalt leksikon». – Jeg registrerer at mange er negative til Wikipedia, men jeg deler ikke den oppfatningen, sa Anniken Huitfeldt til fagbladet Bok & Samfunn i høst. Kristenn Einarsson innvand-ret til Norge i ungdommen. Han synes det å bevare et norsk leksi-kon er å ta vare på kulturarven. – Som islending synes jeg det er synd for Norge. Det er histo-rieløst av regjeringen å stoppe leksikonet nå, i forhold til hvor-dan de har tenkt tidligere. Vi kommer til å ta opp dette både med Huitfeldt og kulturkomite-en. Får ikke betaling lenger. Kunnskapsforlaget bruker i dag ett årsverk på oppdatering av Store Norske. De 400 fagansvar-lige som fikk betalt pr. artikkel, får ikke betaling lenger etter første januar. Leksikonet har pr. i dag 200 000 artikler. Basen in-neholder unikt stoff om norske personer, norsk historie og vår egen bakgrunn, men har trolig allerede begynt å lide under at det er mindre oppdatert på po-pulærkultur i dag. Einarsson mener hovedut-fordringen med Wikipedia er at man ikke kjenner opphavet til artiklene der. Også Store Norske lar brukerne bidra. Men i mot-setning til Wikipedia er alle ar-tiklene signert, og det som tas inn i den delen som er merket «kvalitetssikret», er i etterkant godkjent av fagfolk. – Vi vet ikke om det som står der er riktig, og vi vet ikke hvem som har levert råstoffet, sier Kristenn Einarsson. Wikipedia oppfyller ikke grunnleggende krav til sitering og kildehenvis-ning. Ryggmargsrefleksen hos lærere, veiledere og forskere er – med rette – at man ikke må opp-gi Wikipedia som kilde i en sko-leoppgave eller avhandling. Til det må man ha et leksikon med synlige ansvarlige, sier Kristenn Einarsson. kaja.korsvold@aftenposten.no Store Norske Leksikon Startet som gratis nettbase i februar i 2009. Tidligere papirleksikon i 16 bind. Har 200 000 artikler. I hovedsak signerte artikler produsert av fagfolk. Frivillige kan også bidra, men disse blir kontrollert av fagfolk. Tre om hvorfor vi trenger Store Norske Trond Vigdis Moe Andreassen, Skarstein, generalsekretær nasjonalbibliotekar: i Norsk faglitterær – Det er viktig for forfatter- og over-setterforening: en kulturnasjon å ha et autorisert lek-sikon – Store Norske er basert på fag-lig av en helt annen kompetanse. kvalitet enn Wikipedia. Det ville være en forferdelig ting om man få år før 200-årsjubileet for 1814 Bibliotekarer har erfaring med kildekritikk. Det å sørge for mange kilder Sylfest Lomheim, direktør Språkrådet: – Som språkdirek-tør kan jeg si at det norske språk-samfunnet trenger Store Norske. Vi kan ikke være velfungerende som norskspråk-lig samfunn uten baser der ny-norsk Kan vi få penger til leksikonet? Nei, det er ikke statens jobb!
 3. 3. Hva behager? Kaste bort en slik arv?
