Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K8

138 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K8

  1. 1. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต” -------------------------------------------------------------- เรื่อง โครงงานประเภท"การพัฒนาโปรแกรมประยุกต"โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานพัฒนาซอฟตแวรเกมเพื่อความรู ความเพลิดเพลิน เชน เกมหมารุก โปรแกรม ตอใหเพิ่ม เติมใหเต็ม (Magic Puzzle) โปรแกรม เกมผูรอดชีวต โปรแกรมเกมทศกัณฑ เกม ิทายคําศัพท และเกมการคํานวณเลข เปนตน ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้นาจะเนนใหเปนเกมที่ไมรุนแรง เนนการใชสมองเพื่อฝกความคิดอยางมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑการเลน เพื่อใหนาสนใจแกผูเลน พรอมทั้งใหความรูสอดแทรกไปดวย ผูพัฒนาควรจะไดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูล เกียวกับเกมตางๆ ที่มีอยูทั่วไป และนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหมเพื่อใหเปนเกมทีแปลกใหม และนาสนใจแก ่  ่ผูเลนกลุมตางๆตัวอยาง1. โปรแกรม ตอใหเพิ่ม เติมใหเต็ม (Magic Puzzle)2. โปรแกรม เกมผูรอดชีวิต3. โปรแกรมเกมทศกัณฑ4. โปรแกรมรองเทาอาถรรพ5. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี6. เกมอักษรเขาวงกต7. เกมเลือกตังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ้ 8. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ9. เกมหมากฮอส10. เกมบวกลบเลขแสนสนุก11. เกมศึกรามเกียรติ์12. เกมมวยไทยขอบคุณเว็บไซตhttp://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html

×