Cooking Lovefood

745 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cooking Lovefood

 1. 1. Ñoùi loøng aên nöûa kyù sim,  Uoáng hai lít nöôùc, ñi tìm  ngöôøi yeâu. Ca  ch Na  u  ù  h Na      á  ù c áu MO  N  Ù    Ù  N “  ì  h YeâU    T nh YeâU  ”  T n ì  ”
 2. 2. THAØN  THA  Ø  H  PHAÀN:  PHA  N  À  100 gr TÌNH BAÏN, 500 gr TÌNH YEÂU,  TÌNH BA N  Ï  TÌNH YEÂU  200 gr HY SINH, 100 gr THAØNH THAÄT,  SINH  THA Ø  THA  T Ä  1 lít THÖÔNG YEÂU, 1 lít TOÂN TROÏNG. TH  ÔNG YEÂU  Ö  TOÂN TRO NG  Ï 
 3. 3. THAØNH  THA  Ø  PHAÀN (Tieáp  PHA  N  À  theo):  ­ 100 gr HY VOÏNG,  HY VO NG  Ï  ­ 200 gr CHAÊM  SOÙC,  SO  C  Ù  ­ 1/2 lít LOØNG TIN,  LO  NG TIN  Ø  ­ 1/3 lít NUÏ CÖÔØI,  NU  C  Ô  I  Ö  Ø  ­ 1 Ñieän thoaïi (di  Ñ  ä  ie  n thoa  ï  ñoäng caøng toát).  ñ  ä  o  ng ca  ng to  t)  ø  á  ­ 1 Email Account Account 
 4. 4. CAÙCH  CA  Ù  LAØM:  LA  M  Ø  ­ Troän TÌNH BAÏN  TÌNH BA  Ï  vôùi THAØNH  THA Ø  THAÄT, cho  THA  T  Ä  theâm vaøi cuoäc  ÑIEÄN THOAÏI.  Ñ  Ä  IE  N THOA I  Ï  ­ Nhoài maïnh  vaø ñeàu tay, uû  thaät laâu ñeå  THAØNH THAÄT  THA  NH THA  Ø  Ä  ­ Keá ñoù, ñaët TÌNH  thaám saâu vaøo  YEÂU leân treân, ñoå  YEÂU  TÌNH BAÏN. TÌNH BA N Ï  heát HY VOïNG vaø  VO NG  ï  LOØNG TIN vaøo troän  LO  NG TIN  Ø  ñeàu. 
 5. 5. Neám thöû tröôùc khi ñem  naáu:  ­ Neáu khoâng ñuû  ngoït thì theâm vaøo  moät cheùn THÖÔNG  TH Ö  YEÂU. YEÂU  ­ Neáu hôi maën thì  phaûi theâm vaøo  moät chuùt HY  SINH.  SINH  ­ Neáu coù vò ñaéng  thì phaûi theâm vaøo  thaät nhieàu THA  THÖ.Ù  TH  Ö 
 6. 6. Khi thaáy moùn aên coù veû khaùc  thöôøng thì phaûi coù maët ngay vôùi  NUÏ CÖÔØI ñeå laøm cho moùn aên  NU  C  Ô  I  Ö  Ø  ngon trôû laïi.  Thôøi gian naáu  laâu hay mau:  Khoâng Thaønh  Vaán Ñeà! Moùn  naøy ngon hay  khoâng laø tuøy  thuoäc vaøo  ngöôøi naáu coù  theo doõi vaø  chaêm soùc kyõ  hay khoâng.
 7. 7. Trong khi  naáu, nhôù  saép ñaët  TOÂN TROÏNG  TOÂN TRO  Ï  xung quanh.  Naáu xong nhôù taét löûa  neáu khoâng muoán TÌNH  YEÂU … boác khoùi ! YEÂU 
 8. 8. Moãi ngaøy  nhôù ÑIEÄN  Ñ  Ä  IE  THOAÏI hoaëc  THOA I  Ï  EMAIL ñeå  EMAIL  haâm noùng  moùn aên.  Muoán moùn aên ngon laâu thì  phaûi caát trong YEÂU THÖÔNG  YEÂU TH  Ö  vaø CHAÊM SOÙC. SO  C  Ù 
 9. 9. Thaät ra, TÌNH YEÂU laø söï hoøa hôïp  TÌNH YEÂU  cuûa hai taâm hoàn Thaønh thaät, bieát Hy  Tha ø  tha  t  ä  sinh, Tha thöù, bieát Toân troïng, Thöông  sinh  th  öù  Toân tro ng  Th  ï  ö  yeâu vaø Chaêm soùc laãn nhau. yeâu  so  c  ù 
 10. 10. Chuùc caùc baïn thaønh  coâng!

×