ขอบคุณครับ ขอบคุณ

1,973 views

Published on

ขอบคุณครับ ขอบคุณ

 1. 1. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 1เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร)
 2. 2. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 2เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) สรุปสาระสาคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้ เหตุผลที่ประกาศใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 20 สิงหาคม 2542 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 (2545) 20 ธันวาคม 2545 ปฏิรูประบบราชการ ปรับปรุงกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3 (2553) 23 กรกฏาคม 2553 แบ่งเขตพื้นที่เพื่อบริหารจัดการศึกษา สพม/สพป. (ประกาศกระทรวง 18 สค. 53) สูตรการจา กับ ครูอินดี้ ง่ายโคตร ทั่วไป จาจ่ายๆ ส่วนนา มีเสือร้าย/ นอนกินหมีครู /ทรัพย์เทคโน หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมาย และ หลักการ - มี หมวด 2 สิทธิ และ หน้าที่ ทางการศึกษา - เสือ หมวด 3 ระบบการศึกษา - ร้าย หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา - นอน หมวด 5 การบริหาร และ การจัดการศึกษา - กิน หมวด 6 มาตรฐาน และ การประกันคุณภาพ การศึกษา - หมี หมวด 7 ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา - ครู หมวด 8 ทรัพยากร และ การลงทุนเพื่อการศึกษา - ทรัพย์ หมวด 9 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา - เทคโน บทเฉพาะกาล
 3. 3. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 3เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ คาตอบ 1 มาตรา4 การศึกษา หมายความว่าอย่างไร? กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ สังคม โดยการ - ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม - การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ - การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และป๎จจัยเกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 3 การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง - การศึกษาในระบบ - การศึกษานอกระบบ - และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต 4 "สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 5 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และ เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและ กากับดูแล การตรวจ-สอบ การประเมินผล และการประกัน คุณภาพทางการศึกษา 7 การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน - โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
 4. 4. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 4เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 8 การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า สมศ คือ สานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา สูตรการจา ++เวลา สมศ มา รร ต้อง รับรองก่อน แล้วค่อยประเมิน ( รับรองก่อน ประเมิน หลัง) การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก - โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา - หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงาน ดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 9 ผู้สอน" หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 10 "ครู" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทาง ด้านการเรียนการ สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 11 คณาจารย์" หมายความว่า " บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทาง ด้านการสอนและการวิจัย ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและ เอกชน 12 ผู้บริหารสถานศึกษา" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละ แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 13 ผู้บริหารการศึกษา" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 14 บุคลากรทางการศึกษา" หมายความว่า - ผู้บริหารสถานศึกษา - ผู้บริหารการศึกษา - รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาเป็นผู้ทาหน้าที่ ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการ บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
 5. 5. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 5เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการจัด ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 15 ม.6 การจัดการศึกษา เป็นไปเพื่ออะไร - เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 16 ม.7 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องปลูกฝ๎ง เรื่องใด (จิต สิทธิ ไทย/ วัฒ รักษ์ อา เริ่ม) - ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานักที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข - รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติ - ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ ป๎ญญาท้องถิ่น ภูมิป๎ญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเอง - มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 17 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ สูตร ตลอด ร่วม ต่อ ชีวิต มี สาระ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่อง
 6. 6. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 6เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 18 ม 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และ กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักอะไร (สูตร.....เอก จาย ฐาน ครู ทรัพย์ ร่วม) (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายใน การปฏิบัติ (2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (3) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษา (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัด การศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
 7. 7. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 7เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 19 ม.10 รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างไร ( สิทธิโอกาสเสมอกัน ขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 20 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความ บกพร่องทางร่างกาย หรือมีร่างกาย พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่ สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานเป็นพิเศษ 21 การศึกษาสาหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดย ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความ สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 22 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมี ความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 23 มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมี หน้าที่ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาค บังคับตามมาตรา 17 ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค บังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว 24 มาตรา 12 ใครสามารถจัดการศึกษาได้บ้าง นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
 8. 8. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 8เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 25 มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมี สิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง ความรู้ เงิน ลดหย่อน ยกเว้น 1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการ อบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่ง อยู่ในความดูแล 2) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัด ให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่าย การศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