 4. 4. 8 KULTUR Onsdag 3. november 2010 Ny start for gammelt leksikon C Store Norske Leksikon gjenoppstår på nett C 31,5 millioner i privat støtte Universitet i Oslo Det kan ha vært en fordel at Anniken Nasjonalbiblitoketet Huitfeldt nektet å redde Store Norske Leksikon fra døden, mener Francis Sejersted i Fritt Ord. Sparebankstiftelsen DnB NOR Nå skal leksikonets innhold brukes i helt ny form. KRISTINA OVERN MONICA STRØMDAHL (foto) Wikipedia-alderen tok knekken på Store Norske Leksikon. Men da kulturminister Norsk Anniken faglitterær forfatter- og oversetterforening Huitfeldt avslo å drive livred-dende nødhjelp for kunnskaps-samlingen, var protestene store. Et drøyt halvår senere gjenopp-står nå Store Norske Leksikon, sammen med Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon, på nytt under navnet Norsk Nettleksikon. 31,5 millio-ner kroner er satt av over tre år for å drive leksikonet videre på Vitenskapsakademiet Norsk nettleksikon Prosjektet er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DnB NOR, Fritt Ord, Norsk fag-litterær forfatter- og overset-terforening, Nasjonalbibliote-ket, Det Norske Videnskaps- Akademi og universitetene. Videreutvikles fra Store Nors-ke Leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk biografisk leksikon. Artikler skal nyskri-ves og leksikonet kobles opp mot Nasjonalbibliotekets base av digitaliserte bøker, bilder og filmer. Fritt ord og Sparebankstiftel-sen DnB NOR har bevilget 15 millioner hver fordelt over tre år og Norsk faglitterær forfat-ter- og oversetterforening 1,5 millioner kroner fordelt over tre år. fakta Fritt Ord Så artig kan det være å lage nytt leksikon: Ole Petter Ottersen (f.v.), Trond Andreassen, Vigdis Moe Skarstein, Francis Sejerstad, Frode Helgerud og Nils Christian Stenseth.
 5. 5. 52 56 Onsdag 9. februar 2011 Fakta Nettleksikon bruker blogger som Norsk nettleksikon ● Brukere kan selv bidra med artikler, men stoffet blir ikke publisert før det godkjennes av fagansvarlig. ● Har for tiden 250 000 besøkende per uke. ● Artikler skal nyskrives og leksikonet kobles opp mot Nasjonalbibliotekets digitale base. ● Leksikonet er foreløpig finansiert i tre år med totalt 31,5 millioner kroner. ● Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk LOKKEMAT faglitterær forfatter- og oversetterforening, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DnB NOR, Det Norske Videnskaps-Akademi, universitetene og Nasjonalbiblioteket. Av ANDERS BØE og JOHANNES JANSSON (foto) Norsk nettleksikon har ansatt bloggeren Virr-varr for å sluse lesere til leksikonet. Ida Jackson, kjent som bloggeren Virrvarr, er nå ansatt av Norsk nettleksikon for å gjøre tjenesten mer attraktiv. – Hun skal blogge om hvordan vi tenker å utvikle nettleksikonet og være i dialog med leserne om hva de ønsker av løsninger, sier kommende leder i Norsk nettlek-sikon, Anne Marit Godal. – Store Norske Leksikon var en fest uten gjester. Det vil si at de hadde få treff på Google. Det hjel-per ikke at man har de beste ar-tiklene, eller den beste musikken på festen, hvis ingen kommer. Min oppgave er at folk finner dø-ren til festen, sier Jackson til VG. Mer levende Leksikonet er en videreutvikling av nedlagte Store Norske Leksi-kon, Store medisinske leksikon og Norsk biografisk leksikon, ledet av en redaksjon ansatt av Det Norske Videnskaps-Akademi. I en 80 prosents stilling skal Jackson gjøre Norsk nettleksikon levende. – Slik leksikonet er i dag er det vanskelig å finne frem, dele og kommentere. Dette skal Ida gjøre noe med når hun begynner i april, sier Godal. – Den største utfordringen er interaktivitet. Store Norske Lek-sikon har tidligere vært en slags papirversjon på nett som har vært ålreit brukt, men nå ønsker vi et digitalt leksikon der flere fin-ner frem, sier lederen. Leksikalsk port I likhet med Wikipedia, kan bru-kerne selv bidra med artikler, men stoffet blir ikke publisert før det godkjennes av fagansvarlig. Men Godal hevder hun ikke ser på Google eller Wikipedia som kon-kurrenter. – Google er en måte å sortere digital informasjon på, Wikipedia er en annen og vi er en tredje. Vår måte er en leksikalsk port til norsk vitenskap. Det vil ha stor samfunnsverdi, sier hun. – Hvorfor ønsket dere å bruke en blogger til dette? – Ida har mye erfaring, hun vet hvordan ting fungerer på nett. Det viktigste er at hun er idérik og har kunnskap og evne til å full-føre, sier Godal. E-post: anders.boe@vg.no NY JOBB: Den profilerte bloggeren Ida Jackson alias Virrvarr har fått ny jobb i Norsk nett-leksikon. Kamp om innlandsavis Et åpent salg av avi-sene i Edda-konser-net kan utløse en lo-kal kamp om Rings-aker Blad, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Både Hamar Ar-beiderblad og GD på Lillehammer sier at de kan være aktuelle kjøpere dersom avi-sen legges ut for salg.
