Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deuresestiu2011 mates nous_4teso

422 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deuresestiu2011 mates nous_4teso

  1. 1. - Aquesta és la feina obligatòria d’estiu per els/les alumnes de 4t d’ESO de l’assignatura de Matemàtiques.- A nivell de recomanació: - No deixar la feina per els darrers dies de les vacances. - Fer els exercicis per sessions.- Bon estiu!
  2. 2. Feina d’estiuExercici n. 1.-Simplifica i calcula, utilitzant les propietats de les potències: −2  1a )   ⋅ 3 4 ⋅ 30 3 8 −2 ⋅ 23b) 2 −3Exercici n. 2.- )a) Expressa amb un nombre raonable de xifres significatives cada una de les quantitats següents: ) I) 3 842 exemplars venuts dun llibre. ) II) Hem gastat 1 212,82 € durant les vacances. )b) Quin error absolut estem cometent en considerar 29 milers dhabitants com a aproximació de 29 238? I derror relatiu?Exercici n. 3.-a ) Calcula i simplifica: 2 80 + 5 1b ) Racionalitza i simplifica: 5− 3Exercici n. 4.- 1 2LAlbert gasta dels diners de la guardiola per anar al cinema i, després, gasta del 3 5que li queda per prendre alguna cosa amb els seus amics i amigues. Si encarali queden 6 €, quants diners tenia en un principi?Exercici n. 5.-Un rectangle fa 60 cm2 dàrea. El perímetre és de 34 cm. Troban les dimensions
  3. 3. Exercici n. 6.-Dues farmàcies es troben en un mateix costat dun mateix edifici. La Cristina,que és a lentrada de ledifici del davant, vol comprar un medicament. Observael dibuix i indica quina de les dues farmàcies és més a prop de la Cristina ambels càlculs que corresponguin. A quina distància del quiosc es troba, laCristina?Exercici n. 7.-Sabent que cos 58° = 0,53, sin 58° = 0,85 i tg 58° = 1,6, calcula les raons ° ° ° °trigonomètriques de 122°Exercici n. 8.-El costat dun rectangle mesura 4 m i la diagonal forma amb aquest costat unanglede 33º. Calcula la longitud de la diagonal i làrea del rectangle.Exercici n. 9.- (−4, )Troba la distància entre els punts A(− 12) i B(11, −8). (− ( )Exercici n. 10.-En Pere i en Virgili decideixen fer una marxa de 24 km en un dia. Surten a les 7del matí del campament base i durant 3 h i quart caminen un trajecte de 12 kma un ritme constant; decideixen descansar durant mitja hora per recuperarforces. Fins la una de la tarda continuen caminant recorrent, fins aquellmoment, tres quartes parts del trajecte total. Dues hores més tard inicienlúltim tram del recorregut que realitzen en una horai mitja, moment en què descansen 15 minuts. Tornen al campament fent unaparada dun quart dhora a 10 km del final; arriben al campament a les 8 i mitjade la tarda.Representa la gràfica temps-distància.
  4. 4. Exercici n. 11.-Troba lequació de cada una daquestes paràboles:Exercici n. 12.-Associa a cada gràfica una de les expressions següents:a) y = 2 x − 1 + 1 −3b) y = x −2 x  1c) y =   6
  5. 5. Exercici n. 13.-Llancem una pilota verticalment cap enlaire a una velocitat de 30 m/s. Lalçada,h, que assoleix a cada instant t ve donada per h(t) = 30t − 5t 2. ()a) Fes la representació gràfica de h(t).b) Indica el domini de definició.c) En quins instants té una alçada superior a 25 m?d) Quina és lalçada màxima que assoleix la pilota? En quin moment sassoleix?Exercici n. 14.-En un bombo de loteria hi ha 10 boles enumerades de l1 al 10. Nextraiem unaa latzar i anotem el nombre obtingut, que serà la terminació del nombreguanyador. Considera els successos:A = "Treure més de 6"B = "Treure un múltiple de 3" )a) Escriu, donant tots els casos, els successos A, A, B, B , A ∪ B i A ∩ B. )b) Calcula les probabilitats següents: P [A]; P [A]; P [B]; P [B ]; P [A ∪ B]; P [A ∩ B] ] ] ] ] ] ]Exercici n. 15.-Escrivim cadascuna de les lletres de la paraula TECLA a un paper i les posemdins duna bossa. Si extraiem dues lletres al mateix temps, calcula laprobabilitat de treure )a) Dues vocals. )b) Una vocal i una consonant.

×