 9. 9. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 9เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวด 3 ระบบการศึกษา ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ คาตอบ 26 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ อะไรบ้าง 1.การศึกษาในระบบ ( แน่นอน) formal Education 2 การศึกษานอกระบบ (ยืดหยุ่น) non - formal Education 3การศึกษาตามอัธยาศัย (ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส) informal Education 27 การศึกษาในระบบ เป็นแบบใด เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น เงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่ แน่นอน 28 การศึกษานอกระบบ เป็นแบบใด เป็นการศึกษาที่มี ความยืดหยุ่น ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การ วัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล แต่ละกลุ่ม 29 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแบบใด เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 30 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารูปแบใดได้ บ้าง สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง หรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 31 การเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการได้ อย่างไร ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่าง รูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึก อาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน 32 มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ อะไรบ้าง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 10. 10. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 10เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ คาตอบ 32 การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาไม่ น้อยกว่ากี่ปี การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า12ปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 33 การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นกี่ระดับ การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ 1 ระดับต่ากว่าปริญญา 2 ระดับปริญญา 34 การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษา นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 35 ม 17 การศึกษาภาคบังคับ มีกี่ปี ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่ เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 36 ม 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้จัดในสถานศึกษาใด (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ - ศูนย์เด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา - ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และ--เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ -หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น (2) โรงเรียน ได้แก่ - โรงเรียนของรัฐ - โรงเรียนเอกชน - โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น (3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ -สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาน สงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
 11. 11. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 11เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ คาตอบ 37 ม 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ จัดที่ใด -มหาวิทยาลัย - สถาบันวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา นั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 38 ม 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรม วิชาชีพ ให้จัดที่ใด - ในสถานศึกษาของรัฐ - สถานศึกษาของเอกชน - สถานประกอบการ - หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน ประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 39 ม 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐ จัดการศึกษาลักษณะใด ( การศึกษาเฉพาะทาง) -อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความ ชานาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยคานึงถึงนโยบายและ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน กฎกระทรวง
 12. 12. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 12เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 40 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ใด (ออกข้อสบทุกครั้งที่ไปสอบ) -ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ -ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด - กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 41 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้ง ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา 42 การจัดการศึกษา ให้ให้ความรู้ในเรื่อง ใดบ้าง (ตน- วิทยา-ศาส/คณิต- ชีพ) อ่านว่า ตน วิทยาศาส(ศาสนา) คณิตชีพ (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเอง กับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่อง การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิ ป๎ญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิป๎ญญา (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้าน ภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการ ดารงชีวิตอย่างมีความสุข
 13. 13. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 13เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 43 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ อย่างไร (1)จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและ แก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น รักการอ่านและ เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝ๎ง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน ทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความ สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน ชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 44 ม 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการ จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ อะไรบ้าง -ห้องสมุดประชาชน -พิพิธภัณฑ์ -หอศิลป์ - สวนสัตว์ - สวนสาธารณะ -สวนพฤกษศาสตร์ - อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ -แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี ประสิทธิภาพ
 14. 14. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 14เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 45 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมิน ผู้เรียน โดยพิจารณาจากอะไรบ้าง ( ออกบ่อยมาก) (พัฒ พฤติ /เกต กรรม สอบ) 1 พัฒนาการของผู้เรียน 2 ความประพฤติ 3 การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 4 การร่วมกิจกรรม 5 การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ( ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาส การเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการประเมินผู้เรียนตามวรรค หนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย) 46 มาตรา 27 คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่ออะไร 1 เพื่อความเป็นไทย 2 ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 3 การดารงชีวิต 4 และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 47 ใครเป็นผู้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ทาสาระของหลักสูตรตาม วัตถุประสงค์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ - สภาพป๎ญหาในชุมชนและสังคม - ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น - คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว ชุมชน สังคม 48 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับ ต่าง ๆ ต้องมีลักษณะอย่างไร - ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ - โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสม แก่วัยและศักยภาพ 49 สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และ วิชาชีพ ต้องมีลักษณะอย่างไร ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 50 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี ลักษณะอย่างไร - มุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ พัฒนาสังคม 51 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ใด - ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิป๎ญญา และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง กับสภาพป๎ญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนา ระหว่างชุมชน
 15. 15. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 15เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ที่ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 52 มาตรา 30 สถานศึกษามีหน้าที่ใด - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ - รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ ระดับการศึกษา