 6. 6. @virrvarr @idaAa
 7. 7. Dere får penger av oss!
 8. 8. I tried living my dream ...it was a nightmare
 9. 9. Juli 2011 Vi møtes foran whiteboardet Desember 2011 Vi lanserer beta.snl.no 2011 2012 Mars 2012 snl.no lanseres! Juni 2012 Stortinget stenger April 2012 Lobby-tid! Mai 2012 Statsbudsjettet reforhandles
 10. 10. Hvis vi har 3 år på å redde Store norske leksikon, kan vi ikke vente 3 år med å lansere nettstedet.
 11. 11. Vannvett-regler 1) Vit hvor du skal 2) Bli venn med trollene 3) Forbered deg på litt kjedsomhet 4) Sjekk at du er på rett kurs 5) Det er ingen skam å snu 6) Det er lov å jukse
 12. 12. #1 Vit hvor du skal
 13. 13. Mål er viktigere enn drømmer
 14. 14. Digital strategi Mål for nettsidene ✦ Nettsidene gjør det lett for alle våre målgrupper å finne oppdatert og godt innhold ✦ Norges beste nettsted i vår bransje ✦ Vi benytter oss av dialogbasert kommunikasjon og møter våre brukere med ydmykhet ✦ Vi er stolte av nettstedet vårt ✦ Enkel navigasjon
 15. 15. Store norske leksikon har 3 år på å bevise at vi har livets rett. • Flere lesere (enn veldig få) • Flere bidragsytere (enn fire) • Bedre omdømme (folk må slutte å hate oss)
 16. 16. Så hva bør man da kunne gjøre på Store norske leksikon? • Lese (studenter og elever) • Kommentere (haterz) • Forbedre (egentlig ingen :( ) • Skrive (bidragsytere, som gjerne var “godt voksne”)
 17. 17. – Den er litt kjedelig men jeg likte veldig godt at dere har skrevet om alle artiklene. Ungdomsskoleelev under brukertest
 18. 18. Vi lanserte uten: • Innlogging • Redigering • Kommentarfelt • Bildeopplastning • Administrasjonsverktøy • Et fullt fungerende internsøk • Mulighet for å foreslå endringer til teksten • Stabil plattform
 19. 19. snl.no/ hemmelig
 20. 20. Vi visste hva som var viktigst. Da visste vi også hva vi kunne velge bort.
 21. 21. Spør deg selv #1 Hvis du måtte lansere nytt nettsted i morgen, hva kunne du lansert uten?
 22. 22. #2 Bli venn med trollene
 23. 23. Hvorfor er brukeren sint?
 24. 24. Hei,Engelsk horn eller cor ingles/corno inglese har ingenting med England å gjøre. Cor anglé betyr vinklet horn. Anglé har i tidens løp blitt misoppfattet som inglese, altså engelsk, så det har ingen mening å påstå at navnet kommer av at instrumentet var mye brukt i England på slutten av 1700-tallet. Jeg er overrasket over å finne en så upresis beskrivelse i et leksikon.
