Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deures fis conserenergia2_estiu2010

403 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deures fis conserenergia2_estiu2010

  1. 1. 206 UNITAT 6 Avaluació Q1> Dos cossos, un amb el doble de massa que l’altre, es mouen b) Quin tipus de xoc ha tingut lloc? Raona la resposta. amb la mateixa velocitat i direcció, però en sentit contrari l’un a l’encontre de l’altre. Quina és la velocitat després d’haver P1> Un bloc de 3 kg de massa avança a 2 m/s sobre una superfície xocat si: horitzontal i pel camí troba una molla de constant elàstica 30 N/m. Quina és la màxima compressió de la molla si entre a) el xoc és elàstic? ella i el cos hi ha inicialment una separació de 1 m? Conside- b) el xoc és completament inelàstic? Calculeu la quantitat reu els casos següents: d’energia que s’ha desprès en el xoc. a) El fregament és negligible. Q2> Un ascensor es troba al vuitè pis d’un edifici, on cada pis té b) El coeficient de fregament cinètic entre el cos i el terra és una alçada de 3 m. Si es trenca el cable de l’ascensor, calculeu: de 0,15. a) La velocitat amb què arriba a terra. P2> Llancem un cos d’1 kg de massa a una velocitat de 10 m/s b) L’alçada a què es trobarà quan la velocitat sigui de 20 km/h. sobre un pla inclinat que forma un angle de 30º amb la super- fície horitzontal. El cos s’atura després d’haver recorregut 8 m Q3> Llancem una bola de 1 kg de massa amb una velocitat de sobre el pla. Calculeu: 2 m/s contra una altra en repòs de massa 2 kg. Just després a) El treball exercit per la força de fregament. del xoc la bola més lleugera es desvia una angle de 30º i re- dueix el mòdul de la velocitat a 1,5 m/s. b) La quantitat de calor produïda. a) Calcula amb quin angle surt la segona bola? c) El coeficient de fregament entre el cos i el pla.

×