 16. 16. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 16เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 53 มาตรา 31 กระทรวงมีอานาจหน้าที่ อะไรบ้าง 1 ส่งเสริม และกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก ประเภท 2 กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 3 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและ ประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา 4 รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด การศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้ 54 มาตรา 32 ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะ บุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการจานวน กี่องค์กร อะไรบ้าง สานักงาน 4 องค์กรหลัก / คณะกรรมการ เป็น นิติบุคคล 1 สภาการศึกษา 59 คน 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เกิน 27 คน 3 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่เกิน 32 คน 4 และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกิน 28 คน เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นหรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด 55 มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหน้าที่อะไร 1 พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุก ระดับ 2 พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม (1) 3 พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4 ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1) 5 ให้ความเห็นหรือคาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และ มาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 17. 17. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 17เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 56 คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง - รัฐมนตรีเป็นประธาน - กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ผู้แทนองค์กรเอกชน - ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ - พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ - ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย - ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า จานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ 57 มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่อะไรบ้าง 1 มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 2 การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 58 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่อะไรบ้าง 1 มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการ อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและแผน การศึกษาแห่งชาติ การ 2 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ เอกชน 3 การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 59 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่อะไร 1 เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 2 การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง"
 18. 18. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 18เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 60 มาตรา 36 สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ดาเนินการจัดการ ศึกษาได้อย่างไร ดาเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 61 "มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึง อะไรบ้าง (ออกข้อสอบทุกครั้ง) 1 ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 จานวนสถานศึกษา 3 จานวนประชากร 4 วัฒนธรรม 5 ความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวย การอาชีวศึกษา 62 การประกาศเขตพื้นที่ ดาเนินการได้โดยวิธีใด ใหรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มีอานาจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน แบงเปน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ( รวม 225 เขต ) 63 ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปนสาคัญ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 64 ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัด การศึกษาได ผู้ใดสามารถจัดการศึกษาได้ กระทรวงอาจจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้ เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่ การศึกษาก็ได (๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มี ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือ ทุพพลภาพ (๒) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มี ความสามารถพิเศษ (๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษา ที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา”
 19. 19. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 19เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 65 มาตรา 38 หน้าที่คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษา คืออะไร ประสาน+ส่งเสริม+สนับสนุน =เอกชน ประสาน+ส่งเสริม=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม+สนับสนุน=การจัดการศึกษาของบุคคล 1 มีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 2 ประสานส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา 3 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ มาตรฐานการศึกษา 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่ การศึกษา 66 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ใครบ้าง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษา 67 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการ บริหารและการจัดการศึกษา ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง ใน เรื่องอะไรบ้าง 1 ด้านวิชาการ 2 งบประมาณ 3 การบริหารงานบุคคล 4 การบริหารทั่วไป
 20. 20. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 20เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 68 มาตรา 40 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วยใคร บ้าง ขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน มีกรรมการ 9 คน ** ขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียน เกิน 300 คนขึ้นไป มีกรรมการ 15 คน 1 ผู้แทนผู้ปกครอง 2 ผู้แทนครู 3 ผู้แทนองค์กรชุมชน 4 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 6 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน พื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาและ สถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพิ่มขึ้นได้ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ คณะกรรมการสถานศึกษา
 21. 21. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 21เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 69 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สิทธิจัดการศึกษาในระดับใด - ระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ ต้องการภายในท้องถิ่น 70 มาตรา 42 กระทรวงมีหน้าที่ใด ต่อการจัด การศึกษาของ อปท. 1 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 มีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้ มาตรฐานการศึกษา 3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 71 มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษา ของเอกชน มีลักษณะอย่างไร 1 ให้มีความเป็นอิสระโดยมีการกากับติดตาม การประเมิน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 72 มาตรา 44 คณะกรรมการสถานศึกษา เอกชนตาม เป็นนิติบุคคล มีใครบ้าง 1 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 2 ผู้รับใบอนุญาต 3 ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนองค์กรชุมชน 4 ผู้แทนครู 5 ผู้แทนศิษย์เก่า 6 และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรร หา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารง ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน กฎระทรวง 73 มาตรา 45 สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษา ระดับใดได้บ้าง ได้ทุกระดับและทุกประเภท
 22. 22. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 22เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 74 การกาหนดนโยบายและแผนการจัด การศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่ การศึกษา หรือขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้องคานึงถึงอะไร ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรับฟ๎งความคิดเห็นของเอกชนและประชาชน ประกอบการพิจารณาด้วย 75 สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ ปริญญา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างไร - ดาเนินกิจการได้ โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง - มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ - และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภา สถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา เอกชน 76 มาตรา 46 รัฐต้องให้การสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน ในเรื่องใดบ้าง 1 ด้านเงินอุดหนุน 2 การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี 3 สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่ สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม 4 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษา เอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้