 25. 25. Hei vordan kan dere skriv så mye feil i store norske leksikon man blir ikke aggressiv av cannabis det innrømmte til og med Hendry Andslinger i 50 årene da sa han at soldatene ble så beroliget av cannabis at de ikke ville kjempe og man får ikke magesmerter av cannabis og man blir ikke depremert av cannabis,cannabis er den beste antidepresiv som finnes dette er der også en forskningsraport på dere kan finne den her http://www.facebook.com/#!/ pages/Legalize-Cannabis- Legalize-all-Drugs-Plants/
 26. 26. Det er mulig spørsmålet er reist før men flere av artiklene med formler er skjemmet av at formlene er plassert som bilder til høyre og ikke innvevd i teksten. Det hele blir ganske forvirrende. Forsøk på å dra formelen inn i teksten går jo ikke. I Maxwells ligninger er formelen skrevet i LaTex, men blir ikke omgjort til visning og følgelig helt uleselig. Det er trist for Maxwells ligninger er komplisert nok fra før - men altså noe av det mest briljante som menneskeheten har frembrakt! Facebook-gruppe for å bygge fellesskap
 27. 27. Blogg for å invitere til meta-prat
 28. 28. Sproutsocial for å overvåke hva folk sier om deg
 29. 29. 7 bud for å overlete møtet med kommentarfeltet 1. Følg med på hva folk sier 2. Tenk over om dette er et troll eller noen som bryr seg 3. Vis at dere er til stede ved å svare, selv i nettavisenes kommentarfelt 4. Få med noen til å svare. Da tar du skiten mindre personlig. 5. Ta vare på de mest treffende - gratis konsultasjon. 6. Inviter de mest standhaftige på kaffe og kake 7. Ta vare på de morsomste til julebordet
 30. 30. Spør deg selv #2 Hvem er sinte på oss og hvorfor?
 31. 31. #3 Forbered deg på litt kjedsomhet
 32. 32. Spør deg selv #3 Hva må du sette av tid til hver dag og hver uke for at nettstedet skal bli bra?
 33. 33. #4 Sjekk at du er på rett kurs
 34. 34. Er vi på rett kurs?
 35. 35. Er vi på rett kurs? En av målene: Flere lesere Delmål: Flere besøker nettsidene Måltall: Antall besøkende per måned registrert i Google Analytics
 36. 36. Er vi på rett kurs? En av målene: Styrke omdømmet Delmål: Flere bruker Store norske leksikon som kilde Måltall: Antall treff på “Kilde: Store norske leksikon” i Retriever
 37. 37. 500 400 300 200 100 0 Retriever-søk på “Kilde: Store norske leksikon” Nytt nettsted lansert i mars 2009 2010 2011 2012 2013
 38. 38. Vi gjør analyse slik at... ...vi har artiklene du trenger ...du finner artikkelen du er ute etter ...artiklene skal være lette å forstå
 39. 39. Flere enn før søker på “ebola”, har vi en god og oppdatert artikkel?
 40. 40. Du klarer deg ikke med bare webstatistikk.
 41. 41. Du klarer deg ikke med bare webstatistikk.
 42. 42. Spør deg selv #4 Hvordan vet du om brukerne får gjort det de skal på ditt nettsted?
 43. 43. #5 Det er ingen skam å snu
 44. 44. – Når jeg publiserer en tekst på bloggen min, er den ikke egentlig avsluttet før diskusjonen har gått sin gang i kommentarfeltet. Ida Jackson Fremadstormende, digitalt innfødt blogger, 2010
 45. 45. Trolling Level 1
 46. 46. Trolling Level 2
 47. 47. Trolling Level 3
 48. 48. – Når jeg publiserer en tekst på bloggen min, er den ikke egentlig avsluttet før diskusjonen har gått sin gang i kommentarfeltet. Ida Jackson Fremadstormende, digitalt innfødt blogger, 2010
 49. 49. – Wilhelm, kan du stenge kommentarfeltet, NÅ MED EN GANG? Ida Jackson Kjedelig, konservativ, reaksjonær informasjonssjef, 2012
 50. 50. Det tar bare et storefri å snu.
 51. 51. Spør deg selv #5 Har du en kjepphest du bør gi slipp på?
 52. 52. #6 Det er lov å jukse
 53. 53. Kunnskap til alle!
 54. 54. Kva? Er me nede under eksamen?
 55. 55. #awesome
 56. 56. Spør deg selv #6 Hvis Internett ikke hadde fantes, hva hadde vært jobben din da?
 57. 57. Du kan kutte ganske mange hjørner så lenge du veit hvor du skal og sjekker at du er på rett kurs underveis.
 58. 58. Klar til å ta vann over hodet? 1) Vit hvor du skal 2) Bli venn med trollene 3) Forbered deg på litt kjedsomhet 4) Sjekk at du er på rett kurs 5) Det er ingen skam å snu 6) Det er lov å jukse
 59. 59. Takk for oss! Ida Jackson @virrvarr Ida Aalen @idaAa

×