Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2steptosuccess

127 views

Published on

2steptosuccess

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2steptosuccess

  1. 1. ขั้นตอนสู่ความสาเร็จ 2. ลิสต์รายชื่อ * เริ่มต้นจากการลิสต์อย่างน้อย 60 รายชื่อใน Workbook1 ซึ่งเป็น ทรัพยากรในการเริ่มต้นทาธุรกิจ ยิ่งลิสต์มากยิ่งสาเร็จมาก (ที่มาคือรายชื่อคนรู้จักทั้งหมด แบ่งเป็นกลุ่มตาม สายสัมพันธ์ เช่น ญาติฝั่งพ่อ, ญาติฝั่งแม่, เพื่อนอนุบาล-ประถม, เพื่อนมัธยม, เพื่อนมหาวิทยาลัย, เพื่อนที่ ทางาน, เพื่อนบ้าน, คนรู้จักตามงานต่างๆ) อย่างเพิ่งนึกถึงแค่ตัวเต็งๆ ในสมอง เพราะความเป็นจริงตัวเต็งๆ ใน หัว 4-5 คนมักปฏิเสธเราง่ายที่สุด * “อย่าคิดแทนใคร” ว่าใครจะทาหรือไม่ทา Ex. -คนจน (ศักยภาพต่า) แล้วคนจนอยากรวยไหม ? คนบางคนขยัน และอยากสร้างฐานะ -คนรวย (ศักยาภาพสูง) แล้วคนรวยอยากใช้สินค้าฟรีไหม? คนรวยมักมองหาโอกาส -คนไม่ชอบธุรกิจเครือข่าย เค้าไม่ชอบเพราะไม่มีความรู้ หรือไม่เคยรับรายได้จากธุรกิจนี้ -คนที่ทาธุรกิจอยู่แล้ว ยิ่งมองหาช่องทางขยายรายได้ คนกลุ่มนี้น่าสนใจที่สุด ถ้ามีอีกธุรกิจหนึ่ง คือธุรกิจเครือข่ายที่ลงทุนน้อยกว่า คิดว่าเค้าอยากมีมั้ย
  2. 2. * วางสายงานเบื้องต้นให้มี 4-6 สายงานให้เร็วที่สุด (สายญาติ, สายเพื่อนที่ทางาน, เพื่อนมัธยม, เพื่อน มหาวิทยาลัย ฯลฯ) เพื่อสร้างรายได้ให้มากที่สุด และใน 3 สายงานจะมี 1 สายที่โตที่สุดเป็น TBA * ชวนกลุ่ม TOP TEN ก่อน ให้เดินหน้าชวนคนในลิสต์ 60 รายชื่อให้หมดเร็วที่สุด เพราะเพื่อนหรือญาติของ เราถ้ารู้ว่าเราทา ก็ทากับเรา เพราะเชื่อถือกันมานาน แต่ถ้าเราไม่ชวนคนอื่นก็ชวน เขาเป็น TOP TEN ของเราก็ เป็น TOP TEN ของคนอื่นเหมือนกัน จริงๆแล้ว “คนยิ่งรวยยิ่งหาโอกาส ยิ่งน่ารัก ยิ่งชวนง่าย” หากทุกคนชวนจนหมด 60 รายชื่อจะพบกับ กฎค่าเฉลี่ย = กฎแห่งปริมาณ ในรายชื่อจะเป็น ชวน 10 มา 4 ทา 1 คือใน 10 จะมี 1 ที่เอาจริงเอาจัง เป็นผู้นา เราก็ลงไปสอนให้แต่ละจุดลิสต์ รายชื่อและทาแบบเดียวกัน องค์กรจะโตแบบรวดเร็ว ตัวอย่าง เรา A B C D E F A1 A2 A3 A4 A5 A6 ลิสต์ 60 ->6 ทาจริง ลิสต์ 360 ->36 ทาจริง เมื่อต่างคนต่างเริ่มชวนจากคนรู้จัก องค์กรจะทวีค่าสู่คนไม่รู้จักอย่างรวดเร็วนั่นคือ “การลิสต์รายชื่อ” **ให้ความสาคัญกับการลิสต์รายชื่อให้เต็มเสมอและดูลิสต์รายชื่อของทีมงานอย่างจริงจัง
  3. 3. 1. ทำรำยชื่อโดยใช้ Work Book1 เขียนรำยชื่อผู้มุ่งหวังเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มที่ 1 เป็นญำติให้เขียนชื่อญำติทั้งหมดในหน้ำที่ 1 ถ้ำมีเกิน 12 คน ก็เพิ่มหน้ำ เป็นญำติ2,3 2. กลุ่มที่ 2,3,4,5 ก็ทำเช่นเดียวกันคือกลุ่มเพื่อนประถม,มัธยม,ป.ตรี,เพื่อนที่ทำงำน,เข้ำโบสถ์ 3. จำกนั้นเขียนอำชีพ/จังหวัดหลังชื่อ, เขียนเบอร์โทร,วันว่ำง,ควำมสนใจ(ที่เขำน่ำจะสนใจเช่น รำยได้ สุขภำพ) นัดหมำยเว้นไว้ก่อน ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว,คนรู้จัก,อื่นๆ ที่ช่องหมำยเหตุ 4. ในช่องกลุ่มให้ประเมินศักยภำพและโอกำสดังนี้ (เต็ม 10 คะแนน) ญาติฝั่งพ่อ P1 1 ลุงแดง (ครู/สป.) 08111123211 ส/อ สุขภาพ ลูกสาม/ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป้ าภรณ์ (ทหารสารบัญ) 0911231232 ทุกวัน ความงาม ลูก 1 / เกษียณแล้ว 3 อาเขียว (ร้านเพชร) 0832334311 ส/อ ธุรกิจ ลูก3/สามีทาเต้นท์รถ
  4. 4. ญาติฝั่งพ่อ P1 1 ลุงแดง (ครู/สป.) 08111123211 ส/อ B6 สุขภาพ ลูกสาม/ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป้ าภรณ์ (ทหารสารบัญ) 0911231232 ทุกวัน A5 ความงาม ลูก 1 / เกษียณแล้ว 3 อาเขียว (ร้านเพชร) 0832334311 ส/อ A9 ธุรกิจ ลูก3/สามีทาเต้นท์รถ ศักยภำพ (5 คะแนน) โอกำส(5 คะแนน) ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงำนระดับหัวหน้ำหรือเจ้ำของธุรกิจ ขยัน/อดทน รำยได้สูง (เทียบกับรำยได้เรำ) มีควำมเป็นผู้นำ เช่น ประธำนรุ่น มีบ้ำนหรือรถเป็นของตัวเอง มีเวลำว่ำงเยอะ เช่น แม่บ้ำน, เกษียณอำยุทำงำนแล้ว แต่งงำนหรือมีบุตร ชอบทำธุรกิจอยู่แล้ว เช่น ประกัน,เครือข่ำย A = ศักยภำพกำรเงินสูงกว่ำเรำ B = ศักยภำพเท่ำกับเรำ C = ศักยภำพน้อยกว่ำเรำ ใส่คะแนน ตามตารางข้างบน

×