 23. 23. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 23เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 77 มาตรา 47 ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา มีกี่ประเภท 1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน (อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3ปี ) 2 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก (1 ครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 78 มาตรา 48 การประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการโดยใคร หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา 79 การประกันคุณภาพภายใน มีความสาคัญ อย่างไร (SAR) Self Assessment Report รายงานการประเมินตนเอง สถานศึกษา ประเมินตนเองทุกปี สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตรวจสอบทบทวน >> อย่างน้อย 1 ครั้งใน ทุก ๆ 3 ปี 1 การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต่อ สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4 เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 80 มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา คือ - สมศ. มีฐานะเป็นองค์การมหาชน 81 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ( ออกข้อสอบบ่อยมาก) 1 ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ ภายนอก 2 ทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง - ความมุ่งหมาย - และหลักการ - แนวการจัดการศึกษา ในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 82 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยกี่ปี หนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สาธารณชน รอบสาม 2554-2558 รอบสี่ 2559-2563
 24. 24. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 24เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 83 มาตรา 50 เมื่อ สมศ.มาประเมิน สถานศึกษามีหน้าที่อย่างไร ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม - เอกสารหลักฐานต่าง ๆ - บุคลากร - คณะกรรมการของสถานศึกษา - รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็น ว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ สานักงานดังกล่าวรับรอง 84 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมิน ภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม มาตรฐาน สถานศึกษา จะดาเนินการ อย่างไร 1 จัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้น สังกัด เพื่อให้สถานศึกษา ปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่ กาหนด 2 หากมิได้ดาเนินการดังกล่าวให้สานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานต่อ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข"
 25. 25. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 25เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 85 มาตรา 52 กระทรวงมีหน้าที่ในการพัฒนา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา อย่างไร 1 ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 2 การกากับและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและ พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ 3 การพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง 4 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 86 มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา คือ ( คุรุสภา เกิด พรบ.สภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา) ฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพใน กากับของกระทรวง 87 หน้าที่ของ คุรุสภา 1 มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ 2 ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 4 การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร การศึกษา 88 ผู้ใดต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 1 ครู 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ผู้บริหารการศึกษา 4 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน 89 มาตรา 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา คือ ก.ค.ศ. 31 คน อ.ก.ค.ศ. 10 คน เกิด พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 90 มาตรา 55 ให้มีกฎหมายว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ ประโยชนเกื้อกูลอื่น เพื่อ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่ เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ (พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547)
 26. 26. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 26เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 91 มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือ พนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญา ที่เป็นนิติบุคคล ให้ดาเนินการอย่างไร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละ แห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 92 มาตรา 57 การศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างไร - นาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิ ป๎ญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิด ประโยชน์ทางการศึกษา - ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษา
 27. 27. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 27เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 93 มาตรา 58 การระดมทรัพยากรและการ ลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชนเอกชนองค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และ ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น 94 รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม และให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร อย่างไร การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้น ภาษี ตามความเหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกาหนด 95 มาตรา 59 อสังหาริมทรัพย์ที่ สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา (ออกข้อสอบบ่อย) ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 96 รายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของ รัฐที่เป็นนิติบุคคล ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลา ศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา การซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทาของที่ดาเนินการ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 97 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของ สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
 28. 28. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 28เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) ข้อ คาถามที่เคยออกข้อสอบ ประเด็นคาตอบ 100 มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ให้กับการศึกษา จัดสรรเป็นเงินงบประมาณ เพื่อการศึกษา ดังนี้ 1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่ เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้น พื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน (2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความเหมาะสม และความจาเป็น (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่น เป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจาเป็นใน การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ แต่ละกลุ่มตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ ความเป็นธรรม 4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ และงบ ลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนา การศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มี อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการ ศึกษา ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา (5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกากับของรัฐหรือองค์การมหาชน (6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษา เอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ (7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 101 มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุน การศึกษาที่จัดโดย บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยคานึงถึง ตามความเหมาะสมและความจาเป็น 102 มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด การศึกษาคุณภาพ โดย ให้สอดคล้องกับ - หลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและมาตรฐาน การศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ตรวจสอบภายนอก
 29. 29. ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีมุ่งมั่นและพยายามเท่านั้นที่จะได้พบเจอ....... 29เรียบเรียงโดย ครูวัชรพล ดลภักดี สพป.ชม.5 (ติวอินดี้ ง่ายโคตร) หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 103 มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็นต่อการส่งวิทยุ฀

×